Byla Ik-2403-426/2011
Dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Inos Kirkutienės ir Arūno Dirvono, sekretoriaujant Anetai Seržantovič, dalyvaujant pareiškėjui V. J., atsakovo atstovui Audriui Bareišiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui Valstybės saugumo departamentui dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas V. J. prašo panaikinti Valstybės saugumo departamento 2011 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. (756)-18-287 ir įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2011 m. lapkričio 12 d. prašymą.

4Skunde (b. l. 108-126) paaiškino, kad 2010 m. rugpjūčio 19 d., 2011 m. sausio 11 d. ir 2011 m. vasario 11 d. Garliavos policijos nuovados pareigūnai naudojo smurtą prieš jį, pateikė nepagrįstus kaltinimus, kad važiavo automobiliu neprisisegęs saugos diržo, jėga atidarė jo buto duris, be jo sutikimo fotografavo butą, tuo pažeisdami buto neliečiamumą. Tvirtina, kad Garliavos policijos nuovados pareigūnai jo atžvilgiu teisei priešingus veiksmus atlieka ilgą laiką. Pareiškėjas ne kartą kreipėsi į įvairias institucijas (Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Kauno rajono apylinkės prokuratūrą ir kt.), prašydamas apginti jo teises. Tačiau pareiškėjo pateikti duomenys buvo vertinti kritiškai, jo teisės neapgintos. Remdamasis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Policijos veiklos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymo, Valstybės saugumo departamento įstatytumu, Valstybės saugumo departamento statuto patvirtinimo įstatymu ir kitų teisės aktų nuostatomis, Valstybės saugumo departamento direktoriaus prašė aprūpinti jį naujausia asmenine specialia garso ir vaizdo įrašymo technika, tame tarpe automobiline. Prašė apmokyti ja naudotis, spręsti kausimą dėl valstybės apsaugos paskyrimo pareiškėjui ir jo šeimos nariams. Laiku atskleisti nusikalstamas veikas, keliančias grėsmę valstybės saugumui, jos suverenitetui, teritorijos neliečiamybei ir kt., duoti oficialų perspėjimą atitinkamiems policijos pareigūnams ir juos supažindinti su galimomis pasekmėmis. Aptartais klausimais teikti informaciją, išvadas bei rekomendacijas Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimui, Vyriausybei, o prireikus ir kitoms institucijoms, raštu įsipareigoti prieš pareiškėją neleisti planuoti tolimesnių operacijų ir laikytis teisės aktų reikalavimų. Tačiau atsakovas, pareiškėjo manymu, 2011 m. vasario 23 d. raštu Nr. (756)-18-287 neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė atlikti jo prašomus veiksmus, pažeidė teisės aktų (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kt.) reikalavimus.

5Atsakovas Valstybės saugumo departamentas su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsiliepime į skundą (b. l. 138) paaiškino, kad 2011 m. vasario 12 d. prašymu pareiškėjas kreipėsi į departamentą, nurodydamas galimai jo atžvilgiu padarytas (daromos) nusikalstamas veikas. Atsižvelgiant į prašymo turinį bei į tai, kad nuo 2011 m. vasario 1 d. Valstybės saugumo departamentas neturi teisės priimti procesinių sprendimų, susijusių su ikiteisminio tyrimo pradėjimu ir atlikimu, vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 d., 2011 m. vasario 23 d. raštu Nr. (75)-18-288 pareiškėjo 2011 m. vasario 12 d. prašymą pagal kompetenciją persiuntė Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui. Apie tai pareiškėjas buvo informuotas 2011 m. vasario 23 d. raštu Nr. (75)-18-287.

7Teismo posėdyje pareiškėjas skundą palaikė remdamasis jame nurodytais motyvais.

8Atsakovo atstovas teisminio nagrinėjimo metu prašė pareiškėjo skundo netenkinti.

9Skundas atmestinas.

10Administracinėje byloje ginčas kilęs administracinio akto, kuriuo nuspręsta persiųsti pareiškėjo prašymą nagrinėti kitai institucijai, teisėtumo ir pagrįstumo. Kitas skunde pareikštas reikalavimas – dėl įpareigojimo atlikti veiksmus yra išvestinis iš paminėtojo. Taigi, šioje byloje vertinama, ar pareiškėjas turi teisę reikalauti, kad atsakovas atitinkamus veiksmus atliktų (išnagrinėtų jo 2011 m. vasario 12 d. prašymą), ir ar atsakovas turi kompetenciją ir pareigą juos atlikti.

11Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad V. J. 2011 m. vasario 12 d. prašymu kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, nurodydamas jo atžvilgiu padarytas (daromas) nusikalstamas veikas (b. l. 88-92). Pareiškėjas prašė Valstybės saugumo departamento direktoriaus aprūpinti jį naujausia asmenine specialia garso ir vaizdo įrašymo technika, tame tarpe automobiline, bei apmokyti ja naudotis, spręsti kausimą dėl valstybės apsaugos paskyrimo pareiškėjui ir jo šeimos nariams, laiku atskleisti nusikalstamas veikas, keliančias grėsmę valstybės saugumui, jos suverenitetui, teritorijos neliečiamybei ir kt., duoti oficialų perspėjimą atitinkamiems policijos pareigūnams ir juos supažindinti su galimomis pasekmėmis, aukščiau aptartais klausimais teikti informaciją, išvadas bei rekomendacijas Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimui, Vyriausybei, o prireikus ir kitoms institucijoms, raštu įsipareigoti prieš pareiškėją neleisti planuoti tolimesnių operacijų ir laikytis teisės aktų reikalavimų.

12Atsakovas 2011 m. vasario 23 d. sprendime Nr. (75)-18-287 (b. l. 139) nurodė, kad pareiškėjo 2011 m. vasario 12 d. prašyme išdėstytų aplinkybių vertinimas ir procesinių sprendimų priėmimas nėra Valstybės saugumo kompetencijoje, todėl pažymėta, kad pareiškėjo prašymas persiunčiamas Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui.

13Valstybės saugumo departamentas 2011 m. vasario 23 d. rašte Nr. (75)-18-288 (b. l. 140), adresuotame Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui, nurodė, kad Valstybės saugumo departamente gautas 2011 m. vasario 12 d. piliečio V. J. prašymas. Pažymėta, kad šiame prašyme nurodyti policijos pareigūnų galimai neteisėti veiksmai pareiškėjo atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kad Valstybės saugumo departamentui nesuteikta teisė vertinti policijos pareigūnų veiksmų teisėtumo, nurodyta, kad V. J. prašymas persiųstinas Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui.

14Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (1 d.). Teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (2 d.).

15Kaip minėta, šios bylos nagrinėjimo dalykas – tik tai, ar pagrįstai pareiškėjo prašymas buvo persiųstas nagrinėti Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui. Šioje byloje neanalizuotini policijos pareigūnų veiksmai, atlikti pareiškėjo atžvilgiu, ir šių veiksmų vertinimas pagal atitinkamus LR įstatymus. Tai gali būti kitos bylos ginčo dalyku.

16Pažymėtina, kad kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus (prašymus) ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus.

17Valstybės saugumo departamento įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento paskirtį, veiklos teisinius pagrindus, nustato uždavinius ir funkcijas, struktūrą, teises ir pareigas, finansavimą, darbuotojų socialines garantijas bei veiklos kontrolės būdus. Įstatymo 8 str. apibrėžė Valstybės saugumo departamento funkcijas, t. y. pažymėta, kad Valstybės saugumo departamentas, spręsdamas Įstatymo numatytus uždavinius Lietuvos valstybės interesais: 1) atlieka žvalgybą ir kontržvalgybą; 2) tiria, analizuoja ir prognozuoja visuomeninius politinius bei ekonominius procesus, susijusius su valstybės saugumu; 3) kovoja su terorizmu, keliančiu grėsmę valstybės saugumui; 4) savarankiškai arba kartu su kitomis įgaliotomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ar įstaigomis rengia ir įgyvendina priemones valstybei pavojingoms veikoms užkirsti energetikos, svarbiausių komunikacijų, ryšių bei kituose strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiuose objektuose; 5) tiria Valstybės saugumo departamento kompetencijai priskirtus nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, vykdo asmenų, įtariamų padarius tokius teisės pažeidimus, paiešką; 6) tiria asmenų veikas, dėl kurių gali būti padaryta arba daroma žala valstybės saugumui, jos ekonominiams ir strateginiams interesams; 7) organizuoja ir užtikrina vyriausybinį ryšį bei jo techninę apsaugą; 8) kontroliuoja Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“, apsaugą valstybės viduje bei jos įstaigose užsienyje; 9) savarankiškai arba kartu su kitomis įgaliotomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ar įstaigomis rengia ir įgyvendina priemones užsienio diplomatinių įstaigų Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos įstaigų užsienyje apsaugai organizuoti ir užtikrinti; 10) valstybės saugumo klausimais teikia informaciją, išvadas bei rekomendacijas Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, o prireikus ir kitoms valstybės institucijoms.

18Valstybės saugumo departamento įstatymo 19 str. buvo įtvirtinta, kad Valstybės saugumo departamento uždaviniams ir funkcijoms atlikti departamento pareigūnai turi teisę tirti Saugumo departamento kompetencijai priskirtus nusikaltimus bei kitus teisės pažeidimus (3 p.); naudotis policijos komisariatų areštinėmis, asmenų, įtariamų padarius Saugumo departamento tyrimo kompetencijai priskirtą nusikalstamą veiką, sulaikymui, taip pat prireikus savarankiškai arba su kitomis įgaliotomis institucijomis juos saugoti ir konvojuoti (4 p.).

192011 m. vasario 1 d. įsigaliojo Valstybės saugumo departamento įstatymo 8 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas, pagal kurį Valstybės saugumo departamento įstatymo 8 str. 5 p., 19 str. 3 p. ir 4 p. pripažinti netekusiais galios. Tai reiškia, kad po 2011 m. vasario 1 d. Valstybės saugumo departamentui nepriskirtina tirti departamento kompetencijai priskirtus nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, vykdyti asmenų, įtariamų padarius tokius teisės pažeidimus, paiešką. Todėl, kaip pagrįstai atsiliepime į skundą pažymėjo Valstybės saugumo departamentas, jis neturėjo teisės priimti procesinių sprendimų, susijusių su ikiteisminio tyrimo pradėjimu ir atlikimu, t. y. iš esmės spręsti pareiškėjo 2011 m. vasario 12 d. prašyme nurodytų klausimų.

20Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 d. numatyta, jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui.

21Šiuo atveju taip pat pažymėtina, kad pagal Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 7 p. „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi“ <...> subsidiarumo principu, kuris <...> „reiškia, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi“.

22Nustačius, kad Valstybės saugumo departamentas po juridinio reglamentavimo kaitos nebuvo kompetentingas nagrinėti pareiškėjo 2011 m. vasario 12 d. prašyme nurodytų klausimų, darytina išvada, kad V. J. prašymas pagrįstai buvo persiųstas Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui (Prokuratūros įstatymo 8 str.).. Tai atitiko Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 d. reikalavimus bei viešojo administravimo veiklai keliamo subsidiarumo principo reikalavimus.

23Kolegijos vertinimu, Valstybės saugumo departamentas, vadovaudamasis jo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, atliko visus būtinus veiksmus ir aptariamoje situacijoje veikė pagal kompetenciją, pareiškėjo teisų nepažeidė. Valstybės saugumo departamento 2011 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. (756)-18-287 iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas. Nėra juridinio pagrindo jį naikinti, o taip pat tenkinti išvestinį V. J. skundo reikalavimą - įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2011 m. lapkričio 12 d. prašymą. V. J. skundas atmestinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 1 p.).

24Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str. 1 d. 1 p., 127 str. 1 d., teisėjų kolegija

Nutarė

25pareiškėjo V. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas V. J. prašo panaikinti Valstybės saugumo... 4. Skunde (b. l. 108-126) paaiškino, kad 2010 m. rugpjūčio 19 d., 2011 m.... 5. Atsakovas Valstybės saugumo departamentas su pareiškėjo skundu nesutinka,... 6. Atsiliepime į skundą (b. l. 138) paaiškino, kad 2011 m. vasario 12 d.... 7. Teismo posėdyje pareiškėjas skundą palaikė remdamasis jame nurodytais... 8. Atsakovo atstovas teisminio nagrinėjimo metu prašė pareiškėjo skundo... 9. Skundas atmestinas.... 10. Administracinėje byloje ginčas kilęs administracinio akto, kuriuo nuspręsta... 11. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad V. J. 2011 m.... 12. Atsakovas 2011 m. vasario 23 d. sprendime Nr. (75)-18-287 (b. l. 139) nurodė,... 13. Valstybės saugumo departamentas 2011 m. vasario 23 d. rašte Nr. (75)-18-288... 14. Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. nustatyta, kad administracinis... 15. Kaip minėta, šios bylos nagrinėjimo dalykas – tik tai, ar pagrįstai... 16. Pažymėtina, kad kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti... 17. Valstybės saugumo departamento įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 18. Valstybės saugumo departamento įstatymo 19 str. buvo įtvirtinta, kad... 19. 2011 m. vasario 1 d. įsigaliojo Valstybės saugumo departamento įstatymo 8 ir... 20. Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 d. numatyta, jeigu viešojo... 21. Šiuo atveju taip pat pažymėtina, kad pagal Viešojo... 22. Nustačius, kad Valstybės saugumo departamentas po juridinio reglamentavimo... 23. Kolegijos vertinimu, Valstybės saugumo departamentas, vadovaudamasis jo... 24. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 25. pareiškėjo V. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...