Byla I-1985-121/2009
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Arūno Kaminsko, Nijolės Šidagienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant Silvijai Krivickaitei, dalyvaujant pareiškėjui G. K., atsakovės atstovei Kristinai Masiulytei, vertėjai Teresai Gusarovai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. K. (G. K.) skundą atsakovei Ryšių reguliavimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, trečiasis suinteresuotas asmuo- UAB ,,Megatomas“, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3G. K. prašo panaikinti Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau- Tarnyba) 2009-05-29 sprendimą Nr. (41.7) lB-3258 ir įpareigoti atsakovę pagal savo kompetenciją iš naujo ištirti ir išnagrinėti spręstą klausimą bei spręsti dėl sankcijų taikymo pažeidėjui. Paaiškino, kad 2009-04-17 prašymu Nr. 3418 kreipėsi į Tarnybą dėl teisės aktų pažeidimo faktų pasiuntinių paslaugų įmonės veikloje. Atsakovės 2009-05-29 atsakymas (sprendimas) Nr. (41.7)lB-3258 yra neteisingas ir turėtų būti panaikintas. Tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. IV-150 patvirtinto Bendrųjų pasiuntinių paslaugų teikimo sąlygų aprašo (toliau- Aprašas) 17 punktas nustato, kad ant pašto siuntos pasiuntinių paslaugų teikėjas turi nurodyti arba prie pašto siuntos pridėti duomenis, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti pasiuntinių paslaugų teikėją, jo buveinės adresą ir pašto siuntos išsiuntimo datą. UAB ,,Megatomas“ šios pareigos neįvykdė. Pagal įstatymą laiško vokas gali būti atplėštas tik įteikiant laišką. Įteikimą patvirtinanti pašto šaknelė atskiriama nuo pašo siuntos ir pati tampa pašto siunta, privalanti turėti Aprašo 17 punkte nustatytus rekvizitus ir siunčiama siuntėjui. Ant neįteikto antstolio 2008 01 23 raginimo įvykdyti sprendimą (parengto kaip atvirlaiškio) pašto šaknelės yra kažkieno padaryti įrašai, kurie patvirtina, kad, be antstolio, raginimas buvo dar kažkieno rankose, kad voko nebuvo. Vilniaus m. 1-jo apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2985-619/2009 teismo posėdžio metu atsakovas UAB "Megatomas" pateikė 2009-05-06 raštą Nr. 16, kuriame nurodė, kad neturi pašto paslaugų teikimo taisyklių, kad teikdamas pašto paslaugas, savo veikloje vadovaujasi Pašto įstatymu, Civilinio proceso kodeksu. Tačiau minėtų taisyklių pateikimą Tarnybai numato minėtas Aprašas. Prašo ištirti, ar UAB „Megatomas" teisėtai teikia pasiuntinių paslaugas (ar turi leidimą) ir ar Tarnyba pagrįstai leidžia šiai bendrovei teikti pasiuntinių paslaugas (b.l.2-3).

4Atsakovas atsiliepimu į skundą prašo nutraukti šios administracinės bylos nagrinėjimą, kaip neteismingą administraciniam teismui arba, teismui nusprendus nagrinėti bylą iš esmės, skundą atmesti kaip nepagrįstą.

5Dėl bylos priskirtinumo administracinio teismo kompetencijai.

6Paaiškino, kad pareiškėjo prašymas yra įvardintas kaip „Prašymas išaiškinti". Iš jo turinio matyti, kad pareiškėjas kreipėsi į Tarnybą, prašydamas ne apginti jo pažeistas teises ar teisėtus interesus, bet išaiškinti Aprašo nuostatų taikymą. Tarnyba nagrinėjo pareiškėjo prašymą Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, nustatyta tvarka ir sąlygomis, kaip asmens kreipimąsi su prašymu suteikti informacijos dėl teisės aktų taikymo. Tarnyba atsakė 2009 m. gegužės 29 d. laisvos formos raštu, išaiškindama atlikto tyrimo aplinkybes ir pagrįsdama savo atsakymą, todėl 2009 m. gegužės 29 d. raštas Nr. (41.7) 1B-3258 nėra individualus teisės taikymo aktas, kadangi jame, atsižvelgiant į jo priėmimo tvarką bei turinį, G. K. nėra suteikiamos jokios teisės, taip pat jam nėra nustatomos jokios pareigos, privalomos elgesio taisyklės, o rašte tiesiog pateikiami atsakymai ir paaiškinimai į pareiškėjo prašyme išdėstytus klausimus. Mano, kad ši administracinė byla nutrauktina kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.

7Dėl UAB ,,Megatomas“ pasiuntinių paslaugų teikimo teisėtumo.

8Paaiškino, kad pagal Pašto įstatymo 6 str. 2 dalį pasiuntinių paslaugas asmenys turi teisę teikti be atskiro valstybės institucijų leidimo, kai Tarnybos nustatyta tvarka ir sąlygomis praneša apie tai Tarnybai. Tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-150 „Dėl Bendrųjų pasiuntinių paslaugų teikimo sąlygų aprašo patvirtinimo" 2 punktu nustatyta, kad asmenys, iki šio įsakymo įsigaliojimo turintys Susisiekimo ministerijos išduotus galiojančius leidimus teikti pasiuntinių pašto paslaugas, laikomi tinkamai pranešę apie pasiuntinių paslaugų teikimo pradžią. UAB „Megatomas" yra išduotas Susisiekimo ministerijos 2002 m. gruodžio 30 d. leidimas Nr. 39, suteikiantis teisę teikti pasiuntinių pašto paslaugas Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio, Mažeikių ir Alytaus miestuose. Tad laikytina, kad UAB „Megatomas" yra tinkamai pranešusi apie pasiuntinių paslaugų teikimo pradžią ir turi teisę teikti pasiuntinių paslaugas, be to, ji yra tik pasiuntinių paslaugų, bet ne pašto paslaugų teikėja ir jai Pašto taisyklių nuostatos, tarp jų- ir įpareigojimas turėti pasitvirtintas pašto paslaugų teikimo taisykles, netaikytinas. Teisės aktuose nėra nustatytas įpareigojimas pasiuntinių paslaugų teikėjui turėti pasitvirtintas pasiuntinių paslaugų teikimo taisykles ar jas pateikti Tarnybai.

9Dėl pašto siuntų žymėjimo pasiuntinių paslaugų teikėjo identifikacine žyma.

10Paaiškino, kad siuntėjui grąžinamas pranešimas apie pašto siuntos įteikimą nėra laikytinas atskira pašto siunta, todėl jis neprivalo būti pažymėtas pasiuntinių paslaugų teikėjo identifikacine žyma arba prie jo neprivalo būti pridėti duomenys, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti pasiuntinių paslaugų teikėją, jo buveinės adresą ir pašto siuntos išsiuntimo datą, kaip numato Aprašo 17 punktas. Tarnyba 2009 m. balandžio 24 d. raštu Nr. (41.7)1B-2532 pareikalavo iš UAB „Megatomas" pateikti išsamius paaiškinimus dėl G. K. 2009-04-17 prašyme išdėstytų aplinkybių. Bendrovė 2009 m. gegužės 11 d. informavo Tarnybą, kad teismo ir antstolių siunčiami dokumentai G. K. buvo nešami įteikti specialiuose vokuose, pažymėtuose žyma „Įteikdamas adresatui atplėškite" bei nurodė, kad ant tokių vokų visada yra dedamas įmonės spaudas su pavadinimu ir data. UAB „Megatomas" taip pat pateikė Tarnybai voko, kuriame siųstas G. K. adresuotas laiškas, kopiją, pažymėtą pasiuntinių paslaugų teikėjo UAB „Megatomas" identifikacine žyma ir ant kurios nurodyta pašto siuntos išsiuntimo data. Voko kopijos tikrumas yra patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl Tarnyba pagristai atsakė, kad UAB „Megatomas" Aprašo 17 punkto reikalavimų nepažeidė, nes vokas, kuriame buvo pareiškėjui įteikti skirtas antstolio 2008 m. sausio 23 d. raginimas įvykdyti sprendimą Nr. 0042/08/00240, buvo pažymėtas pagal Aprašo 17 punkto reikalavimus (b.l. 20-26).

11Pareiškėjas, bylą nagrinėjant teisme, savo skundą palaikė, prašė teismo atkreipti dėmesį į ant Raginimo uždėtą UAB „Megatomas“ spaudą ir datą, kas, jo nuomone, rodo, kad pašto siunta buvo gabenama ne voke, nes grąžinus neįteiktą, Raginimas vykdomojoje byloje taip ir būtų įsegtas voke, bet šiuo atveju voko originalo vykdomojoje byloje iš viso nėra. Į bylą yra pateikti analogiški įrodymai, kurie rodo, kaip turėtų būti apiforminamos neįteiktos pašto siuntos.

12Atsakovo atstovė prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais.

13Skundas netenkintinas. Faktinės bylos aplinkybės.

14Rašytiniais bylos įrodymais nustatyta, kad UAB ,,Megatomas“ pasiuntinių pašto paslaugas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Mažeikių, Alytaus miestuose teikia, turėdama Susisiekimo ministerijos 2002-12-30 išduotą leidimą Nr.39 (b.l. 27).

15G. K. 2009-04-17 pateikė Tarnybai kreipimąsi pavadintą „Prašymas išaiškinti“ (registracijos Nr. 2B-3418), kuriame nurodė, kad pagal Aprašo 17 punktą ant pašto siuntos pasiuntinių paslaugų teikėjas turi nurodyti arba prie pašto siuntos pridėti duomenis, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti pasiuntinių paslaugų teikėją, jo buveinės adresą ir pašto siuntos išsiuntimo datą. Pareiškėjas prie šio kreipimosi pridėjo Raginimą įvykdyti teismo sprendimą su nenuplėšta įteikimo šaknele. Uždavė Tarnybai klausimą: ar pateiktas dokumentas atitinka įstatymo keliamus reikalavimus? Ar yra nurodyti, vadovaujantis minėtu Aprašo 17 punkto reikalavimu, atvirlaiškiu siųstino dokumento- jo pašto šaknelės dalyje pasiuntinių paslaugų teikėjo duomenys, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti pasiuntinių paslaugų teikėją, jo buveinės adresą ir pašto siuntos išsiuntimo datą (b.l.29). Rengdama atsakymą į minėtą prašymą, Tarnyba paprašė UAB ,,Megatomas“ pateikti išsamius paaiškinimus dėl G. K. prašymo (b.l. 31). UAB ,,Megatomas“ 2009-05-21 raštu Nr.2B-4496 paaiškino, kad teismo ir antstolių siunčiami dokumentai G. K. buvo nešami specialiuose vokuose su žyma ant voko: ,,Įteikdamas adresatui atplėškite“. Ant voko visada dedamas įmonės spaudas su pavadinimu ir data (b.l.32). UAB ,,Megatomas“ pateikė ir pasiuntinių pašto paslaugų teikimo 2003-01-09 sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Megatomas“ ir antstolio A. B., kuria UAB ,,Megatomas“ įsipareigojo teikti pasiuntinių pašto paslaugas Vilniaus mieste (2003-12-23 sutartis pratęsta neterminuotam laikui)(b.l. 33-38) bei teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą voko kopiją su užrašu ,,Teismo procesiniai dokumentai. Įteikdamas adresatui atplėškite“, pasiuntinių paslaugų teikėjo UAB ,,Megatomas“ identifikacine žyma ir data ,,2008-01-25“ (b.l. 38a). Tarnyba 2009-05-29 rašte Nr. (41.7)1B-3258, atsakydama į G. K. 2009-04-17 prašymą, nurodė, kad, vadovaujantis Aprašo 17 punktu, ant pašto siuntos pasiuntinių paslaugų teikėjas turi nurodyti arba prie pašto siuntos pridėti duomenis, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti pasiuntinių paslaugų teikėją, jo buveinės adresą ir pašto siuntos išsiuntimo datą ir konstatavo, kad UAB ,,Megatomas“ nepažeidė Aprašo 17 punkto reikalavimų (b.l. 28). Ginčą reglamentuojančių teisės aktų analizė ir išvados.

16Dėl skundžiamo rašto atitikimo Viešojo administravimo įstatymo reikalavimams.

17Pagal 2006-06-27 Viešojo administravimo įstatymo (toliau-VAĮ) Nr. X-736 2 str. 14 dalį prašymas yra su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. Šiuo atveju pareiškėjas į atsakovę kreipėsi su prašymu išaiškinti, t.y. atsakyti į du jo suformuluotus klausimus, liečiančius teisės akto- Aprašo- taikymą. Atlikti UAB „Megatomas“ veiklos ar kitokio pobūdžio patikrinimą neprašė, nenurodė jokių, jo nuomone, UAB „Megatomas“ padarytų pažeidimų, kaip ir neprašė taikyti UAB „Megatomas“ kokias nors poveikio priemones. Kolegijos nuomone, G. K. prašyme nebuvo išreikšta jokių konkrečių reikalavimų, dėl kurių pagal VAĮ 2 str. 11 dalį turėjo būti priimtas administracinis sprendimas – administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas nustatytos formos dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia.

18VAĮ 14 straipsnyje nustatyta, kad asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles (1 dalis) ir nagrinėjant asmenų prašymus, Vyriausybės patvirtintų taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja įstatymai ir įstatymų pagrindu priimti kiti teisės aktai (2 dalis).

19Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau-Taisyklės) 4 punkte nustatyta, kad, nagrinėjant asmenų prašymus, šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai. Taisyklių 41 punkte nustatyta, kad atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: 41.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 41.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 41.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Pagal G. K. pateikto prašymo turinį jis kvalifikuotinas kaip prašymas pateikti institucijos turimą informaciją, tokia informacija pareiškėjui yra pateikta, G. K. skunde teismui nereiškia pretenzijų, kad suteikta informacija yra nepilna, t.y. neatsakyta ar pilnai neatsakyta į kurį nors iš pateiktų klausimų.

20Atsakovė savo atsikirtimus į skundą argumentuoja, tuo, kad skundžiamas atsakymas nėra individualus administracinis aktas, todėl tokio atsakymo apskritai negalima apskųsti teismui. VAĮ 2 str. 9 dalis nustato, kad individualus administracinis aktas yra vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei, 8 straipsniu nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (1 dalis); jame turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (2 dalis); individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (3 dalis). Šiuo atveju skundžiamas raštas išties šių reikalavimų neatitinka, tad negali būti laikomas aktu, skundžiamu teismui.

21Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 dalį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje, tokie ginčai su valstybinio administravimo subjektais gali kilti dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus (15 str.1d.1p.). Minėta, kad atsakovės atsakymas į prašyme suformuluotus klausimus nėra teisės (administravimo) aktas, skundas teismui paduotas ne dėl atsisakymo atlikti atsakovės kompetencijai priskirtus veiksmus ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Iš pasakyto darytina išvada, kad G. K. skundas netenkintinas.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1p., 127 str.,

Nutarė

23skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. G. K. prašo panaikinti Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 4. Atsakovas atsiliepimu į skundą prašo nutraukti šios administracinės bylos... 5. Dėl bylos priskirtinumo administracinio teismo kompetencijai.... 6. Paaiškino, kad pareiškėjo prašymas yra įvardintas kaip „Prašymas... 7. Dėl UAB ,,Megatomas“ pasiuntinių paslaugų teikimo teisėtumo.... 8. Paaiškino, kad pagal Pašto įstatymo 6 str. 2 dalį pasiuntinių paslaugas... 9. Dėl pašto siuntų žymėjimo pasiuntinių paslaugų teikėjo identifikacine... 10. Paaiškino, kad siuntėjui grąžinamas pranešimas apie pašto siuntos... 11. Pareiškėjas, bylą nagrinėjant teisme, savo skundą palaikė, prašė teismo... 12. Atsakovo atstovė prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais.... 13. Skundas netenkintinas. Faktinės bylos aplinkybės.... 14. Rašytiniais bylos įrodymais nustatyta, kad UAB ,,Megatomas“ pasiuntinių... 15. G. K. 2009-04-17 pateikė Tarnybai kreipimąsi pavadintą „Prašymas... 16. Dėl skundžiamo rašto atitikimo Viešojo administravimo įstatymo... 17. Pagal 2006-06-27 Viešojo administravimo įstatymo (toliau-VAĮ) Nr. X-736 2... 18. VAĮ 14 straipsnyje nustatyta, kad asmenų prašymus viešojo administravimo... 19. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų... 20. Atsakovė savo atsikirtimus į skundą argumentuoja, tuo, kad skundžiamas... 21. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 dalį administracinis... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 23. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 24. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...