Byla eI-2138-535/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Tomo Blinstrubio, Jūratės Gaidytės-Lavrinovič (pirmininkaujanti ir pranešėja), Rūtos Miliuvienės, dalyvaujant pareiškėjo atstovams Viktorui Lavrinovič, M. D. (M. D.), atsakovo atstovėms Aridanai Jurčiukonienei, Irmai Kazlienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai dėl sprendimo panaikinimo

2teismas

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ pateikė teismui skundą, kuriuo prašo: panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018-02-05 įsakymą Nr.1V-78, kuriuo buvo panaikintas pareiškėjo kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusas bei visų pareiškėjo teikiamų paslaugų kvalifikuotas statusas bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjas skunde nurodo, kad įmonė Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 2004-07-01 dieną. Pagrindinė įmonės veikla - kvalifikuotų elektroninių sertifikatų sudarymas, sertifikavimo paslaugų teikimas, asmenų registravimas sertifikatams gauti, konsultavimo paslaugų teikimas bei kita susijusi veikla . Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 2005-02-23 įsakymu Nr. T-21, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 14 straipsnio 6 punktu bei Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarka, pavirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2108, pareiškėjo įmonė buvo registruota kvalifikuotus sertifikatus sudarančiu sertifikavimo paslaugų teikėju. Pagal Elektroninio parašo įstatymo 2 straipsnio 16 dalį sertifikavimo paslaugų teikėjas - įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, arba juridinis asmuo, sudarantis sertifikatus arba teikiantis kitas paslaugas, susijusias su elektroniniu parašu. Pagal Elektroninio parašo įstatymo 2 straipsnio 15 dalį kvalifikuotas sertifikatas - sertifikatas, kurį sudarė Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkantis sertifikavimo paslaugų teikėjas. Nuo 2005-02-23 dienos pareiškėjas yra Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkantis sertifikavimo paslaugų teikėjas, teikiantis kvalifikuotų elektroninių sertifikatų sudarymo ir kitas susijusias paslaugas (Elektroninio parašo įstatymo 9 straipsnis).

4Nuo 2016-07-01 dienos visose Europos Sąjungos valstybėse įsigaliojo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 Dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73) (toliau - eIDAS reglamentas).elDAS reglamentas, be elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų, papildomai įteisino tokias patikimumo užtikrinimo paslaugas, kaip: kvalifikuotų elektroninių spaudų sertifikatų kūrimo paslaugos; kvalifikuotų elektroninių interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų kūrimo paslaugos; kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugos; kvalifikuotų elektroninių parašų ir elektroninių spaudų sertifikatų galiojimo patvirtinimo paslaugos ir suteikė galimybę patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams kreiptis į priežiūros įstaigą dėl kvalifikacijos statuso suteikimo nurodytoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms (eIDAS reglamento 21 str. 1 d.).

5Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas 2017-06-23 dieną pateikė atsakovui prašymą suteikti kvalifikacijos statusą penkioms ketinamoms teikti eIDAS reglamento numatytoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms bei pateikė Atsakovui penkias atitikties vertinimo įstaigos „Elektrotechnicky Zkušebni Ustav“ išduotas atitikties įvertinimo deklaracijas (toliau - Deklaracijos), kurios patvirtina, kad visos pareiškėjo ketinamos teikti paslaugos: kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugos (deklaracija Nr. eIDAS170003); kvalifikuotų elektroninių spaudų sertifikatų kūrimo paslaugos (deklaracija Nr. eIDAS170004); kvalifikuotų elektroninių interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų kūrimo paslaugos (deklaracija Nr. eIDAS170005); kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugos (deklaracija Nr. elDAS 170006); kvalifikuotų elektroninių parašų ir elektroninių spaudų sertifikatų galiojimo patvirtinimo paslaugos (deklaracija Nr. eIDAS170007) atitinka elDAS reglamento reikalavimus. Atsakovas 2018-01-05 įsakymu Nr. 1V-7 atsisakė suteikti pareiškėjui kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų elektroninių spaudų sertifikatų kūrimo, kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo; kvalifikuotų interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų kūrimo bei kvalifikuotų elektroninių parašų ir elektroninių spaudų sertifikatų galiojimo patvirtinimo paslaugas, statusą o pareiškėjo ketinamoms teikti paslaugoms - kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statusą. atsisakė įrašyti Pareiškėjo ketinamas teikti paslaugas į elDAS reglamento 22 straipsnio 1 dalyje nurodytą patikimą sąrašą. Pareiškėjas minėto atsakovo įsakymo neskundė, kadangi minėtas įsakymas iš esmės nepanaikino atsakovo teisės verstis komercine veikla bei neužkirto jam galimybės iš naujo kreiptis į atsakovą su prašymu suteikti pareiškėjui kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio aukščiau minėtas paslaugas, statusą, o pareiškėjo ketinamoms teikti paslaugoms - kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statusą. Atsakovas, pažeisdamas Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus, nebuvo patvirtinęs ir paskelbęs elDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies (b) ir (g) punktuose nurodytų administracinių paslaugų teikimo aprašymų (VAĮ 15 str. 2 d. ir 3 d.), todėl kvalifikacijos statuso suteikimo procesas yra neapibrėžtas, nekontroliuojamas ir nėra žinomas ir skelbiamas baigtinių atsakovo reikalavimų sąrašas.

6Pareiškėjas dar 2017-07-13 raštu Nr. LRV-20170713-01-S buvo kreipęsis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei nurodęs konkrečius klausimus ir pasiūlymus siekiant nustatyti aiškią Priežiūros institucijos tvarką teikti eIDAS reglamente numatytas administracines paslaugas bei nurodė, kad šios tvarkos nebuvimas neleidžia pareiškėjui gauti elDAS reglamente numatytą statusą. 2017-07-28 raštu Nr. G-8111 Vyriausybės kancleris Ministro pirmininko pavedimu nurodė Susiekimo ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai bei Ryšių reguliavimo tarnybai išnagrinėti pareiškėjo pateiktą informaciją. Pareiškėjo žiniomis, šis pavedimas dar nėra įvykdytas, o vykdymas pavestas tuo pačiu ir atsakovui, kuriuo veiksmai ir yra skundžiami.

7Atsakovas 2018-02-05 dieną priėmė dar vieną įsakymą - skundžiamą Sprendimą , kuriuo panaikino pareiškėjo kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugas, statusą, o visoms pareiškėjo teikiamoms kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugoms, kurias identifikuoja sertifikatai serijiniais numeriais (duomenys neskelbtini), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), (duomenys neskelbtini) (toliau - visos Pareiškėjo teikiamos kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugos), ir su jomis susijusioms sertifikatų galiojimo patvirtinimo OCSP (angl. Online Certificate Status Protocol) paslaugoms, kurias identifikuoja sertifikatai serijiniais numeriais (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), - kvalifikuotą statusą; nurodė pareiškėjui šio Sprendimo įsigaliojimo dieną: nutraukti naujų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimą ir išdavimą asmenims; atšaukti visus Pareiškėjo sukurtus kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatus; pavedė atsakingiems atsakovo darbuotojams visų pareiškėjo teikiamų paslaugų statusą elDAS reglamento 22 str. 1 dalyje nurodytame patikimame sąraše pakeisti iš „granted“ į „withdrawn“. Skundžiamu Sprendimu atsakovas panaikino pareiškėjo jau turimą kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugas, statusą bei šių paslaugų ir su jomis susijusių paslaugų kvalifikuotą statusą, ir tokiu būdu užkirto galimybę pareiškėjui toliau vykdyti savo pagrindinę veiklą . Pareiškėjas nurodo, kad atsakovo Sprendimas yra neteisėtas, todėl turi būti panaikintas. Sprendime nurodyta, kad atsakovas skundžiamą Sprendimą priėmė vadovaudamasis elDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies g punktu, 20 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 51 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 144 „Dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos ir įstaigos, atsakingos už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą, paskyrimo“ (toliau - Nutarimas) ir remdamasis tuo, kad: pareiškėjas 2017 m. birželio 23 d. elektroniniu paštu pateikė atsakovui Deklaracijas . Atsakovas, vadovaudamasis elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalimi ir 20 straipsnio 2 dalimi, 2017-07-05 raštu Nr. (50.2) 1 B-1819 „Dėl atitikties įvertinimo“ kreipėsi į pareiškėją, prašydamas pateikti duomenis ir dokumentus, būtinus įvertinti, ar pareiškėjas ir jo teikiamos paslaugos atitinka eIDAS reglamento reikalavimus . Pareiškėjas, reaguodamas į 2017-07-05 raštą, 2017-07-14 raštu Nr. RRT-20170714-01-S paprašė nurodyti kiekvieno atsakovo 2017-07-05 rašte nurodyto prašymo pateikti papildomus dokumentus teisinį pagrindą ir teisės aktą, reglamentuojantį prašomų dokumentų vertinimo tvarką, kuris aiškiai apibrėžtų vertinimo kriterijus. Atsakovas 2017-08-04 raštu Nr. (50.2) 1B-2111 „Dėl atitikties įvertinimo“ pakartotinai paprašė pareiškėją pateikti atsakovui reikalingą informaciją per jo nustatytą terminą . Tačiau praėjus daugiau kaip 4 mėnesiams 2017-07-05 rašto gavimo dienos pareiškėjas atsakovui nepateikė jokių atsakovo 2017-07-05 ir 2017-08-04 raštuose prašytų papildomų duomenų ir dokumentų. Atsakovas 2018-01-05 raštu Nr. 1B-42 „Dėl atitikties įvertinimo“ (toliau - 2018-01-05 raštas) nustatė Pareiškėjui papildomą terminą iki 2018-01-19 dienos pateikti atsakovui 2017-08-04 rašte prašomą informaciją, kurią gavus būtų tęsiamas pareiškėjo paslaugų atitikties elDAS reglamento reikalavimams vertinimas. Pareiškėjas į 2018-01-05 raštą taip pat neatsakė ir prašomos informacijos nepateikė. Atsakovas Sprendimu panaikino pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų (elektroninių parašų sertifikatų kūrimo ir su tuo susijusių paslaugų) kvalifikuotą statusą dėl to, kad pareiškėjas nepateikė atsakovo prašomų duomenų ir dokumentų, kurie, atsakovo teigimu, būtini įvertinti, ar pareiškėjas ir jo teikiamos paslaugos atitinka elDAS reglamento reikalavimus. Atsakovo nurodyti teisės aktai (elDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies g punktas, 20 straipsnio 2 ir 3 dalys, 51 straipsnio 3 dalis, Nutarimas), kurių pagrindu buvo priimtas Sprendimas, nei jokie kiti teisės aktai, nenumato atsakovo teisės panaikinti pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuotą statusą dėl to, kad pareiškėjas nepateikė atsakovui duomenų, kurie, atsakovo teigimu, būtini įvertinti pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų atitikimą elDAS reikalavimams. Todėl atsakovo priimtas Sprendimas yra neteisėtas dėl to, kad ji priėmė nekompetentingas viešojo administravimo subjektas (ABTĮ 91 str. 1 d. 2 p.). Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą panaikinti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo arba jo teikiamų kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų kvalifikuotą statusą priežiūros įstaiga gali tik dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 2108 arba eIDAS reglamento nustatytų reikalavimų pažeidimo. Pagal Elektroninio parašo įstatymo 15 straipsnio 2 dalį elektroninio parašo priežiūros institucija turi teisę panaikinti kvalifikuotus sertifikatus sudarančio sertifikavimo paslaugų teikėjo registraciją, nustačiusi, kad jis pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2108 nustatytus reikalavimus kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams. Pagal eIDAS reglamento 20 straipsnio 3 dalį panaikinti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo arba pažeidimo paveiktų jo teikiamų paslaugų kvalifikacijos statusą priežiūros įstaiga gali, jeigu kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas per priežiūros įstaigos nustatytą terminą neištaiso šiame reglamente nustatytų reikalavimų vykdymo pažeidimų. Nagrinėjamu atveju atsakovas nenustatė ir skundžiamame Sprendime nenurodė jokių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 2108 arba eIDAS reglamento pažeidimų, kuriuos tariamai padarė pareiškėjas, todėl Sprendimas panaikinti pareiškėjo ir jo paslaugų kvalifikuotą statusą yra neteisėtas ir dėl to, kad savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams (ABTĮ 91 str. 1 d. 1 p.). Pareiškėjas nurodo, kad jo dar 2017-06-23 dieną atsakovui pateiktos Deklaracijos patvirtina, kad visos pareiškėjo teikiamos paslaugos atitinka eIDAS reglamento reikalavimus. Atsakovas skundžiamame Sprendime nenurodė jokių įrodymų, patvirtinančių pateiktų Deklaracijų neteisėtumą ar nepagrįstumą, todėl atsakovo priimtas Sprendimas yra neteisėtas ir dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą (ABTĮ 91 str. 1 d. 3 p.).Atsakovo reikalavimai pateikti papildomus duomenis ir dokumentus patys savaime yra visiškai nepagrįsti ir neteisėti. Nors atsakovas aiškina, kad papildomus dokumentus prašo pateikti siekdamas įvykdyti eIDAS reglamento 21 straipsnio 2 dalyje nustatytą pareigą patikrinti (įvertinti), ar patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas ir jo teikiamos patikimumo užtikrinimo paslaugos atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus, tačiau jokie teisės aktai nesuteikia atsakovui teisės ir nenustato pareiškėjo pareigos teikti atsakovui nurodytus dokumentus ir informaciją. eIDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies (b) ir (g) punktai numato, kad : taikant 3 dalį ir laikantis joje numatytų apribojimų, priežiūros įstaigos funkcijos yra visų pirma: b) analizuoti 20 straipsnio 1 dalyje ir 21 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitikties įvertinimo Ataskaitas; g) patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms paslaugoms suteikti kvalifikacijos statusą ir jį panaikinti pagal 20 ir 21 straipsnius. VAĮ prasme minėtos atsakovo funkcijos yra laikomos administracinėmis paslaugomis. Remiantis VAĮ 15 str. 1 dalimi administracinės paslaugos yra: leidimų, licencijų išdavimas; dokumentų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimas; deklaracijų priėmimas ir tvarkymas; asmenų konsultavimas viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais; įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos teikimas asmenims; administracinės procedūros vykdymas. VAĮ 15 str. 2 d. numato, kad viešojo administravimo subjektas turi sudaryti savo teikiamų administracinių paslaugų sąrašą ir, vadovaudamasis vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais šių paslaugų teikimą, patvirtinti administracinių paslaugų teikimo aprašymus. Viešojo administravimo subjektas turi patvirtintus administracinių paslaugų teikimo aprašymus paskelbti Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje, taip pat savo interneto svetainėje pateikti nuorodą į šioje sistemoje paskelbtą administracinės paslaugos teikimo aprašymą (VAĮ 15 str. 3 d.). Atsakovas, pažeisdamas VAĮ 15 str. 2 d. ir 3 d., iki šiol nėra patvirtinęs ir paskelbęs eIDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies (b) ir (g) punktuose nurodytų administracinių paslaugų teikimo aprašymų, kuriuose būtų aiškiai reglamentavęs, kokios informacijos ir kokių dokumentų, kokiais terminais, kokia tvarka ir forma atsakovas turi teisę reikalauti pateikti analizuodamas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų jam pateiktas atitikties vertinimo ataskaitas ir kokia yra atsakomybė už tokios informacijos ir dokumentų nepateikimą. Todėl visi atsakovo reikalavimai pareiškėjui pateikti informaciją ir dokumentus, nurodyti atsakovo 2017-07-05, 2017-08-04, 2018-01-05 raštuose , už kurių nevykdymą atsakovas skundžiamu Sprendimu pareiškėjui taikė sankciją, yra aiškiai neteisėti, savavališki, viršijantys atsakovo kompetenciją . elDAS reglamento 51 straipsnio 2 dalis numato, jog „pagal Direktyvą 1999/93/EB fiziniams asmenims išduoti kvalifikuoti sertifikatai pagal šį reglamentą laikomi kvalifikuotais elektroninių parašų sertifikatais iki jų galiojimo pabaigos“, t.y joks atsakovo sprendimas negali paliesti šių sertifikatų, tačiau atsakovas visiškai neatsižvelgė į tai, nors apie 25 % pareiškėjo sertifikatų išduoti iki elDAS reglamento įsigaliojimo, t.y. Direktyvos 1999/93/EB galiojimo metu. Pareiškėjas skunde nurodo, kad dar iki skundžiamo Sprendimo priėmimo tarp pareiškėjo ir atsakovo kilo ginčas dėl atsakovo pasirengimo VAĮ 15 str. nustatyta tvarka teikti elDAS reglamente numatytas administracines paslaugas ir VAĮ ketvirto skirsnio nustatyta tvarka vykdyti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūrą pagal elDAS 17 straipsnio nuostatas. Abejonę dėl atsakovo pasirengimo teikti minėtas elDAS reglamente nurodytas administracinės paslaugas kilo po to, kai buvo gautas atsakovo 2017-07-05 raštas, kuriame buvo prašoma teikti informaciją, kurios būtinybė VAĮ 15 str. nustatyta tvarka nebuvo nei įteisinta, nei paskelbta, taip pat po to, kai paaiškėjo, kad atsakovas neturi nei planinių, nei neplaninių patikrinimų taisyklių, kad galėtų užtikrinti elDAS reglamento 17 str. 3 d. nurodytų ex ante ir ex post priežiūros veiklą. 2018-02-06 dieną pareiškėjas gavo skundžiamą Sprendimą, kuriame vietoj elDAS reglamento 17 str. 4 d. „g“ punkte nurodyto sprendimo, atsakovas neapibrėžtoje procedūroje (VAĮ 15, 19 str.), nesant veiklos patikrinimo akto (VAĮ 36-4 str.), taikė pareiškėjui neaiškaus turinio ir neaišku už kokių teisės normų pažeidimą poveikio priemonę (VAĮ 8, 36-8 str.), kurios įvykdymo terminas nesiderina su jokiais teisės aktais - iš esmės, pasak atsakovo, pareiškėjas vos per tris darbo dienas (iki 2018-02-12, vėliau šis terminas buvo pratęstas iki 2018-03-12) turėjo nutraukti veiklą, kurią jis pirmas pradėjo Lietuvoje ir vystė pelnydamas tarptautinį pripažinimą 13 metų. Pareiškėjui netgi nepavyko gauti atsakovo paaiškinimų dėl skundžiamo Sprendimo įvykdymo (įsigaliojimo) terminų, pagrindų ir procedūrų . Pareiškėjas pažymi, kad skundžiamas Sprendimas yra netgi su akivaizdžiomis klaidomis. Esminę klaidų dalį sudaro neatitikimai tarp Sprendimo 3 punkte nurodytų serijinių numerių (( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ir paslaugų, kurių atitikties vertinimo ataskaitos buvo pateiktos atsakovui 2017-06-23 dieną, serijinių numerių. Sprendime nurodyti arba nebegaliojančių sertifikatų (pasibaigė galiojimo laikas), arba neturinčių nieko bendra su pareiškėjo pateiktomis atitikties vertinimo ataskaitomis sertifikatų serijiniai numeriai, kurie buvo suteikti pareiškėjui netgi ne atsakovo, o kitos elektroninio parašo priežiūros įstaigos (Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos vyriausybės), kurios įgaliojimų Atsakovas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 144 3 punktą nuo 2016 m. liepos 1 d. nebeturi.

82018-02-27 dieną pareiškėjas kreipėsi į atsakovą su prašymu pradėti klaidų taisymo procedūrą pagal VAĮ 35 str., suteikiant pareiškėjui galimybę teikti atsakovui išsamus paaiškinimus, tačiau pastarasis pareiškėjo prašymas, pažeidžiant VAĮ, vis dar lieka nenagrinėtas. Pareiškėjas dar 2017-07-13 raštu Nr. LRV-20170713-01-S buvo kreipęsis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei nurodęs konkrečius klausimus ir pasiūlymus siekiant nustatyti aiškią Priežiūros institucijos tvarką teikti elDAS reglamente numatytas administracines paslaugas bei nurodė, kad šios tvarkos nebuvimas neleidžia Pareiškėjui gauti eIDAS reglamente numatytą statusą. 2017-07-28 raštu Nr. G-8111 Vyriausybės kancleris Ministro pirmininko pavedimu nurodė Susiekimo ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai bei Ryšių reguliavimo tarnybai išnagrinėti Pareiškėjo pateiktą informaciją. Pareiškėjo žiniomis, šis pavedimas dar nėra įvykdytas, o vykdymas pavestas tuo pačiu ir Atsakovui, kuriuo veiksmai ir yra skundžiami. Pareiškėjas, net ir nesutikdamas su atsakovo neteisėtais reikalavimais, tačiau gavęs skundžiamą Sprendimą, siekdamas išvengti didelės žalos atsiradimo, skubiai, 2018-02-08 dieną, pateikė atsakovui prašomą informaciją ir dokumentus , tačiau atsakovas iki šiol nepriėmė jokio sprendimo dėl pareiškėjo pateiktos informacijos ir dokumentų.

9Atsakovas - Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau - Tarnyba) – su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė atmesti, kaip nepagrįstą. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, yra tiesiogiai taikomas naujas patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinis reglamentavimas, įtvirtintas 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73), (toliau - elDAS reglamentas). elDAS reglamentu siekiama stiprinti pasitikėjimą elektroninėmis operacijomis vidaus rinkoje, suteikiant bendra pagrindą saugiai vykdyti elektronines piliečiu, verslo ir viešosios valdžios institucijų tarpusavio operacijas, taip didinant viešųjų ir privačiųjų internetinių paslaugų, elektroninio verslo ir elektroninės prekybos veiksmingumą Europos Sąjungoje, be kita ko, siekiama užtikrinti nuoseklią sistemą, kad būtų pasiektas aukštas patikimumo užtikrinimo paslaugų apsaugos ir teisinio tikrumo lygis. Iki elDAS reglamento įsigaliojimo, t. y. 2016 m. liepos 1 d., galiojusi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos (OL 2000 L 13, p. 12) (toliau - Direktyva) iš esmės buvo skirta tik elektroniniams parašams, nenustatant išsamios tarpvalstybinės ir tarpšakinės sistemos, kuria būtu užtikrintos saugios, patikimos ir patogios naudoti elektroninės operacijos. Šiuo reglamentu patobulinamas ir išplečiamas Direktyvos acquis. elDAS reglamento 21 konstatuojamojoje dalyje įtvirtinta, kad „šiuo reglamentu taip pat turėtų būti nustatyta bendroji teisinė patikimumo užtikrinimo paslaugų naudojimo sistema <...>“, o „visuomenei teikiamos patikimumo užtikrinimo paslaugos, kurios turi poveikio trečiosioms šalims, turėtu atitikti šiame reglamente nustatytus reikalavimus . Be kita ko, elDAS reglamento 24 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad „<...> ši reglamentą atitinkančios patikimumo užtikrinimo paslaugos turėtų būti laisvai platinamos vidaus rinkoje“. Naujuoju patikimumo užtikrinimo paslaugų teisiniu reglamentavimu, be kita ko, įtvirtintos ir naujos sąvokos, kurios nebuvo reglamentuotos Direktyvoje, ir, atitinkamai, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme (toliau - Elektroninio parašo įstatymas) bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose - kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo - sąvokos, kad būtų galima nurodyti reikalavimus ir pareigas, kuriais būtų užtikrintas aukštas bet kokių naudojamų arba teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų ir produktų saugumo lygis. Taigi, elDAS reglamentu kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams nustatomi nauji reikalavimai ir pareigos. Pabrėžtina, kad visi (įskaitant ir SSC) patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai privalo vadovautis gerąja saugumo praktika, atitinkančia su jų veikla susijusią riziką, kad būtų sustiprintas vartotojų pasitikėjimas bendrąja rinka, o šiame reglamente nustatyti reikalavimai, visų pirma reikalavimai dėl saugumo ir atsakomybės, taip pat taikomi visiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams (nedarant išimčių pareiškėjo atžvilgiu), siekiant užtikrinti deramą stropumą, skaidrumą ir atskaitomybę jiems atliekant savo veiklą ir teikiant paslaugas. Taigi, elDAS reglamento nuostatos privalomos pareiškėjui pilna apimtimi. elDAS reglamente įtvirtinamas kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams keliamų reikalavimų atitikties patikrinimo ir užtikrinimo mechanizmas - siekiant užtikrinti, kad kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai ir jų teikiamos paslaugos atitiktų šiame reglamente nustatytus reikalavimus, (1) visų pirma kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai turi kreiptis į atitikties vertinimo įstaigą, (2) o po to parengtas atitikties įvertinimo ataskaitas kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai privalo pateikti priežiūros įstaigai, kuri (3) vertina kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo pateiktą atitikties įvertinimo ataskaitą ir atitiktį elDAS reglamentui. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą rinkos dalyviams, elDAS reglamente buvo numatytas pereinamasis laikotarpis - šio reglamento 51 straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad „Kvalifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą 1999/93/EB išduodantis sertifikavimo paslaugų teikėjas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2017 m. liepos 1 d. priežiūros įstaigai pateikia atitikties įvertinimo ataskaitą. Kol nepateikiama tokia atitikties įvertinimo ataskaita ir priežiūros įstaiga baigia jos įvertinimą, tas sertifikavimo paslaugų teikėjas pagal šį reglamentą laikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju“, o to paties straipsnio 4 dalyje numatyta, kad „Jei kvalifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą 1999/93/EB išduodantis sertifikavimo paslaugų teikėjas per 3 dalyje nurodytą laikotarpį priežiūros įstaigai nepateikia atitikties įvertinimo ataskaitos, tas sertifikavimo paslaugų teikėjas pagal šį reglamentą nuo 2017 m. liepos 2 d. nelaikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju“.

10Atsakovas nurodė, kad Tarnyba pareiškėjui ne vieną kartą teikė metodinę pagalbą, informuodama apie elDAS reglamento įsigaliojimą, taikymo aspektus bei elDAS reglamente pereinamajam laikotarpiui įtvirtintus reikalavimus - pareiškėjas Tarnybos 2016 m. liepos 7 d. raštu Nr. 1B-2018 „Dėl TSL atnaujinimo įsigaliojus elDAS reglamentui“, 2017 m. vasario 27 d. raštu Nr. 1B-539 „Dėl atitikties įvertinimo ataskaitų pateikimo“ bei 2017 m. birželio 7 d. raštu Nr. (50.2) 1 B-1509 „Dėl informavimo apie atitikties įvertinimo ataskaitos pateikimo“ buvo informuotas, kad, siekiant išlaikyti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusą ir teisę toliau teikti kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų kūrimo paslaugas, SSC iki 2017 m. liepos 1 d. turi pateikti Tarnybai atitikties įvertinimo ataskaitą vertinimui dėl atitikties elDAS reglamente nustatytiems reikalavimams. Taip pat pažymėtina, kad Tarnyba 2016 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. (50.2)1 B-2429 „Dėl susitikimo“ SSC kvietė į susitikimą, vykusį 2016 m. rugsėjo 20 d. su patikimumo užtikrinimo paslaugų rinkos dalyviais, siekiant aptarti elDAS reglamento taikymą ir reikalavimų pasikeitimus, tačiau SSC į kvietimą nieko neatsakė ir į susitikimą neatvyko. Pareiškėjas į Tarnybos raštus neatsakė ir tik 2017 m. birželio 23 d., t. y. likus 5 darbo dienoms iki elDAS reglamento 51 straipsnio 4 dalyje nustatyto kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statuso naikinamojo termino pabaigos, Tarnybai pateikė atitikties vertinimo įstaigos „Elektrotechnicky Zkušebni Ustav“ (toliau - atitikties vertinimo įstaiga) išduotą vieno puslapio atitikties įvertinimo deklaraciją Nr. elDAS 170003 (kartu nepateikdamas jokių kitų dokumentų, kuriuose būtų užfiksuoti vertinti pareiškėjo veiklos dokumentai ir atitikties vertinimo rezultatai) dėl jo teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų atitikties elDAS reglamentui. Deklaracijoje yra nurodyta, kad ji išduota remiantis 2017 m. birželio 12 d. protokolu Nr. 701261-02 , kuris Tarnybai nebuvo pateiktas. Kadangi pirminis atitikties vertinimo įstaigos parengtas atitikties įvertinimo dokumentas - deklaracija - Tarnybai pateiktas iki 2017 m. liepos 1 d., Tarnyba neturėjo teisinio pagrindo panaikinti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statuso pagal elDAS reglamento 51 straipsnio 4 dalį, todėl pradėjo pareiškėjo atitikties elDAS reglamentui įvertinimą pagal elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalį. Atsakovas nurodė, kad Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros paskelbtose Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų inicijavimo gairėse - techninėse patikimumo užtikrinimo paslaugų gairėse (toliau - Inicijavimo gairės) - nurodoma, kad atitikties įvertinimo ataskaitos forma ir turinys turi būti tokie, kad joje būtų pakankamai informacijos pademonstruoti, kad atitiktis yra nustatyta kiekvienam elDAS reglamente įvardintam reikalavimui. Tarnyba, vadovaudamasi elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalimi ir 20 straipsnio 2 dalimi, o taip pat objektyvumo ir proporcingumo principais tam, kad įsitikintų ar pareiškėjo ir jo teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugos atitinka elDAS reglamente keliamus reikalavimus, kelis kartus: 2017 m. liepos 5 d. raštu Nr. (50.2) 1 B-1819 „Dėl atitikties įvertinimo“, 2017 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. (50.2) 1B-2111 „Dėl atitikties įvertinimo“ ir 2018 m. sausio 5 d. raštu Nr. (50.2) 1B-42 „Dėl atitikties įvertinimo“ prašė pareiškėją pateikti konkrečius duomenis ir dokumentus, būtinus įvertinti, ar pareiškėjo ir jo teikiamos kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugos atitinka elDAS reglamento reikalavimus. Pareiškėjas, reaguodamas į Tarnybos 2017 m. liepos 5 d. raštą Nr. (50.2) 1 B-1819, 2017 m. liepos 14 d. raštu Nr. RRT-20170714-01-S jokių Tarnybos prašytų dokumentų ir informacijos nepateikė, o paprašė nurodyti kiekvieno Tarnybos minėtame rašte nurodyto prašymo pateikti papildomus dokumentus teisinį pagrindą ir teisės aktą, reglamentuojantį prašomų dokumentų vertinimo tvarką, kuris aiškiai apibrėžtų vertinimo kriterijus. Tarnyba 2017 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. (50.2) 1B- 2111 detalizavo savo argumentus ir pakartotinai paprašė per Tarnybos nustatytą terminą pateikti Tarnybai reikalingą informaciją, būtiną įvertinti SSC atitiktį elDAS reglamento reikalavimams. Pareiškėjui neatsakius į minėtą Tarnybos 2017 m. rugpjūčio 4 d. raštą, Tarnyba 2018 m. sausio 5 d, raštu Nr. (50.2) 1B-42 įspėjo pareiškėją, kad, jei iki 2018 m. sausio 19 d. pareiškėjas Tarnybai nepateiks prašomos informacijos pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuotas statusas bus panaikintas, t.y. pareiškėjui buvo įvardintos dėl pareiškėjo neveikimo kilsiančios teisinės pasekmės. Pareiškėjas į Tarnybos 2018 m. sausio 5 d. raštą taip pat neatsakė ir reikiamos informacijos nepateikė. Kiti Lietuvoje teikiantys patikimumo užtikrinimo paslaugas teikėjai - VĮ Registrų centras ir Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos - pagal elDAS reglamento nuostatas pereinamuoju laikotarpiu nustatytais terminais Tarnybai pateikė visus reikalingus dokumentus bei įrodė savo atitiktį elDAS reglamentui, suprasdami elDAS reglamento nuostatas bei įtvirtintas procedūras ir vykdydami Tarnybos, kaip priežiūros įstaigos, prašymus pateikti reikiamą informaciją, būtiną įvertinti atitiktį elDAS reglamento reikalavimams.Kadangi pareiškėjas, nepateikdamas vertinimui reikiamu duomenų ir informacijos, neįrodė savo teikiamų paslaugu atitikties elDAS reglamento reikalavimams, Tarnyba Įsakymu panaikino pareiškėjo kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugas, statusą, o visoms jo teikiamoms kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugoms, kurias identifikuoja sertifikatai serijiniais numeriais ( - )8, ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ir su jomis susijusioms sertifikatų galiojimo patvirtinimo OCSP (angl. Online Certificate Status Protocol) paslaugoms, kurias identifikuoja sertifikatai serijiniais numeriais ( - ), ( - ) - kvalifikuotą statusą. Tarnyba Įsakymo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodė pareiškėjui Įsakymo įsigaliojimo dieną nutraukti naujų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimą ir išdavimą asmenims bei atšaukti visus jo sukurtus kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatus. Atsakovo nuomone, iš pareiškėjo skunde išvardytų aplinkybių nėra pagrindo daryti išvadą, kad Tarnyba, priėmusi Įsakymą, būtų pažeidusi jo teises ar teisėtus interesus, priešingai, pats pareiškėjas savo neveikimu (teisės aktų nuostatų nevykdymu, informacijos neteikimu ir nuolatiniu nebendradarbiavimu su priežiūros įstaiga) sąlygojo Įsakymo priėmimą, kuriuo pareiškėjo kvalifikuotas statusas panaikintas. Pareiškėjas skunde teigia, kad Tarnyba neturėjo teisės panaikinti pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuotą statusą vadovaudamasi elDAS reglamento atitinkamomis nuostatomis, nurodytomis Įsakymo preambulėje, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 144 „Dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos ir įstaigos, atsakingos už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą, paskyrimo“. Anot pareiškėjo, panaikinti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo ar jo teikiamų paslaugų kvalifikuotą statusą galima tik už elDAS reglamento arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 2108 „Dėl Reikalavimų kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams, reikalavimų elektroninio parašo įrangai, Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarkos ir Elektroninio parašo priežiūros reglamento patvirtinimo“ pažeidimus, todėl Įsakymas priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras. Tarnyba nesutinka su šiais pareiškėjo teiginiais. Pareiškėjui iki Įsakymo priėmimo kvalifikuotas statusas buvo suteiktas pagal Direktyvos, kuri neteko galios įsigaliojus elDAS reglamentui, nuostatas. Direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkėlė Elektroninio parašo įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai. Atsižvelgiant į tai, kad reglamentai yra tiesiogiai taikomi teisės aktai, Elektroninio parašo įstatymo ir kitų, susijusių teisės aktų, nuostatos, kurios prieštarauja elDAS reglamento nuostatoms, negali būti taikomos, nepaisant to, kad šie teisės aktai nėra panaikinti. Tai patvirtina ir Europos teisės departamento 2016 m. birželio 16 d. raštas Nr. SD-103 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. liepos 23 d. reglamento (ES) Nr. 910/2014 nuostatų taikymo“, kuriame nurodyta, kad atsižvelgiant į tai, kad reglamentai yra tiesiogiai taikomi teisės aktai, nuo 2016 m. liepos 1 d. privaloma vadovautis elDAS reglamento nuostatomis, nepriklausomai nuo to, ar Elektroninio parašo įstatymas iki minėtos datos bus pripažintas netekusiu galios, papildomai pažymint, kad vadovaujantis Europos Sąjungos teisės viršenybės principu, tokiais atvejais, kai nacionalinės nuostatos, įtvirtintos inter alia Elektroninio parašo įstatyme galimai prieštaraus elDAS reglamento nuostatoms, turi būti taikomos elDAS reglamento nuostatos, nelaukiant, kol prieštaraujančios nacionalinės teisės nuostatos bus panaikintos. Atsižvelgiant į tai, kad nacionalinis reglamentavimas (Elektroninio parašo įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai) neatitinka elDAS reglamento (juo nustatyti nauji reikalavimai kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams, kuriantiems kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus), vykdant patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūrą yra taikytinos tik elDAS reglamento nuostatos. Pareiškėjui, kaip ir kitiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams, kurie tokiu pačiu teisiniu pagrindu buvo įgiję kvalifikuotą statusą, buvo numatytas pereinamasis laikotarpis įgyvendinti elDAS reglamente keliamus naujus reikalavimus, t. y. iki elDAS reglamento įsigaliojimo patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui suteiktas kvalifikuotas statusas nėra besąlygiškai pripažįstamas elDAS reglamentu, todėl elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalyje kvalifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą išduodantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams (įskaitant ir pareiškėją) yra įtvirtinta prievolė ne vėliau kaip 2017 m. liepos 1 d. priežiūros įstaigai pateikti atitikties įvertinimo ataskaitą. Pagal elDAS reglamentą pareiga ?rodyti savo kvalifikuoto statuso atitikimą elDAS reglamento reikalavimams tenka pačiam sertifikavimo paslaugų teikėjui –pareiškėjui. Skunde nurodyti teiginiai, kad pareiškėjo įmonė yra atitinkanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus neturi jokios teisinės reikšmės, kadangi įsigaliojus naujam teisiniam reglamentavimui, taikomos elDAS reglamento nuostatos, pagal kurias patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas turi įrodyti savo atitiktį elDAS reglamente nustatytiems reikalavimams. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo skunde nurodytais nepagrįstais (nei teisės normomis, nei faktinėmis aplinkybėmis) teiginiais kad Įsakymas yra „neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas viešojo administravimo subjektas“. Nutarimo 1.1 papunkčiu priežiūros įstaigos funkcijas pavesta vykdyti Tarnybai, o Nutarimo 1.2 papunkčiu Tarnyba paskirta įstaiga, atsakinga už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą. Vadovaujantis elDAS reglamento 17 straipsnio 2 dalies nuostatomis, apie Tarnybą, kaip priežiūros įstaigą, buvo pranešta Europos Komisijai. elDAS reglamento 17 straipsnio 3 dalies a) punkte įtvirtinama, kad priežiūros įstaigos vaidmuo yra „<...> prižiūrėti paskiriančiosios valstybės narės teritorijoje įsisteigusius kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus siekiant ex ant e ir ex post priežiūros veikla užtikrinti, kad tie patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai ir jų teikiamos kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos atitiktų šiame reglamente nustatytus reikalavimus“, o elDAS reglamento 20 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „priežiūros įstaiga gali bet kuriuo metu atlikti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų auditą <...>, siekiant patvirtinti, kad jie ir jų teikiamos kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus“. Atsižvelgiant į šioje pastraipoje išdėstytas elDAS reglamento ir Nutarimo nuostatas, Tarnyba turi teisinį pagrindą ir pareigą atlikti pareiškėjo, kaip kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, priežiūrą, atlikti jo auditą ir gauti pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų atitikties elDAS reglamentui vertinimui reikalingą informaciją. Todėl tiek Nutarimas, tiek elDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies g) punktas bei 51 straipsnio 3 dalis buvo pakankamas ir tinkamas teisinis pagrindas Tarnybai veikti kaip priežiūros įstaigai elDAS reglamento prasme ir panaikinti pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuotą statusą priėmus Įsakymą. Tarnyba, būdama priežiūros įstaiga elDAS reglamento prasme, veikė pagal savo kompetenciją jai elDAS reglamentu ir Nutarimu, kurie kaip teisinis Tarnybos veikimo pagrindas yra nurodyti Įsakymo preambulėje, suteiktų įgaliojimų apimtyje. Todėl, priešingai negu teigia pareiškėjas, Tarnyba jokiu būdu neviršijo savo įgaliojimų . Pareiškėjas skunde nepagrįstai teigia, kad Tarnyba negalėjo panaikinti pareiškėjo kvalifikuoto statuso, kadangi ne pati jį suteikė, ir, pareiškėjo teigimu, kvalifikuotam statusui išsaugoti turėjo pakakti deklaracijos. Tarnyba, kaip priežiūros įstaiga, turi įgaliojimus, nustatytus elDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies g) punkte „patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms paslaugoms suteikti kvalifikacijos statusą ir jį panaikinti pagal 20 ir 21 straipsnį“. Pažymėtina, kad atitikties vertinimo įstaigos parengto atitikties įvertinimo dokumento pateikimas priežiūros įstaigai savaime nereiškia, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas atitinka elDAS reglamente nustatytus reikalavimus, nes būtent priežiūros įstaiga turi patikrinti atitiktį elDAS reglamento reikalavimams ir nuspręsti dėl kvalifikacijos statuso pagal elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalį: „<...> Kol <...> priežiūros įstaiga baigia jos įvertinimą, tas sertifikavimo paslaugų teikėjas pagal šį reglamentą laikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju . Vertinant elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalies nuostatas, darytina išvada, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, kuriam kvalifikuotas statusas suteiktas pagal Direktyvą, (1) visų pirma kreipiasi į atitikties vertinimo įstaigą dėl atitikties elDAS reglamentui įvertinimo, (2) atitikties įvertinimo ataskaitą pateikia priežiūros įstaigai įvertinimui, (3) yra laikomas kvalifikuotu iki kol priežiūros ištaiga patikrina tokio patikimumo užtikrinimo paslaugu teikėjo atitikima elDAS reglamento reikalavimams ir priima atitinkama sprendimą ir (4) priežiūros įstaigai nustačius, kad patikimumo užtikrinimo paslaugu teikėjas neatitinka elDAS reglamento reikalavimu, jo kvalifikuotas statusas naikinamas. Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad jokie teisės aktai nesuteikia atsakovui teisės ir nenustato pareiškėjo pareigos teikti atsakovui nurodytus dokumentus ir informaciją. Teisę prašyti pateikti vertinimui reikalingus dokumentus Tarnybai suteikia elDAS reglamento 20 straipsnio 2 dalis, numatanti, kad priežiūros įstaiga bet kada gali atlikti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo auditą bei elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalis, numatanti pareigą vertinamam subjektui pateikti vertinimo dokumentus priežiūros įstaigai. Tuo tarpu pareiškėjas, pateikęs Tarnybai vieno puslapio deklaraciją daugiau jokių dokumentų ir prašomos informacijos, būtinos įvertinti, ar pareiškėjas ir jo teikiamos kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugos atitinka elDAS reglamento reikalavimus, Tarnybai iki pat skundžiamo Įsakymo priėmimo dienos nepateikė. Tarnyba 2018 m. vasario 8 d. (po Įsakymo priėmimo) kartu su pareiškėjo 2018 m. vasario 8 d. raštu Nr. 18/02/06-R1 gavusi protokolą, nustatė, kad angliškai auditorių šis dokumentas įvardintas kaip „Confonnity Assessment Report“. Nurodė, kad šiame dokumente yra pateiktas toks atitikties vertinimo įstaigos pastebėjimas, kaip, kad tam tikri aspektai, neaptikti per auditą (atitikties vertinimą) gali egzistuoti atsižvelgiant į tai, kad auditas buvo atliktas pagal pavyzdinius objektyvius įrodymus, ir kad organizacija pati turi prisiimti atsakomybę dėl visiškos atitikties reglamentams, standartams, aktams ir susitarimams, o atitikties vertinimo įstaiga šios atsakomybės nepanaikina. Priežiūros įstaiga turi pareigą išnagrinėti pateikta informaciją itin išsamiai ir, kaip tai yra numatyta Inicijavimo gairėse, numatančiose, kad priežiūros įstaiga turi teisę gauti atitikties įvertinimo ataskaitą bei papildomą reikalingą informaciją, gali priimti priešingą sprendimą nei nurodytasis atitikties įvertinimo ataskaitoje, kadangi sprendimo teisė dėl statuso suteikimo priklauso priežiūros įstaigai. elDAS reglamentas įpareigodamas priežiūros įstaigą prižiūrėti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus suteikė jai diskrecijos teisę vertinti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų paslaugų atitikimą elDAS reglamento reikalavimams, įskaitant teisę reikalauti pateikti vertinimui reikalingos apimties informaciją, ir neriboja jos įgaliojimų atliekant vertinimą.

11Administracinės institucijos diskrecijos teisė suprantama kaip galia, suteikianti administravimo subjektui tam tikrą veiklos laisvę priimant sprendimus, įgalinanti jį iš keleto teisiškai galimų elgesio variantų pasirinkti tą, kuris, jo nuomone, yra tinkamiausias. Įgyvendindamas diskrecijos teisę, viešojo administravimo subjektas privalo atidžiai ištirti, paremti savo vertinimą argumentais, kurie yra reikšmingi ir kurie pagrindžia jais remiantis padarytas išvadas, atspindi faktines aplinkybes tokias, kokios jos iš tikrųjų yra, bei kurių pakanka pagrindimui, ir atsižvelgti į visus svarbius veiksnius. Tarnyba 2017 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. (50.2) 1B-2111 detalizavo prašomos jai pateikti informacijos teisinį pagrindą ir jos reikalingumą pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų atitikties elDAS reglamento reikalavimams įvertinimui. Tarnyba jai elDAS reglamento suteikta diskrecija naudojosi laikydamasi objektyvumo bei proporcingumo principų ir reikalaudama informacijos tiek, kiek jos reikia anksčiau minėtam įvertinimui. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas, nepaisydamas elDAS reglamente nustatytų pareigų, sąmoningai nepateikė priežiūros įstaigai būtinų dokumentų, kad būtų įvertintos visos aplinkybės. Tarnyba, kaip nurodyta aukščiau, laikydamasi elDAS reglamento ėmėsi būtinų veiksmų siekdama gauti vertinimui reikalingą informaciją, tačiau paties pareiškėjo neveikimas ir priežiūros įstaigos prašymų akivaizdus ignoravimas sukėlė teisines pasekmes, numatytas Įsakyme (kvalifikuoto statuso panaikinimas). Tarnyba buvo aiškiai nurodžiusi savo 2018 m. sausio 5 d. rašte Nr. (50.2) 1B-42, kad pareiškėjui nepateikus dokumentų, kvalifikuotas statusas jam bus panaikintas, tačiau net ir po šio rašto pareiškėjas nesiėmė jokių veiksmų, kas akivaizdžiai liudija jo piktnaudžiaujant savo teisėmis ir trukdant Tarnybai atlikti vertinimą. Pareiškėjas skunde nenurodė jokių konkrečių teisės normų (elDAS reglamento nuostatų), kurias būtų pažeidusi Tarnyba priimdama Įsakymą, o apsiriboja tik deklaratyviais teiginiais, kad neva Tarnyba neturėjo teisės panaikinti SSC ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuoto statuso, nes yra nekompetentinga, vadovaujasi teisės normomis, kurios negali būti taikomos, nes yra prieštaraujančios elDAS reglamentui, tuo visiškai ignoruodamas naują teisinį reglamentavimą. Atsakovo nuomone, Įsakymas yra pagrįstas teisės normomis (Įsakymo preambulė), jame nurodomos faktinės aplinkybės, kurių pagrindu buvo priimtas Įsakymas (Įsakymo 1 punktas), Įsakymas yra motyvuotas, nes jame nurodytas juridinių faktų visetas, būtinas ir pakankamas kvalifikuotam pareiškėjo statusui panaikinti. Tarnyba turėjo ne tik teisę, bet ir, atsižvelgiant į Įsakymo 1 punkte išdėstytas aplinkybes, pareigą panaikinti pareiškėjo paslaugų kvalifikuotą statusą, o priimtas Įsakymas yra teisėtas ir pagristas, kadangi Įsakymas priimtas vadovaujantis elDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies g) punkto ir elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalies nuostatomis, o pareiškėjo skunde išdėstyti teiginiai dėl įsakymo neteisėtumo nepagrįsti jokiomis teisės normomis. Atitikties vertinimo įstaiga visai netikrino, ar pareiškėjo naudojami elektroninio parašo kūrimo įtaisai atitinka elDAS reglamento reikalavimus, o tik nurodė pastabą, kad jei jo elektroninio parašo kūrimo duomenis įrašo į kvalifikuotus elektroninio parašo kūrimo įtaisus, pats pareiškėjas turi užtikrinti, kad jie atitiktų Direktyvos ir elDAS reglamento reikalavimus. elDAS reglamento 51 straipsnio 1 dalis numato, kad pažangūs parašo kūrimo įtaisai, kurių atitiktis buvo nustatyta pagal Direktyvos 3 straipsnio 4 dalį, pagal elDAS reglamentą laikomi kvalifikuotais elektroninio parašo kūrimo įtaisais. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas 2016 m. Tarnybai nepateikė jokios informacijos apie naudojamus elektroninio parašo kūrimo įtaisus, jų atitiktis Direktyvos 3 straipsnio 4 daliai nebuvo patvirtinta, ko pasėkoje dalis pareiškėjo paslaugų gavėjams pateikiamų įtaisų nebuvo ir nėra įtraukti į elDAS reglamento 31 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą, ir todėl neatitinka elDAS reglamento reikalavimų. Šią aplinkybę patvirtina ir VĮ Registrų centro 2018 m. kovo 12 d. raštas Nr. (1.1.55)s-2633 „Dėl UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ klientams išduotų sertifikatų atnaujinimo“. Pareiškėjas, pateikdamas vien deklaraciją, nepateikė visų dokumentų, kuriuos privalėjo pateikti, ir neįrodė savo atitikties elDAS reglamentui pagal elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Vadovaujantis elDAS reglamento 25 straipsnio 2 dalimi, kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam parašui, o vadovaujantis to paties straipsnio 3 dalimi - „Kvalifikuotas elektroninis parašas, patvirtintas vienoje valstybėje narėje išduotu kvalifikuotu sertifikatu, visose kitose valstybėse narėse pripažįstamas kaip kvalifikuotas elektroninis parašas“, todėl valstybė, suteikdama paslaugų teikėjui kvalifikuotą statusą, įsipareigoja užtikrinti šių paslaugų atitiktį keliamiems reikalavimams visoje Europos Sąjungoje. Pareiškėjui neįrodžius atitikties elDAS reglamente nustatytiems reikalavimams ir nesugebėjus įrodyti pasirengimo vykdyti elDAS reglamente numatytas pareigas, pagal elDAS reglamento 25 straipsnio 2 dalies nuostatas gali kilti teisinės pasekmės visoje Europos Sąjungoje.

12Pareiškėjas skunde nepagrįstai nurodo, kad VAĮ prasme Tarnybos veiksmai panaikinant kvalifikuotą statusą yra laikytini administracinėmis paslaugomis. Pagal VAI 15 straipsnio 1 dalį administracinės paslaugos yra: leidimų, licencijų išdavimas; dokumentų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimas; deklaracijų priėmimas ir tvarkymas; asmenų konsultavimas viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais; įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos teikimas asmenims; administracinės procedūros vykdymas. Pažymėjo, kad šio ginčo kontekste taikytinos išimtinai elDAS reglamento nuostatos, nes, kaip buvo anksčiau minėta, būtent elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalis nustatė pareigą visiems kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams, įskaitant ir pareiškėją, pateikti priežiūros įstaigai (Tarnybai) atitikties vertinimo ataskaitą. Tarnybai, kaip priežiūros įstaigai, kilo pareiga ją įvertinti ir nustatyti, ar kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas atitinka jam nustatytus elDAS reglamento reikalavimus. Tarnybos pareiga įvertinti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo atitikties elDAS reglamentui įvertinimo ataskaitą pagal elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalies nuostatas nėra administracinė paslauga, nes pabaigus vertinimą kvalifikuotam patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui nėra išduodamas leidimas VAI prasme, t. y. jam nėra iš naujo suteikiamas kvalifikuotas statusas ir jis nėra iš naujo įrašomas į patikimą sąrašą elDAS reglamento 21 straipsnio prasme. Kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusas įsigaliojus elDAS reglamentui išlaikomas vadovaujantis elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalimi. Kvalifikuotam patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui neįrodžius, kad atitinka elDAS reglamento reikalavimus ,jo kvalifikuotas statusas panaikinamas ir jis išbraukiamas iš patikimo sąrašo. Pareiškėjo ir jo teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų vertinimas vykdytas siekiant įsitikinti, kad jis ir jo teikiamos kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos (kurias teisė teikti buvo suteikta galiojant Direktyvai) atitinka elDAS reglamento reikalavimus. Kitaip tariant, vertinant pereinamuoju laikotarpiu pateiktą atitikties įvertinimo ataskaitą ir nustačius, kad kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas atitinka elDAS reglamente nustatytus reikalavimus, kvalifikuotas statusas iš naujo jam nebūtų suteiktas, o būtų išlaikytas esamo statuso tęstinumas. Tarnybos veiksmai atliekant pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų vertinimą elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalyje numatytu pereinamuoju laikotarpiu buvo vykdomi ne teikiant administracinę paslaugą (siekiant išduoti leidimą VAĮ 15 straipsnio 1 dalies prasme suteikiant administracinę paslaugą arba suteikti kvalifikuota statusą ir įtraukti į patikimus sąrašus elDAS reglamento 21 ir 22 straipsniu prasme, o vykdant Tarnybai paskirta ūkio subjekto veiklos priežiūros funkciją - teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą, vadovaujantis VAĮ 361 straipsnio 2 dalimi. Tokios informacijos pateikimo vertinimui tvarka numatyta elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalyje, o dokumentai, kuriuos buvo būtina pateikti ir jų pateikimo teisinis pagrindas buvo išvardinti Tarnybos raštuose (2017 m. liepos 5 d. raštu Nr. (50.2) 1B-1819 „Dėl atitikties įvertinimo“, 2017 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. (50.2) 1B-2111 „Dėl atitikties įvertinimo“ ir 2018 m. sausio 5 d. raštu Nr. (50.2) 1B-42 „Dėl atitikties įvertinimo“). Iš anksto reikalingų visų dokumentų baigtinio sąrašo sudaryti neįmanoma, kadangi kiekvienas teikėjas jų turi skirtingą apimtį. Nagrinėjamu atveju, vertinimas atliktas vadovaujantis Europos Sąjungos tiesioginio taikymo teisės aktu, be kita ko reglamentuojančiu patikimumo užtikrinimo paslaugas pereinamuoju laikotarpiu - elDAS reglamentu, o VAĮ nuostatos taikytos tiek, kiek jos reglamentuoja individualiam administraciniam aktui nustatytus reikalavimus. Įsakyme išsamiai išdėstytos faktinės aplinkybės ir argumentai, pateiktas teisinis pagrindas, kuriuo remtasi priimant Įsakymą, nurodyta apskundimo tvarka, todėl Įsakymas visiškai atitinka jam nustatytus VAĮ 8 straipsnio reikalavimus. Pareiškėjas skunde nurodo, kad 2017 m. liepos 13 d. raštu Nr. LRV-20170713-01-S kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei nurodė konkrečius klausimus ir pasiūlymus, siekiant nustatyti aiškią priežiūros įstaigos tvarką teikti elDAS reglamente numatytas administracines paslaugas. Ministro Pirmininko pavedimas, įformintas Vyriausybės kanclerio 2017 m. liepos 28 d. rezoliucija Nr. S-2048, laikomas įvykdytu, pagrindinė šio pavedimo vykdytoja - Lietuvos Respublikos susiekimo ministerija - 2017 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 2-2718 išsamiai ir visapusiškai atsakė pareiškėjui. Apie tai, kad pavedimas laikomas įvykdytu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija pareiškėją pakartotinai informavo 2018 m. sausio 15 d. bei 2018 m. kovo 12 d. raštu „Dėl Ministro Pirmininko 2017 m. liepos 28 d. pavedimo nevykdymo“.

13Pareiškėjas skunde nepagrįstai nurodo, kad Tarnybos sprendimas „negali paliesti“ pareiškėjo kvalifikuotų sertifikatų, išduotų pagal Direktyvą. Nors elDAS reglamento 51 straipsnio 2 dalis nustato, kad pagal Direktyvą fiziniams asmenims išduoti kvalifikuoti sertifikatai pagal šį reglamentą laikomi kvalifikuotais elektroninių parašų sertifikatais iki jų galiojimo pabaigos, tačiau to paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pagal Direktyvą kvalifikuotus sertifikatus sudarantis sertifikavimo paslaugų teikėjas pagal elDAS reglamentą laikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju tol, kol priežiūros įstaiga baigia atitikties ataskaitos vertinimą. Pagal elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalį pareiškėjo pateiktos deklaracijos vertinimas yra baigtas ir nuo 2018 m. gegužės 11 d. SSC kvalifikuotas statusas panaikinamas. Galimybė paslaugų gavėjams naudotis pareiškėjo sukurtais kvalifikuotais elektroninių parašų sertifikatais iki jų galiojimo pabaigos, pareiškėjui praradus kvalifikuotą statusą, įmanoma tik jam perdavus savo sukurtų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų aptarnavimą (duomenų apie jo išduotų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų galiojimą arba atšaukimą teikimą elektroninių parašų tikrinimui, taikant automatizuotą būdą) kitam kvalifikuotam patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui. Kitu atveju, kaip nustatyta ENISA paskelbtose Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo veiklos nutraukimo gairėse - techninėse patikimumo užtikrinimo paslaugų gairėse, kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, ketinantis nutraukti veiklą, turi atšaukti visus išduotus kvalifikuotus sertifikatus. Pareiškėjas Tarnybai nepateikė duomenų, kad galimybe perduoti kvalifikuotų sertifikatų aptarnavimą kitam kvalifikuotam patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui būtų pasinaudojusi, todėl Tarnyba pagrįstai nurodė pareiškėjui atšaukti išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus. Pagal elDAS reglamentą, vienintelis subjektas, privalantis užtikrinti tinkamą teikiamų patikimumo užtikrinimo paslaugų nutraukimą, įskaitant ir tinkamą savo paslaugų gavėjų informavimą, yra pats atitinkamų paslaugų teikėjas, šiuo atveju – pareiškėjas. Tarnyba neturi informacijos apie pareiškėjo kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų kūrimo paslaugų gavėjus bei neturėjo duomenų apie tai ,kad pareiškėjas būtų informavęs savo kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų kūrimo paslaugų gavėjus apie kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų kvalifikuotą statusą bei įpareigojimą atšaukti jau išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus. Atsakovas nurodė, kad Įsakyme yra nurodyti tų SSC sertifikatų serijiniai numeriai, kuriais identifikuojamas paslaugas pareiškėjui buvo suteikta teisė teikti pagal iki 2016 m. liepos 1 d. taikytą teisinį reguliavimą (Direktyvą) ir kurių atžvilgiu buvo taikytas elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalyje nurodytas pereinamasis laikotarpis. Elektroninio parašo priežiūros reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2108 „Dėl Reikalavimų kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams, Reikalavimų elektroninio parašo įrangai, Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarkos ir Elektroninio parašo priežiūros reglamento patvirtinimo“, 8 punkte nustatyta, kad „Paslaugų teikėjai turi nedelsdami pranešti Ryšių reguliavimo tarnybai (pateikti informaciją), jeigu dokumentuose, pateiktuose pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarką, atsiranda pakeitimų ir (ar) pasikeičia Sąraše įrašomi duomenys“, o pagal elDAS reglamento 24 straipsnio 2 dalies a) punktą kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas „informuoja priežiūros įstaigą apie bet kokius savo kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo pakeitimus ir ketinimą nutrauktą tą veiklą“. Taigi pats pareiškėjas turėjo informuoti Tarnybą apie šios informacijos pasikeitimus, kadangi sertifikatai, kuriais identifikuojamos paslaugų teikėjo paslaugos, yra įrašomi į patikimą sąrašą. Pareiškėjas turėjo teisę teikti tik tas paslaugas, kurias identifikuoja sertifikatai, kurie buvo nurodyti patikimame sąraše ir paminėti Įsakyme, nes patikimas sąrašas yra vienintelis šaltinis, pagal kurį privalu tikrintis, ar patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas turi kvalifikuotą statusą ir kokios jo paslaugos yra kvalifikuotos (elDAS reglamento 21 straipsnio 3 dalis, 22 straipsnio 1 dalis). Deklaracijoje, kaip klaidingai nurodo pareiškėjas, jokie identifikaciniai paslaugų numeriai nėra nurodyti ir tai dar kartą patvirtina, kad Tarnybai vien iš deklaracijos vertinimui reikalingos informacijos nustatyti buvo neįmanoma. Atsakovas nurodė, kad į pareiškėjo raštą bei vėlesnius el. laiškus (2018 m. vasario 9 d., vasario 20 d., vasario 21 d., vasario 22 d., vasario 23 d. ei. 1.) išsamiai atsakyta Tarnybos 2018 m. kovo 5 d. raštu Nr. (50.2) 1B-604 „Dėl kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statuso“ VAĮ nustatyta tvarka ir terminais, išsamiai atsakant į kiekvieną pareiškėjo klausimą. Tarnyba, priimdama Įsakymą, baigė deklaracijos vertinimą ir priėmė sprendimą, t. y. pereinamuoju laikotarpiu numatyta vertinimo procedūra yra baigta ir jokie tolimesni pareiškėjo kreipimaisi neturi ir negali turėti jokios įtakos Įsakymo teisėtumui ir pagrįstumui.

14Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovai skundą palaikė, prašė pilnai patenkinti. Atsakovo atstovės su skundu nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą.

15Pareiškėjas, nagrinėjant bylą teisme, pateikė papildomą prašymą, kuriuo prašė teismo priimti nutartį kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl elDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies g punkto, 20 straipsnio 2 ir 3 dalių, 51 straipsnio 3 dalies nuostatų išaiškinimo, atsakant į tokius klausimus:

16ar elDAS Reglamento 17 straipsnio 4 dalies g punktas ir 20 straipsnio 2 ir 3 dalys suteikia teisę priežiūros įstaigai panaikinti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusą ir/ar kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų ir su jomis susijusių paslaugų kvalifikuotą statusą vien dėl to, kad kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, pateikęs atitikties įvertinimo ataskaitą, nepateikė priežiūros įstaigai jos teisėtai prašomos papildomos informacijos ir dokumentų, kurie, Tarnybos nuomone, yra būtini siekiant įvertinti, ar patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas ir jo teikiamos paslaugos atitinka elDAS reglamento reikalavimus?

17Kokį sprendimą priežiūros įstaiga turi teisę priimti, jeigu kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas nepateikia priežiūros įstaigos teisėtai prašomos papildomos informacijos ir dokumentų?

18Ar vien tas faktas, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas nepateikė priežiūros įstaigos teisėtai prašomos informacijos ir dokumentų, patvirtina, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas neatitinka eIDAS reglamento reikalavimų?

19Kokią teisinę reikšmę turi pagal elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalį priežiūros įstaigai pateikta atitikties įvertinimo ataskaita, kurioje nurodyta, kad paslaugų teikėjo teikiama patikimumo užtikrinimo paslauga atitinka elDAS reglamento reikalavimus?

20Ką reiškia atitikties įvertinimo ataskaitos įvertinimas, kurį remiantis elDAS Reglamento 51 straipsnio 3 dalimi, atlieka priežiūros įstaiga, kokie yra tokio vertinimo kriterijai, kokie galimi tokio vertinimo rezultatai ir kaip jie turi būti įforminami?

21Kokios yra priežiūros įstaigos teisės ir pareigos vertinant pagal elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalį pateiktą atitikties įvertinimo ataskaitą, ir kokiame teisės akte jos yra (arba turi būti) reglamentuotos?

22Ar priežiūros įstaiga privalo patvirtinti taisykles, pagal kurias ji atlieka jai pateiktos remiantis eIDAS Reglamento 51 straipsnio 3 dalimi atitikties įvertinimo ataskaitos įvertinimą, kuriose būtų nustatyti vertinimo kriterijai, vertinimo tvarka, vertinimo terminai, vertinimo rezultatai, vertinimo apskundimo tvarką ir kt. ?

23Ar priežiūros įstaigai užbaigus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo pateiktos atitikties įvertinimo ataskaitos įvertinimą:

24paslaugų teikėjas automatiškai, nepriklausomai nuo vertinimo rezultatų, praranda kvalifikacijos statusą, o esant teigiamiems įvertinimo rezultatams priežiūros įstaiga turi priimti naują sprendimą suteikti kvalifikacijos statusą paslaugų teikėjui, ar paslaugų teikėjas kvalifikacijos statusą praranda tik tuo atveju, jeigu priežiūros įstaiga, esant neigiamiems įvertinimo rezultatams, priima sprendimą panaikinti paslaugų teikėjo kvalifikacijos statusą, o esant teigiamiems vertinimo rezultatams, priežiūros įstaiga jokio sprendimo nepriima, t. y. paslaugų teikėjo kvalifikacijos statusas lieka galioti toliau?

25Ar priežiūros įstaiga, esant neigiamiems įvertinimo rezultatams, turi sudaryti galimybę paslaugų teikėjui, analogiškai kaip ir elDAS reglamento 20 straipsnio 4 punkto atveju, ištaisyti nustatytus pažeidimus, ir tik pažeidimų neištaisius per priežiūros įstaigos nustatytą terminą, priimti sprendimą panaikinti kvalifikacijos statusą?

26Ar elDAS reglamento 17 straipsnio 3 dalies a punkto, 17 straipsnio 4 dalies b punkto, 24 straipsnio 2 dalies i punkto, 51 straipsnio 3 dalies nuostatos suteikia teisę priežiūros įstaigai, atliekant pagal elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalį jai pateiktos atitikties įvertinimo ataskaitos vertinimą, reikalauti pateikti jai papildomą informaciją ir dokumentus, kuri, jos nuomone, yra būtina siekiant įvertinti, ar patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas ir jo teikiamos paslaugos atitinka atitinka elDAS reglamento reikalavimus?

27Ar priežiūros įstaiga, atlikdama pagal elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalį jai pateiktos atitikties įvertinimo ataskaitos vertinimą, turi teisę reikalauti pateikti jai papildomą informaciją ir dokumentus?

28Kokią papildomą informaciją ir dokumentus priežiūros įstaiga turi teisę reikalauti pateikti atlikdama pagal elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalį jai pateiktos atitikties įvertinimo ataskaitos vertinimą?

29Ar informacijos ir dokumentų, kuriuos priežiūros įstaiga, atlikdama pagal elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalį jai pateiktos atitikties įvertinimo ataskaitos vertinimą, turi teisę reikalauti pateikti, apimtis turi būti iš anksto žinoma ir būti vienoda, t.y. paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka, visiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams?

30Iš ko priežiūros įstaiga turi teisę reikalauti ir kas privalo jai pateikti (patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas ar atitikties vertinimo ataskaitą išdavusi įstaiga) priežiūros įstaigos papildomai prašomą informaciją ir dokumentus?

31Ar priežiūros įstaiga turi teisę ir, jei turi, tai kokiomis sąlygomis ir kokia tvarka, panaikinti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo ir/ar jo teikiamų paslaugų kvalifikuotą statusą už jos teisėtai prašomos informacijos ir dokumentų nepateikimą?

32Kokia atsakomybė gali būti taikoma už priežiūros įstaigos teisėtai prašomos informacijos ir dokumentų nepateikimą?

33Atsakovas su pareiškėjo prašymu kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą nesutiko, nurodė kad šis prašymas yra nepagrįstas, todėl turėtų būti atmestas. Atsakovo nuomone, nėra jokio teisinio pagrindo kreiptis į ESTT išaiškinimo, kadangi eIDAS reglamento nuostatos yra suprantamos ir aiškios, todėl teismas yra kompetentingas jas pritaikyti nagrinėjamoje byloje. Daugelyje klausimų pareiškėjas apskritai nenurodo jokių ESTT prašomų išaiškinti eIDAS reglamento normų, o pareiškėjo suformuluoti klausimai iš esmės tik parodo, kad yra nesutarimas tarp jo ir atsakovo, kaip priežiūros įstaigos dėl eIDAS reglamento normų taikymo ir yra susiję su atsakovo veiksmais vykdant eIDAS reglamento priežiūrą.

34Teismas

konstatuoja:

35Skundas atmestinas.

36Byloje kilo ginčas dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau- ir Tarnyba) 2018-02-05 įsakymo Nr.1V-78 teisėtumo ir pagrįstumo.

37Byloje nustatyta, kad Tarnyba 2018-02-05 Įsakymu panaikino pareiškėjo kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusą ir pareiškėjo teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų ir su jomis susijusių paslaugų kvalifikuotą statusą. Pareiškėjas LR juridinių asmenų registre įregistruotas 2004-07-01. Pagrindinė jo veikla – kvalifikuotų elektroninių sertifikatų sudarymas, sertifikavimo paslaugų teikimas, asmenų registravimas sertifikatams gauti, konsultavimo paslaugų teikimas ir kita susijusi veikla. Nuo 2005-02-23 pareiškėjas buvo registruotas kvalifikuotus sertifikatus sudarančiu sertifikavimo paslaugų teikėju. Nuo 2016-07-01 visoje Europos Sąjungoje yra tiesiogiai taikomas naujas patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinis reglamentavimas, įtvirtintas 2014-07-23 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p.73) (toliau – ir eIDAS reglamentas). Šiuo reglamentu siekiama stiprinti pasitikėjimą elektroninėmis operacijomis vidaus rinkoje, suteikiant bendrą pagrindą saugiai vykdyti elektronines piliečių, verslo ir viešosios valdžios institucijų tarpusavio operacijas, taip didinant viešųjų ir privačiųjų internetinių paslaugų, elektroninio verslo ir elektroninės prekybos veiksmingumą ES, siekiama užtikrinti nuoseklią sistemą, kad būtų pasiektas aukštas patikimumo užtikrinimo paslaugų apsaugos ir teisinio tikrumo lygis. Iki eIDAS reglamento įsigaliojimo galiojusi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos (OL 2000 L 13, p.12) iš esmės buvo skirta tik elektroniniams parašams, nenustatant išsamios tarpvalstybinės ir tarpšakinės sistemos, kuria būtų užtikrintos saugios, patikimos ir patogios naudoti elektroninės operacijos. EIDAS reglamentu kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams nustatomi nauji reikalavimai ir pareigos. EIDAS reglamentu buvo sugriežtinti reikalavimai kvalifikuotas elektroninio parašo sertifikatų kūrimo paslaugas teikiantiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams (pvz.: nustatytas reikalavimas turėti su priežiūros įstaiga suderintą veiklos nutraukimo planą (eIDAS reglamento 24str.2d. i)p.), sugriežtinti saugumo reikalavimai nustatant pareigą apie visus saugumo ir vientisumo pažeidimus, turėjusius didelį poveikį teikiamai patikimumo užtikrinimo paslaugai arba ją teikiant naudojamiems asmens duomenims, pranešti priežiūros įstaigai ir, prireikus, kitoms atitinkamoms įstaigoms (eIDAS reglamento 19 str.2d.), taip pat nustatyti griežtesni reikalavimai kvalifikuotiems elektroninio parašo kūrimo įtaisams (eIDAS reglamento 29str.)).Visi patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai privalo vadovautis gerąja saugumo praktika, atitinkančia su jų veikla susijusią riziką, kad stiprėtų vartotojų pasitikėjimas bendrąja rinka. eIDAS reglamento nuostatos privalomos pareiškėjui pilna apimtimi. Siekiant užtikrinti, kad kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai ir jų teikiamos paslaugos atitiktų eIDAS reglamente nustatytus reikalavimus, kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai turi kreiptis į atitikties vertinimo įstaigą (eIDAS reglamento 3str.18d.), po to parengtas atitikties įvertinimo ataskaitas kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai privalo pateikti priežiūros įstaigai, kuri vertina kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo pateiktą atitikties įvertinimo ataskaitą ir atitiktį eIDAS reglamentui (eIDAS reglamento 43 konstatuojamoji dalis, reglamento 51str.3d.). eIDAS reglamente buvo numatytas pereinamasis laikotarpis, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą rinkos dalyviams. Atsakovas pareiškėjui teikė metodinę pagalbą, informuodamas apie eIDAS reglamento įsigaliojimą, taikymo aspektus, eIDAS reglamente pereinamajam laikotarpiui įtvirtintus reikalavimus (atsakovo 2016-07-07 raštas Nr.(50.2)1B-2018 „Dėl TSL atnaujinimo įsigaliojus eIDAS reglamentui“, 2017-02-27 raštas Nr.(50.2)1B-539 „Dėl atitikties įvertinimo ataskaitų pateikimo“, 2017-06-07 raštas Nr.(50.2) 1B-1509 „Dėl informavimo apie atitikties įvertinimo ataskaitos pateikimo“). Pareiškėjas buvo informuotas, kad siekiant išlaikyti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusą , teisę toliau teikti kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų kūrimo paslaugas, jis iki 2017-07-01 turi pateikti atsakovui atitikties įvertinimo ataskaitą vertinimui dėl atitikties eIDAS reglamente nustatytiems reikalavimams. Pareiškėjas atsakovo 2016-08-29 raštu Nr.(50.2)1B-2429 „Dėl susitikimo“ buvo kviečiamas 2016-09-20 susitikti su patikimumo užtikrinimo paslaugų rinkos dalyviais aptarti eIDAS reglamento taikymą, bet į susitikimą neatvyko. Pareiškėjas tik 2017-06-23 pateikė atsakovui atitikties vertinimo įstaigos „Elektrotechnicky Zkušebni Ustav“ išduotą vieno puslapio atitikties vertinimo deklaraciją Nr.eIDAS170003, nepateikė jokių kitų dokumentų, kuriuose būtų užfiksuoti vertinti pareiškėjo veiklos dokumentai ir atitikties vertinimo rezultatai dėl pareiškėjo teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų atitikties eIDAS reglamentui. Deklaracijoje nurodyta, kad ji išduota, remiantis 2017-06-12 protokolu Nr.701261-02, kuris atsakovui pateiktas nebuvo. Kadangi deklaracija pateikta atsakovui iki 2017-07-01, atsakovas pradėjo pareiškėjo atitikties eIDAS reglamentui įvertinimą pagal šio reglamento 51 str. 3d. Atsakovas , sutinkamai su eIDAS reglamento 51str.3d., 20str.2d., siekiant įsitikinti ar pareiškėjo teikiamos paslaugos atitinka eIDAS reglamente keliamus reikalavimus, 2017-07-05 raštu Nr.(50.2)1B-1819 „Dėl atitikties įvertinimo“, 2017-08-04 raštu Nr.(50.2) 1B-2111 „Dėl atitikties įvertinimo“ ir 2018-01-05 raštu Nr.(50.2) 1B-42 „Dėl atitikties įvertinimo“ prašė pareiškėjo pateikti konkrečius duomenis ir dokumentus, būtinus įvertinti, ar pareiškėjo paslaugos atitinka minėto reglamento reikalavimus. Pareiškėjas 2017-07-14 raštu Nr.RRT-20170714-01-S nepateikė atsakovo prašomų dokumentų, o paprašė nurodyti prašymo pateikti papildomus dokumentus teisinį pagrindą .Atsakovas 2017-08-04 raštu Nr.(50.2)1B-2111 detaliau nurodė argumentus ir pakartotinai paprašė pateikti Tarnybai reikalingą informaciją, būtiną pareiškėjo atitikties eIDAS reglamento reikalavimams įvertinimui. Į šį atsakovo raštą pareiškėjas neatsakė, todėl atsakovas 2018-01-05 raštu Nr.(50.2) 1B-42 įspėjo pareiškėją, jog, jei iki 2018-01-19 jis atsakovui nepateiks prašomos informacijos, pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuotas statusas bus panaikintas. Pareiškėjas į minėtą atsakovo raštą neatsakė, reikiamos informacijos nepateikė. Pareiškėjas, nepateikdamas vertinimui reikiamų duomenų ir informacijos, neįrodė pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų atitikties eIDAS reglamento reikalavimams, todėl atsakovas 2018-02-05 įsakymu Nr.1V-78 panaikino pareiškėjo kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugas, statusą, o visoms pareiškėjo teikiamoms kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugoms, kurias identifikuoja sertifikatai serijiniais numeriais , nurodytais Įsakyme ir su jomis susijusiomis sertifikatų galiojimo patvirtinimo OCSP paslaugoms, kurias identifikuoja sertifikatai Įsakyme nurodytais serijiniais numeriais- kvalifikuotą statusą. Įsakymo 4.1 ir 4.2p. nurodyta Įsakymo įsigaliojimo dieną nutraukti naujų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimą ir išdavimą asmenims bei atšaukti visus pareiškėjo sukurtus kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatus. Įsakymo įsigaliojimo data, vadovaujantis atsakovo 2018-03-05 įsakymu Nr.1V-186 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018-02-05 įsakymo Nr.1V-78 „Dėl kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugas, statuso UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ panaikinimo, kvalifikuoto statuso UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ teikiamoms kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugoms panaikinimo ir patikimo sąrašo atnaujinimo“ pakeitimo“, nustatyta 2018-05-11, atsižvelgiant į LR susisiekimo ministerijos 2018-03-01 rašte Nr.2-1221 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo“ atsakovui nurodyta poreikį numatyti ilgesnį laikotarpį, kad būtų sumažintos galimos grėsmės, kylančios tinkamai nespėjus pasiruošti pokyčiams sveikatos priežiūros įstaigoms, teismams, antstolių ir notarų kontoroms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus, daro išvadą, jog atsakovas, priėmęs ginčijamą Įsakymą nepažeidė pareiškėjo teisių bei teisėtų interesų, priešingai, pareiškėjas , nevykdydamas teisės aktų nuostatų, neteikdamas informacijos ir nebendradarbiaudamas su priežiūros įstaiga, savo neveikimu iš esmės ir sąlygojo ginčijamo Įsakymo priėmimą. Pareiškėjui kvalifikuotas statusas buvo suteiktas pagal Direktyvos, kuri neteko galios, įsigaliojus eIDAS reglamentui, nuostatas. Direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkėlė Elektroninio parašo įstatymas ir su juo susiję teisės aktai. Kadangi reglamentai yra tiesiogiai taikomi teisės aktai , ką patvirtina ir Europos teisės departamento 2016-06-16 raštas Nr.SD-103 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos 2014-07-23 reglamento (ES) Nr.910/2014 nuostatų taikymo“, kuriame nurodyta, kad atsižvelgiant į tai, kad reglamentai yra tiesiogiai taikomi teisės aktai, nuo 2016-07-01 privaloma vadovautis eIDAS reglamento nuostatomis, nepriklausomai nuo to, ar Elektroninio parašo įstatymas iki minėtos datos bus pripažintas netekusiu galios, papildomai pažymint, kad vadovaujantis ES teisės viršenybės principu, tokiais atvejais, kai nacionalinės nuostatos, įtvirtintos Elektroninio parašo įstatyme galimai prieštaraus eIDAS reglamento nuostatoms, turi būti taikomos eIDAS reglamento nuostatos, nelaukiant, kol prieštaraujančios nacionalinės teisės nuostatos bus panaikintos. Esant nurodytoms aplinkybėms, vykdant patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūrą taikytinos tik eIDAS reglamento nuostatos. Pagal eIDAS reglamentą pareiga įrodyti savo kvalifikuoto statuso atitikimą šio reglamento reikalavimams tenka pačiam sertifikavimo paslaugų teikėjui –pareiškėjui. Nutarimo 1.1p. priežiūros įstaigos funkcijas pavesta vykdyti atsakovui, o Nutarimo 1.2p. atsakovas paskirtas atsakingu už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą (eIDAS reglamento 22str.1d.) Sutinkamai su eIDAS reglamento 17str.2d. apie atsakovą, kaip priežiūros įstaigą buvo pranešta Europos Komisijai (Tarnybos 2016-07-12 raštas Nr.(50.2)1B-2066).Atsakovas turi teisinį pagrindą atlikti pareiškėjo, kaip kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, priežiūrą , atlikti jo auditą, gauti pareiškėjo teikiamų paslaugų atitikties eIDAS reglamentui vertinimui reikalingą informaciją. Tokiu būdu, eIDAS 17str.4d.g)p. ir 51str.3d. nuostatos bei Nutarimas suteikia atsakovui teisinį pagrindą veikti kaip priežiūros įstaigai eIDAS reglamento prasme ir panaikinti pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuotą statusą, priimant Įsakymą. Atsakovas, kaip priežiūros įstaiga, turi įgaliojimus, nustatytus eIDAS reglamento 17str.4d. g) p. patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms paslaugoms suteikti kvalifikacijos statusą ir jį panaikinti pagal 20 ir 21 straipsnį. Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, kuriam kvalifikuotas statusas suteiktas pagal Direktyvą visų pirma kreipiasi į atitikties vertinimo įstaigą dėl atitikties eIDAS reglamentui įvertinimo, atitikties įvertinimo ataskaitą pateikia priežiūros įstaigos įvertinimui, yra laikomas kvalifikuotu iki kol priežiūros įstaiga patikrina tokio patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo atitikimą eIDAS reglamento reikalavimams ir priima atitinkamą sprendimą, priežiūros įstaigai nustačius, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas neatitinka eIDAS reglamento reikalavimų, jo kvalifikuotas statusas naikinamas (eIDAS 51str.3d.).Atsakovui teisę prašyti pateikti vertinimui reikalingus dokumentus suteikia eIDAS reglamento 20str.2d., kuri numato, jog priežiūros įstaiga bet kada gali atlikti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo auditą bei eIDAS reglamento 51str.3d., kuri numato pareigą vertinamam subjektui pateikti vertinimo dokumentus priežiūros įstaigai. Pareiškėjas gi atsakovui pateikė tik vieno puslapio deklaraciją, o prašomų dokumentų ir informacijos, kuri būtina įvertinti ar pareiškėjo teikiamos Paslaugos atitinka eIDAS reglamento reikalavimus atsakovui iki skundžiamo Įsakymo priėmimo nepateikė. Atsakovas, kaip priežiūros įstaiga, turi pareigą išsamiai išnagrinėti pateiktą informaciją, sprendimo teisė dėl statuso suteikimo priklauso priežiūros įstaigai. eIDAS reglamentas suteikė priežiūros įstaigai diskrecijos teisę vertinti patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjų ir jų paslaugų atitikimą eIDAS reglamento nuostatoms, įskaitant teisę reikalauti pateikti vertinimui reikalingos apimties informaciją, neribojant jos įgaliojimų atliekant vertinimą. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2017-08-04 raštu Nr.(50.2) 1B-2111 detalizavo prašomos jam pateikti informacijos teisinį pagrindą ir jo būtinumą pareiškėjo teikiamų Paslaugų atitikties eIDAS reglamento reikalavimams įvertinimui. Atsakovas savo 2018-01-05 rašte Nr.(50.2) 1B-42 nurodė, kad pareiškėjui nepateikus dokumentų, kvalifikuotas statusas jam bus panaikintas, bet pareiškėjas jokių veiksmų nesiėmė. Byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovas, priimdamas ginčijamą Įsakymą pažeidė eIDAS reglamento nuostatas, priešingai, atsakovas, priimdamas ginčijamą Įsakymą, pagrįstai ir tiesėtai vadovavosi eIDAS reglamento 17str.4d. g) p. ir 51str.3d. nuostatomis. Pareiškėjas nesilaikė eIDAS reglamento 24str.2d. i)p. nuostatų, pagal kurias jis privalėjo turėti su priežiūros įstaiga suderintą veiklos nutraukimo planą, tačiau tokio plano pareiškėjas atsakovui nepateikė. Pareiškėjo pateiktoje deklaracijoje nurodyta, kad pareiškėjas atitinka eIDAS reglamento 24 str. reikalavimus, tačiau ši deklaracijos nuostata prieštarauja faktiniams duomenims, nes veiklos nutraukimo planas nebuvo pateiktas atsakovui ir su juo suderintas. Pareiškėjas, pateikęs vien deklaraciją, neįrodė savo atitikties eIDAS reglamentui pagal šio reglamento 51str.3d. reikalavimus. Pareiškėjas taipogi nepateikė atsakovui informacijos , kokius elektroninio parašo kūrimo įtaisus naudoja, nors atsakovas 2016-07-14 raštu Nr.(50.2)1B-2085 „Dėl saugios parašo formavimo įrangos patikslinimo“ prašė tokią informaciją pateikti. Atsakovas visai netikrino, ar pareiškėjo naudojami elektroninio parašo kūrimo įtaisai atitinka eIDAS reglamento reikalavimus, nurodė pastabą, kad jei pareiškėjas elektroninio parašo kūrimo duomenis įrašo į kvalifikuotus elektroninio parašo kūrimo įtaisus, pats jis turi užtikrinti, kad jie atitiktų Direktyvos ir eIDAS reglamento reikalavimus. Pareiškėjui nepateikus 216m. atsakovui informacijos apie naudojamus elektroninio parašo kūrimo įtaisus, jų atitiktis Direktyvos 3str.4d. nebuvo patvirtinta, dėl ko dalis pareiškėjo paslaugų gavėjams pateikiamų įtaisų nebuvo ir nėra įtraukti į eIDAS reglamento 31str.2d. nurodytą sąrašą ir neatitinka eIDAS reglamento reikalavimų. Pareiškėjui neįrodžius atitikties eIDAS reglamente nustatytiems reikalavimams ir nesugebėjus įrodyti pasirengimo vykdyti eIDAS reglamente numatytas pareigas , gali kilti teisinės pasekmės pagal minėto reglamento 25str.2d. visoje ES. Šio ginčo kontekste taikytinos eIDAS reglamento nuostatos, nes šio reglamento 51str.3d. nustatė pareigą visiems kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams, tame tarpe ir pareiškėjui, pateikti atsakovui atitikties vertinimo ataskaitą, o atsakovui , kaip priežiūros įstaigai, kilo pareiga ją įvertinti ir nustatyti, ar kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas atitinka nustatytus eIDAS reglamento reikalavimus. Kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui neįrodžius, kad atitinka eIDAS reglamento reikalavimų, jo kvalifikuotas statusas panaikinamas ir jis išbraukiamas iš patikimo sąrašo. Laikytina, kad atsakovo veiksmai atliekant pareiškėjo teikiamų Paslaugų vertinimą eIDAS reglamento 51str.3d. numatytu pereinamuoju laikotarpiu buvo vykdomi ne teikiant administracinę paslaugą (siekiant išduoti leidimą VAĮ 15str.1d. prasme, suteikiant administracinę paslaugą arba suteikti kvalifikuotą statusą ir įtraukti į patikimus sąrašus eIDAS reglamento 21 ir 22 str. prasme), o vykdant atsakovui paskirtą ūkio subjekto veiklos priežiūros funkciją-teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektą vertinimą, vadovaujantis VAĮ 36(1)str.2d. Tokiu būdu šiame ginče VAĮ nuostatos taikytinos tiek, kiek jos reglamentuoja individualiam administraciniam aktui nustatytus reikalavimus. Ginčijamas Įsakymas atitinka VAĮ 8str. reikalavimus, yra išsamus, aiškus, pagrįstas ir teisėtas, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą ir šį Įsakymą panaikinti.

38Kaip seka iš byloje esančių įrodymų, LR susisiekimo ministerija 2017-08-11 raštu Nr.2-2718 (pavedus Ministrui Pirmininkui, įforminta Vyriausybės kanclerio 2017-07-28 rezoliucija Nr.S-2048) išsamiai ir visapusiškai atsakė pareiškėjui į jo 2017-07-13 raštą Nr.LRV-20170713-01-S, kuriuo pareiškėjas kreipėsi į LR Vyriausybę ir nurodė klausimus ir pasiūlymus, siekiant nustatyti aiškią priežiūros įstaigos tvarką teikti eIDAS reglamente numatytas administracines paslaugas. Apie tai, kad pavedimas laikomas įvykdytu, Vyriausybės kanceliarija pareiškėją informavo pakartotinai 2018-01-15 ir 2018-03-12 raštais. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad , nors eIDAS 51str.2d. nustato, kad pagal Direktyvą fiziniams asmenims išduoti kvalifikuoti sertifikatai pagal šį reglamentą laikomi kvalifikuotais elektroninių parašų sertifikatais iki jų galiojimo pabaigos, 51str.3d. numatyta, kad pagal Direktyvą kvalifikuotus sertifikatus sudarantis sertifikavimo paslaugų teikėjas pagal eIDAS reglamentą laikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju tol, kol priežiūros įstaiga baigia atitikties ataskaitos vertinimą. Pareiškėjo pateiktos deklaracijos vertinimas baigtas ir nuo 2018-05-11 jo kvalifikuotas statusas panaikintas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Įsakyme nurodyti tų pareiškėjo sertifikatų serijiniai numeriai, kuriais identifikuojamas paslaugas pareiškėjui buvo suteikta teisė teikti pagal iki 2016-07-01 taikytą teisinį reguliavimą(Direktyva) ir kurių atžvilgiu buvo taikytas eIDAS reglamento 51str.3d. nurodytas pereinamasis laikotarpis. Pareiškėjas pats turėjo informuoti atsakovą apie informacijos pasikeitimus, kadangi sertifikatai, kuriais identifikuojamos paslaugų teikėjo paslaugos, įrašomi į patikimą sąrašą. Pareiškėjas turėjo teisę teikti tik tas paslaugas, kurias identifikuoja sertifikatai, kurie nurodyti patikimame sąraše ir paminėti ginčijame Įsakyme, kadangi patikimas sąrašas yra vienintelis šaltinis, pagal kurį privalu tikrintis, ar patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas turi kvalifikuotą statusą ir kokios jo paslaugos yra kvalifikuotos. Kadangi deklaracijoje, pateiktoje atsakovui jokie identifikaciniai paslaugų numeriai nėra nurodyti, vien iš deklaracijos vertinimui reikalingos informacijos nustatyti nebuvo įmanoma. Pareiškėjo skundas atmestinas, kaip nepagrįstas (ABTĮ 88str.1p.).

39Pareiškėjas prašyme teigia, kad nagrinėjant ginčą teisme, kilo klausimas dėl 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73), (toliau - elDAS reglamentas) 17 straipsnio 3 dalies a punkto, 17 straipsnio 4 dalies b ir g punktų, 20 straipsnio 2 ir 3 dalių, 24 straipsnio 2 dalies i punkto bei 51 straipsnio 3 dalies nuostatų išaiškinimo .Prašymu pareiškėjas prašo Teismo priimti nutartį kreiptis į ESTT su prašymu dėl elDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies g punkto, 20 straipsnio 2 ir 3 dalių, 51 straipsnio 3 dalies nuostatų išaiškinimo.

40Teismas, vertindamas visus byloje esančius įrodymus, daro išvadą, jog nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo dėl kreipimosi į ESTT dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. ESTT praktikoje išaiškinta, jog atsižvelgti į nagrinėjamos bylos ypatybes ir vertinti tiek prejudicinio sprendimo poreikį sprendimo priėmimui, tiek ir pateikiamų klausimų reikšmingumą, tenka nacionalinio teismo, kuriam tenka atsakomybė už byloje priimamą sprendimą, kompetencijai. Nacionalinis teismas turi diskreciją nuspręsti, ar jam konkrečioje byloje yra reikalingas ESTT išaiškinimas, pareiga kreiptis į ESTT dėl išaiškinimo nėra absoliuti. Nacionaliniai teismai nesaistomi proceso šalių iniciatyvos buvimo ar nebuvimo ir sprendimą kreiptis i ESTT prašant prejudicinio sprendimo priima atsižvelgdami į jo būtinumą galutiniam sprendimui priimti. Teismas daro išvadą, jog šioje administracinėje byloje nėra poreikio kreiptis į ESTT dėl elDAS reglamento išaiškinimo, kadangi elDAS reglamentas yra tiesioginio taikymo teisės aktas, kurio nuostatos yra aiškios ir suprantamos. Kaip jau nurodyta, pareiškėjo atitikties elDAS reglamentui vertinimas pereinamuoju laikotarpiu pagal elDAS reglamento 51str.3d. atliekamas iš esmės pagal tas pačias procedūras kaip ir naujai ketinančių teikti paslaugas subjektų ir laikantis to paties kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugu teikėjams keliamų reikalavimų atitikties patikrinimo ir užtikrinimo mechanizmo, taikant elDAS reglamento 20 straipsnio nuostatas. Siekiant užtikrinti, kad kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai ir jų teikiamos paslaugos atitiktų elDAS reglamente nustatytus reikalavimus: kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai turi kreiptis į atitikties vertinimo įstaigą; atitikties vertinimo įstaigų parengtas atitikties įvertinimo ataskaitas kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai privalo pateikti priežiūros įstaigai; priežiūros įstaiga įvertina kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo pateiktą atitikties įvertinimo ataskaitą ir atitiktį elDAS reglamentui. elDAS reglamentas, įpareigodamas priežiūros įstaigą prižiūrėti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus, suteikė jai diskrecijos teisę vertinti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų paslaugų atitikimą elDAS reglamento reikalavimams, aprašydamas tik pagrindinius priežiūros procedūrų žingsnius. Pareiškėjas iš esmės prašo ESTT pritaikyti elDAS reglamentą šioje administracinėje byloje kilusiam ginčui, kas yra išimtinė nacionalinio teismo kompetencija, todėl tokio pobūdžio klausimai negali būti teikiami ESTT. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas netenkina pareiškėjo prašymo dėl kreipimosi į ESTT dėl prejudicinio sprendimo priėmimo.

41Atmetus skundą, pareiškėjui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (ABTĮ 40str.1d.).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88 str., 91 str., 132 str. 1 d., 133 str.

Nutarė

43Pareiškėjo UAB „Skaitmeninis sertifikavimo centras“ skundą atmesti.

44Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismas... 3. Pareiškėjas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ pateikė teismui... 4. Nuo 2016-07-01 dienos visose Europos Sąjungos valstybėse įsigaliojo 2014 m.... 5. Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas 2017-06-23 dieną pateikė atsakovui... 6. Pareiškėjas dar 2017-07-13 raštu Nr. LRV-20170713-01-S buvo kreipęsis į... 7. Atsakovas 2018-02-05 dieną priėmė dar vieną įsakymą - skundžiamą... 8. 2018-02-27 dieną pareiškėjas kreipėsi į atsakovą su prašymu pradėti... 9. Atsakovas - Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau - Tarnyba)... 10. Atsakovas nurodė, kad Tarnyba pareiškėjui ne vieną kartą teikė metodinę... 11. Administracinės institucijos diskrecijos teisė suprantama kaip galia,... 12. Pareiškėjas skunde nepagrįstai nurodo, kad VAĮ prasme Tarnybos veiksmai... 13. Pareiškėjas skunde nepagrįstai nurodo, kad Tarnybos sprendimas „negali... 14. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovai skundą palaikė, prašė pilnai... 15. Pareiškėjas, nagrinėjant bylą teisme, pateikė papildomą prašymą, kuriuo... 16. ar elDAS Reglamento 17 straipsnio 4 dalies g punktas ir 20 straipsnio 2 ir 3... 17. Kokį sprendimą priežiūros įstaiga turi teisę priimti, jeigu kvalifikuoto... 18. Ar vien tas faktas, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas nepateikė... 19. Kokią teisinę reikšmę turi pagal elDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalį... 20. Ką reiškia atitikties įvertinimo ataskaitos įvertinimas, kurį remiantis... 21. Kokios yra priežiūros įstaigos teisės ir pareigos vertinant pagal elDAS... 22. Ar priežiūros įstaiga privalo patvirtinti taisykles, pagal kurias ji atlieka... 23. Ar priežiūros įstaigai užbaigus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo... 24. paslaugų teikėjas automatiškai, nepriklausomai nuo vertinimo rezultatų,... 25. Ar priežiūros įstaiga, esant neigiamiems įvertinimo rezultatams, turi... 26. Ar elDAS reglamento 17 straipsnio 3 dalies a punkto, 17 straipsnio 4 dalies b... 27. Ar priežiūros įstaiga, atlikdama pagal elDAS reglamento 51 straipsnio 3... 28. Kokią papildomą informaciją ir dokumentus priežiūros įstaiga turi teisę... 29. Ar informacijos ir dokumentų, kuriuos priežiūros įstaiga, atlikdama pagal... 30. Iš ko priežiūros įstaiga turi teisę reikalauti ir kas privalo jai pateikti... 31. Ar priežiūros įstaiga turi teisę ir, jei turi, tai kokiomis sąlygomis ir... 32. Kokia atsakomybė gali būti taikoma už priežiūros įstaigos teisėtai... 33. Atsakovas su pareiškėjo prašymu kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo... 34. Teismas... 35. Skundas atmestinas.... 36. Byloje kilo ginčas dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos... 37. Byloje nustatyta, kad Tarnyba 2018-02-05 Įsakymu panaikino pareiškėjo... 38. Kaip seka iš byloje esančių įrodymų, LR susisiekimo ministerija 2017-08-11... 39. Pareiškėjas prašyme teigia, kad nagrinėjant ginčą teisme, kilo klausimas... 40. Teismas, vertindamas visus byloje esančius įrodymus, daro išvadą, jog nėra... 41. Atmetus skundą, pareiškėjui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 43. Pareiškėjo UAB „Skaitmeninis sertifikavimo centras“ skundą atmesti.... 44. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...