Byla T-127/2015
Dėl sutarties vykdymo

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Egidijaus Laužiko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos teismo prašymą išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą pagal ieškovės Lietuvos arklių augintojų asociacijos ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams, tretiesiems asmenims Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei dėl sutarties vykdymo,

Nustatė

3ieškovė Lietuvos arklių augintojų asociacija pareiškė ieškinį, kuriame prašo įpareigoti atsakovą įvykdyti 2014 m. gruodžio 9 d. valstybės biudžeto lėšų paskirstymo sutartį Nr. VBLP2014/12/09/2 ir įpareigoti sumokėti 76 388 Lt (22 123,49 Eur) paramos lėšų sumą ieškovei, priteisti iš atsakovo 3 519 Lt (1 019,17 Eur) nesumokėtos paramos sumos už 2013 metus nuostolius ieškovei, priteisti iš atsakovo nepagrįstai ir neteisėtai sumažintas paramos lėšas už 2014 metus, iš viso 87 062 Lt (25 214,9 Eur) ieškovei, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

4Kauno apygardos teismui iškilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, tad teismas nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti. Teismas nutartyje nurodo, kad nagrinėjamoje byloje reiškiamas reikalavimas dėl 2014 m. gruodžio 9 d. valstybės biudžeto lėšų paskirstymo sutarties Nr. VBLS 2014/12/09/02 netinkamo vykdymo yra civilinio teisinio pobūdžio, o reikalavimai dėl nuostolių, patirtų netinkamai skirstant valstybės biudžeto lėšas, vykdant netinkamą šių lėšų panaudojimo kontrolę, atlyginimo – administracinio teisinio pobūdžio. Teismas taip pat nurodo, kad bylos dėl valstybinio administravimo subjektų veiksmų teisėtumo, atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, yra priskirtos administracinių teismų kompetencijai (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 15 straipsnio l dalies l punktas). Ieškovė kelia reikalavimus dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų veiksmų, skirstant valstybės biudžeto lėšas, o tai sudaro pagrindą manyti, jog šioje byloje vertintinais vyraujančiais santykiais yra administraciniai teisiniai santykiai, todėl byla bendrosios kompetencijos teismui gali būti neteisminga. Taigi, iškilus abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, teismas kreipėsi į specialią teisėjų kolegiją išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.

5Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

6Byla teisminga administraciniam teismui.

7ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje.

8Šioje byloje ieškovei, Lietuvos arklių augintojų asociacijai, pagal Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo 17 straipsnį ir Žemės ūkio ministro 2001 m. balandžio 5 d. įsakymą „Dėl asociacijų pripažinimo veislininkystės institucijoms“ Lietuvos arklių augintojų asociacijai suteiktas veislininkystės institucijos statusas, pagal kurį asociacija turi teisę vykdyti veislininkystės programas, pildyti kilmės knygas ir veislinių žirgų registrą. Atsakovui, Žemės ūkio rūmams, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl pagalbos veislininkystei taisyklėmis patvirtinimo“ pavesta veiklos srityje „Gyvulių kilmės knygų rengimas ir tvarkymas“ gauti lėšas ir paskirstyti šias lėšas pripažintoms veislininkystės institucijoms.

9Aptariamu atveju Valstybės biudžeto lėšų paskirstymo sutartis ieškovo ir atsakovo sudaryta įgyvendinant viešosios teisės normas, tad šios sutarties pagrindu susiklostę teisiniai santykiai yra viešosios, o ne civilinės teisės reguliavimo dalykas. Ginčas dėl sutarties vykdymo ir nuostolių atlyginimo kilęs viešojo administravimo srityje ir yra administracinio teisinio pobūdžio, tad turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme.

10Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

11Byla teisminga administraciniam teismui.

12Bylą pagal ieškovės Lietuvos arklių augintojų asociacijos ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams, tretiesiems asmenims Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei dėl sutarties vykdymo perduoti Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų tvarka.

13Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai