Byla I-4698-790/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Marius Bajoras, dalyvaujant pareiškėjo atstovams Henrikui Matuzevičiui, adv. Jolantai Danišauskienei, adv. pad. Rasai Vaičekauskytei, atsakovo atstovams Aušrai Žliobaitei, adv. Evaldui Valčiukui, adv. pad. Tomui Soltanovičiui, trečiojo suinteresuoto asmens Žemės ūkio ministerijos atstovei Rositai Pletienei, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos atstovui Juozui Barisevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos arklių augintojų asociacijos skundą atsakovams Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas Lietuvos arklių augintojų asociacija skundu, kurį patikslino (t. 2, b. l. 33–58), kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (toliau – Rūmai) 45 938,76 Eur (158 617,34 Lt) turtinei žalai atlyginti, iš kurių 22 123,50 Eur (76 388 Lt) nesumokėta paramos lėšų suma pagal 2014-12-09 valstybės lėšų paskirstymo sutartį Nr. VBLP2014/12/09/2, 5 840,33 Eur (20 165,48 Lt) suma už 2013 m. (skirtumas tarp 2013 m. išmokėtos paramos 26 732,22 Eur (92 301,00 Lt) sumos ir faktiškai patirtų Lietuvos arklių augintojų asociacijos nuostolių (išlaidų) 32 572,54 Eur (112 466,48 Lt) sumos už 2013 m.), ir 17 974,93 Eur (62 063,86 Lt) suma (skirtumas tarp skirtos 2014 m., tačiau neišmokėtos pagal sutartį, paramos lėšų 22 123,50 Eur (76 388,00 Lt) sumos ir faktiškai patirtų Lietuvos arklių augintojų asociacijos nuostolių (išlaidų) 40 098,43 Eur (138 451,86 Lt) sumos už 2014 metus). Nurodo, kad Rūmai nevykdė 2014-12-09 valstybės biudžeto lėšų paskirstymo sutarties Nr. VBLS 2014/12/09/02 įsipareigojimų: neišmokėjo pareiškėjui 50 procentų avanso, neišmokėjo likusios lėšų dalies po pateiktos galutinės išlaidų pagrindimo suvestinės, 2013–2014 m. neteisėtai paskirstė finansavimo lėšas bei jas pareiškėjui neteisėtai sumažino. Pareiškėjas 2014-03-18 pateikė Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) ir Rūmams planuojamų veislininkystės renginių 2013 ir 2014 m. sąrašus, kitus privalomus dokumentus. Tačiau Rūmai neteisėtai sumažino prašomos paramos sumą: 2013 m. iš 175 000,00 Lt sumos į 92 301,00 Lt sumą, o 2014 metais iš 163 450,00 Lt į 76 388,00 Lt sumą. Vadovaujantis Pagalbos veislininkystei taisyklėmis, sprendimą dėl finansavimo sumažinimo priima tik Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras, o ne Rūmai. Pareiškėjas 2014 m. iki 2014-12-09 negavo nei pasiūlymo pasirašyti veislininkystės finansavimo sutartį, nei avanso veislininkystės institucijos veiklai finansuoti. Tarnyba užfiksavo, kad Rūmai neužtikrino pareiškėjui savalaikio valstybės biudžeto lėšų paskirstymo, nepateikė sutarties, nepervedė 50 procentų patvirtintos sumos avanso, nors asociacija įvykdė visus reikalavimus finansavimo lėšoms gauti. Asociacija įvykdė visus reikalavimus pagal sutartį, 2014-12-19 pateikė Rūmams kilmės knygų rengimui faktiškai patirtų tinkamų išlaidų suvestinę, kurioje užfiksuota, kad 2014 m. išleido 108 813,31 Lt veiklai, nors faktiškai išleido 138 451,86 Lt. Rūmai valstybės biudžeto lėšas, skirtas pareiškėjo kilmės knygos rengimui ir tvarkymui, be jokio pagrindo grąžino į valstybės biudžetą. Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnį Rūmai privalo atlyginti pareiškėjo patirtą 158 617 Lt (45 938,76 Eur) žalą, nes neįvykdė savo funkcijų ir pareigos tinkamai administruoti ir skirti valstybės paramos lėšas bei tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Rūmams nustatyta tvarka nepervedus lėšų, pareiškėjas liko be finansavimo lėšų, buvo priversta skolintis ir liko skolingas darbuotojams, asociacijos nariams, vykdžiusiems planinius veislininkystės renginius, dėl lėšų stygiaus iki šiol negali pilnai vykdyti 2015 m. veislininkystės veiklos bei atsiskaityti su kreditoriais už 2014 m. Pareiškėjas teigia, kad Rūmų civilinei atsakomybei atsirasti yra visi būtini elementai.

4Atsakovas Rūmai ir Lietuvos valstybė, atstovaujama Rūmų, atsiliepimu į skundą (t. 2, b. l. 116-127) su juo nesutinka, prašo atmesti. Nurodo, kad pagal galiojančius teisės aktus Žemės ūkio ministerija priima sprendimą tik dėl valstybės pagalbos skyrimo atsakovui, o konkrečioms pripažintoms veislininkystės institucijoms, įskaitant pareiškėją, valstybės pagalba skiriama Rūmų ir šių institucijų sutartyje nustatytomis sąlygomis. Pažymi, kad atsakovas neprivalo kompensuoti visų pareiškėjo patirtų išlaidų, o tik Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010-03-30 įsakymu Nr. 3D-29 patvirtintų Pagalbos veislininkystei taisyklių 4 punkte numatytas išlaidas, ir tik tiek, kiek leidžia atsakovui skirta perskirstyti valstybės pagalbos suma. Pareiškėjo pateiktos išlaidų sąmatos ir suvestinės už 2013, 2014 metus viršija leistinas valstybės pagalbos sumas. Atsakovas teigia, kad remiantis Taisyklių nuostatomis gali atsisakyti skirti valstybės pagalbą avansu, jeigu veislininkystės institucija nevykdo valstybės lėšų paskirstymo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų atsakovui. Pareiškėjas, gavęs 2014-12-09 valstybės biudžeto lėšų paskirstymo sutartį, pradėjo reikšti nepagrįstas pretenzijas dėl sutarties turinio, o vėliau, sutartį pasirašęs, atsisakė vykdyti numatytus įsipareigojimus ir nepaisant kelis kartus atidėlioto galutinio sutarties įvykdymo termino, laiku nepateikė reikalaujamų dokumentų (ataskaitos apie faktinį kontroliuotų ar vertintų gyvulių skaičių ir kilmės knygų rengimui faktiškai patirtų tinkamų išlaidų suvestinės). Todėl Rūmai negalėjo įvertinti lėšų skyrimo teisėtumo ir, negalėdami užtikrinti valstybės paramos panaudojimo teisėtumo, kaip tai numatyta Pagalbos veislininkystei taisyklių 14 punkte, šias lėšas grąžino Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau – Agentūra). Rūmai susirašinėjo su pareiškėju ir pratęsinėjo pareiškėjui terminus dokumentams pateikti tiek, kiek tai buvo objektyviai įmanoma. Rūmai, matydami, kad valstybės pagalbos lėšos galimai yra naudojamos neteisėtai, kad pareiškėjas nevykdo sutarties su Rūmais sąlygų ir visais įmanomais būdais vilkina procesą bei sunkina valstybės pagalbos administravimą, dėl to Rūmai nuolat rizikuoja nespėti įvykdyti savo įsipareigojimų Agentūrai, turėjo teisę ir pareigą imtis priemonių savo ir valstybės interesams apginti, negalėjo tiesiog išmokėti valstybės pagalbą ir rizikuoti, kad ateityje iš atsakovo gali būti pareikalauta sugrąžinti neteisėtai išmokėtą valstybės pagalbą. Atsakovas teigia, kad Tarnybos patikros aktuose nėra nurodoma informacijos, kad Tarnyba tikrino, ar pareiškėjas teisėtai naudojo valstybės pagalbos lėšas, aktuose ir kituose raštuose nurodoma tik tai, kad pareiškėjas tinkamai tvarko kilmės knygas. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog nurodomas varžybas-bandymus būtų suorganizavęs, o išlaidas patyręs. Priešingai, 2013 m. iš skirtų 50 000 Lt pareiškėjas varžyboms–bandymams panaudojo tik 19 280 Lt. Ši aplinkybė suponuoja galimą lėšų panaudojimo taisyklių pažeidimą ir gali būti laikoma pagrindu grąžinti skirtą paramą, šis galimas lėšų panaudojimo taisyklių pažeidimas nebuvo pastebėtas pareiškėjo veiklą prižiūrinčių institucijų ir tai leidžia abejoti pareiškėjo finansinės veiklos kontrolės pakankamumu. Pagalbos veislininkystei taisyklių 26 punktas nustato avanso išmokėjimą Rūmams, o ne pareiškėjui, tai įrodo žemės ūkio ministro įsakymas dėl valstybės pagalbos 2014 m. skyrimo Rūmams. Rūmai mano, kad jų sprendimams apskųsti taikytini Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyti terminai, pareiškėjo reikalaujama kompensuoti išlaidų suma nebuvo išmokėta daugelio Rūmų priimtų individualių administracinių aktų pagrindu, kurie visi yra nenuginčyti ir galioja.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra (t. 2, b. l. 82-85). Nurodo, kad pareiškėjas yra pripažinta veislininkystės institucija, pripažįstant jai teisę vykdyti veislininkystės programą, pildyti kilmės knygas ir kilmės registrą, Tarnybai pavesta vykdyti pareiškėjos veiklos priežiūrą. Rūmai teikdavo Tarnybai bendrą paraišką valstybės pagalbai gyvūnų kilmės knygų rengimui ir tvarkymui gauti. 2013-10-14 tarp Rūmų ir pareiškėjo buvo sudaryta valstybės biudžeto lėšų paskirstymo sutartis Nr. VBLPS 2013/10/14/5, kuria pareiškėjas įsipareigojo rengti ir tvarkyti Lietuvos jojamųjų žirgų kilmės knygą. Tarnyba 2013-12-06 atliko pareiškėjos planinį patikrinimą, buvo užfiksuota, kad Lietuvos jojamųjų žirgų veislės kilmės knyga vedama laikantis Kilmės knygų reikalavimų. 2014-07-28 gautas Rūmų 2014-07-25 raštas Nr. 105-0408/1, kuriame konstatuojama, kad pareiškėjas Rūmams nepateikė dokumentų ir informacijos apie įvykdytus veislininkystės darbus bei atsižvelgiant į tai, prašoma atlikti pareiškėjo veiklos patikrinimą. Tarnyba atliko patikrinimą ir buvo pateikta 2014 m. rugsėjo 22 d. pažyma Nr. 6V-12. Rūmai 2014-10-31 raštu Nr. 1.05-0594 Tarnybai pateikė duomenis apie lėšų paskirstymą gyvulių veislininkystės institucijoms. 2014-11-25 atlikus pareiškėjo planinį patikrinimą, išvadose buvo pakartotinai užfiksuota, kad Lietuvos jojamųjų žirgų veislės kilmės knyga vedama laikantis Kilmės knygų reikalavimų, asociacijoje kaupiami arklių vertinimo, varžybų - bandymų kontrolės duomenys, kurie būtini veislės gerinimo arba išsaugojimo programai vykdyti, taip pat konstatuota, kad pareiškėjas neturi piniginių lėšų egzistavimui ir veislininkystės institucijos funkcijų vykdymui. 2014-12-31 pažymoje Nr. 6V-49 „Apie veislininkystės darbų įvykdymą“, teiktoje Agentūrai, Tarnyba konstatavo, kad nepaisant to, jog pripažintos veislininkystės institucijos kilmės knygas rengia ir tvarko vadovaudamosi galiojančiais teisės aktais, Rūmai lėšų kilmės knygų rengimui ir tvarkymui neskyrė, atkreipė dėmesį, kad Rūmų 2014-11-06 rašte Nr. 1.05-0611 ir 2014-12-22 rašte Nr. 1.05-0690 arklių augintojų asociacijoms nurodytos sumos skiriasi.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra (t. 2, b. l. 75-77).

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimu į skundą (t. 2, b. l. 82-84) prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

8Teismo posėdžio metu proceso dalyviai palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją.

9Skundas iš dalies tenkintinas.

10Valstybės paramos gyvūnų kilmės knygų rengimui ir tvarkymui teisinis reglamentavimas.

11Byloje kyla ginčas dėl atsakovo Rūmų veiksmais 2013-2014 m. skirstant paramos lėšas pripažintoms veislininkystės institucijoms galimai pareiškėjui padarytos turtinės žalos atlyginimo.

12Teisinius santykius, susijusius su valstybės parama veislininkystei, reglamentuoja Gyvulių veislininkystės įstatymas, žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-1026 patvirtinta Ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtojimo ir rėmimo programa 2010-2015 metams (toliau – Programa), žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 patvirtintos Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrosios administravimo taisyklės (ginčui aktuali redakcija iki 2015-01-03, toliau – Administravimo taisyklės) ir žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 patvirtintos Pagalbos veislininkystei taisyklės (ginčui aktuali redakcija, galiojusi iki 2015-02-25, toliau – Taisyklės).

13Gyvulių veislininkystės įstatymo 2 straipsnio 1 dalis gyvulių veislininkystę apibrėžia kaip gyvulių selekcijos priemonių sistemą genetiškai patobulintiems gyvuliams gauti ir veisti. Įstatymo 2 straipsnio 7-10 dalys apibrėžia, kad kilmės knyga – duomenų visuma apie veislinių gyvulių kilmę, produktyviąsias savybes ir veislinę vertę, tvarkoma pripažintos veislininkystės institucijos; kilmės registras – gyvulių, kurie gali būti įrašyti į kilmės knygą, registras, skirtas gyvulio kilmei identifikuoti, pildomas pripažintos veislininkystės institucijos; kilmės pažymėjimas – oficialus dokumentas, išduodamas pripažintos veislininkystės institucijos, liudijantis gyvulio ar embriono tapatybę ir apibūdinantis jo kilmę, produktyvumą bei kitas veislines savybes.

14Pagal Gyvulių veislininkystės įstatymo 15 straipsnį Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės sistemą sudaro: 1) veislinių gyvulių augintojai; 2) veislininkystės paslaugas teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys; 3) pripažintos veislininkystės institucijos; 4) Rūmai – pagrindinė institucija, atstovaujanti veislininkystės savivaldai; 5) Tarnyba.

15Pagal Gyvulių veislininkystės įstatymo 17 straipsnį veislininkystės institucija pripažįstama, jeigu ji įsteigta remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais; turi parengtą veislininkystės programą; veislinių gyvulių populiacija yra pakankama veislininkystės programai įgyvendinti; tinkamai pildoma kilmės knyga, kilmės registrai, kt.

16Gyvulių veislininkystės įstatymo 20 straipsnis nustato, kad veislinė gyvulininkystė yra prioritetinė žemės ūkio šaka. Valstybė remia veislininkystę pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintas programas.

17Programos 7 punkte numatyta, kad Lietuvoje veisiami ir gerinami Lietuvos vietinių ir kitų veislių arkliai, skatinama arklių augintojus dalyvauti pripažintų arklių veislininkystės institucijų selekcijos programose. Pagal programos 7.4 punktą siekiant skatinti arklių augintojus auginti aukštos veislinės vertės eržilus ir kumeles bei gerinti jų veislines savybes, arklininkystėje būtina pagal patvirtintas arklių veislininkystės selekcines programas vykdyti kryptingą arklių veisimo programą. Programos 15 punkte numatytos organizacinės priemonės, o viena iš jų – remti iki 100 proc. administracinių išlaidų pripažintoms veislininkystės institucijoms, susijusiomis su kilmės knygų parengimu ir tvarkymu.

18Administravimo taisyklės taikomos ir programai „Parama veislininkystei“. Administravimo taisyklės nustato bendruosius pareiškėjų pagal programą įsipareigojimus, procedūrines taisykles. Pagal Administravimo taisyklių 100 punktą, jei konkrečios priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatomas kitoks teisinis reguliavimas nei šiose Administravimo taisyklėse, vadovaujamasi tos priemonės įgyvendinimo taisyklėmis.

19Pagalbos veislininkystei programos taisyklės nustatytos Taisyklėse (ginčui aktuali redakcija, galiojusi iki 2015-02-25). Pagal šių Taisyklių 3 punktą pagalba veislininkystei teikiama, be kita ko, gyvūnų kilmės knygų rengimui ir tvarkymui. Taisyklių 12 punktas nustato, kad pareiškėjas (vykdytojas) pagal gyvūnų kilmės knygų rengimo ir tvarkymo veiklos kryptį yra Rūmai, kurie organizuoja paslaugas pagal minėtą veiklos sritį ir atsako už 11 punkte nurodytų reikalavimų (t. y. kad pagalbą gautų galutiniai pagalbos gavėjai) vykdymą, teikiant bendrą paraišką. Narystė minėtame juridiniame asmenyje nėra būtina sąlyga pasinaudoti valstybės pagalba. Iš Taisyklių 16-26 punktuose įtvirtinto teisinio reguliavimo matyti, kad Rūmai Tarnybai pateikia Paraišką gauti finansavimą. Žemės ūkio ministrui priėmus sprendimą dėl lėšų skyrimo, pareiškėjas (Rūmai) tampa vykdytoju ir su Agentūra sudaro finansavimo sutartį. Taisyklių 14 punktas nustato, kad vykdytojas (Rūmai) atsako už padarytų išlaidų tinkamą panaudojimą pagal 4 ir 6 punktų nuostatas. Taisyklių 29 punktas nustato, kad darbai nurodytai veiklai įgyvendinti turi būti atlikti ir už juos atsiskaityta ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d., pateikiant Agentūrai galutinę išlaidų pagrindimo suvestinę. Vykdytojas gali teikti ir tarpinę išlaidų pagrindimo suvestinę, kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 5 d. Taisyklių 30 punktas nustato, kad Rūmai iki galutinės/tarpinės išlaidų pagrindimo suvestinės pateikimo Agentūrai turi Tarnybai pateikti darbų įvykdymo ataskaitą ir išlaidų pagrindimo suvestinės kopiją, kuri bus teikiama Agentūrai. Tarnyba per 15 darbo dienų nuo vykdytojo ataskaitos pateikimo Tarnybai įvertina atliktų veislininkystės darbų ir užduočių atlikimą ir Agentūrai pateikia pažymą apie veislininkystės darbų įvykdymą. Taisyklių 31 punktas numato, kad jei Agentūra, atsižvelgusi į Tarnybos pateiktą pažymą apie veislininkystės darbų įvykdymą, nustato, kad teikiant galutinę išlaidų pagrindimo suvestinę nurodytos patirtos išlaidos netinkamos finansuoti ar tinkamų finansuoti išlaidų suma mažesnė už avansu pervestą lėšų sumą, vykdytojas privalo grąžinti visą išmokėtą avansą ar jo dalį.

20Taisyklių 4 punkte nurodytos tinkamos finansuoti išlaidos, o 41 punkte – kriterijai, kuriais remiantis skirstoma pagalba pripažintoms veislininkystės institucijoms kilmės knygų vedimui. Pagal Taisyklių 41.4 punktą gyvūnų grupėje pripažintoms veislininkystės institucijoms pagalba skiriama pagal Rūmų patvirtintus individualius kriterijus. Taisyklių 9-10 punktai numato, kad pagalba veislininkystei skiriama iš valstybės biudžeto lėšų. Pagalbos dydis ir intensyvumas, nurodytas 4–6 punktų nuostatose, gali būti keičiamas atsižvelgiant į pagalbai veislininkystei einamaisiais metais skirtus asignavimus iš valstybės biudžeto.

21Iš aptarto teisinio reglamentavimo matyti, kad pagal 2013-2014 metais galiojusią paramos veislininkystei schemą, žemės ūkio ministrui buvo pavesta nustatyti bendrą paramos lėšų, skiriamų gyvūnų kilmės rengimui ir tvarkymui, sumą, kuri išmokama Rūmams kaip įstatyme numatytai pagrindinei institucijai, atstovaujančiai veislininkystės savivaldai, pagal jos pateikiamą paraišką ir su Agentūra sudarytą finansavimo sutartį. Konkrečių sumų išmokėjimas galutiniams paramos gavėjams (pripažintoms veislininkystės institucijoms) pagal Taisyklių 4 ir 41 punktus buvo pavestas atlikti Rūmams, jiems buvo pavesta nustatyti ir gyvūnų grupėje taikomus individualius kriterijus. Kartu Rūmai kaip paramos gavėjai buvo atsakingi už padarytų išlaidų tinkamą panaudojimą, jie privalėjo teikti tarpinę ir galutinę išlaidų pagrindimo suvestinę Agentūrai. Pastebėtina, kad konkrečios taisyklės, reglamentuojančios Rūmų ir pripažintų veislininkystės institucijų teisinius santykius, susijusius su pagalbos lėšų išmokėjimu, teisės aktuose detaliau nebuvo reglamentuotos.

22Dėl pareiškėjo reikalavimo priteisti 5840,33 Eur nuostolius.

232001-04-05 žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 100 pareiškėjas buvo pripažintas veislininkystės institucija, jam pripažinta teisė vykdyti veislininkystės programą, pildyti kilmės knygą ir kilmės registrą (t. 1, b. l. 28). Iš byloje surinktų duomenų matyti, kad pareiškėjas vykdė Lietuvos jojamųjų žirgų veislės populiacijos kilmės knygos ir kilmės registro vykdymo funkciją bei 2013-2014 metais siekė gauti valstybės paramos lėšų kilmės knygų rengimui ir tvarkymui.

242013-09-26 Rūmai pateikė paraišką gauti finansavimą pagal Taisykles. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013-10-03 įsakymu Nr. 3D-680 buvo skirta iki 1 600 000 Lt paramos suma paslaugoms, susijusioms su gyvūnų kilmės knygų rengimu ir tvarkymu. Agentūra su Rūmais 2013-10-10 sudarė Pagalbos veislininkystei finansavimo sutartį Nr. PV-13-2 (t. 2, b. l. 128-136), kuria Rūmams buvo skirtos pagalbos lėšos.

252013 m. rugsėjo 26-30 d. Rūmų prezidiumas priėmė nutarimą patvirtinti Pagalbos veislininkystei lėšų gyvūnų kilmės knygų rengimo ir tvarkymui paskirstymo metodiką ir skaičiuoklę pagal šią metodiką (t. 1, b. l. 41, 80-84). Skaičiuoklėje numatyta pareiškėjui skirti 92301 Lt pagalbos sumą 2013 metams.

262013 m. spalio 14 d. Rūmai su pareiškėju sudarė valstybės biudžeto lėšų paskirstymo sutartį (t. 1, b. l. 76-79), kuria pareiškėjas įsipareigojo teisės aktų nustatyta tvarka rengti ir tvarkyti Lietuvos jojamųjų žirgų kilmės knygą, o Rūmai paskirstyti 92 301 Lt sumą valstybės biudžeto lėšų, skiriamą pagal Taisyklių ir Rūmų prezidiumo 2013 m. rugsėjo 26-30 d. nutarimu patvirtintus individualius kriterijus (metodiką).

27Byloje nekyla ginčo, kad Rūmai minėtą 92 301 Lt valstybės paramos sumą pareiškėjui išmokėjo. Tačiau pareiškėjas skunde teigia, kad Rūmai 2013 m. neteisėtais veiksmais sumažino paramos sumą ir dėl to jis patyrė 5840,33 Eur nuostolius. Pareiškėjas nuostoliais įvardija 2013 m. patirtų išlaidų (112 466,48 Lt) ir išmokėtos paramos (92 301 Lt) skirtumą (20 165,48 Lt arba 5840,33 Eur).

28Iš 2013 m. rugsėjo 26-30 d. Rūmų prezidiumo nutarimu patvirtintos Pagalbos veislininkystei lėšų gyvūnų kilmės knygų rengimo ir tvarkymui paskirstymo metodikos matyti, kad arklių grupėje kiekvienai pripažintai veislininkystės institucijai paramos suma, lėšų poreikiui viršijus valstybės biudžeto asignavimus, buvo sumažinta 3,4 proc. Taisyklių 9-10 punktai numato, kad pagalba veislininkystei skiriama iš valstybės biudžeto lėšų. Pagalbos dydis ir intensyvumas, nurodytas 4–6 punktų nuostatose, gali būti keičiamas atsižvelgiant į pagalbai veislininkystei einamaisiais metais skirtus asignavimus iš valstybės biudžeto. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, teismas pripažįsta, kad Rūmai turėjo teisę proporcingai esančiam lėšų poreikio trūkumui sumažinti paramai apskaičiuotas sumas proporcingai kiekvienai pripažintai veislininkystės institucijai.

29Remiantis Taisyklių 4 punktu, parama teikiama ne bet kokioms pripažintos veislininkystės institucijos išlaidoms, tačiau toms, kurios numatytos Taisyklių 4 punkte pagal Taisyklių 41 punkte nustatytus kriterijus. Nagrinėjamu atveju iš Rūmų prezidiumo patvirtintos Pagalbos veislininkystei lėšų gyvūnų kilmės knygų rengimo ir tvarkymui paskirstymo metodikos ir skaičiuoklės (t. 1, b. l. 41, 80-84) matyti, kad pagal pareiškėjo sausio 1 d. apskaitomų gyvų gyvūnų skaičių, skiriama parama buvo apskaičiuota 1,75 etato išlaikymui, o tai pagal Taisyklių 41 punkte numatytą 25000 Lt sumą vienam etatui išlaikyti sudarė 43750 Lt. Iš skaičiuotės matyti, kad apskaičiuojant paramos sumą pareiškėjui, 10 Lt buvo skiriama už praėjusiais metais į kilmės knygą įrašytą vieną ūkinį gyvūną (tai taip pat atitiko Taisyklių 41 punkte numatytą kriterijų). Taigi teismas vertina, kad paramos suma šiais aspektais buvo skirta pareiškėjui nepažeidžiant Taisyklių.

30Tačiau teismas sutinka su pareiškėjo pozicija, kad paramos suma arklininkystės institucijoms darbingumo vertinimams 2013 m. buvo paskirstyta netinkamai. Taisyklių 41 punkte nustatyta, kad skirstant pagalbą pripažintoms veislininkystės institucijoms kilmės knygų vedimui, taikomi tokie kriterijai: iki 5000 Lt už vieną organizuotą žirgų darbingumo vertinimą einamaisiais metais. Minimalus žirgų darbingumo vertinimų skaičius turi būti įrašytas žirgų augintojų pripažintos veislininkystės institucijos selekcinėje programoje. Pripažintos veislininkystės institucijos žirgų darbingumo vertinimo metinį grafiką privalo raštu suderinti su Tarnyba.

31Iš pareiškėjo 2013-06-15 rašto Tarnybai ir Rūmams (t. 1, b. l. 73-75), Tarnybos 2015-03-30 atsakymo pareiškėjui (t. 1, b. l. 87-89) matyti, kad pareiškėjo selekcinėje programoje 2013 m. buvo numatytas minimalus 33 darbingumo vertinimų skaičius. Pareiškėjas apie numatytus renginius raštu pranešė Tarnybai ir Rūmams. Tačiau Rūmai pareiškėjui paramą skyrė tik 10 darbingumo vertinimams. Nėra matyti, kad pareiškėjui darbingumo vertinimų skaičių Rūmai sumažino dėl to, jog šie renginiai nebuvo raštu suderinti su Tarnyba. Iš 2013 m. rugsėjo 26-30 d. Rūmų prezidiumo nutarimu patvirtintos Pagalbos veislininkystei lėšų gyvūnų kilmės knygų rengimo ir tvarkymui paskirstymo metodikos matyti, kad toks darbingumo vertinimų skaičius pareiškėjui skirtas pritaikius 2013 m. rugsėjo 26-30 d. Rūmų prezidiumo nutarimu patvirtintos Pagalbos veislininkystei lėšų gyvūnų kilmės knygų rengimo ir tvarkymui paskirstymo metodikos nuostatą, kad Rūmų Arklininkystės komitetas pateikia, o Rūmų prezidiumas patvirtina minimalų žirgų darbingumo vertinimų skaičių, jei pripažintos veislininkystės institucijos selekcijos programoje numatyta daugiau nei 15 darbingumo vertinimų (t. 1, b. l. 83, 3 punktas). Galima spręsti, kad kadangi pareiškėjo selekcijos programoje buvo numatyta daugiau nei 15 darbingumo vertinimų, Rūmų Arklininkystės komitetas pateikė, o Rūmų prezidiumas patvirtino pareiškėjui 10 darbingumo vertinimų. Pastebėtina, kad teismui nepateikti įrodymai, jog toks sumažinimas buvo pagrįstas kokiais nors objektyviais kriterijais. Kaip minėta, Taisyklių 41.4 punktas Rūmams suteikė įgaliojimus skirti paramą pagal Rūmų patvirtintus individualius kriterijus, o tai reiškia, kad nesant patvirtintų objektyvių kriterijų, taikomų visiems galutiniams paramos gavėjams, Rūmai neturėjo teisės savo nuožiūra sumažinti darbingumo vertinimų skaičiaus, nustatyto selekcinėje programoje. Tarnyba 2013-12-06 patikrinimo akte (t. 1, b. l. 93-98), 2013-11-14 patikrinimo pažymoje (t. 1, b. l. 99-101) nurodė, kad Rūmai arklių augintojų asociacijoms paskirsto lėšas (darbingumo vertinimams) netolygiai, nėra atsižvelgiama į asociacijos veislinių arklių, dalyvaujančių veisimo programoje, populiacijos dydį. Taigi teismas daro išvadą, kad Rūmai 2013 m. pareiškėjui paramos lėšas darbingumo vertinimams skyrė pažeidžiant Taisyklių nuostatas, todėl šiuo aspektu konstatuotini Rūmų neteisėti veiksmai.

32Deliktinei civilinei atsakomybei kilti būtina nustatyti ne tik neteisėtus atsakovo veiksmus, bet ir dėl jų padarymo pareiškėjo patirtą žalą. CK 6.249 straipsnis nustato, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Nagrinėjamu atveju, jeigu nebūtų buvę neteisėtų Rūmų veiksmų, pareiškėjui, tikėtina, būtų paskirta didesnė paramos suma darbingumo vertinimams organizuoti. Vis dėlto, didesnė paramos suma negali būti vertinama kaip pareiškėjo negautos pajamos (netiesioginiai nuostoliai). Iš Taisyklių 41.1 punkto nuostatų matyti, kad paramos suma skiriama iki 5000 Lt už vieną organizuotą žirgų darbingumo vertinimą, t. y. tokio vertinimo išlaidoms padengti. Tai reiškia, kad jeigu būtų buvusi paskirta didesnė suma darbingumo vertinimams, tokia suma būtų panaudota žirgų darbingumo vertinimo renginiams organizuoti ir nebūtų galėjusi likti pareiškėjui. Kaip žala galėtų būti vertinamos pareiškėjo patirtos išlaidos darbingumo vertinimų, kurie buvo numatyti selekcinėje programoje, organizavimui, kurių nepadengė Rūmų šioms reikmėms paskirta 50000 Lt suma (tiesioginiai nuostoliai). Tačiau iš pareiškėjo pateiktos 2013 metų išlaidų lentelės (t. 2, b. l. 59) matyti, kad išlaidos darbingumo vertinimams 2013 metais nebuvo didesnės, nei skirta 50000 Lt paramos suma šioms reikmėms (pareiškėjo pateiktoje 2013 metų išlaidų lentelėje nurodyta, kad varžyboms išlaidos sudarė 19280 Lt, vertintojų apgyvendinimui 200 Lt, arklių vertinimams 6926 Lt). Iš Tarnybos 2014-09-22 pažymos matyti, kad neplaninio patikrinimo metu pareiškėjas pateikė 10 įvykdytų veislininkystės priemonių protokolus, t. y. neatliko daugiau darbingumo vertinimų, nei buvo Rūmų skirta. Todėl teismas konstatuoja, kad pareiškėjas neįrodė dėl Rūmų neteisėtų veiksmų patirtos žalos padarymo fakto kaip deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos.

33Pastebėtina, kad kaip nuostolius pareiškėjas vertina bendras savo veiklos išlaidas 2013 metais, tačiau, minėta, remiantis Taisyklėmis parama galėjo būti skiriama ne bet kokioms pareiškėjo išlaidoms, tačiau toms, kurios numatytos Taisyklių 4 punkte pagal Taisyklių 41 punkte nustatytus kriterijus. Iš pareiškėjo 2013 metų išlaidų lentelės matyti, kad pareiškėjas kaip nuostolius nepagrįstai vertina įvairias bendrąsias savo veiklos išlaidas, nepatenkančias į Taisyklėmis nustatytas finansavimui tinkamas išlaidas (pvz., nario mokestis žirginio sporto federacijai, „mikročipai“, kt.), be to, 2013 m. patyrė daugiau išlaidų darbo užmokesčiui (su privalomais mokesčiais), nei maksimali pagal Taisykles apskaičiuota remiama suma 1,75 etatui išlaikyti (t. y. daugiau, nei 43750 Lt). Taigi pareiškėjo reikalavimas priteisti 5840,33 Eur nuostolius atmestinas kaip nepagrįstas.

34Dėl pareiškėjo reikalavimo priteisti 17 974,93 Eur nuostolius.

352014-03-31 žemės ūkio ministras įsakymu Nr. 3D-187 (t. 2, b. l. 146-148) skyrė 2014 m. gyvūnų kilmės knygų rengimui ir tvarkymui 1 700 000 Lt paramos sumą. Rūmai su Agentūra 2014-04-09 sudarė pagalbos veislininkystei finansavimo sutartį (t. 2, b. l. 137-145).

36Iš bylos medžiagos matyti, kad tik 2014-11-06 Rūmų Arklininkystės komitetas priėmė sprendimą dėl pagalbos lėšų paskirstymo metodikos (t. 2, b. l. 151), o Rūmų Taryba posėdyje pritarė šiai paskirstymo metodikai (t. 2, b. l. 166, 186). Arklių veislių kilmės knygų rengimui buvo numatyta skirti 640 000 Lt.

37Tarp šalių nuo 2014 m. liepos iki lapkričio mėn. vyko susirašinėjimas dėl 2013 m. pareiškėjo išlaidų pagrindimo, t. y. Rūmai reikalavo pareiškėją pateikti įvairius dokumentus (pvz., t. 1, b. l. 103, t. 2, b. l. 163-165). 2014-11-06 Rūmų Tarybos posėdyje priimtoje 2014 m. pagalbos veislininkystei lėšų, skirtų gyvūnų kilmės knygų rengimui ir tvarkymui, paskirstymo arklių grupėje metodikoje buvo numatyta, kad pagalbos veislininkystei lėšos skiriamos pripažintoms veislininkystės institucijoms, kurios turi būti visiškai įvykdę 2013 m. valstybės biudžeto lėšų paskirstymo sutartį. Iš byloje surinktos medžiagos matyti, kad Rūmai, remdamiesi šia metodikos nuostata ir laikydami, kad pareiškėjas neįvykdė 2013 m. valstybės biudžeto lėšų paskirstymo sutarties, pareiškėjui 2014 m. paramos lėšų neskyrė, nesiūlė sudaryti valstybės biudžeto lėšų finansavimo sutarties. Tačiau Tarnyba 2014-11-25 patikrinimo aktu (t. 2, b. l. 103-108) nustatė, kad pareiškėjo Lietuvos jojamųjų arklių populiacijos knyga pildoma laikantis kilmės knygų vedimui keliamų reikalavimų, nurodė, kad Rūmai neužtikrino savalaikio valstybės biudžeto lėšų paskirstymo. 2015-12-05 Žemės ūkio ministerijos Pagalbos veislininkystės komisijos posėdžio protokolu Nr. 8D-599(5.50) nutarta rekomenduoti Rūmams skirti valstybės pagalbos lėšas pareiškėjui (t. 1, b. l. 57-59).

38Rūmai, vykdydami Žemės ūkio ministerijos Pagalbos veislininkystės komisijos posėdžio nutarimą, 2014-12-09 raštu nusiuntė pareiškėjui pasirašyti valstybės biudžeto lėšų paskirstymo sutarties projektą, taip pat 2014 m. pagalbos veislininkystei lėšų, skirtų gyvūnų kilmės knygų rengimui ir tvarkymui, paskirstymo arklių grupėje metodiką ir paskirstomų lėšų pareiškėjui lentelę (t. 1, b. l. 151, t. 2, b. l. 178) bei kvietė nedelsiant pasirašyti sutartį, nes pagalbos veislininkystei priemonės gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pabaiga yra 2014-12-12. Iš paskirstomų lėšų pareiškėjui lentelės matyti, kad Rūmai nusprendė skirti pareiškėjui 76 388 Lt paramos (t. 2, b. l. 187).

39Pareiškėjas teigia, kad jam Rūmai neteisėtai sumažino paramos sumą ir prašo priteisti 17 974,93 Eur (62 063,86 Lt) nuostolių sumą, kurią skaičiuoja kaip skirtumą tarp skirtos paramos sumos (76 388 Lt) ir faktiškai patirtų išlaidų 2014 m. (138 451,86 Lt). Tačiau iš paskirstomų lėšų pareiškėjui lentelės (t. 2, b. l. 187) matyti, kad pagal pareiškėjo sausio 1 d. apskaitomų gyvų gyvūnų skaičių Rūmai teisingai nustatė 1,75 etato išlaikymui skiriamą sumą (43 750 Lt). Matyti, kad apskaičiuojant paramos sumą, 10 Lt buvo skiriama už praėjusiais metais į kilmės knygą įrašytą vieną ūkinį gyvūną (tai atitinka Taisyklių 41 punkte numatytus kriterijus). Pareiškėjas nekelia ginčo, kad jam buvo neteisingai apskaičiuota 7400 Lt paramos suma eksterjero vertinimams. Taigi teismas vertina, kad paramos suma šiais aspektais buvo skirta pareiškėjui nepažeidžiant Taisyklių nuostatų. Iš bylos medžiagos matyti (t. 1, b. l. 44-45 ir kt.), kad lėšų poreikiui viršijus valstybės biudžeto asignavimus, paramos suma visiems paramos gavėjams buvo proporcingai sumažinta, pritaikius 0,8658767 koeficientą, tai iš esmės atitinka Taisyklių 9-10 punktuose nustatytą teisinį reglamentavimą.

40Pastebėtina, kad pareiškėjo selekcinėje programoje 2014 m. buvo numatytas minimalus 33 darbingumo vertinimų atlikimas (t. 1, b. l. 38-40). Faktiškai pareiškėjas 2014 m. atliko 7 darbingumo vertinimus (t. 3, b. l. 1-46, kt.). Byloje nustatyta aplinkybė, kad Rūmai neužtikrino savalaikio valstybės biudžeto lėšų paskirstymo ir skyrė pareiškėjui paramos sumą tik po Žemės ūkio ministerijos Pagalbos veislininkystės komisijos 2015-12-05 rekomendacijos. Ši aplinkybė lėmė, kad pareiškėjas negalėjo įgyvendinti visų pagal selekcinę programą numatytų darbingumo vertinimų 2014 m., todėl Rūmai paramos sumą apskaičiavo pagal paramos skyrimo metu faktiškai atliktus 7 darbingumo vertinimus. Tuo atveju, jeigu parama pareiškėjui būtų buvusi paskirta anksčiau, Rūmai būtų privalėję atsižvelgti į selekcinėje programoje numatytą darbingumo vertinimo skaičių. Taigi tikėtina, kad pareiškėjui būtų buvusi apskaičiuota didesnė paramos suma darbingumo vertinimams organizuoti. Vis dėlto, teismas neturi pagrindo spręsti, kad nepaskirta didesnė paramos suma gali būti pripažįstama pareiškėjo nuostoliais. Jeigu būtų buvusi paskirta didesnė suma darbingumo vertinimams, tokia suma būtų panaudota žirgų darbingumo vertinimo renginiams organizuoti ir nebūtų galėjusi likti pareiškėjui, taigi tokia suma negali būti pripažįstama pareiškėjo negautomis pajamomis. Kadangi pareiškėjas 2014 m. patyrė išlaidas 7 darbingumo vertinimams, t. y. tokiam darbingumo vertinimų skaičiui, kuriam, galiausiai, buvo paskirta parama, pareiškėjas didesnių išlaidų šioms reikmėms nepatyrė, šiuo aspektu nepaskirta paramos suma negali būti vertinama kaip pareiškėjo tiesioginiai nuostoliai.

41Pareiškėjas nepagrįstai mano, kad jam turėjo būti kompensuotos visos veiklos 2014 m. išlaidos. Teismas pažymi, kad pareiškėjui turėjo būti skirta parama tik Taisyklėse nustatytoms išlaidoms, pagal Taisyklėse nustatytus kriterijus. Kaip nustatė teismas, paramos suma pareiškėjui 2014 m. buvo apskaičiuota teisingai (išskyrus paramą darbingumo vertinimams, dėl kurio teismas jau pasisakė). Tuo tarpu pareiškėjo 2014 m. faktiškai patirtų išlaidų lentelėje (t. 2, b. l. 60) dalis pareiškėjo patirtų išlaidų negali būti pagal Taisykles pripažįstamos tinkamomis finansuoti (mokestis Žirginio sporto federacijai, Algirdiškių parodos skola, darbo užmokestis, viršijantis 43750 Lt sumą, darbo užmokestis vadovaujantiems administracijos darbuotojams, kt.). Esant tokioms aplinkybėms, teismas pripažįsta nepagrįstu pareiškėjo reikalavimą priteisti 17 974,93 Eur (62 063,86 Lt) nuostolių sumą, kurią pareiškėjas skaičiuoja kaip skirtumą tarp skirtos paramos sumos (76 388 Lt) ir faktiškai patirtų išlaidų 2014 m. (138 451,86 Lt).

42Dėl pareiškėjo reikalavimo priteisti 22 123,50 Eur nuostolius.

43Byloje nustatyta, kad Rūmai su Agentūra 2014-12-05 sudarė finansavimo sutarties pakeitimą, pagal kurį numatytas priemonės įgyvendinimo ir galutinės išlaidų pagrindimo suvestinės pateikimo terminas iki 2014-12-23 (t. 2, b. l. 150)

44Pareiškėjas Rūmų pasiūlytą valstybės biudžeto lėšų paskirstymo sutarties projektą 2014-12-10 pasirašė su prierašu, kad sutartis galioja su nesutarimų protokolu, ir pateikė Rūmams kartu su nesutarimų protokolu (t. 1, b. l. 62-66, t. 2, b. l. 188-189). 2014-12-12 Rūmai informavo pareiškėją, kad pagalbos priemonės terminas pratęstas iki 2014-12-23 ir kvietė atvykti pasirašyti sutartį ir pateikti pagal sutartį privalomus dokumentus iki 2014-12-19 (t. 1, b. l. 61, t. 2, b. l. 190-191). Rūmai 2014-12-16 raštu nesutiko su pareiškėjo pateiktu nesutarimų protokolu (t. 2, b. l. 193-194). Tuo tarpu pareiškėjas 2014-12-16 elektroniniu laišku nurodė Rūmams, kad pasilieka prie savo nuomonės (t. 2, b. l. 195). Galiausiai, Rūmai 2014-12-19 elektroniniu paštu pareiškėjui nusiuntė Rūmų atstovo pasirašytą sutartį ir nurodė, kad prierašas, jog sutartis galioja su nesutarimų protokolu, neturi juridinės galios (t. 2, b. l. 198). Rūmai šiame elektroniniame laiške pareiškėją informavo, kad valstybės biudžeto lėšos bus pervestos tik įgyvendinus sutarties 2.1.4, 2.1.6 ir 2.1.7 punktus, nurodė, kad tai pareiškėjas gali atlikti iki 2014-12-22, 14 val. 2014-12-19 pareiškėjas nusiuntė Rūmams raštą, kad sutartį gavo, tačiau falsifikuotos sutarties nepripažįsta (t. 2, b. l. 196). Pareiškėjas 2014-12-22 elektroniniu laišku po 16 val. Rūmams pateikė ataskaitą apie faktinį kontroliuotų ar vertintų gyvulių (arklių) skaičių (priedą Nr. 1 prie sutarties, t. 3, b. l. 1) ir kilmės knygų rengimui faktiškai patirtų tinkamų išlaidų suvestinę (t. 2, b. l. 200). Tačiau atsakovas galutinę išlaidų pagrindimo suvestinę pateikė Agentūrai 2014-12-22 (t. 2, b. l. 155-160), o 2014-12-23 raštu (t. 1, b. l. 70) nurodė pareiškėjui, kad jam nepateikus iki 2014-12-22 14 val. privalomų dokumentų, Rūmai valstybės biudžeto lėšas, skirtas pareiškėjui, grąžino į valstybės biudžetą.

45Teismas, įvertinęs šias byloje nustatytas aplinkybes, konstatuoja, kad pareiškėjui valstybės paramos suma buvo neišmokėta dėl abiejų šalių nepakankamo bendradarbiavimo, kooperavimosi, negeranoriškumo, neatidumo viena kitos atžvilgiu, Taisyklių nesilaikymo. Viena vertus, iš Tarnybos 2014-11-25 patikrinimo akto (t. 2, b. l. 103-108), 2015-12-05 Žemės ūkio ministerijos Pagalbos veislininkystės komisijos posėdžio protokolo Nr. 8D-599(5.50) (t. 1, b. l. 57-59) matyti, kad Rūmai neužtikrino savalaikio valstybės biudžeto lėšų paskirstymo pareiškėjui, ir būtent dėl to valstybės biudžeto lėšų paskirstymo sutarties projektas pareiškėjui buvo pateiktas pasirašyti tik 2014-12-09. Rūmai, nesant jokio teisės aktuose nustatyto pagrindo, siejo paramos išmokėjimą 2014 metams su pareiškėjo įsipareigojimų vykdymu 2013 m. Nors Rūmai ne kartą prašė pareiškėją pateikti įvairius 2013 m. paramos lėšų panaudojimo dokumentus, tačiau matyti, kad jų pozicija dėl konkrečių pateiktinų dokumentų nuolat skyrėsi, buvo prašoma pateikti vis kitus dokumentus (arba pateikti išlaidų pagrindimą, nekonkretizuojant konkrečių dokumentų), tai buvo daroma nenuosekliai ir neperiodiškai, be to, buvo prašoma pateikti duomenis apie veislininkystės darbų atlikimą, kurį pagal Taisyklių nuostatas kompetentinga tikrinti yra Tarnyba, ne Rūmai (t. 1, b. l. 103, t. 2, b. l. 161-162, t. 2, b. l. 163-165, 167-169, 172). Iš bylos medžiagos matyti, kad Rūmams buvo žinoma aplinkybė, jog pareiškėjas 2014 m., nors ir faktiškai dar nebuvo gavęs paramos lėšų, iš esmės tinkamai vykdo kilmės knygos vedimo funkciją. Rūmų iniciatyva Tarnyba atliko pareiškėjo veiklos neplaninį patikrinimą ir surašė 2014-09-22 pažymą (t. 2, b. l. 99-102), kuri buvo pateikta Rūmams, iš kurios matyti, kad pareiškėjas 2014 m. iš esmės tinkamai vykdė veiklą, kuriai skirta valstybės parama, t. y. vedė kilmės knygą, rašė atitinkamus duomenis į kilmės registrą ir kt. Rūmai pagal turimą informaciją apie faktinę pareiškėjo veiklą 2014 m. paskaičiavo pareiškėjui skiriamos paramos sumą. Rūmai tik 2014-12-19 elektroniniu paštu pareiškėjui nusiuntė Rūmų atstovo pasirašytą sutartį (t. 2, b. l. 198). Rūmų 2014-12-19 elektroniniame laiške pareiškėjui nustatytas terminas įgyvendinti sutarties 2.1.4, 2.1.6 ir 2.1.7 punktus iki 2014-12-22, 14 val. buvo itin trumpas, be to, neatitiko minėtuose sutarties punktuose nustatyto termino. Rūmai sutartį pasirašė 2014-12-19 (penktadienį), taigi pagal sutarties 2.1.4, 2.1.6 ir 2.1.7 punktus juose nustatytas dviejų darbo dienų terminas įsipareigojimams įvykdyti, skaičiuojant nuo 2014-12-19, baigėsi 2014-12-23. Kaip minėta, paskutinė diena Rūmams pateikti Agentūrai galutinę išlaidų pagrindimo suvestinę taip pat buvo 2014-12-23. Pastebėtina, kad atsakovas, įvertinęs susiklosčiusią situaciją, siekdamas maksimaliai užtikrinti pareiškėjo interesus, kad pareiškėjas apskritai neliktų 2014 m. be jokio finansavimo, 2014-12-22 dar galėjo neteikti galutinės išlaidų pagrindimo suvestinės Agentūrai (t. 2, b. l. 155-160) ir sudaryti galimybę pareiškėjui pateikti reikiamus duomenis. Teismo vertinimu, atsakovas, veikdamas maksimaliai pareiškėjo interesais, iš esmės turėjo objektyvią galimybę įvertinti ir pareiškėjo 2014-12-22 elektroniniu laišku po 16 val. Rūmams pateiktus duomenis bei priimti sprendimą dėl pareiškėjo finansavimo, kadangi pareiškėjo pateikti duomenys nebuvo itin didelės apimties ar reikalaujantys itin daug laiko jų įvertinimui. Atsakovas iš principo turėjo galimybę 2014-12-23 Agentūrai pateikti patikslintą galutinę išlaidų pagrindimo suvestinę. Be to, teismas pabrėžia, kad net ir pareiškėjui nepateikus ataskaitos apie faktinį kontroliuotų ar vertintų gyvulių (arklių) skaičių ir kilmės knygų rengimui faktiškai patirtų tinkamų išlaidų suvestinės, Rūmai turėjo objektyvią informaciją apie pareiškėjo sausio 1 d. apskaitomų gyvų gyvūnų skaičių, padarytų įrašų kilmės knygoje 2013 metais skaičių, duomenis, kad pareiškėjas 2014 m. buvo įvykdęs 7 darbingumo vertinimus. Tai reiškia, kad Rūmai, net ir negavę iš pareiškėjo ataskaitos apie faktinį kontroliuotų ar vertintų gyvulių (arklių) skaičių ir kilmės knygų rengimui faktiškai patirtų tinkamų išlaidų suvestinės, turėjo galimybę spręsti dėl paramos lėšų paskyrimo. Taigi matyti, kad tuo atveju, jeigu Rūmai būtų veikę operatyviau, maksimaliai siekę bendradarbiauti, kooperuotis su pareiškėju, padėti įgyvendinti jo teises, pareiškėjas būtų turėjęs objektyvią galimybę gauti atitinkamą Taisyklių kriterijus atitinkančią paramos sumą.

46Vertinant pareiškėjo veiksmus bendradarbiavimo, kooperavimosi, geranoriškumo su Rūmais, Taisyklių laikymosi aspektais, matyti, kad pareiškėjo veiksmai šių reikalavimų taip pat neatitiko. Visų pirma, matyti, kad pareiškėjas nebendradarbiavo su Rūmais dėl 2013 m. gautos paramos sumos panaudojimo. Nors Rūmai ne kartą prašė pareiškėją pateikti įvairius dokumentus, tačiau pareiškėjas Rūmų prašymus iš esmės ignoravo, neprašė patikslinti neaiškumų (jei tokie buvo), ir tik 2014-11-26 pateikė Rūmams pajamų-išlaidų balansą už 2013 m. (t. 2, b. l. 173-175). Matyti, kad pareiškėjas, Rūmams priėmus sprendimą skirti pareiškėjui paramą ir 2014-12-09 pateikus valstybės biudžeto lėšų paskirstymo sutarties projektą, žinodamas, kad Rūmai artimiausiu metu privalės Agentūrai pateikti galutinę išlaidų suvestinę, vienašališkai surašė nesutarimų protokolą (t. 2, b. l. 188-189), jame reiškė nekonstruktyvias, teisės aktų nuostatų neatitinkančias pastabas (pvz., 1.1, 1.3, 2.1, 2.14, 2.17 punktai), savo veiksmais nesiekė, kad būtų operatyviai išmokėtos paramos lėšos, kad Rūmai turėtų galimybę pateikti Agentūrai galutinę išlaidų pagrindimo suvestinę. Pastebėtina, kad paties pareiškėjo pozicija dėl sutarties galiojimo buvo dviprasmiška, t. y. Rūmų atstovui 2014-12-19 elektroniniu paštu pateikus pasirašytą sutartį, pareiškėjas nusiuntė Rūmams raštą, kad falsifikuotos sutarties nepripažįsta, tačiau, kita vertus, 2014-12-22 ėmėsi sutarties vykdymo veiksmų, t. y. elektroniniu laišku po 16 val. Rūmams pateikė sutartyje reikalaujamas ataskaitas ir suvestines. Be to, pareiškėjas, Rūmams aiškiai prašant pateikti duomenis iki 2014-12-22 14 val., tai padarė ne prašomu terminu. Galiausiai, vertinant pareiškėjo 2014-12-22 pateiktą Kilmės knygų rengimui faktiškai patirtų tinkamų išlaidų suvestinę (t. 2, b. l. 200) matyti, kad joje įtrauktos akivaizdžiai netinkamos finansuoti išlaidos, neatitinkančios Taisyklių reikalavimų (įtraukta darbo užmokesčio suma viršija maksimalią leistiną, įtrauktos nepadengtos išlaidos „Agrobaltui“, nors tokios išlaidos nenumatytos Taisyklėse kaip kilmės knygų rengimui skirtina suma). Be to, pateiktose darbingumo vertinimo sutartyse (t. 3, b. l. 2-46) numatyta, kad iki 500 Lt lieka pareiškėjo veiklai, nors pagal Taisykles iki 5000 Lt paramos lėšų galima skirti už vieną organizuotą žirgų darbingumo vertinimą, t. y. tik tokio vertinimo faktinėms išlaidoms padengti.

47Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas konstatuoja, kad tiek dėl aptartų Rūmų neteisėtų veiksmų, tiek dėl paties pareiškėjo kaltės, tinkamos finansuoti paramos lėšos buvo grąžintos į valstybės biudžetą. Tinkamų finansuoti paramos lėšų suma, grąžinta į biudžetą, pripažintina pareiškėjo tiesioginiais nuostoliais (CK 6.249 straipsnis), kadangi tai reiškia, jog pareiškėjui neteisėtai, nesant tam pagrindo nebuvo kompensuotos jo faktiškai patirtos išlaidos, kurioms valstybė skyrė lėšas. Kaip nustatė Tarnyba 2014-11-25 patikrinimo akte, nuo 2014 m. rugsėjo mėn. pareiškėjas nebeturėjo piniginių lėšų asociacijos egzistavimui ir veislininkystės institucijos funkcijų vykdymui (t. 2, b. l. 103-108). Dėl šių nuostolių atsiradimo, minėta, yra paties pareiškėjo kaltės, o tai sudaro pagrindą teismui, įvertinus byloje nustatytas reikšmingas faktines aplinkybes, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, priteistinus nuostolius mažinti ½ dalimi (CK 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.282 straipsnis). Pagal pareiškėjo pateiktus duomenis tinkama finansavimui galėjo būti pripažinta 43 750 Lt suma 1,75 etato išlaikymui, 2070 Lt išlaidų suma už 207 padarytus įrašus 2013 m. kilmės knygoje, 7400 Lt suma už eksterjero vertinimus, 35 000 Lt suma už 7 darbingumo vertinimus, iš jos atimant po 500 Lt už kiekvieną darbingumo vertinimą netinkamų išlaidų sumą (viso 3500 Lt), kuri pagal sutartis, turėjo likti pareiškėjui, viso 84 720 Lt. Pritaikius 0,8658767 mažinimo koeficientą, tinkama finansuoti galėjo būti pripažinta 73 357,07 Lt suma, kurios ½ dalis (36 678,54 Lt arba 10 622,84 Eur) pareiškėjui iš atsakovo priteistina kaip nuostolių atlyginimas.

48Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo skundas iš dalies tenkintinas ir pareiškėjui iš atsakovo priteistina 10 622,84 Eur suma nuostoliams, patirtiems dėl netinkamo 2014 m. paramos lėšų pripažintoms veislininkystės institucijoms paskirstymo, atlyginti, o kita skundo dalis atmestina kaip nepagrįsta.

49Dėl bylinėjimosi išlaidų.

50Pareiškėjas patyrė 719,40 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti (t. 3, b. l. 67-72) ir sumokėjo 28 Eur žyminio mokesčio (t. 2, b. l. 61), viso patyrė 747,40 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kadangi patenkinta 23,12 proc. skundo reikalavimų, pareiškėjui iš atsakovo priteistina 172,80 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalis).

51Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1, 5 punktais, 127 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

52pareiškėjo Lietuvos arklių augintojų asociacijos skundą iš dalies patenkinti.

53Priteisti pareiškėjui Lietuvos arklių augintojų asociacijai (juridinio asmens kodas 122249425) iš atsakovo asociacijos Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai (juridinio asmens kodas 135199748) 10 622,84 Eur (dešimt tūkstančių šešis šimtus dvidešimt du eurus aštuoniasdešimt keturis centus) nuostolių atlyginimo ir 172,80 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt du eurus aštuoniasdešimt centų) bylinėjimosi išlaidų.

54Likusią pareiškėjo skundo dalį atmesti.

55Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Marius Bajoras, dalyvaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 3. pareiškėjas Lietuvos arklių augintojų asociacija skundu, kurį patikslino... 4. Atsakovas Rūmai ir Lietuvos valstybė, atstovaujama Rūmų, atsiliepimu į... 5. Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba prašo ginčą spręsti teismo... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra prašo ginčą spręsti teismo... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 8. Teismo posėdžio metu proceso dalyviai palaikė procesiniuose dokumentuose... 9. Skundas iš dalies tenkintinas.... 10. Valstybės paramos gyvūnų kilmės knygų rengimui ir tvarkymui teisinis... 11. Byloje kyla ginčas dėl atsakovo Rūmų veiksmais 2013-2014 m. skirstant... 12. Teisinius santykius, susijusius su valstybės parama veislininkystei,... 13. Gyvulių veislininkystės įstatymo 2 straipsnio 1 dalis gyvulių... 14. Pagal Gyvulių veislininkystės įstatymo 15 straipsnį Lietuvos Respublikos... 15. Pagal Gyvulių veislininkystės įstatymo 17 straipsnį veislininkystės... 16. Gyvulių veislininkystės įstatymo 20 straipsnis nustato, kad veislinė... 17. Programos 7 punkte numatyta, kad Lietuvoje veisiami ir gerinami Lietuvos... 18. Administravimo taisyklės taikomos ir programai „Parama veislininkystei“.... 19. Pagalbos veislininkystei programos taisyklės nustatytos Taisyklėse (ginčui... 20. Taisyklių 4 punkte nurodytos tinkamos finansuoti išlaidos, o 41 punkte –... 21. Iš aptarto teisinio reglamentavimo matyti, kad pagal 2013-2014 metais... 22. Dėl pareiškėjo reikalavimo priteisti 5840,33 Eur nuostolius.... 23. 2001-04-05 žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 100 pareiškėjas buvo... 24. 2013-09-26 Rūmai pateikė paraišką gauti finansavimą pagal Taisykles.... 25. 2013 m. rugsėjo 26-30 d. Rūmų prezidiumas priėmė nutarimą patvirtinti... 26. 2013 m. spalio 14 d. Rūmai su pareiškėju sudarė valstybės biudžeto... 27. Byloje nekyla ginčo, kad Rūmai minėtą 92 301 Lt valstybės paramos sumą... 28. Iš 2013 m. rugsėjo 26-30 d. Rūmų prezidiumo nutarimu patvirtintos Pagalbos... 29. Remiantis Taisyklių 4 punktu, parama teikiama ne bet kokioms pripažintos... 30. Tačiau teismas sutinka su pareiškėjo pozicija, kad paramos suma... 31. Iš pareiškėjo 2013-06-15 rašto Tarnybai ir Rūmams (t. 1, b. l. 73-75),... 32. Deliktinei civilinei atsakomybei kilti būtina nustatyti ne tik neteisėtus... 33. Pastebėtina, kad kaip nuostolius pareiškėjas vertina bendras savo veiklos... 34. Dėl pareiškėjo reikalavimo priteisti 17 974,93 Eur nuostolius.... 35. 2014-03-31 žemės ūkio ministras įsakymu Nr. 3D-187 (t. 2, b. l. 146-148)... 36. Iš bylos medžiagos matyti, kad tik 2014-11-06 Rūmų Arklininkystės... 37. Tarp šalių nuo 2014 m. liepos iki lapkričio mėn. vyko susirašinėjimas... 38. Rūmai, vykdydami Žemės ūkio ministerijos Pagalbos veislininkystės... 39. Pareiškėjas teigia, kad jam Rūmai neteisėtai sumažino paramos sumą ir... 40. Pastebėtina, kad pareiškėjo selekcinėje programoje 2014 m. buvo numatytas... 41. Pareiškėjas nepagrįstai mano, kad jam turėjo būti kompensuotos visos... 42. Dėl pareiškėjo reikalavimo priteisti 22 123,50 Eur nuostolius.... 43. Byloje nustatyta, kad Rūmai su Agentūra 2014-12-05 sudarė finansavimo... 44. Pareiškėjas Rūmų pasiūlytą valstybės biudžeto lėšų paskirstymo... 45. Teismas, įvertinęs šias byloje nustatytas aplinkybes, konstatuoja, kad... 46. Vertinant pareiškėjo veiksmus bendradarbiavimo, kooperavimosi, geranoriškumo... 47. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas konstatuoja, kad tiek dėl aptartų... 48. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo skundas iš dalies tenkintinas ir... 49. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 50. Pareiškėjas patyrė 719,40 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti (t. 3,... 51. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 52. pareiškėjo Lietuvos arklių augintojų asociacijos skundą iš dalies... 53. Priteisti pareiškėjui Lietuvos arklių augintojų asociacijai (juridinio... 54. Likusią pareiškėjo skundo dalį atmesti.... 55. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...