Byla B2-462-544/2009
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ieškovo atstovei L. M., atsakovo atstovui direktoriui K. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lifosa“ (į. k. 161110455, Juodkiškio g. 50, Kėdainiai) ieškinį atsakovui UAB „Kerasta“ (į. k. 161628184, buveinė – Biochemikų g. 2, Kėdainiai) dėl bankroto bylos iškėlimo

Nustatė

3Ieškovas nurodė, kad pagal 2005-11-17 šalių sudarytą elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį Nr. 963 tiekia elektros energiją atsakovui, kuris už ją turi sumokėti iki poataskaitinio mėnesio laikotarpio 10 d. Nuo 2007-04-30 atsakovas nebevykdo savo sutartinio įsipareigojimo, už elektros energiją nebemoka ir 2009-03-31 ieškovui pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras su delspinigiais buvo skolingas 39 147,34 Lt. Sąskaitose elektros energijos kaina apskaičiuota vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos komisijos nustatyta tvarka ir tarifais. Atsakovas skolos sumos iki 2009-03-16 neginčijo, buvo pasirašęs tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą. Atsakovas ne kartą buvo prašytas sutartinę pareigą vykdyti, įspėtas dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo. 2008-12-31 elektros energijos tiekimas nutrauktas. 2009-02-26 raštu ĮBĮ 6 str. 2 d. numatyta tvarka įspėjo atsakovą, kad, jeigu per 30 dienų nesumokės skolos, bus kreipiamasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Skola sumokėta nebuvo, tačiau atsakovas atsakyme į minėtą įspėjimą 32379,22 Lt skolą ieškovui pripažino. Turi duomenų, kad atsakovas nemokus, keliose antstolių kontorose yra vykdomi priverstiniai skolų išieškojimai iš turto, veiklos nevykdo, teikia įstatymų reikalavimų neatitinkančius balansus, iš kurių negalima nustatyti tikrosios atsakovo finansinės padėties. Todėl prašo iškelti atsakovui bankroto bylą.

4Atsakovas prašė netenkinti ieškovo prašymo iškelti bankroto bylą, nes, nors įmonė ir turi finansinių sunkumų, tačiau šiuo metu jų turi visos įmonės. Į bylą pateikė įrodymus, kurie patvirtina, kad bendrovė yra moki, vykdo ūkinę komercinę veiklą, ieško būdų ir atsiskaitinėja su kreditoriais, tuo tikslu sutinkant bankui perleido dalį turto. Joje dirbo 22 darbuotojai, šiuo metu - 16. Su ieškovu bendradarbiavo ilgą laiką, už elektros energiją buvo atsiskaitoma atliekant ieškovui tam tikrus statybos darbus. Kada pardavė ieškovo teritorijoje esančius pastatus tretiesiems asmenims prasidėjo nesutarimai ir buvo inicijuotas bankroto bylos iškėlimas. 32 379,72 Lt įsiskolinimą ieškovui už elektros energiją, kuris apskaičiuotas pagal sutartyje sutartas sąlygas, pripažįsta ir galėtų sumokėti. Tačiau nesutinka su likusia skolos dalimi, nes ieškovas vienašališkai pakeitė sutarties sąlygą dėl kainos apskaičiavimo, taip pat nesutinka mokėti delspinigių ir palūkanų. Mano, kad, nors ir sumokėtų pripažįstamą skolos dalį, ieškovas vis tiek neatsisakytų šio ieškinio, nes ieškovas siekia ne atgauti skolą, bet tokiu būdu sprendžia iš kitų santykių kilusius tarpusavio nesutarimus ir kenkia bendrovei. Dėl bankroto bylos inicijavimo AB Ūkio bankas nutraukė kredito sutartį. 2009-05-12 sudarė sutartį, pagal kurią UAB „Kerasta“ pardavė minėtam bankui įkeistą 1,97 ha žemės sklypą už 985 000 Lt. Todėl įsiskolinimas bankui sumažėjo 787 000 Lt, o 198 000 Lt bus padengti iš akcininko K. R. (direktoriaus) paskolos. Be to, 2009-05-15 akcininko sprendimu ir jo lėšomis 296 252 Lt buvo sumažintas 2008 metų UAB „Kerasta“ nuostolis. Todėl 2009-06-01 pagal buhalterinės apskaitos duomenis bendrovė turi turto už 890 674 Lt, o šiai pradelsti įsiskolinimai ir skolos sudaro 282 613 Lt. Todėl bendrovė yra moki, ir nėra pagrindo jai iškelti bankroto bylą (b. l. 49, 141, 116-120).

5Prašymas iškelti bankroto bylą netenkintinas.

6Bankroto bylos nagrinėjamos pagal civilinio proceso kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat visas kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja specialus įstatymas - Įmonių bankroto įstatymas. Įmonės bankroto procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad bankroto procese prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo.

7Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Kerasta“ įmonių registre įregistruota 2000-07-14. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas atsakovui pagal 2005-11-17 elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį Nr. 963 tiekė elektros energiją, už kurią atsakovas turėjo sumokėti sutartyje nustatytais terminais ir tvarka vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos komisijos nustatytais tarifais pagal skaitiklių parodymus (b. l. 4-5). Iš PVM sąskaitų – faktūrų, suvestinės duomenų matyti, kad laikotarpiu nuo 2005-11-30 iki 2008-12-31 atsakovas už elektros energiją yra nesumokėjęs ieškovui 32 077,91 Lt, taip pat ieškovas priskaičiavo 5313,96 Lt delspinigių, 1755,47 Lt palūkanų, viso – 39 147 Lt (b. l. 6-27). Neginčijama, kad atsakovas tiekiama energija naudojosi, sąskaitas priėmė, tačiau sutartyje numatytu terminu neatsiskaitė (b. l. 28, 29). Atsakovas pripažįsta, kad pagal minėtą sutartį yra skolingas ieškovui 32 379,72 Lt (b. l. 33). Likusios skolos sumos atsakovas nepripažįsta ir teigia, jog ieškovas vienašališkai pakeitė neterminuotai sudarytos sutarties sąlygas, pakėlė kainą, ėmė skaičiuoti galios mokestį, nesutarimų nesprendė derybų būdu, kaip kad numato sutartis (b. l. 33). Taigi, byloje nustatyta, kad atsakovas yra ieškovo kreditorius neginčijamai 32 379 Lt sumai. Todėl ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 3 str. 7 p., 4 str. 2 p., 5 str. 1 d. 1 p.).

82009-02-26 ieškovas įspėjo atsakovą, kad, jei jis per 30 dienų nesumokės 39 147,34 Lt įsiskolinimo, bus kreipiamasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (b. l. 30-32). Atsakovas 2009-03-16 raštu ieškovui nurodė, kad nesutinka su ieškovo nurodyta skolos suma, nes ieškovui skolingas yra 32 379 Lt, o likusi skolos suma apskaičiuota ne pagal sutartį, o pagal vienašališkai ieškovo nustatytus padidintus įkainius (b. l. 33). Ieškovas iki nutarties priėmimo nebuvo sumokėjęs neginčijamos skolos dalies. Todėl ĮBĮ 6 str. 2 d. nuostatų laikytasi.

9Sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas vadovaujasi tiek šalių, tiek ĮBĮ 9 str. 2 d. numatyta tvarka ir teismo iniciatyva gautais duomenimis bei atsižvelgia į įmonės finansinės būklės pasikeitimą per laikotarpį nuo pareiškimo gavimo iki bylos iškėlimo. ĮBĮ 9 str. 5 d. reglamentuoja bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindus. Ieškovas, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui, vadovaujasi ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p. numatytu pagrindu: UAB „Kerasta“ nemokumu. Įmonės nemokumas - tai tokia įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi siekiant iškelti bankroto bylą, būtinos abi įstatyme išvardintos sąlygos: įsipareigojimų nevykdymas nustatytu laiku bei neigiamas atsakovo pradelstų skolų ir į jo balansą įrašyto turto vertės santykis.

10Teismo nuomone, įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Kerasta“ dėl jos nemokumo, nes ieškovas neįrodė ir teismo iniciatyva nebuvo surinkta pakankamai objektyvių ir patikimų įrodymų, duodančių pagrindą daryti neabejotiną išvadą, kad atsakovas pagal finansinę būklę yra nemokus. Byloje surinkta įrodymų visuma duoda pagrindą pagrįstai manyti, kad atsakovas gali atkurti įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo. Darydamas išvadą apie įmonės nemokumą, teismas privalo išaiškinti bendrovės turimą turtą bei nustatyti jo santykį su įmonės finansiniais įsipareigojimais. Ieškinyje nenurodytos faktinės aplinkybės apie atsakovo nemokumą, tačiau, esant byloje viešajam interesui, teismas išreikalavimo ir atsakovas pateikė įrodymus. Iš jų matyti, kad, UAB „Kerasta“ turi finansinių sunkumų, vyksta kai kurių skolų išieškojimas per antstolių kontoras priverstine tvarka (b. l. 36, 37, 125, 137), nepilnai vykdo mokestinius įsipareigojimus, nepilnai atsiskaito su kreditoriais, nes Kauno AVMI 2009-04-17 buvo skolingas 88 300,80 Lt (b. l. 89), VSDFV Kėdainių skyriui 2009-04-10 – 11 768,14 Lt (b. l. 85). Tačiau iš ankstesnių metų balansų matyti, kad bendrovė dirbo pelningai (b. l. 98-115). Iš balanso 2008-12-31 dienai matyti, kad bendrovė turėjo 2 491 385 Lt turtą, o pradelsti įsiskolinimai ir skolos sudarė 637 163 Lt, t. y. neviršijo pusės į balansą įrašyto turto vertės (b. l. 51-53). Iš balanso, kreditorių, debitorių sąrašų, turto sąrašo 2009-03-31 dienai, turto registrų duomenų matyti, kad bendrovė turėjo 2 508 373 Lt vertės į balansą įrašytą turtą, iš jų – 5 žemės sklypus bendros 1 627 757,86 Lt vertės, penkis statinius (pastatus) bendros 2 255 131 Lt vertės, 5 transporto priemones, o pradelsti įsiskolinimai ir skolos sudaro 678 368 Lt, bendrovės nuostolis tik 24 217 Lt (b. l. 56-61, 63-84). Pagal VĮ Registrų centras nurodytas rinkos vertes atsakovo nekilnojamo turto vertė buvo 729 920 Lt (b. l. 66-84). Pagal 2009-05-12 pirkimo – pardavimo sutarties duomenis vien tik 1,9700 ha žemės sklypo Lindiniškių km rinkos vertė 2009-05-11 dienai sudarė 1 468 000 Lt. Atsakovas valdo ne tik minėtą 1,97 ha žemės sklypą Lindiniškių km Avižienių sen. Vilniaus raj, bet ir 9.23 ha žemės sklypą Ambraziūnų km Kėdainių rajone, kurie abu įkeisti AB „Ūkio bankas“ už 2005-08-30 kredito sutartimi Nr. 10-078 suteiktą 787 000 Lt paskolą (b. l. 49, 159). Nuo 2009-05-19 minėta kredito sutartis nutraukta ir pradėtas priverstinis skolos išieškojimas (b. l. 159). Iš antstolio ir atsakovo pateiktų įrodymų apie kreditorinį įsiskolinimą AB Turto bankas matyti, kad antstolio J. K. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0060/09/01629/1 pagal Kėdainių rajono 3-ojo notarų biuro 2009-05-29 išduotą vykdomą dokumentą Nr. LP-893 dėl 856 421,17 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Kerasta“ AB Ūkio bankas naudai ir vykdomoji byla Nr. 0060/09/01630 dėl tokio pat dydžio skolos pagal tą patį vykdomąjį dokumentą išieškojimo iš K. R. kaip solidaraus skolininko (b. l. 125, 157, 158, 159). Teismo posėdžiui atsakovas pateikė 2009-05-12 sutartį, iš kurios turinio matyti, kad įkaito turėtojui ir kreditoriui AB Ūkio bankas sutinkant įkeistą bankui 1,97 ha žemės sklypą UAB „Kerasta“ pardavė K. R. ir A. R., kurie iki 2010-10-15 turi sumokėti bankui 787 000 Lt, o likusi 198 000 Lt suma atsakovas užskaitė kaip gautos paskolos iš K. R. dalį (b. l. 151-156). Tai, kad minėtos ženklios sumos skolos sumokėjimo terminas sueis 2010 metais, turi esminę reikšmę atsakovo mokumo nustatymui ir galimybei toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Be to, 2009-05-15 akcininko sprendimu 2008 metų UAB „Kerasta“ 296 252 Lt nuostoliai yra padengti iš akcininko suteiktos paskolos (b. l. 150). Byloje neginčijama, kad bendrovė ūkinę – komercinę veiklą vykdo, joje dirba apie 16 samdomų darbuotojų. Ieškovas nuo prašymo įvertinti atsakovo turtą, mokumą, atlikti auditą atsisakė. Todėl daroma išvada, kad atsakovo būsena nėra tokia, kad būtų pagrindas ją pripažinti nemokia ir iškelti bankroto bylą, nes, teismo nuomone, atsakovas dar gali išspręsti laikino nemokumo ir finansines problemas, išlaisvinti bendrovę nuo skolų, turi galimybę toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą, vykdyti verslą toliau arba iš naujo. Dėl išdėstyto, teismo nuomone, nurodytais dokumentais, kurie atitinka rašytiniams įrodymams keliamus reikalavimus, įrodyta, kad nėra teisinio ir faktinio pagrindo iškelti UAB „Kerasta“ bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p., 2 p., CPK 178 str.). Todėl vien tas faktas, kad dalyje atsakovo pateiktų įrodymų apie įmonės finansinę padėtį neatsispindi įstatymų leidėjo išvardinti parametrai (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 3 str.) ir dalis jų dėl to, kad nesudaryti ir nepatvirtinti įstatymų nustatyta tvarka, neturi juridinės galios, neturi esminės reikšmės šio klausimo išsprendimui.

11Kitų ĮBĮ 9 str. 5 d. numatytų pagrindų iškelti bankroto bylą atsakovui ieškinyje nenurodyta ir bylos nagrinėjimo metu nenustatyta. Ieškovas nėra atsakovo darbuotojas. Atsakovas nėra pranešęs ieškovui ar viešai paskelbęs, kad neketina vykdyti įsipareigojimų, o su ieškovu neatsiskaito, dėl to, kad, atsakovo nuomone, neteisingai apskaičiuotas skolos dydis dėl vienašališkai ieškovo pakeistų sutarties sąlygų. Dėl išdėstyto, bankroto bylą kelti atsisakytina.

12Vadovaudamasi LR CPK 290 -291 str. LR ĮBĮ 10 str. 1 d.

Nutarė

13Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Kerasta“ (į. k. 161628184, buveinė – Biochemikų g. 2, Kėdainiai).

14Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai