Byla 2A-1324-431/2013
Dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu. Tretieji asmenys E. J., B. V., L. J., UAB „PRPC“, VĮ Valstybės turto fondas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Antano Rudzinsko, Jūratės Varanauskaitės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, ginančios viešąjį interesą ieškinį atsakovui asociacijai „Nacionalinė pedagogų asociacija“ dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu. Tretieji asmenys E. J., B. V., L. J., UAB „PRPC“, VĮ Valstybės turto fondas.

3Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas nurodė, kad 2010-06-03 juridinių asmenų registre buvo įregistruota asociacija „Nacionalinė pedagogų asociacija“ (toliau – Asociacija). Tik įregistravus trijų fizinių asmenų įsteigtą Asociaciją, kuri realiai jokios veiklos nebuvo pradėjusi vykdyti, buvo pateiktas prašymas suteikti naudotis valstybei priklausančias poilsio paskirties patalpas ( - ). 2010-06-14 Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijoje buvo gautas Asociacijos įgaliotos atstovės V. Voverienės pasirašytas prašymas tarpininkauti dėl patalpų panaudos teisėmis suteikimo. Šiame rašte nurodoma, kad panaudos gavėju negalint būti profsąjungoms, buvo įsteigta Asociacija, kuriai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-03 nutarimo Nr. 1890 1.4 p. gali būti suteikiamos patalpos panaudos teise. Aplinkos ministerijoje 2010-06-23 gautas Asociacijos 2010-06-08 prašymas (pasirašytas Asociacijos įgaliotos atstovės V. V.) dėl 337 kv. m patalpų, esančių ( - ) perdavimo panaudos teisėmis. Prašymas motyvuojamas tuo, kad Asociacija neturi nei patikėjimo, nei panaudos sutartimi patalpų, kuriose galėtų vykdyti veiklą ir siekti tikslų - užpildyti formalaus pedagogų švietimo spragas. Asociacijos įstatų 12 p. numatyta, kad Asociacija gali vykdyti komercinę ūkinę veiklą - poilsiautojų ir kitą trumpalaikio apgyvendinimo veiklą bei kitą apgyvendinimo veikla. Ši numatyta veiklos rūšis ir po to sekęs prašymas suteikti patalpas panaudos pagrindu rodo juridinio asmens steigimo tikslus ir siekius. Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog asociacija buvo įsteigta ypač skubiai, tų pačių asmenų, kurie būdami anksčiau įsteigtų juridinių asmenų atstovais, neturėjo galimybės neatlygintinai gauti naudotis poilsio namais ( - ), dėl netinkamos juridinių asmenų formos. Turint vienintelį tikslą ir siekiant neatlygintinai užvaldyti valstybės turtą (poilsio namų ( - ) dalį), kuris gali būti naudojamas tik poilsio paslaugoms teikti, iš esmės tik komercinės veiklos, susijusios su poilsio paslaugų teikimu, vykdymui, bei siekiant gauti turtinę naudą, buvo įsteigiąs naujas juridinis asmuo asociacija, kurio pagalba neliktų teisinių kliūčių valstybės turto neatlygintinam užvaldymui. Ieškovas teismo prašė pripažinti juridinį asmenį - Asociaciją „Nacionalinė pedagogų asociacija“, įmonės kodas ( - ), ( - ), neteisėtai įsteigtu juridiniu asmeniu nuo jo įregistravimo Juridinių asmenų registre momento; likviduoti Asociaciją „Nacionalinė pedagogų asociacija“; Asociacijos „Nacionalinė pedagogų asociacija" likvidatoriumi skirti Vyriausybės įgaliotą instituciją - valstybės įmonę Valstybės turto fondą.

6Atsakovas nepripažino ieškinio, nurodė, kad absoliučiai visi ieškovo ieškinyje pateikiami įrodymai apie neva esantį atsakovo įsteigimo tikslo neteisėtumą yra visiškai nepagrįsti. Ieškovas visiškai nevykdo savo pareigos, nustatytos atitinkamai LR CPK 12 str. ir 178 str. ir nepateikia jokių jo paties teiginių įrodymų, todėl visi ieškovo ieškinyje išdėstyti teiginiai yra nepagrįsti ir teismas juos turėtų vertinti ne daugiau kaip hipotetiškus ieškovo svarstymus. Atsakovas savo įstatuose numatytą viešąją veiklą, t.y. Lietuvos švietimo darbuotojų ugdymą, mokymą bei švietimą vykdo aktyviai, ginčo patalpose atsakovas jau yra suorganizavęs ne vieną renginį, jose yra įrengtos net dvi konferencijų salės, kurios yra reikalingos atsakovui vedant savo renginius. Jokių įrodymų, nuginčijančių šiuos atsakovo teiginius, ieškovas nepateikė.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas ieškinį atmetė.

9Teismas nustatė, kad 2010-06-03 juridinių asmenų registre įregistruoti Asociacijos „Nacionalinė pedagogų asociacija“ įstatai.

10Asociacijos įstatų 1 punkte nurodyta, kad asociacija yra viešasis juridinis asmuo. Asociacijos įstatų 10 punkte nurodyti asociacijos veiklos tikslai, tarp kurių Lietuvos švietimo darbuotojų bendradarbiavimo vystymas, ryšių ugdymas, kvalifikacijos kėlimas, organizuoti seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus, prezentacijas, organizuoti pažintines keliones, ekskursijas, poilsį ir t. t. Asociacijos įkūrimo tikslai yra glaustai apibūdinti 2010-06-08 pateiktoje išvadoje „Dėl veiklos reikalingumo“ asociacija „Nacionalinė pedagogų asociacija“ nurodė, kad Lietuvos pedagogams, ikimokyklinių įstaigų darbuotojams keliami dideli reikalavimai, jie turi sugebėti dirbti su vaikais, juos sudominti, perteikti žinias. Reikalinga dalintis gerąją patirtimi tarpusavyje bei su kolegomis užsienio specialistais. Tačiau šiems tikslams pasiekti reikalinga organizacija, kuri galėtų organizuoti ir vykdyti šių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, ugdymo kokybės gerinimą, organizuoti atestacijas ir kitokius įvertinimus. Dirbant pedagoginį darbą dažnas mokytojas patiria psichologinį spaudimą bei stresą, todėl reikalingas poilsis, pažintinės kelionės ir ekskursijos. Šiems tikslams pasiekti ir yra įsteigta nacionalinė pedagogų asociacija. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad kiekvienas juridinis asmuo turi teisę bet kokia forma (nuosavybėn, panaudai ar nuomos pagrindu) įsigyti patalpas savo veiklai vykdyti ir toks ketinimas nėra nei ydingas, nei pažeidžiantis viešąją tvarką, jeigu jis įgyvendinimas įstatymų nustatyta tvarka. Asociacijos įstatų 11.6 punkte nustatyta, kad, asociacija, siekdama savo tikslų, gali pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka. Asociacijos „Nacionalinė pedagogų asociacija“ tikslas panaudos sutarties pagrindu įsigyti patalpas ( - ) buvo viešai deklaruojamas aukščiausiuose valdžios institucijose ir tokiems atsakovo tikslams buvo vienbalsiai pritarta dėl jų pagrįstumo ir reikalingumo. Dėl to negalima teigti, kad atsakovas, panaudos sutarties pagrindu siekdamas įgyti minėtas patalpas, pažeidė viešąją tvarką.

11Juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra asociacija, steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymo, pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo) ypatumus reglamentuoja 2004-01-22 Nr. IX-1969 Asociacijų įstatymas. Ieškovas ieškinyje nenurodė jokių aplinkybių, įrodančių, kad tikrieji atsakovo steigimo tikslai yra neteisėti ir prieštarauja viešajai tvarkai kaip tai numatyta Asociacijų įstatymo 3 straipsnio 2 punkte. Priešingai, visi į bylą pateikti įrodymai tik patvirtina asociacijos įsteigimo reikalingumą ir naudą visiems asociacijos nariams, pedagogų bendruomenei. Asociacijos deklaruojamus tikslus - įsigyti ginčo patalpas savo veiklai vykdyti, viešai palaikė aukščiausios šalies institucijos, todėl teigti, kad tokie tikslai pažeidžia viešąją tvarką, kaip nurodo ieškovas, būtų, be kita ko, neprotinga ir neteisinga (CK 1.5 straipsnio 4 dalis).

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Ieškovas apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-04-27 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

14Skundą grindė motyvais, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus. Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal prokuroro ieškinį, kuriuo buvo prašoma pripažinti negaliojančia 302,68 kv.m. patalpų ( - ) teisinę registraciją Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos nuosavybės teise, pripažinti negaliojančia pirkimo-pardavimo sutartį, kuria šios patalpos buvo parduotos UAB „PRPC“, bei įpareigoti ginčo patalpas grąžinti valstybei. Atsakovams pripažinus ieškinį, Klaipėdos apygardos teismas 2009-06-15 nutartimi patvirtino taikos sutartį, kuria UAB „PRPC“ įsipareigojo grąžinti Lietuvos valstybei 337,9 kv.m. patalpas, esančias ( - ). Patalpos buvo perduotos valstybės įmonei Valstybės turto fondui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ir įtrauktos į privatizavimo objektų sąrašą. UAB „PRPC“ kreipėsi į valstybines institucijas su prašymu sudaryti galimybę toliau naudoti minėtas patalpas pedagogų švietimui ir jų profesiniam tobulinimui, tačiau, kadangi prašomų patalpų perduoti panaudai pagal galiojantį teisinį reglamentavimą nei UAB „PRPC“, nei Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai nebuvo galima, buvo įsteigta ir įregistruota Asociacija „Nacionalinė pedagogų asociacija“. UAB „PRPC“ netekus teisės į patalpas, esančias ( - ), asmenys, susiję su šia bendrove, bet kokiu būdu siekė gauti teisę vėl naudotis šiomis patalpomis, todėl įsteigė ir įregistravo Asociaciją, kadangi tokios teisinės formos juridiniam asmeniui galima suteikti patalpas panaudai. Tik įregistravus trijų fizinių asmenų įsteigtą Asociaciją, kuri realiai jokios veiklos nebuvo pradėjusi vykdyti, pateikiamas prašymas suteikti naudotis valstybei priklausančias poilsio paskirties patalpas. Apeliantas teigė, kad visos nurodytosios aplinkybės patvirtina faktą, kad atsakovo įsteigimo tikslas- gauti panaudos pagrindais konkrečias patalpas, o šis tikslas pridengiamas siekiu tobulinti švietimo darbuotojus. Nei vienas iš atsakovo nurodytų organizuotų renginių nebuvo organizuotas Asociacijos, todėl nepagrįsta teigti, kad tokiam švietimui būtina Asociacija. Pats Asociacijos steigimo tikslas įvardintas kaip teisės naudotis patalpomis gavimas.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas nurodė, kad pats ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių neteisėtą Asociacijos įsteigimą, įsteigimo tikslų prieštaravimą viešajai tvarkai, nepagrindė teiginių dėl nevykdomos atsakovo veiklos. Šie ieškovo teiginiai buvo paneigti atsakovo pateiktais įrodymais. Visiškai nepagrįsti ir nesąžiningi ieškovo teiginiai, kad atsakovo teisė įsigyti patalpas nebuvo bylos nagrinėjimo dalyku, nors pastoviai tvirtino, kad atsakovo veiklos nesąžiningumas yra atskleidžiamas per atsakovo siekį įsigyti dalį patalpų. Ieškovui pagal CPK 178 straipsnio reikalavimus tenka pareiga įrodyti ieškinio pagrindu nurodomas aplinkybes, tačiau ieškovas tos pareigos nevykdė ir vien dėl to jo ieškinys yra atmestinas, o atsakovo pateiktų įrodymų, paneigiančių ieškovo nurodomas aplinkybes neigimas be atitinkamo įrodinėjimo nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde bei atsiliepimuose į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.).

18Apeliaciniame skunde ieškovas nurodė, kad atsakovą buvo prašoma pripažinti neteisėtai įsteigtu motyvuojant tuo, kad tikrieji juridinio asmens steigimo tikslai neteisėti ir prieštarauja viešajai tvarkai, nes tikrasis Asociacijos įsteigimo tikslas ne siekis tobulinti švietimo darbuotojus, o gauti panaudos pagrindais konkrečias patalpas, tačiau pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus ir netinkamai pritaikė materialines teisės normas.

19Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo nurodomas motyvas yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl atmestinas.

20Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2010-06-03 juridinių asmenų registre įregistruoti Asociacijos „Nacionalinė pedagogų asociacija“ įstatai, kurių 1 punkte nurodyta, kad asociacija yra viešasis juridinis asmuo, 10 punkte nurodyti asociacijos veiklos tikslai, tarp kurių Lietuvos švietimo darbuotojų bendradarbiavimo vystymas, ryšių ugdymas, kvalifikacijos kėlimas, organizuoti seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus, prezentacijas, organizuoti pažintines keliones, ekskursijas, poilsį ir t. t., kad Asociacijos įkūrimo tikslai yra glaustai apibūdinti pateiktoje 2010-06-08 išvadoje.

21Taigi, Asociacijos tikslai yra įtvirtinti norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Apelianto argumentai, kad šie tikslai yra tik priedanga tikrajam siekiui įsigyti naudojimui patalpas, yra niekuo nepagrįsti bei neatitinkantys rašytiniais įrodymais pagrįstų faktinių aplinkybių.

22Bylos medžiaga pagrindžia, kad Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga organizavo ne vieną Lietuvos švietimo darbuotojų mokomąjį renginį, kuriam naudojo UAB „PRPC“ įrengtą pedagogų profesinio tobulinimo centrą. Ta aplinkybė, kad pagal galiojančius teisės aktus nei UAB „PRPC“, nei Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai nebuvo galima panaudos pagrindais perduoti negyvenamųjų patalpų laikinai neatlygintinai naudotis ir valdyti, kad minėtų asmenų turėtas ir naudotas nekilnojamasis turtas teismo sprendimu buvo perduotas Lietuvos valstybei, nesuponuoja ieškovo nurodomos išvados, kad Asociacijos steigimas buvo tik siekis gauti konkrečias patalpas panaudos pagrindais. Ginčo dėl to, kad Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, atlikdama jai numatytas funkcijas, organizuodavo renginius ir seminarus savo nariams dar iki Asociacijos įsteigimo, bylos nagrinėjimo metu nekilo. Akivaizdu, kad organizuojant įvairius renginius, seminarus, konsultacijas, mokymus ir pan., reikalinga ne tik organizacija, kuri galėtų organizuoti ir vykdyti šių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, ugdymo kokybės gerinimą, organizuoti atestacijas ir kitokius įvertinimus, bet ir tiems tikslams naudojamos patalpos. Kadangi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas numato, kad valstybės ir savivaldybių turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis vadovaujantis Vyriausybės nustatytais kriterijais ir tvarka asociacijoms, tai Asociacijos įsteigimas, kurios įstatai numato Lietuvos švietimo darbuotojų bendradarbiavimo vystymą, ryšių ugdymą, kvalifikacijos kėlimą, seminarų organizavimą ir pan., yra teisėtas veiksmas, siekiant įstatymų numatyta tvarka gauti laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybei ar savivaldybei priklausančiomis patalpomis tai veiklai, kuri buvo pradėta iki Asociacijos steigimo, toliau vykdyti. Byloje esantys valstybės valdymo institucijų raštai taip pat patvirtina, kad Asociacijos tikslai atitinka šiuolaikiškos pedagogų bendruomenės ugdymo lūkesčius, padeda užtikrinti jų kvalifikacijos kėlimą, ugdo bendradarbiavimą tarp šalies ir užsienio mokytojų, siekdami užtikrinti geresnę ugdymo mokyklose kokybę ir visavertės asmenybės vystymą, kad Asociacijai reikalingos negyvenamosios patalpos, kuriose ji galėtų vykdyti įstatuose numatytą veiklą. Taigi, minėtiesiems tikslams pasiekti ir yra įsteigta nacionalinė pedagogų asociacija, kuri įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti patalpas panaudai ir vykdyti jos įstatuose numatytą veiklą. Pažymėtina, kad apeliantas skunde nurodė, kad jis nekvestionuoja juridinio asmens teisės gauti naudotis patalpas ir tos teisės teigia neginčijęs.

23Ieškovas Asociacijos steigimo prieštaravimą viešajai tvarkai grindžia aplinkybėmis, kad UAB „PRPC“ netekus nuosavybės teisės į patalpas ( - ), asmenys, susiję su šia bendrove (vienintelis UAB „PRPC“ akcininkas yra Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, atstovaujama E. J., kuris yra ir vienas iš Asociacijos steigėjų, UAB „PRPC“ direktore nuo 2008-02-24 paskirta V. V., prašymus skirti patalpas panaudai UAB „PRPC“, po to –Asociacijai, teikė tas pats asmuo- V. V.) bet kokiu būdu siekė gauti teisę vėl naudotis šiomis patalpomis. Teisėjų kolegija pažymi, kad ne bet kokiu būdu, o įstatyme numatytu, t.y. teisėtu. Tai, kad Asociacija dar nebuvo pradėjusi vykdyti veiklos, nesudaro pagrindo išvadai, jog siekis įstatymų nustatyta tvarka gauti patalpas Asociacijos veiklai vykdyti turi būti traktuojamas kaip prieštaraujantis viešajai tvarkai dėl aplinkybių, jog asmenys, kurie dar iki Asociacijos steigimo jau vykdė analogišką veiklą ir toliau rūpinosi ir atliko veiksmus, kad ta veikla būtų tęsiama išnaudojant visas įstatymo suteikiamas galimybes, tame tarpe ir patalpų jai perdavimą panaudai. Kadangi Asociacija buvo įsteigta 2010-04-30, įstatai juridinių asmenų registre įregistruoti 2010-06-03, o ieškovo ieškinys pareikštas 2010-10-13, tai ieškovo argumentai dėl to, kad Asociacija nesuorganizavo nei vieno renginio nelaikytini turinčiais reikšmės ginčo išsprendimui dėl per trumpo aptariamo laikotarpio, įvertinant ir tą aplinkybę, kad Asociacijai patalpos panaudai dar nėra perduotos nustatyta tvarka.

24Apeliantas skunde akcentuoja kelių asmenų interesą gauti teisę vėl naudotis patalpomis, o šis interesas ieškinio pareiškime buvo apibrėžiamas kaip Asociacijos įstatų 12 p. numatyta galimybė vykdyti komercinę – ūkinę veiklą, poilsiautojų ir kitą trumpalaikio apgyvendinimo veiklą bei kitą apgyvendinimo veiklą, t.y. siekiant turtinės naudos tik steigėjams. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai nurodė, jog kad kiekvienas juridinis asmuo turi teisę bet kokia forma (nuosavybėn, panaudai ar nuomos pagrindu) įsigyti patalpas savo veiklai vykdyti ir toks ketinimas nėra nei ydingas, nei pažeidžiantis viešąją tvarką, jeigu jis įgyvendinimas įstatymų nustatyta tvarka, o Asociacijos įstatų 11.6 punkte nustatyta, kad, asociacija, siekdama savo tikslų, gali pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka. Taigi, atsakovo veiksmų neteisėtumas galėtų būti grindžiamas įrodinėjant minėtų teisės normų pažeidimu, tuo tarpu ieškovo nurodomos aplinkybės nepagrindžia jokio veiksmo neteisėtumo. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad byloje pateiktame Lietuvos Respublikos nutarimo dėl nekilnojamojo turto ( - ), perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Nacionalinė pedagogų asociacija“ projekte yra numatyta, kad patalpos perduodamos Asociacijos įstatuose šiuo metu numatytai veiklai vykdyti, išskyrus komercinę poilsio organizavimo ir apgyvendinimo tvarką, kas paneigia ieškovo nurodomas aplinkybes dėl galimų kelių asmenų privačių interesų tenkinimo siekiant naudos sau.

25Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

26Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

27Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos... 3. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas nurodė, kad 2010-06-03 juridinių asmenų registre buvo... 6. Atsakovas nepripažino ieškinio, nurodė, kad absoliučiai visi ieškovo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas ieškinį atmetė.... 9. Teismas nustatė, kad 2010-06-03 juridinių asmenų registre įregistruoti... 10. Asociacijos įstatų 1 punkte nurodyta, kad asociacija yra viešasis juridinis... 11. Juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra asociacija, steigimą, valdymą,... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Ieškovas apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės... 14. Skundą grindė motyvais, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas nurodė, kad pats ieškovas... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 18. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodė, kad atsakovą buvo prašoma pripažinti... 19. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo nurodomas motyvas yra nepagrįstas... 20. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2010-06-03 juridinių asmenų... 21. Taigi, Asociacijos tikslai yra įtvirtinti norminių teisės aktų nustatyta... 22. Bylos medžiaga pagrindžia, kad Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė... 23. Ieškovas Asociacijos steigimo prieštaravimą viešajai tvarkai grindžia... 24. Apeliantas skunde akcentuoja kelių asmenų interesą gauti teisę vėl... 25. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, pažymi, kad pirmosios... 26. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 27 d. sprendimą palikti...