Byla Ik-1714-244/2011
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Liudmilos Zaborovskos, teisėjų Irenos Paulauskienės ir Gintaro Dzedulionio, sekretoriaujant Olgai Uljanovai, dalyvaujant pareiškėjos atstovui A. M., atsakovo atstovei Indrei Bernotaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Europopierius“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Departamentas) 2010 m. lapkričio 24 d. priėmė sprendimą Nr. VR-17.5-74, kuriuo patvirtino Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – Agentūra) 2010 m. spalio 20 d. patikrinimo aktą Nr. VR-14.7-509 ir pripažino UAB „Europopierius“ išduotas pažymas už popieriaus ir kartono pakuočių atliekų eksportą į Baltarusiją negaliojančiomis (b. l. 10–11).

3Pareiškėja patikslintame skunde (b. l. 44–52) prašo panaikinti Departamento direktoriaus 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. VR-17.5-74 „Dėl patikrinimo akto patvirtinimo“ ir priteisti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Paaiškino, kad pareiškėjos veikla yra antrinių žaliavų surinkimas ir perdirbimas. 2010 m. spalio 20 d. Agentūra, atlikusi pakartotinį pareiškėjos patikrinimą, priėmė patikrinimo aktą, kuriame nustatyti pareiškėjos neteisėti veiksmai, susiję su popieriaus ir kartono pakuočių atliekų eksportavimu į Baltarusiją, t. y. pareiškėja atsakovui nepateikė informacijos apie 2007 m. planuotas popieriaus ir kartono pakuočių atliekų siuntas į Baltarusiją prieš šių atliekų išvežimą bei, pažeisdama 30 dienų terminą, nepateikė raštiškos informacijos apie 2007 m. eksportuotą popieriaus ir kartono pakuočių atliekų kiekį į Baltarusiją, taip pat nebuvo pateikti raštiški patvirtinimai (originalai) ir prie jų pridėti nustatyta tvarka patvirtinti vertimai į lietuvių kalbą apie 2007 m. eksportuotą popieriaus ir kartono pakuotę iš atliekų gavėjo OAO „Albertin“. Atsakovas 2010-11-24 sprendimu patvirtino patikrinimo aktą, tačiau šiame sprendime nenurodyti jokie objektyvus duomenys (faktai), susiję su tariamu pažeidimu, nenurodyta, iki kokio termino pareiškėja turėjo pateikti atsakovui informaciją apie 2007 m. planuotas popieriaus ir kartono pakuočių atliekų siuntas į Baltarusiją, neanalizuota, kokio pobūdžio yra pažeidimas, susijęs su raštiškų patvirtinimų iš OAO „Albertin“ pateikimu atsakovui 2008 m. gegužės 26 d., nenurodyta, iki kokio termino pareiškėja turėjo pateikti atsakovui raštiškus patvirtinimus iš OAO „Albertin“, todėl atsakovas priėmė sprendimą, kuris neatitinka LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d., tuo ignoruodamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. sprendime nurodytus jo padarytus teisės aktų pažeidimus ir reikalavimus, keliamus individualiam administraciniam aktui. Dokumentų pateikimo tvarka nustatyta Atliekų vežimo tvarkos apraše, patvirtintame LR aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 (nuo 2007 m. liepos 12 d. Atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašas). Tariamo pažeidimo metu galiojo dvi Atliekų vežimo tvarkos aprašo redakcijos: 2006 m. gruodžio 18 d. (galiojo iki 2007 m. liepos 12 d.) ir 2007 m. liepos 4 d. (galiojo nuo 2007 m. liepos 12 d.). Išvežtų atliekų pristatymą patvirtinančių dokumentų pateikimo tvarka ir jų terminai keitėsi, nes iki 2007 m. liepos 12 d. galiojusio Atliekų vežimo tvarkos aprašo 20.1 p. numatė, kad iš atliekų gavėjo gauti raštiški patvirtinimai apie kiekvienos iš Lietuvos Respublikos išvežtos (eksportuotos) atliekų siuntos gavimą turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kiekvienos atliekų siuntos išvežimo iš Lietuvos Respublikos. Nuo 2007 m. liepos 12 d., įsigaliojus naujam Atliekų vežimo tvarkos aprašui, 23.1. p nustatė, jog reikalinga pristatyti iš atliekų gavėjo gautą raštišką patvirtinimą (originalą) apie kiekvienos iš Lietuvos Respublikos išvežtos (eksportuotos) atliekų siuntos gavimą, tačiau iš atliekų gavėjo gautas raštiškas patvirtinimas kartu su nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško patvirtinimo gavimo dienos, o ne nuo atliekų išvežimo iš Lietuvos Respublikos. Kadangi pareiškėja tariamai pažeidė 2007 m. liepos 4 d. Atliekų vežimo tvarkos aprašo 2007 m. liepos 11 d. redakciją, nors ši Atliekų vežimo tvarkos aprašo redakcija dar net nebuvo įsigaliojusi, nes LR aplinkos ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-3 84 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. Dl-207 „Dėl atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 3 p. numatyta, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. liepos 12 d. Tai reiškia, kad sprendime nurodyti tariamai pažeisti tie teisės aktai tuo metu dar nebuvo galiojantys. Pareiškėja 2008 m. gegužės 30 d. atsakovui pateikė pastabas, kuriose nurodė priežastis, kodėl galbūt netinkamai vykdė teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tačiau atsakovas, spręsdamas klausimą dėl patikrinimo akto patvirtinimo, neįvertino pareiškėjos pastabų ir nurodytų aplinkybių, taip pat fakto, kad dokumentai buvo pateikti. Agentūra patikrinimo metu nustatė (Patikrinimo akto 6.2 p.), kad atsakovui laiku (pažeidžiant 30 dienų terminą) nepateikta raštiška informacija apie 2007 m. eksportuotą popieriaus ir kartono pakuočių atliekų kiekį į Baltarusiją. Nėra aišku, kuriuo būtent laikotarpiu, kuris Atliekų vežimo tvarkos aprašo punktas buvo pažeistas ir kaip tas pažeidimas pasireiškė. Nei Atliekų vežimo tvarkos aprašo (2006 m. gruodžio 18 d. redakcijos) 20.1 p., nei Atliekų vežimo tvarkos aprašo (2007 m. liepos 4 d. redakcijos) 23.1 p. nenumatyta, kad raštiškuose patvirtinimuose turi būti numatyta gavėjo atsakingo asmens rekvizitai. Tokiu būdu nurodyti Atliekų vežimo tvarkos aprašo punktai dėl tokios informacijos nenurodymo negalėjo būti pažeisti. 1993 m. vasario 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės (OL 2004 m. specialus leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 176) 1 straipsnio 3 dalies a) punktas numato, jog šio reglamento nuostatos netaikomos vežant atliekas, skirtas tik panaudojimui ir išvardytas II priede, išskyrus reglamento 11 straipsnio b, c, d ir e punktus bei 17 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis. II priede yra nurodytos pareiškėjos išvežamos atliekos, t. y. popieriaus, kartono ir popieriaus gaminių atliekos. LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2006 m. gruodžio 18 d. redakcija, galiojusi iki 2007 m. liepos 12 d.) preambulėje nurodyta, jog minėtas aprašas įgyvendina 1993 m. vasario 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės nuostatas. Atliekų vežimo tvarkos aprašas negali prieštarauti minėtam reglamentui, kuris pareiškėjos eksportuotoms atliekoms netaikomas, todėl nėra pagrindo nagrinėti, ar pareiškėjos veiksmai atitinka minėto aprašo reikalavimus ir ar nepažeidžia Atliekų vežimo tvarkos aprašo (galiojusio iki 2007 m. liepos 12 d.). Tiek atliekų vežimo tvarkos aprašo, galiojančio iki 2007 m. liepos 12 d., 20.1 p., tiek Atliekų vežimo tvarkos aprašo, galiojančio nuo 2007 m. liepos 12 d., 23.1 p. taikomi tik tais atvejais, kai tam tikros atliekos eksportuojamos iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybes nares, išskyrus tam tikras pavienes nares ir trečiąsias šalis, kurių kompetentingos institucijos leidžia importuoti šias atliekas be jų raštiško sutikimo. Šiuo atveju eksportas buvo vykdomas į trečiąją šalį – Baltarusiją, kuri priima popieriaus ir kartono pakuočių atliekas be atskiro jų rašytinio sutikimo, kas nėra reglamentuota Atliekų vežimo tvarkos aprašo (galiojančiame iki 2007 m. liepos 12 d.) 20.1 p. ir Atliekų vežimo tvarkos aprašo (galiojančiame nuo 2007 m. liepos 12 d.) 23.1 p. Atliekų buvo išvežta tiek, kiek buvo nurodyta, jokios žalos gamtai ar tretiesiems asmenims nebuvo padaryta, o faktiškai išvežus atliekas antriniam perdirbimui atitinkama žala netgi buvo panaikinta, taip visiškai realizuojant Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo tikslus ir uždavinius. Už atitinkamus galimus formalius procedūrinius pažeidimus patikrinimo metu jau buvo nubaustas pareiškėjos darbuotojas, todėl, pripažinus išduotas pažymas negaliojančiomis, papildomai baudžiama įmonė, nors ji jokios žalos aplinkai ar tretiesiems asmenims nepadarė.

4Atsakovas Departamentas atsiliepime į patikslintą skundą (b. l. 57–58) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) buvo panaikintos dėl 2 priežasčių: dėl to, kad pažeistos nustatytos procedūros iki eksporto – UAB „Europopierius“ per 2007 m. prieš eksportuodama į Baltarusiją popieriaus ir kartono pakuotės atliekas ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki kiekvienos atliekų siuntos eksporto neinformavo Departamento, t. y. nepateikė duomenų apie atliekų siuntėją, atliekų kiekį (masės kilogramais), atliekų pavadinimo ir kodo, atliekų gavėjo, atliekų naudojimo būdo; bei dėl to, kad pažeistos nustatytos procedūros po eksporto – UAB „Europopierius“ laiku nepateikė duomenų apie surinktą, eksportuotą ir panaudotą kiekį Departamentui, o 2008 m. gegužės 26 d. pateiktame atliekų gavėjo raštiškame patvirtinime (kopijoje) nurodyta nepilna informacija, t. y. nėra nurodyti atliekų kiekiai, nenurodomos atliekų siuntų gavimo datos, nėra gavėjo atsakingo asmens rekvizitų. Pirmuoju atveju – pažeistas Atliekų vežimo tvarkos aprašo, pavirtinto 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. Dl-597, galiojusio iki 2007 m. liepos 11 d., 19 punktas ir Atliekų vežimo tvarkos aprašo, pavirtinto 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-384, galiojusio nuo 2007 m. liepos 12 d., 22 punktas. Tiek iki 2007 m. liepos 11 d. galiojusi Atliekų vežimo tvarkos aprašo 19 punkto, tiek nuo 2007 m. liepos 12 d. galiojusi Atliekų vežimo tvarkos aprašo 22 punkto formuluotė ir nustatyti reikalavimai yra identiški, t. y. ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo (eksporto) pateikti Departamentui raštu informaciją, nurodant duomenis apie atliekų siuntėją, atliekų kiekį (masės kilogramais), atliekų pavadinimą ir kodą, atliekų gavėją, atliekų naudojimo būdą. Antruoju atveju – pažeistas Atliekų vežimo tvarkos aprašo, pavirtinto 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. D1-597, galiojusio iki 2007 m. liepos 11 d., 20.1 punktas ir Atliekų vežimo tvarkos aprašo, pavirtinto 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. Dl-384, galiojusio nuo 2007 m. liepos 12 d., 23.1 punktas. LR aplinkos ministro ir LR finansų ministro 2006 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. D1-366/1K-272, patvirtinto „Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pakeitimo“ 3.11 p. nustatyta, jog iš Lietuvos išvežtos Lietuvoje surinktos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekos laikomos panaudotomis atliekomis tuo atveju, kai teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami dokumentai, patvirtinantys iš Lietuvos išvežto atitinkamo atliekų kiekio panaudojimo faktą. Šiuo atveju UAB „Europopierius“, prieš išduodamas pažymas, privalėjo turėti ir per 30 dienų pateikti Departamentui dokumentus apie gavėjo gautą atliekų siuntą. Kartu privalėjo būti įsitikinęs, kad išvežtos atliekos yra panaudotos. Pareiškėjai minėti teisės aktų reikalavimai buvo žinomi, kadangi ji, išveždama pakuočių atliekas į Vokietiją, šių reikalavimų nepažeidė.

5Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į skundą (b. l. 84) paaiškino, kad, palaikydama atsakovo atsiliepime išdėstytus argumentus, su UAB „Europopierius“ skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti.

6Skundas tenkintinas.

7Ginčas šioje byloje yra kilęs dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo reikalavimų nesilaikymo, kurių pagrindu buvo panaikintos pareiškėjos išduotos pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą).

8Nagrinėjant ginčą dėl 2007 metų mokestinio laikotarpio, yra taikytos 2 Atliekų vežimo tvarkos aprašo redakcijos: iki 2007 m. liepos 11 d. galiojusi 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. Dl-597 redakcija ir nuo 2007 m. liepos 12 d. galiojusi 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. Dl-384 redakcija.

9Byloje nustatyta, kad 2010 m. spalio 20 d. patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-509 buvo konstatuota, jog pareiškėja per 2007 metus į Baltarusiją eksportavo 261,4 t popieriaus ir kartono pakuotės atliekų, pažeisdama Atliekų vežimo tvarkos aprašo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. Dl-207.

10Pažymos buvo panaikintos dėl 2 priežasčių:

111) pažeistos nustatytos procedūros iki eksporto – UAB „Europopierius“ per 2007 metus prieš eksportuodama į Baltarusiją popieriaus ir kartono pakuotės atliekas ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki kiekvienos atliekų siuntos eksporto neinformavo Departamento, t. y. nepateikė duomenų apie atliekų siuntėją, atliekų kiekį (masės kilogramais), atliekų pavadinimo ir kodo, atliekų gavėjo, atliekų naudojimo būdo;

122) pažeistos nustatytos procedūros po eksporto – UAB „Europopierius“ laiku nepateikė duomenų apie surinktą, eksportuotą ir panaudotą kiekį Departamentui, o tik 2008 m. gegužės 26 d. pateiktame atliekų gavėjo raštiškame patvirtinime (kopijoje, o ne originale) nurodyta nepilna informacija, t. y. nėra nurodyti atliekų kiekiai, nenurodomos atliekų siuntų gavimo datos, nėra gavėjo atsakingo asmens rekvizitų.

13Dėl pažeistų nustatytų procedūrų iki eksporto atsakovas teigia, kad buvo pažeistas Atliekų vežimo tvarkos aprašo, pavirtinto 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. Dl-597, galiojusio iki 2007 m. liepos 11 d., 19 punktas ir Atliekų vežimo tvarkos aprašo, pavirtinto 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-384, galiojusio nuo 2007 m. liepos 12 d., 22 punktas.

14Tiek iki 2007 m. liepos 11 d. galiojusi Atliekų vežimo tvarkos aprašo 19 punkto formuluotė, tiek nuo 2007 m. liepos 12 d. galiojusi Atliekų vežimo tvarkos aprašo 22 punkto formuluotės ir juose nustatyti reikalavimai yra identiški, t. y. ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo (eksporto) pateikti Departamentui raštu informaciją nurodant duomenis apie atliekų siuntėją, atliekų kiekį (masės kilogramais), atliekų pavadinimą ir kodą, atliekų gavėją, atliekų naudojimo būdą.

15Dėl pažeistų nustatytų procedūrų po eksporto atsakovas teigia, kad buvo pažeistas Atliekų vežimo tvarkos aprašo, pavirtinto 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. Dl-597, galiojusio iki 2007 m. liepos 11 d., 20.1 punktas ir Atliekų vežimo tvarkos aprašo, pavirtinto 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. Dl-384, galiojusio nuo 2007 m. liepos 12 d., 23.1 punktas.

16Pagal Atliekų vežimo tvarkos aprašo, galiojusio iki 2007 m. liepos 11 d., 20.1 punktą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kiekvienos atliekų siuntos išvežimo (eksporto) iš Lietuvos Respublikos gavėjui dienos iš gavėjo gautą raštišką patvirtinimą (originalą) ir prie jo pridėtą nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą apie iš atliekų siuntėjo gautą kiekvieną apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų siuntą, nurodant apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimą (-us) ir kodą (-us) pagal Reglamento II ir III priedų sąrašus ar Bazelio konvencijos VIII ir IX priedų sąrašus, ar Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedo sąrašą, išvežtų (eksportuotų) apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų siuntos kiekį (masės kilogramais) ir atliekų siuntos gavimo datą (gavimo metai, mėnuo, diena), jeigu skirtos naudoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, įrašytos į Reglamento II priedo sąrašą, išvežamos (eksportuojamos) į Europos Sąjungos valstybes nares, išskyrus Latvijos Respubliką, Lenkijos Respubliką ir Slovakijos Respubliką, ar Trečiąsias šalis, kurių kompetentingos institucijos leidžia importuoti šias atliekas be jų raštiško sutikimo.

17Pagal Atliekų vežimo tvarkos aprašo, galiojusio nuo 2007 m. liepos 12 d., 23.1 punktą iš gavėjo gautas raštiškas patvirtinimas apie kiekvienos iš Lietuvos Respublikos išvežtos (eksportuotos) atliekų siuntos gavimą kartu su nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško patvirtinimo gavimo dienos. Gavėjo raštiškame patvirtinime turi būti nurodyta apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai) pagal Reglamento III, IIIA, IIIB, IV ar IVA priedų sąrašus ar Bazelio konvencijos VIII ir IX priedų sąrašus, ar Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedo sąrašą, bendras išvežtų (eksportuotų) atliekų siuntos kiekis (masės kilogramais) ir atliekų siuntos gavimo data (gavimo metai, mėnuo, diena), jeigu skirtos naudoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, įrašytos į Reglamento III, IIIA ar IIIB priedų sąrašus, išvežamos (eksportuojamos) į Europos Sąjungos valstybes nares, išskyrus Latvijos Respubliką, Lenkijos Respubliką, Slovakijos Respubliką, Bulgarijos Respubliką ar Rumunijos Respubliką ar Trečiąsias šalis, kurių kompetentingos institucijos leidžia importuoti šias atliekas be jų raštiško sutikimo;

18Iki 2007 m. liepos 11d. galiojęs Atliekų vežimo tvarkos aprašo 20.1 punktas ir nuo 2007 m. liepos 12 d. įsigaliojęs Atliekų vežimo tvarkos aprašo 22 punktas yra identiški dalyse, reglamentuojančiose pateikiamos informacijos pobūdį, kurią turi nurodyti atliekų siuntėjas, t.y. pateikiamas atliekų gavėjo raštiškas patvirtinimas (originalas) ir nustatyta tvarka patvirtintas vertinimas į lietuvių kalbą, kuriame turi būtį nurodyta atliekų pavadinimas ir kodas, siuntos kiekis (masės kilogramais), atliekų siuntos gavimo data (gavimo metai, mėnuo, diena).

191993 m. vasario 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės (OL 2004 m. specialus leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 176) II priede yra nurodytos pareiškėjos išvežamos atliekos „E. Popieriaus, kartono ir popieriaus gaminių atliekos“. Minėto reglamento 1 straipsnio 3 dalies a) punktas numato, jog šio reglamento nuostatos taip pat netaikomos vežant atliekas, skirtas tik panaudojimui ir išvardytas II priede, išskyrus reglamento 11 straipsnio b, c, d ir e punktus bei 17 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis.

20Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2006 m. gruodžio 18 d. redakcija, galiojusi iki 2007 m. liepos 12 d.) preambulėje nurodyta, jog minėtas aprašas įgyvendina 1993 m. vasario 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės nuostatas.

21Reglamento 44 straipsnyje nustatyta, kad jis yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse, todėl Atliekų vežimo tvarkos aprašas negali prieštarauti minėtam reglamentui. Kadangi Reglamentas pareiškėjos eksportuotoms atliekoms netaikomas, atsakovas nepagrįstai teigia, kad pareiškėjos veiksmai neatitinka minėto aprašo reikalavimų ir pažeidžia Atliekų vežimo tvarkos aprašą (galiojusio iki 2007 m. liepos 12 d.), nes minėtas aprašas įgyvendina 1993 m. vasario 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės nuostatas.

22Vertinant Atliekų vežimo tvarkos aprašo (galiojančiame iki 2007 m. liepos 12 d.) 20.1 p. bei Atliekų vežimo tvarkos aprašo (galiojančiame nuo 2007 m. liepos 12 d.) 23.1 p. pažymėtina, jog jie taikomi tik tais atvejais, kai tam tikros atliekos eksportuojamos iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybes nares, išskyrus tam tikras pavienes nares ir trečiąsias šalis, kurių kompetentingos institucijos leidžia importuoti šias atliekas be jų raštiško sutikimo. Šiuo atveju eksportas buvo vykdomas i trečiąją šalį - Baltarusiją.

23Vertinant Atliekų vežimo tvarkos aprašo (galiojančiame iki 2007 m. liepos 12 d.) 20.1 p. bei Atliekų vežimo tvarkos aprašo (galiojančiame nuo 2007 m. liepos 12 d.) 23.1 p., akivaizdu, jog visuomet buvo reglamentuojami tik tie eksporto atvejai, kai trečiųjų šalių kompetentingos institucijos neleidžia importuoti atliekų be jų raštiško sutikimo. Šiuo atveju, Baltarusija priima popieriaus ir kartono pakuočių atliekas be atskiro jų rašytinio sutikimo, kas nėra reglamentuota Atliekų vežimo tvarkos aprašo (galiojančiame iki 2007 m. liepos 12 d.) 20.1 p. bei Atliekų vežimo tvarkos aprašo (galiojančiame nuo 2007 m. liepos 12 d.) 23.1 p.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo teigti, kad pareiškėja pažeidė Atliekų vežimo tvarkos aprašo (galiojančiame nuo 2007 m. liepos 12 d.) 23.1 p., nes jis nėra taikomas.

25Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 str. 2 d. nustatyta, kad įstatymo paskirtis – ekonominėmis priemonėmis skatinti teršėjus mažinti aplinkos teršimą, vykdyti atliekų prevenciją ir tvarkymą, neviršyti nustatytų teršalų išmetimo į aplinką normatyvų, taip pat iš mokesčio kaupti lėšas aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti ir t. t. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja būtų kaip nors pakenkusi minėtam įstatymo tikslui, priešingai, išvežtų perdirbimui skirtų atliekų faktas byloje neginčijamas. Atliekų buvo išvežta tiek, kiek buvo nurodyta, jokios žalos gamtai nebuvo padaryta. Galimai formalūs pranešimų tvarkos (o ne vežimo tvarkos) pažeidimai, nesukėlę jokios žalos, negali būti pagrindu naikinti išduotas pažymas už realiai perdirbimui skirtų atliekų eksportą, kai atliekos realiai buvo išvežtos iš Lietuvos Respublikos.

26Pagal LR ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p. skundžiamas aktas turi būti panaikintas, jeigu jis savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.

27Pagal Viešojo administravimo 8 str. 1 d. individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Tokie patys reikalavimai yra taikomi ir viešojo administravimo subjektų priimamiems administraciniams sprendimams. Skundžiamas sprendimas šių reikalavimų neatitinka, todėl skundžiamas atsakovo sprendimas naikintinas remiantis LR ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p. nurodytais pagrindais.

28Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjos skundas yra pagrįstas, todėl jis tenkintinas (LR ABTĮ 88 str. 2 p.).

29Kiti skundo argumentai nebeanalizuotini, nes išdėstytos priežastys, kaip jau minėta pirmiau, yra savarankiškas ir pakankamas pagrindas skundo tenkinimui.

30Pareiškėja skunde taip pat prašo iš atsakovo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

31Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. 1 d. nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

32UAB „Europopierius“ skunde nenurodė konkrečios patirtų bylinėjimosi išlaidų sumos, nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių, kad patyrė su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas, todėl jos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies, pareiškėjai priteistina iš atsakovo 100 Lt žyminio mokesčio (b. l. 43).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str.,

Nutarė

34Pareiškėjos UAB „Europopierius“ skundą patenkinti.

35Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. VR-17.5-74 „Dėl patikrinimo akto patvirtinimo“.

36Priteisti iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareiškėjos UAB „Europopierius“ naudai 100 Lt (vieną šimtą litų) žyminio mokesčio.

37Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 3. Pareiškėja patikslintame skunde (b. l. 44–52) prašo panaikinti... 4. Atsakovas Departamentas atsiliepime į patikslintą skundą (b. l. 57–58) su... 5. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių... 6. Skundas tenkintinas.... 7. Ginčas šioje byloje yra kilęs dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo... 8. Nagrinėjant ginčą dėl 2007 metų mokestinio laikotarpio, yra taikytos 2... 9. Byloje nustatyta, kad 2010 m. spalio 20 d. patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-509... 10. Pažymos buvo panaikintos dėl 2 priežasčių:... 11. 1) pažeistos nustatytos procedūros iki eksporto – UAB „Europopierius“... 12. 2) pažeistos nustatytos procedūros po eksporto – UAB „Europopierius“... 13. Dėl pažeistų nustatytų procedūrų iki eksporto atsakovas teigia, kad buvo... 14. Tiek iki 2007 m. liepos 11 d. galiojusi Atliekų vežimo tvarkos aprašo 19... 15. Dėl pažeistų nustatytų procedūrų po eksporto atsakovas teigia, kad buvo... 16. Pagal Atliekų vežimo tvarkos aprašo, galiojusio iki 2007 m. liepos 11 d.,... 17. Pagal Atliekų vežimo tvarkos aprašo, galiojusio nuo 2007 m. liepos 12 d.,... 18. Iki 2007 m. liepos 11d. galiojęs Atliekų vežimo tvarkos aprašo 20.1 punktas... 19. 1993 m. vasario 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93... 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl atliekų vežimo... 21. Reglamento 44 straipsnyje nustatyta, kad jis yra privalomas visas ir tiesiogiai... 22. Vertinant Atliekų vežimo tvarkos aprašo (galiojančiame iki 2007 m. liepos... 23. Vertinant Atliekų vežimo tvarkos aprašo (galiojančiame iki 2007 m. liepos... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo teigti, kad pareiškėja... 25. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 str. 2 d. nustatyta, kad įstatymo... 26. Pagal LR ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p. skundžiamas aktas turi būti panaikintas,... 27. Pagal Viešojo administravimo 8 str. 1 d. individualus administracinis aktas... 28. Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjos skundas yra pagrįstas, todėl... 29. Kiti skundo argumentai nebeanalizuotini, nes išdėstytos priežastys, kaip jau... 30. Pareiškėja skunde taip pat prašo iš atsakovo priteisti turėtas... 31. Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. 1 d. nustatyta, kad dėl... 32. UAB „Europopierius“ skunde nenurodė konkrečios patirtų bylinėjimosi... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 34. Pareiškėjos UAB „Europopierius“ skundą patenkinti.... 35. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 36. Priteisti iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 37. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...