Byla I-76-406/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Čekanausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Urbonienės ir Nataljos Zelionkienės, sekretoriaujant Henrikai Žibutytei, dalyvaujant pareiškėjai R. K. , pareiškėjos atstovui advokatui Aleksandrui Doroševui, suinteresuoto asmens Alytaus apskrities viršininko administracijos atstovui Vitui Balčiui , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. K. prašymą suinteresuotam asmeniui Alytaus apskrities viršininko administracijai dėl praleisto termino atnaujinimo ir

Nustatė

3Pareiškėja R. K. teismui pateiktame prašyme prašo teismo atnaujinti terminą prašymui ir dokumentams, patvirtinantiems nuosavybės teisę ir giminystės ryšį patvirtinantiems dokumentams pateikti dėl atkūrimo nuosavybės teisių į A. K. ir B. K. valdytą 60 arų namų valdą, 6 ha dirbamos žemės ir 8 ha miško (Duomenys neskelbtini) .

4Pareiškėja ir jos atstovas paaiškino, kad senelis A. K. 1940 m. nuosavybės teise valdė 60 arų namų valdos sklypo, 6 ha dirbamos žemės ir 8 ha miško (Duomenys neskelbtini) . Vėliau ši žemė ir miškas buvo atimta. Senelis mirė 1944 m. ir yra palaidotas Druskininkų miesto senosiose kapinėse. Senelė mirė 1991 m. kovo 24 d., būdama 89 metų. Prieš mirtį ilgą laiką sirgo ir sunkiai susikalbėdavo. Pareiškėjos mama nuo 1986 m. sirgo vėžiu, paskutiniais gyvenimo metais nesikeldavo iš lovos, mirė 1991 m. birželio 30 d. Pareiškėjos tėvas buvo 1 grupės invalidas su visiška negalia, savarankiškai pasirūpinti savimi negalėjo, sunkiai susivokdavo ir reikšdavo mintis, mirė 2006 m. rugsėjo 23 d. Pati pareiškėja nuo vaikystės serga paveldėta akių liga, nuo 1996 m. paskirta 1 invalidumo grupė ir nuolatinė priežiūra. Visos šios aplinkybės nulėmė, kad pareiškėja nieko nežinojo apie seneliui nuosavybės teise priklausiusią žemę. Tik prieš pat mirtį tėvas prasitarė, kad mamos tėvai turėjo žemės. Pareiškėja kreipėsi į archyvus dėl dokumentų, tačiau jų rasti nepavyko. 2008 metais radus senelės seserį, pareiškėjai pavyko tiksliau sužinoti apie senelio turėtą žemę ir mišką. Pareiškėjos nuomone, šios nurodytos aplinkybės pripažintinos svarbiomis priežastimis, sutrukdžiusiomis jai įgyvendinti savo teises. Prašo prašymą tenkinti ir atnaujinti praleistą terminą.

5Suinteresuoto asmens Alytaus apskrities viršininko administracijos atstovas nurodo, kad įstatymo nuostatos numatė dvylikos metų terminą dėl prašymų ir dokumentų pateikimo. Iki Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nustatyto termino pareiškėja Druskininkų žemėtvarkos skyriui nepateikė nei prašymo, nei nuosavybės teisę bei giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų. Iš byloje esančios medžiagos matyti, jog domėtis savo teisėmis į žemę pareiškėja R. K. pradėjo tik 2007 metais, kuomet buvo užklaustas Lietuvos centrinis archyvas. Pareiškėja kaip svarbią įstatymo nustatyto termino praleidimo priežastį nurodo, kad tėvas sunkiai sirgo, turėjo visišką negalią ir ji pati esanti 1 grupės invalidė. Mano, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės, sveikatos būklė laikytinos objektyviomis, nuo pareiškėjos valios nepriklausančiomis priežastimis, trukdžiusiomis pasinaudoti teise kreiptis į teismą. Prašo pareiškėjos prašymą spręsti teismo nuožiūra, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

6Prašymas pagrįstas ir tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau Įstatymas) 10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir šio Įstatymo nustatyta tvarka iki 2001m. gruodžio 31 d.

8Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad piliečiai, padavę prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus iki 2003 m. gruodžio 31 d. turi pateikti šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytoms institucijoms.

9Įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatyta teisė piliečiams kreiptis į teismą dėl praleistų terminų prašymams atkurti nuosavybės teises bei nuosavybės teises ir giminystės ryšį su žemės savininku patvirtinantiems dokumentams pateikti atnaujinimo. Teismas pripažinęs, kad šie terminai praleisti dėl svarbių priežasčių, gali šiuos terminus atnaujinti.

10Svarbiomis priežastimis, sudarančiomis pagrįstą bei teisėtą pagrindą įstatymu nustatytų terminų atnaujinimui, teismų praktikoje suprantamos tik faktinės aplinkybės, objektyviai trukdančios laiku realizuoti subjektines teises asmeniui, kuris savo aktyviais valiniais veiksmais šių teisių realizavimo siekė. Taigi ir nagrinėjamoje byloje pareiškėjos prašymas dėl termino atnaujinimo gali būti patenkintas tik konstatavus tokių aplinkybių egzistavimą.

11Nagrinėjamoje byloje pareiškėja nurodo įstatymo nustatytus terminus praleidusi dėl ilgalaikių sunkių tėvo ir jos pačios ligų. Pareiškėjos teigimu, ligų sukelta sunki fizinė ir dvasinė būsena neleido jai tinkamai pasirūpinti savo subjektinių teisių realizavimu. Savo teiginiams pagrįsti pareiškėja pateikė išrašus iš medicininių dokumentų apie tėvo ir savo ligas. Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjos tėvas sirgo išemine širdies liga, progresuojančia distrofija nuo 1975 metų (b.l. 20), iki 2006 m. rugsėjo 23 d. nevaikščiojo, buvo reikalinga nuolatinė kito asmens slauga. Invalidumo pažymėjimo kopijoje nurodyta, kad pareiškėjos tėvas J. A. turėjo 1-ą invalidumo grupę su visiška negalia (b.l. 21). Iš VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro pateiktos pažymos matyti, kad pareiškėja nuo vaikystės iki šio laiko labai blogai mato, jai diagnozuota abiejų akių sunkaus laipsnio trumparegystė, jai nustatytas tik 20% darbingumas, reikalinga nuolatinė priežiūra (b.l. 22). Visiškai akivaizdu, kad sunkių ligų atvejais paprastai prioritetai yra teikiami sveikatos būklei stabilizuoti, bet ne savo teisėms realizuoti, todėl pripažintina, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kuriomis ji grindžia termino praleidimą, logiškos bei įtikinamos.

12Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalis įpareigoja teismą vertinti byloje surinktus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taikydama šiuos įrodymų vertinimo principus teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos paaiškinimai, juos patvirtinantys rašytiniai įrodymai sudaro pakankamą pagrindą objektyviai pripažinti, jog įstatymo nustatytus terminus ji praleido dėl svarbių priežasčių, todėl jos prašymas dėl termino atnaujinimo turi būti patenkintas. Byloje surinktų įrodymų pagrindu nustačius, kad įstatyminių terminų eigoje pareiškėjos bei jos tėvų sveikatos būklė buvo nuolat bloga, nes jie sirgo sunkiomis ligomis, ilgam laikui sutrikdžiusiomis jų fizinę bei dvasinę būklę, nėra reikalingas papildomas įrodinėjimas, kad terminai praleisti būtent dėl šių ligų.

13Įvertinus byloje surinktus įrodymus konstatuotina, kad pareiškėja įstatyme nustatytą terminą nuosavybės teisę ir giminystės ryšį patvirtinantiems dokumentams pateikti praleido dėl svarbių priežasčių, todėl šis terminas atnaujintinas.

14Pareiškėja už paduotą prašymą sumokėjo 62 (šešiasdešimt dviejų ) litų žyminį mokestį, kas patvirtinama AB banko „Hansabankas“ Čiurlionio KAC 2008 m. birželio 16 d. įmokos mokėjimo kvitu (b.l. 6). Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 19 straipsnio 2 dalį šalys šiose bylose nuo žyminio mokesčio atleidžiamos, todėl pareiškėjai grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15V. L. Respublikos 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Prašymą tenkinti.

17Atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą paduoti prašymą dėl nuosavybės teisių bei giminystės ryšį ir nuosavybės teisę įrodantiems dokumentams į A. K. ir B. K. valdytą 60 arų namų valdą, 6 ha dirbamos žemės ir 8 ha miško (Duomenys neskelbtini) .

18Sprendimui įsiteisėjus, grąžinti pareiškėjai R. K. a/k ( - ) 62 (šešiasdešimt dviejų) Lt žyminį mokestį, sumokėtą 2008 m. birželio 16 d. Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

19Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai