Byla A-502-157-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant atsakovo atstovei G. V., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Tez tour“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Tez tour“ skundą atsakovui Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui I. R. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Tez tour“ skundu (b. l. 3-6) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – ir Tarnyba) 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. 10-242 ir įpareigoti Tarnybą panaikinti viešą paskelbimą apie nutarimo neįvykdymą interneto svetainėje www.vartotojoteises.lt; stabdyti administracinės bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui.

5Nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 25 d. atsakovas priėmė nutarimą dėl trečiojo suinteresuotojo asmens skundo, kuriuo nutarė iš dalies patenkinti jo reikalavimus bei rekomenduoti pareiškėjui iki 2008 m. spalio 13 d. I. R. grąžinti ne mažiau kaip 67,17 Lt už mobiliojo ryšio paslaugas. 2008 m. rugsėjo 13 d. raštu atsakovas buvo informuotas apie atsisakymą įvykdyti jo nutarimą bei numatomą jo apskundimą. Pareiškėjo manymu, tokia atsakovo išvada dėl to, kad trečiojo suinteresuoto asmens reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus telefono pagalba sprendžiant kambario pakeitimo problemą, tenkinamas iš dalies, yra nepagrįsta ir prieštaraujanti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.754 straipsnio 1 daliai, kadangi viena iš nuostolių atlyginimo būtinųjų sąlygų yra neteisėti veiksmai. Tuo tarpu pareiškėjas tinkamai vykdė turizmo paslaugų teikimo sutartį, apgyvendindamas trečiąjį suinteresuotąjį asmenį turizmo paslaugų teikimo sutartyje numatytame viešbučio kambaryje su vaizdu į jūrą, ką patvirtina ir tai, jog atsakovas atmetė trečiojo suinteresuotojo asmens reikalavimą grąžinti 140 litų priemoką už viešbučio kambarį. Pažymėjo, kad Tarnyba nenustatė būtinojo priežastinio ryšio tarp pareiškėjo neteisėtų veiksmų ir trečiojo suinteresuotojo asmens patirtų nuostolių (CK 6.247), vadovaudamasi išimtinai vartotojos paaiškinimais, neatsižvelgdama į tai, jog nėra atskleistas telefono pokalbių turinys. Paaiškino, kad pagal tarptautines taisykles atvykimo dieną turistams, netgi atvykus į viešbutį anksčiau, viešbučio paros pradžia yra nuo 14 val., apgyvendinant turistus jiems pagal sutartį priklausančiuose kambariuose tik tuomet, kai yra visiškai paruošti viešbučio kambariai apgyvendinimui. Be to, turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygų 6.2 punkte įtvirtinta, kad „kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui, jiems nesiėmus spręsti, turi būti pateikiamos raštu vietoje“. Priėjo prie išvados, kad, jeigu iškilo nepatogumų, tretysis suinteresuotasis asmuo turėjo kreiptis ne į kelionių agentūrą, kuri tik tarpininkauja parduodant poilsinę kelionę, bet į kelionių organizatoriaus atstovą vietoje, Turkijoje. Pareiškėjo manymu, Tarnyba 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarime nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausio Teismo nutartimi (2008 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2008), kadangi skiriasi Tarnybos nagrinėto ginčo ir cituojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi spręstos bylos ratio decidendi. Konstatavo, kad atsakovas nutarimą priėmė pažeisdamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento 97.1 punktą, kuriame įtvirtinta, jog Tarnyba, nagrinėdama ginčą, privalo išnagrinėti vartotojo prašymą nešališkai, objektyviai, laikydamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatytų nagrinėjimo terminų ir priimti sprendimą. Nurodė, kad atsakovo priimami sprendimai neatitinka individualaus teisės akto požymių, yra rekomendaciniai teisės aktai. Pabrėžė, kad nors atsakovo nutarimas yra rekomendacinio pobūdžio (neprivalomas vykdyti), už jo nevykdymą yra įtvirtinta sankcija – viešas paskelbimas internete. Pareiškėjo manymu, tokia sankcija, nors savo esme ir yra auklėjamoji, sukelia neigiamas teisines pasekmes pareiškėjo atžvilgiu - neigiamą visuomenės vertinimą, klientų abejojimą pareiškėjo patikimumu ir pan. Toks viešas paskelbimas apie rekomendacinio pobūdžio nutarimo nevykdymą, pažeidžia pareiškėjo teises ir interesus, prieštarauja teisinės atsakomybės principams bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui.

6Atsakovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepimu į skundą (b. l. 61–63) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Paaiškino, kad 2008 m. rugpjūčio 1 d. gavo trečiojo suinteresuotojo asmens skundą dėl pareiškėjos sutartinių įsipareigojimų pagal 2008 m. vasario 29 d. sudarytą turizmo paslaugų teikimo sutartį netinkamo vykdymo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Tarnyba, įvertinusi trečiojo suinteresuotojo asmens skunde išdėstytas aplinkybes, kreipėsi į jį dėl dokumentų ir įrodymų (trumpųjų žinučių turinio išklotinės, filmuotos medžiagos bei nuotraukų), kurie pagrįstų pareiškėjo sutartinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą, pateikimo. Atsakovas 2008 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. 4-3891 kreipėsi į pareiškėją, siūlydamas ginčą išspręsti taikiai, tačiau pareiškėjas 2008 m. rugpjūčio 19 d. atsakė, kad su trečiojo suinteresuotojo asmens reikalavimais nesutinka. Su pareiškėjo argumentais dėl to, kad atsakovo 2008 m. rugsėjo 25 d. priimtas nutarimas Nr. 10-242 yra neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi atsakovas sprendimą dėl trečiojo suinteresuotojo asmens patirtos turtinės žalos atlyginimo priėmė išsamiai neišanalizavęs trečiojo suinteresuotojo asmens pateiktos skambučių išklotinės, nesutiko, kadangi iš trečiojo suinteresuotojo asmens pateiktos skambučių išklotinės matyti, jog jis skambino būtent minėtais telefono numeriais ir tokiu būdu patyrė 67,17 Lt dydžio nuostolį. Su pareiškėjo nuomone, kad trečiasis suinteresuotasis asmuo pagal turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatas turėjo kreiptis ne į kelionių agentūrą, o į kelionės organizatoriaus atstovą vietoje, Turkijoje, taip pat nesutiko, kadangi tretysis suinteresuotasis asmuo nurodė, jog nebuvo jokios galimybės kitokiu būdu reikšti pretenzijas kelionės organizatoriui dėl kambario, kadangi gidas J. (UAB „Tez tour“ nurodytas atstovas) atvyko į viešbutį tik 18.30 val. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo argumentais dėl to, kad Tarnyba 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarime nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi (2008 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2008), kadangi Tarnyba, priimdama skundžiamą nutarimą rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (kasacinio teismo) formuojama vienoda praktika bylose dėl turizmo paslaugų teikimo. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. liepos 18 d. nutartimi spręsta byla dėl tarp šalių kilusio ginčo dėl trečiojo asmens, teikusio apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, suteiktų paslaugų kokybės, o ginčas šiuo atveju taip pat kilo dėl apgyvendinimo paslaugos netinkamos kokybės. Pabrėžė, kad nutarimas yra rekomendacinio, o ne privalomojo pobūdžio, t. y. nutarimas neįgijo jokios įpareigojančios galios pareiškėjo atžvilgiu, galinčios įtakoti jo teisinį statusą taip, kaip jį gali įtakoti individualus administracinis aktas. Nutarimo rezoliucinės dalies nuoroda, patvirtinančia, jog pareiškėjui neįvykdžius atsakovo sprendimo, apie tai bus viešai paskelbta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto tinklalapyje, nesiekiama priverstinio nutarimo įvykdymo bei nutarimo neįvykdžiusio subjekto (pareiškėjo) teisių apribojimo ar suvaržymo, o siekiama tik paviešinti nutarimo neįvykdymo faktą ir pateikti informaciją apie įmones, nevykdančias teisėtų ir pagrįstų vartotojų reikalavimų. Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. gruodžio 19 d. ir 2006 m. gegužės 31 d. nutarimus, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalies, 25 straipsnio 2 dalies nuostatas, atsakovo manymu, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, todėl netikslinga kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą.

8Tretysis suinteresuotas asmuo I. R. atsiliepimu į skundą (b. l. 74) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad nuvykusi į viešbutį gavo kambarį su vaizdu į stovėjimo aikštelę. Pretenzijas dėl tokio kambario pareiškė žodžiu, nedelsiant paskambinusi agentūros „Centrotour“ atstovei ir pareiškėjo atstovui Turkijoje gidui J.. Kadangi šis į viešbutį atvyko tik 18.30 val., I. R. manymu, pretenzijos, pateiktos žodžiu skambinant ir raštu 2008 m. gegužės 19 d. pateikiant pirmąją pretenziją per 10 dienų nuo kelionės pabaigos, nepažeidė Turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinių sąlygų 9.2 punkto ir sutarties 6.2 punkto sąlygų.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 26 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

11Teismas nurodė, kad pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas, atsakovas be kitų nustatytų funkcijų atlieka vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka funkciją, užtikrina vartotojų teisių apsaugą, taiko įstatymų nustatytas poveikio priemones. Šioms funkcijoms įgyvendinti Tarnybos direktorius iš Tarnybos struktūrinių padalinių vadovų sudaro kolegialų organą – komisiją, kuri savo veikloje be kitų teisės aktų vadovaujasi darbo reglamentu. Komisija, išnagrinėjusi vartotojo prašymą ir atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus, nutarimu priima vieną iš šių sprendimų: patenkinti vartotojo reikalavimus; iš dalies patenkinti vartotojo reikalavimus; atmesti vartotojo prašymą. Teismas pažymėjo, kad ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėjant vartotojo skundą atsakovo priimtas sprendimas yra rekomendacinio pobūdžio, todėl teisinių pasekmių nesukelia, neturi įtakos pareiškėjo teisėms ir jų nepažeidžia. Jei po atsakovo sprendimo priėmimo šalys nepasinaudoja jame išdėstytomis rekomendacijomis dėl ginčo išsprendimo ar kitu būdu pačios neišsprendžia ginčo, vartotojas gali kreiptis dėl žalos atlyginimo į bendrosios kompetencijos teismą dėl ginčo sprendimo iš esmės. Pabrėžė, kad paslaugų teikimas yra civilinės teisės dalykas. Nurodė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.754 straipsnio 2 ir 5 dalis ir konstatavo, kad tarp trečiojo suinteresuoto asmens ir pareiškėjo ginčas ne teismine tvarka nebuvo išspręstas ir atsakovui, tiriant vartotojo skundą, šalys geruoju nesusitarė, todėl tretieji suinteresuoti asmenys turi teisę Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą dėl žalos atlyginimo. Nurodė, kad nagrinėjant šį ginčą, atsakovo surinkti bei ginčo nutarime aptarti įrodymai, atsakovo įvardyti kaip kelionės organizatoriaus pažeidimai, gali būti vertinami, sprendžiant klausimą dėl konkrečių įsipareigojimų tinkamo įvykdymo bei konkrečių pažeidimų buvimo ar nebuvimo. Teismas priėjo prie išvados, kad atsakovas, priimdamas 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 10-242, veikė pagal savo kompetenciją ir atliko įstatymu jam pavestas funkcijas. Kadangi ginčas kilo dėl nutarime nustatytų faktų pagrįstumo ir pats ginčas tarp paslaugos teikėjo ir vartotojo pagal Vartotojų teisių apsaugos 29 straipsnio nuostatas gali būti sprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme, pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo rekomendacinio pobūdžio nutarime nustatytų faktų ir aplinkybių teisėtumo, kaip nepriskirtinų nagrinėti administraciniam teismui.

12Teismas netenkino pareiškėjo reikalavimo panaikinti atsakovo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 242 ir įpareigoti atsakovą panaikinti viešą paskelbimą apie nutarimo neįvykdymą interneto svetainėje, nes, įstatymų leidėjas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatė Tarnybai pareigą apie savo atliktus tyrimus dėl gautų vartotojų skundų ir rekomendacinio pobūdžio nutarimų neįvykdymo skelbti savo interneto svetainėje, todėl, siekdama vykdyti Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtintą pagrindinį ir svarbiausią uždavinį – užtikrinti vartotojų teisių apsaugą - gindama vartotojų interesus ir teises, Tarnyba veikė teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagal jai suteiktus įgaliojimus.

13Teismas nurodė, kad Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtinta, jog Tarnybos pagrindinis uždavinys – valstybės politikos vartotojų teisių apsaugos srityje įgyvendinimas ir vartotojų teisių apsaugos užtikrinimas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, kad valstybė gina vartotojo interesus, įtvirtina įpareigojimą valstybei imtis visų įmanomų priemonių kuo veiksmingiau apsaugoti vartotojų teises. Be to, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte, 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte yra nustatyta Tarnybos funkcija nagrinėti vartotojų skundus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Pagal šio įstatymo 25 straipsnio, reglamentuojančio ginčų nagrinėjimo tvarką, 4 ir 7 punktų nuostatas, ginčus nagrinėjanti institucija išsiaiškina ginčo esmę, pirmiausia imasi priemonių vartotojui ir pardavėjui, paslaugų teikėjui sutaikinti ir siūlo ginčą išspręsti taikiai, jeigu, šios institucijos nuomone, atsižvelgiant į konkrečias nagrinėjant ginčą paaiškėjusias aplinkybes, taikus susitarimas įmanomas. Teismas pabrėžė, kad įstatymų leidėjas įtvirtino minėtą teisės normą, siekdamas didesnės vartotojų teisių apsaugos ir suteikė atsakovui teisę apie Tarnybos atliekamus tyrimus ir veiklos rezultatus skelbti savo interneto svetainėje. Be to, apie nutarimo neįvykdymą paskelbus atsakovo svetainėje siekiama ne pareiškėjo teisių apribojimo, o pateikiama informacija apie įmones, neįvykdžiusias vartotojų reikalavimų. Todėl atliktų tyrimų ataskaitos ir nutarimo neįvykdymo fakto paskelbimą atsakovo svetainėje teismas vertino kaip atsakovo veiklos ataskaitos pateikimo būdą. Pažymėjo, kad atsakovas, vykdydamas savo funkcijas, veikė teisės aktuose nustatyta tvarka, nepažeisdamas tyrimo procedūrų. Dėl šios priežasties prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą teismas netenkino.

14III.

15Pareiškėjas UAB „Tez tour“ apeliaciniu skundu (b. l. 109-112) prašo sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui; panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Tarnybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. 10-242 ir įpareigoti Tarnybą panaikinti viešą paskelbimą apie nutarimo neįvykdymą interneto svetainėje www.vartotojoteises.lt.

16Nurodo Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 3 dalį, pažymi, kad Tarnyba padarė išvadą vadovaudamasi pokalbių išklotine ir vartotojos paaiškinimais, ir konstatuoja, kad tokia Tarnybos išvada yra nepagrįsta ir prieštaraujanti CK 6.754 straipsnio 1 daliai. Pabrėžia, kad Tarnyba nenustatė būtinojo priežastinio ryšio tarp pareiškėjo neteisėtų veiksmų ir vartotojos patirtų nuostolių (CK 6.247 str.), neanalizavo, ar vartotojos skambučiai būtinuoju priežastiniu ryšiu susiję su pareiškėjo turizmo paslaugų teikimo sutarties netinkamu vykdymu, ar jie buvo pagrįsti. Nurodo turizmo paslaugų sutarties sąlygų 6.2 punktą ir prieina prie išvados, kad vartotoja yra saistoma pareigos laikytis nustatytos pretenzijų pareiškimo tvarkos. Mano, kad Tarnyba nepagrįstai taiko Turizmo įstatymo 6 straipsnio 8 dalį, nustatančią ne pretenzijų pareiškimo tvarką, o atsakomybės subjektus. Atkreipia dėmesį, kad sprendžiant nuostolių atlyginimo pagrįstumo klausimą turi būti objektyviai vertinama ginčo metu nustatytų aplinkybių visuma, taip pat vartotojos veiksmai, bendradarbiavimo pareigos apimtis (CK 6.64 str. 1 d. 2 p., 6.206 str.).

17Pažymi, kad skiriasi Tarnybos nagrinėto ginčo ir cituojamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. liepos 18 d. nutarties Nr. 3K-3-386/2008 motyvai, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ja vadovavosi. Atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimą. Prieina prie išvados, kad buvo pažeistas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento 97.1 punktas.

18Nurodo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 straipsnio 1 dalį ir pažymi, kad Tarnybos paskelbimas internete apie nevykdomą nutarimą neatitinka teisėtumo reikalavimo, kadangi viešas paskelbimas buvo atliktas priėmus nutarimą, kuris yra neteisėtas bei nepagrįstas, be kita ko, rekomendacinis. Atkreipia dėmesį, kad nors Tarnybos priimami sprendimai yra rekomendaciniai teisės aktai, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta sankcija, nors savo esme ir yra auklėjamoji, sukelia neigiamas teisines pasekmes pareiškėjo atžvilgiu – neigiamą visuomenės vertinimą, klientų abejojimą pareiškėjo patikimumu ir pan. Pabrėžia, kad tiek teisės teorijoje, tiek teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog sankcijos negali būti taikomos už rekomendacinių nurodymų nesilaikymą. Prieina prie išvados, kad viešas paskelbimas apie rekomendacinio pobūdžio nutarimą, kuris yra neteisėtas ir nepagrįstas, pažeidžia pareiškėjo teises ir interesus, prieštarauja teisinės atsakomybės principams bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui.

19Atsakovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 117-121) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

201) atkreipia dėmesį, kad vartotoja reikalavo kompensuoti telefoninių pokalbių ir trumpųjų žinučių išlaidas, tačiau Tarnyba nutarimu nutarė vartotojos reikalavimą atlyginti nuostolius, patirtus telefono pagalba sprendžiant kambario pakeitimo problemą, tenkinti iš dalies, kadangi vartotoja Tarnybai pateikė paaiškinimus ir įrodymus tik dėl dviejų telefono numerių. Mano, kad Tarnyba sprendimą dėl vartotojos turtinės žalos atlyginimo priėmė išsamiai išanalizavusi vartotojos pateiktą skambučių išklotinę, įvertinusi vartotojos bei UAB „Centrotour“ Tarnybai pateiktus paaiškinimus ir patvirtinimus;

212) paaiškina, kad vartotoja nurodė, jog nebuvo jokios galimybės kitokiu būdu reikšti pretenzijas kelionės organizatoriui dėl kambario, kadangi gidas Jonas atvyko į viešbutį tik 18.30 val. Nurodo Turizmo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, 6 straipsnio 8 dalį ir konstatuoja, kad vartotoja objektyviai neturėjusi galimybės kreiptis į kelionės organizatoriaus nurodytą atstovą, kreipėsi į kelionių agentūrą, pardavusią jai kelionę, kuri ir padėjo vartotojai išspręsti kambario pakeitimo klausimą;

223) atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimą, kuriame detaliau nei pareiškėjo nurodomame Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime išaiškinta, kas laikoma analogiškomis bylomis precedentų taikymo atveju. Pažymi, kad Tarnyba, priimdama skundžiamą nutarimą, rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama vienoda praktika bylose dėl turizmo paslaugų teikimo. Paaiškina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. liepos 18 d. nutartimi taip pat spręsta byla dėl apgyvendinimo paslaugos netinkamos kokybės, vadovautasi analogiškomis teisės aktų nuostatomis. Atkreipia dėmesį, kad Tarnyba rėmėsi tik Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. liepos 18 d. nutartyje pateiktu išaiškinimu dėl turistų teisės į neturtinės žalos atlyginimą ir pabrėžia, kad šis išaiškinimas neturėjo esminės reikšmės Tarnybos priimtam sprendimui dėl ginčo esmės – turtinės žalos atlyginimo;

234) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. gegužės 31 d. nutarime yra išaiškinęs, jog Lietuvos Respublikoje įtvirtintas teisinės valstybės principas, be kitų reikalavimų, suponuoja ir tai, kad turi būti garantuojamos žmogaus teisės ir laisvės, kad visos valstybės valdžios bei kitos valstybės institucijos turi veikti remdamosi teise ir paklusdamos teisei, kad vartotojų teisių apsauga yra viena iš svarbiausių ekonominės ir socialinės politikos sričių. Nurodo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalį ir konstatuoja, kad tam, jog vartotojas galėtų pasirinkti tinkamiausią, kokybiškiausią prekę ar paslaugą už jam prieinamą kainą, reikalingas tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas jo informavimas. Pabrėžia, kad bendrą vartotojų teisę į informaciją įtvirtina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnio 2 dalis. Atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimą ir pažymi, kad Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta viena iš formų gauti informaciją. Atsakovo nuomone, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, todėl netikslinga kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą;

245) Tarnybos priimtas nutarimas yra rekomendacinio, o ne privalomojo pobūdžio. Pabrėžia, kad Tarnybos komisijos priimto nutarimo rezoliucinės dalies nuoroda, patvirtinančia, jog UAB „Tez tour“ neįvykdžius komisijos sprendimo apie tai bus viešai paskelbta Tarnybos interneto tinklalapyje, nesiekiama priverstinio komisijos nutarimo įvykdymo bei nutarimo neįvykdžiusio subjekto teisių apribojimo ar suvaržymo, o siekiama tik paviešinti nutarimo neįvykdymo faktą. Atsakovo manymu, pareiškėjo paaiškinimas, jog Tarnybos komisijos priimtas nutarimas sukelia neigiamas pasekmes, yra nepagrįstas, nes tai tegali būti vertinama kaip prielaida, kad ateityje bendrovei gali atsirasti turtinė žala. Atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutartį Nr. A39-182/2009 ir konstatuoja, kad Tarnybos surinkti bei priimtame nutarime aptarti įrodymai gali būti vertinami ginčo šalims kreipusis į bendrosios kompetencijos teismą dėl ginčo išsprendimo iš esmės.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Teismo sprendimas naikintinas, o byla nutrauktina.

28Pareiškėjas skundžia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 10-242, kuris buvo priimtas išsprendus ginčą tarp vartotojos I. R. ir turizmo paslaugų teikėjo UAB „Tez tour“.

29Vartotojų teises, vartotojų teisių apsaugos sritis apibrėžia, vartotojų teisių apsaugos institucijų kompetenciją nustato, vartotojų teisių gynimo ne teisme tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (toliau – ir VTAĮ). Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtinta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcija spręsti vartotojų skundus ne teisme. Pagal VTAĮ 25 straipsnio 4 ir 7 punktų nuostatas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kaip ginčą nagrinėjanti institucija, išsiaiškina ginčo esmę, ištiria turimus įrodymus, ir pirmiausia imasi priemonių vartotojų ir paslaugų teikėjui sutaikinti, siūlo ginčą išspręsti taikiai. Jeigu užbaigti ginčą taikiu susitarimu nepavyksta, ginčus nagrinėjanti institucija priima sprendimą dėl ginčo. Išsprendusi ginčą institucija gali priimti vieną iš šių sprendimų: 1) patenkinti vartotojo reikalavimus; 2) iš dalies patenkinti vartotojo reikalavimus; 3) atmesti vartotojo prašymą (VTAĮ 27 str. 1 d.). Institucijos sprendime nurodoma sprendimo įvykdymo tvarka ir terminas, per kurį siūloma sprendimą įvykdyti, informacija, kad apie sprendimo neįvykdymą bus paskelbta šio įstatymo 28 straipsnio nustatyta tvarka (VTAĮ 27 str. 3 d. 10 p.).

30Išanalizavus skundžiamą atsakovo nutarimą matyti, kad jis buvo priimtas laikantis minėtų teisės aktų nuostatų, t. y., nepavykus pasiekti taikaus ginčo išsprendimo, skundžiamu nutarimu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, iš dalies patenkindama vartotojos skunde išdėstytus reikalavimus, rekomendavo UAB ,,Tez tour“ iki tam tikros datos kompensuoti vartotojai nuostolius, patirtus telefono pagalba sprendžiant kambario pakeitimo problemą, įpareigojo pareiškėją pranešti apie sprendimo įvykdymą ar atsisakymą jį vykdyti ir informavo apie Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas (b. l. 63-67).

31Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuriam Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsniu nustatyta teisė ir pareiga formuoti vienodą administracinių teismų praktiką taikant įstatymus, nagrinėdamas analogiškus ginčus, jau ne kartą yra konstatavęs, kad tokie Vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimai, priimti išnagrinėjus vartotojų skundus neteismine tvarka, yra rekomendacinio pobūdžio, jie paslaugos teikėjui (pareiškėjui ,,Tez tour“) nėra privalomi. Toks Valstybės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas nėra individualus teisės aktas (žr. 2009 m. vasario 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A39-182/2009; 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-829/2009; 2009 m. kovo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A39-375/2009; 2010 m. sausio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-119/2010).

32Apeliantas pagrįstai nurodo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimą, kuriame konstatuota, kad „Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą <....> Užtikrinant iš Konstitucijos kylantį bendrosios kompetencijos teismų praktikos vienodumą (nuoseklumą, neprieštaringumą), taigi ir jurisprudencijos tęstinumą, lemiamą reikšmę (be kitų svarbių veiksnių) turi šie veiksniai: bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose; žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų – precedentų tų kategorijų bylose; aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai privalo, peržiūrėdami žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimus, tuos sprendimus vertinti vadovaudamiesi visuomet tais pačiais teisiniais kriterijais; tie kriterijai turi būti aiškūs ir ex ante žinomi teisės subjektams, inter alia žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismams (vadinasi, bendrosios kompetencijos teismų jurisprudencija turi būti prognozuojama); bendrosios kompetencijos teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti koreguojama ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose gali būti kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina; toks bendrosios kompetencijos teismų praktikos koregavimas (nukrypimas nuo teismus ligi tol saisčiusių ankstesnių precedentų ir naujų precedentų kūrimas) visais atvejais turi būti deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojamas atitinkamuose bendrosios kompetencijos teismų sprendimuose“.

33Paminėtos nuostatos dėl jurisprudencijos tęstinumo taikytinos ir administracinių teismų praktikos atžvilgiu. Teisėjų kolegijos nuomone nagrinėjamoje byloje nukrypti nuo ankstesnės Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos ir kurti naują precedentą nėra jokio pagrindo.

34Paskelbimas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos internetiniame puslapyje apie tai, jog UAB ,,Tez tour“ neįvykdė tarnybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 10-242, kuriuo buvo nutarta iš dalies patenkinti vartotojos skunde išdėstytus reikalavimus bei rekomenduoti pareiškėjui vartotojai kompensuoti turtinę žalą už mobiliojo ryšio paslaugas, vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalies nuostata, nelaikytina atsakovo sankcija pareiškėjui. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentu, kad tokiu skelbimu nėra siekiama priverstinio Komisijos nutarimo įvykdymo ar kitokių nutarimo neįvykdžiusio subjekto teisių apribojimo ar suvaržymo. Tokiu skelbimu yra tik paviešinamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos priimto rekomendacinio pobūdžio nutarimo neįvykdymo faktas, kuris objektyviai atitinka tokią aplinkybę. Byloje nepateikti jokie įrodymai, kad atsakovo priimtas nutarimas ir jo paskelbimas sukėlė pareiškėjui kokias nors teisines pasekmes.

35Atsižvelgiant į nurodytas teisės normas bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą įpareigojimą valstybei imtis visų įmanomų priemonių kuo veiksmingiau apsaugoti vartotojų teises, teismui pagrįstų abejonių dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalies konstitucingumo nekyla, tad pasinaudodama Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta diskrecijos teise, teisėjų kolegija pareiškėjo atstovo prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą atmeta.

36Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

37Teisinius santykius, kylančius iš turizmo paslaugų teikimo, reglamentuoja civilinės teisės normos. Ginčus, kylančius iš civilinių teisinių santykių, nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 straipsnyje taip pat nustatyta, kad ginčo šalys turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, prašydamos nagrinėti ginčą iš esmės tiek ginčo nagrinėjimo ginčus nagrinėjančioje institucijoje metu, tiek po šios institucijos sprendimo priėmimo.

38Kadangi Valstybinės teisių apsaugos tarnybos nutarimas nėra individualus teisės aktas, o tarp pareiškėjo ir vartotojos kilęs ginčas dėl sutarties sąlygų vykdymo yra civilinio pobūdžio ginčas, kuris nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, nepriskirtą administracinių teismų kompetencijai. Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai. Todėl pareiškėjo apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas. Teismo sprendimas naikinamas, o administracinė byla nutraukiama.

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

40Pareiškėjo UAB „Tez tour“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

41Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 26 d. sprendimą panaikinti, o administracinę bylą nutraukti.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Tez tour“ skundu (b. l. 3-6) kreipėsi į Vilniaus... 5. Nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 25 d. atsakovas priėmė nutarimą dėl trečiojo... 6. Atsakovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepimu į... 7. Paaiškino, kad 2008 m. rugpjūčio 1 d. gavo trečiojo suinteresuotojo asmens... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo I. R. atsiliepimu į skundą (b. l. 74) prašė... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 26 d. sprendimu... 11. Teismas nurodė, kad pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas,... 12. Teismas netenkino pareiškėjo reikalavimo panaikinti atsakovo 2008 m. rugsėjo... 13. Teismas nurodė, kad Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtinta, jog... 14. III.... 15. Pareiškėjas UAB „Tez tour“ apeliaciniu skundu (b. l. 109-112) prašo... 16. Nurodo Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 3 dalį, pažymi,... 17. Pažymi, kad skiriasi Tarnybos nagrinėto ginčo ir cituojamos Lietuvos... 18. Nurodo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 19. Atsakovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepimu į... 20. 1) atkreipia dėmesį, kad vartotoja reikalavo kompensuoti telefoninių... 21. 2) paaiškina, kad vartotoja nurodė, jog nebuvo jokios galimybės kitokiu... 22. 3) atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m.... 23. 4) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. gegužės 31 d. nutarime... 24. 5) Tarnybos priimtas nutarimas yra rekomendacinio, o ne privalomojo pobūdžio.... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Teismo sprendimas naikintinas, o... 28. Pareiškėjas skundžia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2008... 29. Vartotojų teises, vartotojų teisių apsaugos sritis apibrėžia, vartotojų... 30. Išanalizavus skundžiamą atsakovo nutarimą matyti, kad jis buvo priimtas... 31. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuriam Administracinių bylų... 32. Apeliantas pagrįstai nurodo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m.... 33. Paminėtos nuostatos dėl jurisprudencijos tęstinumo taikytinos ir... 34. Paskelbimas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos internetiniame... 35. Atsižvelgiant į nurodytas teisės normas bei Lietuvos Respublikos... 36. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte... 37. Teisinius santykius, kylančius iš turizmo paslaugų teikimo, reglamentuoja... 38. Kadangi Valstybinės teisių apsaugos tarnybos nutarimas nėra individualus... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 40. Pareiškėjo UAB „Tez tour“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 41. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 26 d. sprendimą... 42. Nutartis neskundžiama....