Byla AS-146-412-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. T. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl potvarkio dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas E. T. (toliau – pareiškėjas) 2010 m. lapkričio 15 d. skundu, kurį 2010 m. gruodžio 6 d. patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – atsakovas, Žemės ūkio ministerija) kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkis Nr. 4D-132) dalį, kuria jo projektas ,,( - ) hidroelektrinės statyba ir įrengimas“ patvirtintas kaip toks, kuriam neskiriama parama.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 18 d. sprendimu iš

6dalies patenkino pareiškėjo skundą. Teismas panaikino Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr. 4D-132 dalį, kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjo projektui pagal jo 2010 m. kovo 5 d. trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo, Nacionalinė mokėjimo agentūra) pateiktą paraišką dėl paramos projektui „( - ) hidroelektrinės statyba ir įrengimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles, kurios registracijos Nr. 3VK-KT-10-1-000592-PR001; įpareigojo Žemės ūkio ministeriją grąžinti pareiškėjo projektą pagal paraišką Nr. 3VK-KT-10-1-000592-PR001 Nacionalinei mokėjimo agentūrai pakartotiniam vertinimui.

7Pareiškėjas 2011 m. kovo 18 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriame prašė priteisti jam iš atsakovo 5 279,01 Lt išlaidų.

8Pareiškėjas nurodė, kad byloje patyrė šias išlaidas: 1) sumokėto žyminio mokesčio – 100 Lt; 2) 193,81 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (dokumentų kopijavimas, įskaitant Nacionalinės mokėjimo agentūros medžiagos kopijavimą teisme, telekomunikacijos ir kt.);

93) 4 985,20 Lt išlaidų byloje dalyvavusio advokato pagalbai apmokėti. Šias išlaidas patvirtina pridėti įrodymai.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 25 d. nutartimi iš dalies patenkino pareiškėjo prašymą. Teismas priteisė iš atsakovo pareiškėjo naudai 1 300 Lt išlaidų (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44, 45 str., 149 str. 3 d.).

12Teismas, spręsdamas prašymą, vadovavosi ABTĮ 44 straipsnio 1, 6 dalimis, Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1, 2 dalimis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Pažymėjo, jog, sprendžiant reikalavimo

13dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagrįstumą, taip pat atsižvelgtina į tai, kad teisminio

14ginčo nagrinėjimo metu buvo nustatyta 800 Lt minimali mėnesinė alga. Teismas nurodė,

15jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimu pareiškėjo skundo reikalavimas (dėl potvarkio dalies panaikinimo) buvo patenkintas iš dalies: panaikinta ginčijama potvarkio dalis ir atsakovas įpareigotas atlikti veiksmus (grąžinti pareiškėjo paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai pakartotiniam vertinimui), todėl laikė, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu pareiškėjo reikalavimas buvo patenkintas visa apimtimi. Teismas nustatė, jog pareiškėjo atstovas pateikė rašytinius įrodymus, iš kurių matyti suteiktos teisinės pagalbos pobūdis: skundo ir kitų procesinių dokumentų parengimas, medžiagos analizė, pasiruošimas bei atstovavimas teismo posėdyje. Šios išlaidos pagal ABTĮ 44 straipsnio 6 dalį yra atlygintinos, tačiau priteistinų išlaidų dydį riboja Rekomendacijos. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį nustatytas koeficientas – 3, t. y. už 2010 m. gruodžio 6 d. skundo surašymą maksimaliai galima priteisti suma būtų 2 400 Lt (800 x 3). Rekomendacijų 8.18 punkte nustatytas koeficientas už vieną atstovavimo valandą teisme yra 0,15. 2011 m. vasario 8 d. teismo posėdžio pradžia 09.40 val., pabaiga – 10.00 val.

16Pagal Rekomendacijų 9 punktą, atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Atsižvelgiant

17į Rekomendacijų 9 punkto nuostatas, atstovavimo laikas šioje byloje – 20 min. Pagal Rekomendacijų 9 punktą, jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma valanda. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas už pareiškėjo atstovo atstovavimą teismo posėdžio metu teismo išlaidų sumos nepriteisė. Teismas padarė išvadą, kad prašomos atlyginti išlaidos viršija Rekomendacijose nustatyto priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą maksimalų dydį. Atsižvelgęs į Rekomendacijų 2 punkto nuostatas, kuriose numatyta,

18kad, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti ir į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir t. t., vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais ir atsižvelgęs į tai, kad administracinės bylos pagal pareiškėjo skundą argumentacija yra pasikartojanti ir neypatingai sudėtinga (žr. šios kategorijos bylų priėmimo statistiką), teismas racionaliomis išlaidomis laikė ½ maksimalaus dydžio rekomenduojamos priteisti sumos. Kadangi už 2010 m. gruodžio 6 d. skundo surašymą maksimaliai galima priteisti suma yra 2 400 Lt, už dalyvavimą 2011 m. vasario 8 d. teismo posėdyje atstovavimo išlaidų suma nepriteistina, teismo išlaidų sumą teismas sumažino iki 1 200 Lt (2 400 : 2 = 1 200). Teismas, be to, nustatė, kad pareiškėjas sumokėjo teismui 100 Lt žyminį mokestį, todėl, vadovaudamasis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, patenkino prašymą priteisti 100 Lt žyminio mokesčio. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas pareiškėjo naudai priteisė 1 300 Lt išlaidų atlyginimo (1 200 + 100 =1 300).

19III.

20Atsakovas atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartį – pareiškėjo naudai priteistas bylinėjimosi išlaidas proporcingai priteisti iš Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros.

21Atsakovas nurodo, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra pateikė Žemės ūkio ministerijai išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę, kurioje nurodė, jog pareiškėjo projektas yra netinkamas gauti paramą. Byloje ginčytas potvarkis buvo pasirašytas, vadovaujantis, be kita ko, paraiškos vertinimo dokumentais, gautais iš Nacionalinės mokėjimo agentūros. Atsižvelgiant

22į tai, kad pareiškėjo paraiška buvo ir šiuo metu yra vertinama Nacionalinės mokėjimo agentūros, bylinėjimosi išlaidos turėtų būti proporcingai atlyginamos iš Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros.

23Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

24Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas yra atsakingas už galutinio sprendimo dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priėmimą, todėl privalėjo patikrinti trečiojo suinteresuoto asmens pateiktą paramos paraiškų vertinimo ataskaitą. Be to, atsakovas turi teisę išieškoti visas ar dalį sumokėtų išlaidų regreso tvarka.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Atskirasis skundas atmestinas.

29Byloje nėra ginčo dėl pareiškėjo teisės į bylinėjimosi išlaidas, bylinėjimosi išlaidų sumos. Esminis byloje keliamas klausimas – ar paminėtos bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos

30tik iš atsakovo, ar priteistina bylinėjimosi išlaidų suma neturėtų būti priteista ir iš trečiojo suinteresuoto asmens.

31ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

32Nagrinėjamu atveju byloje, nagrinėtoje iš esmės, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 18 d. sprendimu konstatavo, kad potvarkio dalis, kuria patvirtintas pareiškėjo projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems parama neskiriama, neatitinka teisės aktų reikalavimų. Byloje buvo ginčijamas būtent Žemės ūkio ministerijos kanclerio aktas (potvarkio dalis), bet ne Nacionalinės mokėjimo agentūros aktas. Tuo atveju, jei byloje būtų panaikintas Nacionalinės mokėjimo agentūros aktas, būtų pagrindas kreiptis į teismą ir prašyti Nacionalinės mokėjimo agentūros atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau šiuo atveju taip nėra.

33Atsakovo nurodomi argumentai, kad Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkis

34buvo priimtas, remiantis Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktais duomenimis (vertinimo dokumentais), ir tai lemia būtinybę priteisti bylinėjimosi išlaidas ir iš Nacionalinės mokėjimo agentūros, atmestini, kadangi teismas šiuo atveju nevertina, kokia yra įvairių subjektų įtaka konkrečiam individualiam administraciniam aktui, skaičiuojant bylinėjimosi išlaidas. Toks paskirstymas būtų neprotingas ir neadekvatus, nes kiekvienu panašiu atveju būtų galima nustatyti įvairių galbūt atsakingų institucijų, kurių žinioje buvo tam tikra informacija, kurios pagrindu buvo priimtas konkretus individualus administracinis aktas, tam tikrą atsakomybę bylinėjimosi išlaidų kontekste, o toks nustatymas nepagrįstai vilkintų bylų nagrinėjimą, pažeistų proceso ekonomiškumo principą. Be to, nagrinėjamu atveju nebuvo ginčo dėl to, kas priėmė konkretų individualų administracinį aktą, todėl akivaizdu, kad būtent šio, o ne kito viešojo administravimo subjekto priimtas aktas buvo panaikintas.

35Tai, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra atlieka paraiškos vertinimą iš naujo, šioje byloje taip pat negali būti pagrindas pripažinti, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra tampa per se atsakinga už Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu panaikintą Žemės ūkio ministerijos kanclerio priimtą individualų administracinį aktą. Tokios pačios praktikos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi ir kitose analogiškose bylose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje

36Nr. AS858-382/2011, 2011 m. birželio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-387/2011, 2011 m. birželio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-379/2011, 2011 m. liepos

371 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-366/2011, 2011 m. liepos 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS62-367/2011, 2011 m. liepos 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-452/2011, 2011 m. liepos 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-530/2011 ir kt.) (ABTĮ 13 str., Teismų įstatymo 33 str. 4 d.).

38Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė pareiškėjui bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo.

39Taigi skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis yra pagrįsta, o jos pakeisti nėra pagrindo.

40Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41Atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą atmesti.

42Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

43Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas E. T. (toliau – pareiškėjas) 2010 m.... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 18 d. sprendimu iš... 6. dalies patenkino pareiškėjo skundą. Teismas panaikino Žemės ūkio... 7. Pareiškėjas 2011 m. kovo 18 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 8. Pareiškėjas nurodė, kad byloje patyrė šias išlaidas: 1) sumokėto... 9. 3) 4 985,20 Lt išlaidų byloje dalyvavusio advokato pagalbai apmokėti. Šias... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 25 d. nutartimi iš... 12. Teismas, spręsdamas prašymą, vadovavosi ABTĮ 44 straipsnio 1, 6 dalimis,... 13. dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagrįstumą, taip pat atsižvelgtina... 14. ginčo nagrinėjimo metu buvo nustatyta 800 Lt minimali mėnesinė alga.... 15. jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimu... 16. Pagal Rekomendacijų 9 punktą, atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio... 17. į Rekomendacijų 9 punkto nuostatas, atstovavimo laikas šioje byloje – 20... 18. kad, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį,... 19. III.... 20. Atsakovas atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio... 21. Atsakovas nurodo, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra pateikė Žemės ūkio... 22. į tai, kad pareiškėjo paraiška buvo ir šiuo metu yra vertinama... 23. Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos... 24. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas yra atsakingas už galutinio sprendimo dėl... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Atskirasis skundas atmestinas.... 29. Byloje nėra ginčo dėl pareiškėjo teisės į bylinėjimosi išlaidas,... 30. tik iš atsakovo, ar priteistina bylinėjimosi išlaidų suma neturėtų būti... 31. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog proceso šalis, kurios naudai... 32. Nagrinėjamu atveju byloje, nagrinėtoje iš esmės, Vilniaus apygardos... 33. Atsakovo nurodomi argumentai, kad Žemės ūkio ministerijos kanclerio... 34. buvo priimtas, remiantis Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktais... 35. Tai, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra atlieka paraiškos vertinimą iš... 36. Nr. AS858-382/2011, 2011 m. birželio 3 d. nutartį administracinėje byloje... 37. 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-366/2011, 2011 m. liepos 1 d.... 38. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima konstatuoti, kad pirmosios... 39. Taigi skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 25 d.... 40. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 41. Atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą... 42. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartį palikti... 43. Nutartis neskundžiama....