Byla I-3277-815/2008
Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ 1 dalies 1.2. punkto panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Miliuvienės, Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Halinos Zaikauskaitės, sekretoriaujant Jurgitai Mazurkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjai – Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos (duomenys neskelbtini) D. R., jos atstovui – advokatui Andriui Chudenkovui, atsakovo – Zarasų rajono savivaldybės atstovei – šios savivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vedėjai Anželikai Bakutytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos – Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos (duomenys neskelbtini) D. R.skundą atsakovui – Zarasų rajono savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Zarasų rajono Samanių pagrindinei mokyklai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ 1 dalies 1.2. punkto panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

4Pareiškėja – Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos (duomenys neskelbtini) D. R. (toliau – ir Pareiškėja) su skundu (t. 1; b. l. 18–22) ir patikslintu skundu (t. 1; b. l. 3–7) kreipėsi į Teismą, prašydama panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ (toliau – ir Sprendimas) 1 dalies 1.2. punktą, kuriame įtvirtinta, kad Zarasų rajono Samanių pagrindinė mokykla prijungiama prie Zarasų rajono Suvieko pagrindinės mokyklos, kurioje įsteigiamas Samanių pradinio ugdymo skyrius. Pareiškėja nurodo, kad Sprendimo priėmimu Zarasų rajono savivaldybėje pradėta bendrojo lavinimo mokyklų tinklo reorganizavimo procedūra, kuri labai aktuali visai Zarasų rajono švietimo įstaigų bendruomenei, o ypač Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos bendruomenei, nes minėtos procedūros rezultatai sietini su mokinių ugdymo kokybės bei prieinamumo pokyčiais, pedagogų darbo sąlygų pasikeitimu. Tačiau, pasak Pareiškėjos, Sprendimo 1 dalies 1.2. punkto nuostata yra neteisėta dėl šių argumentų.

5Pirma, Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio „Pareiga tartis dėl administracinio reglamentavimo“ teisės normoms, kuriose įtvirtinta, jog viešojo administravimo subjektai dėl administracinių sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais, turi konsultuotis su visuomenės interesams tam tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais) (šio straipsnio 1 dalis), jog konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueigos, apklausos, viešai skelbti susirinkimai, atstovų kvietimai, kiti nuomonių išaiškinimo būdai), jeigu įstatymų nenustatyta kitaip, pasirenka pats viešojo administravimo subjektas (šio straipsnio 2 dalis). Pasak Pareiškėjos, priimant Sprendimą, susijusį, be kita ko, su Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos reorganizavimu, nebuvo tartasi (konsultuotasi) su šios mokyklos, mokytojų, mokinių, jų tėvų interesams atstovaujančiomis organizacijomis, organais, kaip to reikalauja Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnis, nes šis Sprendimas Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos bendruomenei yra labai svarbus (tai, kad sprendimas svarbus šios mokyklos bendruomenei, liudija faktas, jog po numatytos reorganizavimo procedūros nebeliks Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos). Pareiškėja, be kita ko, remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencija (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A11-953/2006), pažymi, jog, priimdama ginčijamą aktą, Zarasų rajono savivaldybės taryba nesikonsultavo su Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos bendruomene, neatsiklausė jos nuomonės apie numatomą mokyklos reorganizavimą, todėl pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio nuostatas.

6Pareiškėja atkreipė Teismo dėmesį į tai, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimas Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ ir šios tarybos 2005 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T-115 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ iš esmės skiriasi: Zarasų rajono savivaldybės tarybai priėmus 2008 m. kovo 7 d. sprendimą Nr. T-27, kuriuo buvo pakeistas Zarasų rajono bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas, Zarasų rajono Samanių pagrindinėje mokykloje, ją reorganizavus, šios mokyklos nebeliktų (Zarasų rajono Samanių pagrindinė mokykla būtų prijungta prie Zarasų rajono Suvieko pagrindinės mokyklos ir joje įsteigtas Samanių pradinio ugdymo skyrius), kai tuo tarpu Zarasų rajono savivaldybės taryba, savo 2005 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-115 tvirtindama Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 bendrąjį planą, buvo numačiusi Zarasų rajono Samanių pagrindinę mokyklą pertvarkyti ir joje vykdyti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Anot Pareiškėjos, šie Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimų skirtumai Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos bendruomenei yra labai svarbūs, todėl Zarasų rajono savivaldybė, prieš priimdama savo 2008 m. kovo 7 d. sprendimą Nr.T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“, turintį svarbią reikšmę šios mokyklos bendruomenei, privalėjo tartis Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio nustatyta tvarka.

7Antra, Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas taip pat prieštarauja Švietimo įstatymo 60 straipsnio „Mokyklos steigėjo įgaliojimai“ 1 dalies 1 punktui, kuriame įtvirtinta, jog mokyklos steigėjas užtikrina valstybinės švietimo politikos vykdymą, įstatymų, Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mokyklų veiklą, vykdymą mokykloje, ir 2 punktui, kuriame įtvirtinta, jog mokyklos steigėjas įvertina gyventojų švietimo poreikius ir prima sprendimus dėl švietimo programų teikimo, nes mokyklų reorganizavimas atliekamas vienasmeniškai, visiškai neatsižvelgus į bendruomenės interesus, į ją net nesikreipus dėl nuomonės išreiškimo. Anot Pareiškėjos, Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas taip pat prieštarauja švietimo įstaigų tinklo pertvarkos tikslams ir uždaviniams, numatytiems Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakyme Nr. 150 „Dėl Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių“, be kita ko, tokiems tikslams ir uždaviniams: pirma, racionaliai pertvarkyti bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklą, kuris tenkintų kiekvieno regiono gyventojų mokymosi poreikius ir atitiktų švietimo kokybės reikalavimus, bei, antra, sukurti bendrojo lavinimo mokyklų tipų įvairovę ir sudaryti visiems vaikams ir suaugusiesiems lygias galimybes siekti geresnio išsilavinimo ir socialinio statuso. Pareiškėjos nuomone, Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas taip pat prieštarauja Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. birželio 15 d. rezoliucijai „Dėl Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimo“, kuria rekomenduota Lietuvos Respublikos Vyriausybei užtikrinti rezoliucijoje, be kita ko, jos 7 ir 8 punktuose, išdėstytiems prioritetams garantuoti mokyklų bendruomenių teisę rinktis ir išlaikyti Lietuvos mokyklų tipų įvairovę bei gerinti socialinį, psichologinį, fizinį vaiko saugumą ir dėl to siekti sukurti 500—600 mokinių mokyklos modelį, kai pradinėse klasėse mokosi po 20-22 mokinius, o vyresnėse klasėse – po 24-26 mokinius.

8II

9Atsakovas – Zarasų rajono savivaldybė (toliau – ir Atsakovas) atsiliepime į patikslintą skundą (t. 1; b. l. 81–88) nurodė, kad su Pareiškėjos skundo reikalavimais nesutinka, nes skundas yra nepagrįstas jokiais įrodymais. Atsakovas atsiliepime į skundą pateikė tokius argumentus.

10Pirma, dėl Sprendimo prieštaravimo Pareiškėjos nurodytiems Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsniui ir Švietimo įstatymo 60 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktams.

11Anot Atsakovo, Pareiškėja nurodomą aplinkybę, kad „nebuvo tartasi (konsultuotasi) <...>“ su bendruomene, turi pagrįsti įrodymais, tačiau Pareiškėja šiai skundo aplinkybei pagrįsti nepateikė Teismui jokių įrodymų. Pareiškėja apsiribojo bendro pobūdžio teiginiu, kad „šis sprendimas Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos bendruomenei yra labai svarbus“. Šis teiginys nėra įrodymas ir nėra pagrindas daryti išvadą, kad nebuvo konsultuojamasi su mokyklos bendruomene. Priešingai – Zarasų rajono savivaldybė su Samanių pagrindinės mokyklos, kaip ir su kitų reorganizuojamų mokyklų, bendruomenės atstovais konsultavosi, susitikinėjo, vedė dialogą (Atsakovas šiai aplinkybei pagrįsti pateikia įrodymus (straipsnius iš laikraščių, raštus ir pan.)), t. y. įgyvendino Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio nuostatas.

12Anot Atsakovo, pagal Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį nereikalaujama absoliutaus ar vieningo gyventojų bei visuomenės interesus atstovaujančių organizacijų pritarimo ir taip pat nedetalizuojama, kokio palaikymo turėtų susilaukti siūlomas administracinis sprendimas, kad jis galėtų būti priimtas. Svarbiausia yra tai, ar suinteresuotiems asmenims egzistavo pakankamos galimybės susipažinti su Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu ir pareikšti savo nuomonę. Apie planuojamą mokyklų reorganizaciją žinojo visi rajono gyventojai, jų tarpe Samanių pagrindinės mokyklos bendruomenė, Samanių kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojai (Atsakovas tai patvirtina, savo atsiliepime į skundą pateikdamas nuorodas į įrodymus (t. 1; b. l. 84-85)).

13Atsakovas pažymi, jog Švietimo įstatymo 60 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad mokyklos steigėjas užtikrina valstybinės švietimo politikos vykdymą, įstatymų, Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mokyklų veiklą, vykdymą mokykloje. Atsakovas pabrėžia, kad Zarasų rajono savivaldybės taryba, įgyvendindama steigėjo teises ir pareigas bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 patvirtintų Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų 8.1. punktu, nusprendė inicijuoti Samanių pagrindinės mokyklos reorganizavimą. Sprendimo 1 dalies 1.2. punktu inicijuotas Samanių pagrindinės mokyklos reorganizavimas prijungimo būdu todėl, kad šiai mokyklai, kaip ir kitoms Sprendime minimoms mokykloms, jau keleri metai sistemiškai nepakanka lėšų pagal Moksleivio krepšelį, kad šioje mokykloje yra labai mažas mokinių skaičius (27 mokiniai). Šios aplinkybės lemia nuolatinį Moksleivio krepšelio lėšų nepakankamumą mokykloje, o Zarasų rajono savivaldybė papildomų lėšų jai išlaikyti neturi. Taigi, pasak Atsakovo, reorganizacijos inicijavimas pradėtas būtent įgyvendinant valstybės švietimo politiką, vadovaujantis minėtų Kriterijų sąrašu, o ne be pagrindo, kaip teigia Pareiškėja. Samanių pagrindinė mokykla gali išlikti tik tuo atveju, kai tarp mokyklų perskirstomos specialiosios tikslinės valstybės dotacijos (moksleivio krepšelio lėšos), t. y. dalis kitoms mokykloms priklausančių lėšų atiduodama Samanių pagrindinei mokyklai. Tokiu būdu šių mokyklų mokinių ugdymui valstybės skiriamos lėšos mažinamos, t. y. užtikrinant pernelyg mažos mokyklos (Samanių pagrindinės mokyklos) mokinio teises į išsilavinimą, ribojamos didesnių mokyklų mokinių teisės gauti kokybišką išsilavinimą (Atsakovas atsiliepime į skundą taip pat pateikia duomenis, kad nuo 2005 metų iki 2008 metų Samanių pagrindinei mokyklai nuolat stinga lėšų mokytojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui apmokėti (t. 1; b. l. 85-86)).

14Anot Atsakovo, Švietimo įstatymo 60 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad mokyklos steigėjas įvertina gyventojų švietimo poreikius ir priima sprendimus dėl švietimo programų teikimo. Jo nuomone, ši įstatyminė nuostata nėra susijusi su skundžiamu Sprendimu, todėl neturi būti vertinama taikymo aspektu.

15Antra, dėl Sprendimo prieštaravimo Pareiškėjos nurodytoms Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 150 „Dėl Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių“ ir Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. birželio 15 d. rezoliucijos „Dėl Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimo“ nuostatoms.

16Atsakovas pažymi, jog Pareiškėjos nurodomą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. 150 „Dėl Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių“, kuriam neva prieštarauja Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas, reikia skaityti ir aiškinti sistemiškai, kaip vientisą teisės aktą, atskiras nuostatas aiškinti atsižvelgiant į visą teisės akto kontekstą, o ne kiekvieną nuostatą atskirai, kaip daro Pareiškėja. Švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakymu Nr.150 patvirtintų Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių 6 skyriuje yra numatyta, kad švietimo įstaigų steigėjai, įgyvendindami savo bendrojo lavinimo švietimo įstaigų pertvarkos projektus, kasmet planuoja lėšas pirmiausia tų įstaigų, kurios turi perspektyvą stambėti, materialinei bazei sustiprinti ir naujų tipų įstaigoms. Samanių pagrindinė mokykla neturi perspektyvos stambėti, nes kiekvienais metais mažėja mokinių skaičius (šiuo metu yra 27 mokiniai), nuolat trūksta mokymo lėšų.

17Anot Atsakovo, Seimo 2006 m. birželio 15 d. rezoliucija „Dėl Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimo“ yra rekomendacija Lietuvos Respublikos Vyriausybei, o ne savivaldybėms, todėl ji nevertintina taikymo aspektu.

18Trečia, Atsakovas taip pat pabrėžė, kad Sprendimas nepažeidžia vietos savivaldos bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principo, reiškiančio, jog savivaldybės institucijų priimti sprendimai bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių, veiklos skaidrumo principo, reiškiančio, jog vietos savivaldos institucijos privalo sudaryti sąlygas gauti gyventojams paaiškinimus apie priimamus teisės aktus, teisėtų lūkesčių bei teisėtumo principų. Anot Atsakovo, skundžiamas Sprendimas atitinka teisės aktų reikalavimus. Zarasų rajono savivaldybės tarybos teisė formuoti mokyklų tinklą bei reorganizuoti bendrojo lavinimo mokyklas numatyta Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 punkte, 17 straipsnio 28 punkte, Švietimo įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje, 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte, 60 straipsnio 1 dalies 4 punkte.

19Atsakovas atkreipė Teismo dėmesį, kad Sprendimu yra tik pradėta Zarasų rajono mokyklų reorganizavimo procedūra (inicijuotas reorganizavimas) ir pavesta mokyklų vadovams parengti reorganizavimo sąlygas, o ne sprendimu patvirtintas reorganizavimas pagal Civilinio kodekso 2.96 straipsnio 3 dalį, kuri nustato, kad sprendimas dėl juridinio asmens reorganizavimo gali būti priimamas tik praėjus trisdešimčiai dienų nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą. Šiuo metu mokyklos reorganizavimas yra reorganizavimo sąlygų sudarymo stadijoje.

20Atsakovas prašo Teismą atmesti Pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą

21III

221. Tretysis suinteresuotas asmuo – Zarasų rajono Samanių pagrindinė mokykla savo atsiliepime į skundą (t. 1; b. l. 77) nurodė, jog pritaria skunde išdėstytiems argumentams. Pasak šio trečiojo suinteresuoto asmens, pertvarkant mokyklą, be ekonominės logikos, reikia įsiklausyti į bendruomenės nuomonę ir tiksliai vykdyti Viešojo administravimo įstatymo nuostatas dėl tarimosi, ko iš Zarasų rajono savivaldybės nebuvo.

232. Tretysis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija savo 2008 m. liepos 10 d. rašte Nr. 24-03-R-6721 „Dėl lėšų skyrimo Zarasų rajono Samanių pagrindinei mokyklai“ (t. 2; b. l. 74- 75) pateikė tokius paaiškinimus.

24Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo“ yra patvirtinta Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodika (toliau – ir Metodika). Moksleivio krepšelio apskaičiavimo metodika skirta nustatyti, kiek reikia lėšų ugdymui per metus vienam 5-8 klasės moksleiviui, kai klasės komplekte moksleivių skaičiaus vidurkis yra 25. Koeficientų vertės išreikštos bazinėmis mėnesinėmis algomis vienam klasės komplektui per mėnesį, vienam moksleiviui per mėnesį ir per metus. Sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodika skirta nustatyti, kiek reikia lėšų vieno vaiko ugdymui per metus, atsižvelgiant į mokyklos tipą (pradinė, pagrindinė, vidurinė ar kitokia mokykla), ugdymo koncentrą (1-4 klasių, 5-8 klasių, 9-10 klasių, 11-12 klasių), vietovę – mieste ar kaime yra mokykla, specialiųjų poreikių moksleivius, tautinių mažumų mokyklų moksleivius, kitus rodiklius. Metodika sudaroma tais pačiais principais kaip ir moksleivio krepšelis, tačiau papildomai nustatomi moksleivių vidutiniai skaičiai klasėse, atsižvelgiant į anksčiau minėtus rodiklius. Miesto mokyklos 5-8 klasių moksleivis prilyginamas vienam sutartiniam moksleiviui.

25Šis tretysis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų pateikta informacija, Zarasų rajono Samanių pagrindinėje mokykloje 2007-2008 m. m. pradžioje I-VIII klasėse mokėsi 30 mokinių (buvo sudaryti 4 komplektai). Pagal Metodiką Zarasų rajono Samanių pagrindinei mokyklai skirta 158154,3 litai specialiosios tikslinės dotacijos moksleivio krepšeliui finansuoti 2008 metams (apskaičiuota taip: 56,3027 sutartiniai mokiniai padauginti iš bazinio mokinio krepšelio vidurkio metams 2809 Lt). Pagal Metodiką lėšos apskaičiuotos, kai klasėje (komplekte) yra vidutiniškai 10 mokinių. Samanių pagrindinėje mokykloje komplekte vidutiniškai yra 7,5 mokinio, t. y. 25 proc. mažiau nei nustatyta. Jei klasėse (komplektuose) vidurkis būtų toks koks nustatytas Metodikoje – 10, mokykla gautų 198622 litų. Tai reiškia, kad esant tokiai situacijai, mokykla gauna 40467,7 litų (198622 – 158154,3) arba 20,4 proc. mažiau nei gautų, jei atitiktų teisės aktų nuostatas. Esant mažesniam mokinių skaičiui nei numatyta teisės aktuose, mokykloje dirbama su jungtinėmis klasėmis, todėl programų įgyvendinimui visoms 1- 8 klasėms panaudojamas bendruosiuose ugdymo planuose skiriamų valandų minimumas. Tai neleidžia užtikrinti kokybiško mokymo, gerų mokinių pasiekimų. Mokykloje trūkstant moksleivio krepšelio lėšų, papildomo ugdymo valandų kiekis taip pat sumažintas, panaudota tik 10 valandų, tai sudaro mažiau negu 50 procentų 2007-2008 mokslo metų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-604 (Žin., 2007, Nr. 44-1691) 89 punkte skiriamų valandų.

26Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 yra patvirtintas Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašas. Minimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 6.17 punkte yra nustatyta, koks turi būti mokinių skaičiaus vidurkis bendrojo lavinimo klasių komplektuose pagal ugdymo programas. Gyvenvietėje esančioje pagrindinėje mokykloje, kurioje mokosi iki 130 mokinių, kai mokoma pagal pradinio ugdymo programą (I-IV klasės) mokinių skaičiaus vidurkis komplekte turi būti ne mažesnis kaip 10 mokinių (punktas 6.17.1), ir kai mokoma pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (V-VIII klasės) – 10 (punktas 6.17.4). Zarasų rajono Samanių pagrindinėje mokykloje 2007-2008 m. m. pradžioje mokėsi 18 mokinių pradinėse klasėse, kas sudarė 2 komplektus ir 12 mokinių V-VIII klasėse, kas sudarė 2 komplektus. Pagal minimame nutarime nustatytus reikalavimus pradinėse klasėse iki minimumo trūksta 2 mokinių, V-VIII klasėse – 8 mokinių.

27Zarasų rajono Samanių pagrindinė mokykla gali likti pagrindine tuo atveju, kai tarp mokyklų perskirstomos specialiosios tikslinės valstybės dotacijos (moksleivio krepšelio lėšos), t. y. dalis kitoms mokykloms priklausančių lėšų atiduodama Samanių pagrindinei mokyklai. Šitaip šių mokyklų mokinių ugdymui valstybės skiriamos lėšos mažinamos, t. y. užtikrinant pernelyg mažos mokyklos (Samanių pagrindinės mokyklos) mokinio teises į išsilavinimą, ribojamos didesnių mokyklų mokinių teisės gauti kokybišką išsilavinimą.

28IV

29Teismo posėdyje Pareiškėja – Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos (duomenys neskelbtini) D. R. ir jos atstovas – advokatas Andrius Chudenkovas iš esmės pakartojo Pareiškėjos skunde ir patikslintame skunde pateiktus argumentus.

30Teismo posėdyje Atsakovo – Zarasų rajono savivaldybės atstovė – šios savivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Anželika Bakutytė pakartojo atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus.

31Teismo posėdyje parodymus davė liudytojas – Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys G. P., kuris nurodė, kad Zarasų rajono savivaldybė, priimdama Sprendimą, nesikonsultavo su vietos bendruomene, kad, jo nuomone, yra savivaldybės lėšų, kurių pakaktų mokykloms.

32Teismas, išnagrinėjęs skundo, patikslinto skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, Teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus ir liudytojo parodymus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentavusius ir reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

33I

34Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta:

351. Zarasų rajono savivaldybės taryba 2005 m. gegužės 27 d. priėmė sprendimą Nr. T-115 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (t. 1; b. l. 25, 91), kuriuo patvirtino Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrąjį planą (t. 1; b. l. 26-57, 92-123). Pažymėtina, kad šio plano priede „Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų planas“ (t. 1; b. l. 53-57, 119-123), jo 11 punkte, buvo nustatyta, kad Samanių pagrindinėje mokykloje 2004 m. – 2005 m. vykdomos priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, kad atliekamas vidaus struktūros pertvarkymas: nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. mokiniai nepriimami į devintą klasę, o nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos antros dalies vykdymas. Taip pat pažymėtina, kad šio priedo pastabos 3 punkte buvo nustatyta, jog nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. pagrindinėse mokyklose 5-8 klasėse esant mažiau kaip 20 mokinių, gyvenančių mokyklos aptarnavimo teritorijoje, mokykloje atliekamas vidaus struktūros pertvarkymas, nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies vykdymas, mokykla tampa pradine.

36Zarasų rajono savivaldybės taryba 2007 m. gegužės 17 d. priėmė sprendimą Nr. T-36 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2007-2008 mokslo metams“ (t. 1; b. l. 124), kurio 2 punkte nustatyta, kad „Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui iki š. m. lapkričio 3 d. rajono Savivaldybės tarybai pateikti informaciją apie 2005 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-115 patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano vykdymo eigą ir perspektyvas.“

37Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 2007 m. spalio 12 d. raštu Nr. Š2-(29.15)-483 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano vykdymo eigos ir perspektyvų“ (t. 1; b. l. 148) Zarasų rajono savivaldybės tarybai pateikė informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-115 patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano vykdymo eigą ir perspektyvas ir taip pat pateikė, pirma, Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano vykdymo eigą ir kaitos prognozes (t. 1; b. l. 149-169), antra, Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų plano projektą (t. 1; b. l. 170-176), trečia, Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų plano ir pertvarkos projekto lyginamąjį variantą (t. 1; b. l. 177-183). Pažymėtina, kad Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų plano projekte (t. 1; b. l. 170-176), jo 11 punkte, yra, be kita ko, nurodyta, jog Samanių pagrindinėje mokykloje nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos vykdymas, jog atliekama mokyklos reorganizacija, o nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. mokykla tampa Suvieko pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyriumi.

38Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 2007 m. lapkričio 12 d. raštu Nr. Š2-(29.15)-514 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano pakeitimo“ (I tomas, b. l. 137-139, II tomas, b. l. 29-31) Zarasų rajono savivaldybei pasiūlė pakeisti Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrąjį planą, o taip pat, be kita ko, pateikė Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų plano projekto lyginamąjį variantą (I tomas, b. l. 140-145, II tomas, b. l. 32-37), kurio 11 punkte, be kita ko, nustatyta, kad Samanių pagrindinėje mokykloje nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos vykdymas, o nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. mokykla tampa Suvieko pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyriumi.

39Zarasų rajono savivaldybės taryba 2008 m. kovo 7 d. priėmė sprendimą Nr. T-27 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo“ (t. 1; b. l. 127), kuriuo nusprendė pakeisti šio plano priedą „Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų planas“. Minėto plano priede „Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų planas“ (t. 1; b. l. 128-131), jo 11 punkte, be kita ko, nustatyta, kad Samanių pagrindinėje mokykloje nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos vykdymas, o nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. mokykla tampa Suvieko pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyriumi.

40Zarasų rajono savivaldybės taryba 2008 m. kovo 7 d. priėmė sprendimą Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ (t. 1; b. l. 24), kurio 1 dalies 1.2. punkte įtvirtinta, kad Zarasų rajono Samanių pagrindinė mokykla prijungiama prie Zarasų rajono Suvieko pagrindinės mokyklos, kurioje įsteigiamas Samanių pradinio ugdymo skyrius.

412. Zarasų rajono savivaldybė, jos pareigūnai minėtus Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų plano projekto pakeitimus iki jų priėmimo svarstė su mokyklų vadovais:

422.1. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje 2007 m. spalio 17 d. įvyko Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas (šio pasitarimo Protokolas Nr. Š6-5 (t. 2; b. l. 5-6)), kuriame, be kita ko, buvo pristatyta Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano vykdymo eiga ir perspektyvos, Zarasų rajono savivaldybės meras, be kita ko, „paprašė vadovų labiau bendradarbiauti su įstaigose esančiomis profsąjungomis, vesti pradinį dialogą ir vietoje spręsti klausimus. Teigė, kad mokyklų tinklo pertvarkos planas bus peržiūrėtas dar šiais metais, po to, be abejo, bus pasikeitimų“.

432.2. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje 2007 m. lapkričio 14 d. įvyko Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas (šio pasitarimo Protokolas Nr. Š6-6 (t. 2; b. l. 13-14)), kuriame, be kita ko, buvo pristatytas Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų plano projektas, dėl kurio pasisakė mokyklų, taip pat ir Samanių pagrindinės mokyklos, vadovai. Šiame pasitarime dalyvavo taip pat Samanių pagrindinės mokyklos vadovė V. D. (t. 2; b. l. 15), kuri prieštaravo pertvarkai (t. 2; b. l. 13).

443. Zarasų rajono savivaldybė, jos pareigūnai dėl minėtų Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų plano projekto pakeitimų iki jų priėmimo iš Samanių bendruomenės gavo nepritariančią mokyklos reorganizavimui nuomonę. Samanių bendruomenė 2007 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. 8R-k-847 dėl Samanių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, gautu Zarasų rajono savivaldybėje 2007 m. lapkričio 21 d. (t. 2; b. l. 42-43), protestavo prieš tai, kad būtų panaikintos 5-8 klasės, prašė svarstyti galimybes palikti mokyklą. Šį raštą, be kita ko, pasirašė D. R., V. D., J. Ž., J. V., L. V., A. B., J. B.. Pažymėtina, kad šie asmenys yra Samanių pagrindinės mokyklos Tarybos nariai (t. 1; b. l. 23).

45Į Samanių bendruomenės 2007 m. lapkričio 21 d. raštą Nr. 8R-k-847 Zarasų rajono savivaldybės administracijos (duomenys neskelbtini) D. M. savo 2007 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. (9.9.) – 3- 2694 (II tomas, b. l. 44) atsakė, kad Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano projektas yra paskelbtas Zarasų rajono savivaldybės tinklalapyje www.zarasai.lt, kad šis projektas bus svarstomas Zarasų rajono savivaldybės taryboje 2008 m. pradžioje, kad šios tarybos nariai, išnagrinėję visus gautus konstruktyvius pasiūlymus dėl mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano pakeitimo, priims visai rajono bendruomenei patį optimaliausią sprendimą dėl mokyklų tinklo pertvarkos.

464. 2007 m. lapkričio 27 d. leidinyje „Zarasų kraštas“ Nr. 91 išspausdintas skelbimas (t. 2; b. l. 61), kad „lapkričio 29 d. (ketvirtadienį), 14 val., Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje vyks forumas „Mokyklos tinklo pertvarka: visiškas kaimo bendruomenės sunaikinimas ar neišvengiama būtinybė“. Šiais klausimais kviečiame diskutuoti Zarasų rajono bendruomenę, ypač pedagogus ir moksleivių tėvus. Organizatoriai – LŠDPS, Zarasų rajono susivienijimas“. Šiame forume, kurį surengė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, be kita ko, dalyvavo, Zarasų rajono (duomenys neskelbtini) V. S., Švietimo skyriaus (duomenys neskelbtini) S. K. , administracijos (duomenys neskelbtini) A. C., mokyklų mokytojai (t. 2; b. l. 62).

475. Tai, kad minėtosios reorganizacijos klausimai buvo viešai svarstomi Zarasų rajono savivaldybės bendruomenėje įrodo publikacijos: 2007 m. gruodžio 11 d. laikraštyje „Zarasų kraštas“ Nr. 95 O. K. publikacija „Neaugs medis be šaknų, arba Minusas su pliuso ženklu“ (t. 2; b. l. 62), 2008 m. sausio 8 d. laikraštyje „Zarasų kraštas“ Nr. 2 D. B., Samanių kaimo bendruomenės pirmininkės, publikacija „Sotus alkano neatjaučia“ (t. 2; b. l. 64), 2008 m. sausio 22 d. laikraštyje „Zarasų kraštas“ Nr. 6 Samanių bendruomenės nario Dr. R. R. straipsnis „Reforma vien dėl reformos?“ (t. 2; b. l. 65), 2008 m. vasario 15 d. laikraštyje „Dialogas“ Nr. 7 straipsnyje „Kuo mažesnė, tuo labiau kliūva. Kas?“ Samanių pagrindinės mokyklos direktorės V. D. mintys dėl mokyklos reorganizavimo (t. 2; b. l. 66).

486. Zarasų rajono savivaldybės meras A. A. rajono seniūnijose inicijavo susitikimus su vietos bendruomenėmis aptarti kaimų plėtros perspektyvų (t. 2; b. l. 59, 53).

497. Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių pagrindinių mokyklų tarybų pirmininkai 2008 m. vasario 1 d. raštu „Dėl mokyklų tinklo pertvarkos projekto rengimo“ (t. 2; b. l. 49) kreipėsi į Seimo narį M. Ž., Zarasų rajono merą A. A.. Lietuvos Respublikos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetas 2008 m. vasario mėn. raštu Nr. S-2008-1754 „Dėl mokyklų pertvarkos“ (t. 2; b. l. 54) G. P., Zarasų raj. Samanių bendruomenės atstovą, be kita ko, informavo, kad pertvarkant ar uždarant mokyklas būtina įsiklausyti į bendruomenės nuomonę.

50II

51Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ 1 dalies 1.2. punkto atitikties Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio „Pareiga tartis dėl administracinio reglamentavimo“ normoms

521. Pasak Pareiškėjos, priimant Sprendimą, susijusį, be kita ko, su Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos reorganizavimu, nebuvo tartasi (konsultuotasi) su šios mokyklos, mokytojų, mokinių, jų tėvų interesams atstovaujančiomis organizacijomis, organais, kaip to reikalauja Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnis, nes šis Sprendimas Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos bendruomenei yra labai svarbus (tai, kad sprendimas svarbus šios mokyklos bendruomenei, liudija faktas, jog po numatytos reorganizavimo procedūros nebeliks Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos). Pareiškėja, be kita ko, remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencija (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A11-953/2006), pažymi, jog, priimdama ginčijamą aktą, Zarasų rajono savivaldybės taryba nesikonsultavo su Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos bendruomene, neatsiklausė jos nuomonės apie numatomą mokyklos reorganizavimą, todėl pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio nuostatas.

532. Sprendžiant, ar Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio „Pareiga tartis dėl administracinio reglamentavimo“ (2006 m. birželio 27 d. redakcija) nuostatoms, reikia atskleisti šiame straipsnyje įtvirtintą teisinį reguliavimą.

54Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnyje (2006 m. birželio 27 d. redakcija) įtvirtinta, jog viešojo administravimo subjektai dėl administracinių sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais, turi konsultuotis su visuomenės interesams tam tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais) (šio straipsnio 1 dalis), jog konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueigos, apklausos, viešai skelbti susirinkimai, atstovų kvietimai, kiti nuomonių išaiškinimo būdai), jeigu įstatymų nenustatyta kitaip, pasirenka pats viešojo administravimo subjektas (šio straipsnio 2 dalis). Iš šių nuostatų išplaukia viešojo administravimo subjektų veiklos, priimant svarbius sprendimus, susijusius su bendrais teisėtais visuomenės interesais, skaidrumo principas, kuris nagrinėjamos administracinės bylos kontekste reiškia ir tai, jog vietos savivaldos institucijos privalo sudaryti gyventojams sąlygas gauti informaciją apie priimamus teisės aktus.

55Šiame kontekste paminėtina, kad Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 22 d. nutarime konstatavo, jog „Visuotinai pripažįstama, kad skaidrumas, kaip viešosios valdžios institucijų ir pareigūnų veiklos principas, suponuoja informacijos sklaidą ir komunikavimą, atvirumą ir viešumą (tiek, kiek tai nekenkia kitoms teisės saugomoms vertybėms), atskaitingumą atitinkamai bendruomenei ir sprendimus priimančių pareigūnų atsakomybę už tuos sprendimus, taip pat tai, kad priimami sprendimai turi būti pagrįsti, aiškūs, kad juos, iškilus reikalui, būtų galima racionaliai motyvuoti; kiti asmenys turi turėti galimybę tuos sprendimus nustatytąja tvarka ginčyti. Skaidrumas sietinas su dalyvaujamąja demokratija, informacijos laisve, galimybe piliečiams ir kitiems asmenims kritikuoti valdžios įstaigų veiklą. Valstybės tarnybos skaidrumas yra būtina prielaida neįsigalėti korupcijai, protekcionizmui, vienų asmenų diskriminavimui ir privilegijų teikimui kitiems, užkirsti kelią piktnaudžiavimams valdžia, taigi ir būtina prielaida žmonėms pasitikėti viešosios valdžios institucijomis ir apskritai valstybe“. Šiame Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota ir tai, jog „valstybės tarnybos skaidrumo reikalavimas Konstitucijoje nėra paminėtas expressis verbis, bet tai anaiptol nereiškia, kad valstybės tarnybos skaidrumas netraktuotinas kaip iš Konstitucijos kylantis imperatyvas. Priešingai, valstybės tarnybos skaidrumas – tai konstitucinis principas. Valstybės tarnybos skaidrumo imperatyvas kyla iš įvairių Konstitucijos nuostatų – normų ir principų, inter alia iš jos 5 straipsnio nuostatų, kad valdžios galias riboja Konstitucija (2 dalis) ir kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (3 dalis), 25 straipsnio nuostatų, įtvirtinančių įsitikinimų raiškos laisvę ir laisvę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, taip pat ir piliečio teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį (5 dalis), 33 straipsnio nuostatų, kad piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą (1 dalis), kad piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus ir kad draudžiama persekioti už kritiką (2 dalis), taip pat kad piliečiams laiduojama peticijos teisė, kurios įgyvendinimo tvarką nustato įstatymas (3 dalis). Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintas valstybės tarnybos skaidrumo principas aiškintinas atsižvelgiant ir į kitas Konstitucijos nuostatas, inter alia į jos preambulėje skelbiamą pilietinės visuomenės siekį, konstitucinius pilietiškumo, atviros visuomenės ir socialinės darnos imperatyvus, konstitucinius teisinės valstybės, asmenų lygiateisiškumo, teisingumo, demokratijos, atsakingo valdymo principus, taip pat konstitucinę valstybės tarnybos sampratą, suponuojančią, be kita ko, jos, kaip sistemos, viešumą ir atvirumą.“

56Pažymėtina, kad Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje suformuotas konstitucinis valstybės tarnybos skaidrumo principas mutatis mutandis taikytinas ir šioje administracinėje byloje, t. y. laikytina, jog viešojo administravimo subjektai privalo laikytis konstitucinio jų veiklos skaidrumo principo.

57Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnyje (2006 m. birželio 27 d. redakcija) įtvirtintas viešojo administravimo subjektų veiklos skaidrumo principas nėra savitikslis – jo esmė ta, kaip konstatuota ir Konstitucinio teismo jurisprudencijoje, kad visuomenė privalo žinoti, ką viešojo administravimo subjektai atlieka iki sprendimų priėmimo ir jų įsiteisėjimo, ir turi turėti teisę pareikšti apie tai savo nuomonę. Kartu pažymėtina, kad Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnyje (2006 m. birželio 27 d. redakcija) įtvirtintas teisinis reguliavimas negali būti aiškinamas kaip reiškiantis, esą visuomenės nuomonė visada yra privaloma viešojo administravimo subjektui. Priešingai – visuomenės nuomonė Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio (2006 m. birželio 27 d. redakcija) prasme yra patariamoji. Dar daugiau, nors Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnyje (2006 m. birželio 27 d. redakcija) nustatytas teisinis reguliavimas kartu reiškia ir tai, jog viešojo administravimo subjektai turi būti iniciatyvūs sudarant galimybes visuomenei susipažinti su sprendimais jų rengimo ir priėmimo procese, tačiau toji iniciatyva gali pasireikšti itin įvairiomis formomis (suinteresuotų asmenų sueigos, apklausos, viešai skelbti susirinkimai, atstovų kvietimai, kiti nuomonių išaiškinimo būdai), kurias gali pasirinkti pats viešojo administravimo subjektas (jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip). Be to, šioji iniciatyva gali būti inspiruota pačios visuomenės (t. y. asmenys gali rašyti peticijas, raštus, reikalavimus viešojo administravimo subjektui, kad šis organizuotų konsultacijas su visuomene jai svarbiais klausimais): svarbiausia, kad visuomenė žinotų apie priimamų sprendimų turinį.

583. Konstatuotina, kad šioje administracinėje byloje nustatyta, jog iki Zarasų rajono savivaldybės tarybai priimant ginčijamą 2008 m. kovo 7 d. sprendimą Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ Samanių bendruomenė turėjo informacijos apie būsimą sprendimą, taip pat išreiškė savo nepritariančią nuomonę net raštu (Samanių bendruomenė 2007 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. 8R-k-847 dėl Samanių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, gautu Zarasų rajono savivaldybėje 2007 m. lapkričio 21 d. (t.2 ; b. l. 42-43), protestavo prieš tai, kad būtų panaikintos 5-8 klasės, prašė svarstyti galimybes palikti mokyklą. Šį raštą, be kita ko, pasirašė D. R., V. D., J. Ž., J. V., L. V., A. B., J. B.. Pažymėtina, kad šie asmenys yra Samanių pagrindinės mokyklos Tarybos nariai (t. 1; b. l. 23)) ir kad minėtą raštą pasirašė Samanių pagrindinės mokyklos Tarybos narių dauguma, t. y. septyni nariai iš devynių (be to, viena nepasirašiusi narė – mokinių atstovė).

59Byloje yra pakankamai įrodymų, jog ne tik Samanių, bet ir viso Zarasų rajono, bendruomenė žinojo apie būsimą mokyklų tinklo pertvarką: 2007 m. lapkričio 27 d. leidinyje „Zarasų kraštas“ Nr. 91 išspausdintas skelbimas (t. 2; b. l. 61), kad „lapkričio 29 d. (ketvirtadienį), 14 val., Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje vyks forumas „Mokyklos tinklo pertvarka: visiškas kaimo bendruomenės sunaikinimas ar neišvengiama būtinybė“. Šiais klausimais kviečiame diskutuoti Zarasų rajono bendruomenę, ypač pedagogus ir moksleivių tėvus. Organizatoriai – LŠDPS, Zarasų rajono susivienijimas“. Šiame forume, kurį surengė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, be kita ko, dalyvavo, Zarasų rajono vicemeras V. S., Švietimo skyriaus vedėjas S. K., administracijos direktoriaus pavaduotojas A. C., mokyklų mokytojai (t. 2; b. l. 62). Tai, kad minėtosios reorganizacijos klausimai buvo viešai svarstomi Zarasų rajono savivaldybės bendruomenėje įrodo publikacijos: 2007 m. gruodžio 11 d. laikraštyje „Zarasų kraštas“ Nr. 95 O. K. publikacija „Neaugs medis be šaknų, arba Minusas su pliuso ženklu“ (II tomas, b. l. 62), 2008 m. sausio 8 d. laikraštyje „Zarasų kraštas“ Nr. 2 D. B., Samanių kaimo bendruomenės pirmininkės, publikacija „Sotus alkano neatjaučia“ (t. 2; b. l. 64), 2008 m. sausio 22 d. laikraštyje „Zarasų kraštas“ Nr. 6 Samanių bendruomenės nario Dr. R. R. straipsnis „Reforma vien dėl reformos?“ (t. 2; b. l. 65), 2008 m. vasario 15 d. laikraštyje „Dialogas“ Nr. 7 straipsnyje „Kuo mažesnė, tuo labiau kliūva. Kas?“ Samanių pagrindinės mokyklos direktorės V. D. mintys dėl mokyklos reorganizavimo (t. 2; b. l. 66). Zarasų rajono savivaldybės meras A. A. rajono seniūnijose inicijavo susitikimus su vietos bendruomenėmis aptarti kaimų plėtros perspektyvų (t. 2; b. l. 59, 53). Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių pagrindinių mokyklų tarybų pirmininkai 2008 m. vasario 1 d. raštu „Dėl mokyklų tinklo pertvarkos projekto rengimo“ (t. 2; b. l. 49) kreipėsi į Seimo narį M. Ž., Zarasų rajono merą A. A.. Lietuvos Respublikos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetas 2008 m. vasario mėn. raštu Nr. S-2008-1754 „Dėl mokyklų pertvarkos“ (t. 2; b. l. 54) G. P., Zarasų raj. Samanių bendruomenės atstovą, be kita ko, informavo, kad pertvarkant ar uždarant mokyklas būtina įsiklausyti į bendruomenės nuomonę.

604. Šiame kontekste Teismas pažymi ir tai, kad Sprendimo priėmimo procesas buvo nuoseklus, truko pakankamai ilgą laiką (nuo 2007 m. gegužės 17 d., kai Zarasų rajono savivaldybės taryba 2007 m. gegužės 17 d. priėmė sprendimą Nr. T-36 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2007-2008 mokslo metams“ (žr. šio sprendimo konstatuojamosios dalies I skyriaus 1 punktą)), buvo apgalvotas.

615. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio (2006 m. birželio 27 d. redakcija) nuostatoms.

62III

63Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ 1 dalies 1.2. punkto atitikties Švietimo įstatymo 60 straipsniui „Mokyklos steigėjo įgaliojimai“, taip pat švietimo įstaigų tinklo pertvarkos tikslams ir uždaviniams, numatytiems Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakyme Nr. 150 „Dėl Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių“, Seimo 2006 m. birželio 15 d. rezoliucijai „Dėl Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimo“

641. Anot Pareiškėjos, Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas prieštarauja Švietimo įstatymo 60 straipsnio „Mokyklos steigėjo įgaliojimai“ 1 dalies 1 ir 2 punktams, nes mokyklų reorganizavimas atliekamas vienasmeniškai, visiškai neatsižvelgus į bendruomenės interesus, į ją net nesikreipus dėl nuomonės išreiškimo. Anot Pareiškėjos, Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas taip pat prieštarauja švietimo įstaigų tinklo pertvarkos tikslams ir uždaviniams, numatytiems Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakyme Nr. 150 „Dėl Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių“, be kita ko, tokiems tikslams ir uždaviniams: pirma, racionaliai pertvarkyti bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklą, kuris tenkintų kiekvieno regiono gyventojų mokymosi poreikius ir atitiktų švietimo kokybės reikalavimus, bei, antra, sukurti bendrojo lavinimo mokyklų tipų įvairovę ir sudaryti visiems vaikams ir suaugusiesiems lygias galimybes siekti geresnio išsilavinimo ir socialinio statuso. Pareiškėjos nuomone, Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas taip pat prieštarauja Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. birželio 15 d. rezoliucijai „Dėl Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimo“, kuria rekomenduota Lietuvos Respublikos Vyriausybei užtikrinti rezoliucijoje, be kita ko, jos 7 ir 8 punktuose, išdėstytiems prioritetams garantuoti mokyklų bendruomenių teisę rinktis ir išlaikyti Lietuvos mokyklų tipų įvairovę bei gerinti socialinį, psichologinį, fizinį vaiko saugumą ir dėl to siekti sukurti 500—600 mokinių mokyklos modelį, kai pradinėse klasėse mokosi po 20-22 mokinius, o vyresnėse klasėse – po 24-26 mokinius.

652. Sprendžiant, ar Sprendimo 1 dalies 1.2 punktas neprieštarauja Švietimo įstatymo 60 straipsnio „Mokyklos steigėjo įgaliojimai“ (2004 m. birželio 27 d. redakcija) 1 dalies 1 punktui, kuriame įtvirtinta, jog mokyklos steigėjas užtikrina valstybinės švietimo politikos vykdymą, įstatymų, Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mokyklų veiklą, vykdymą mokykloje, ir 2 punktui, kuriame įtvirtinta, jog mokyklos steigėjas įvertina gyventojų švietimo poreikius ir prima sprendimus dėl švietimo programų teikimo, pažymėtina, kad Pareiškėja abejoja Sprendimo 1 dalies 1.2. punkto atitiktimi Švietimo įstatymo 60 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktams, dėl to, kad esą steigėjas nesilaikė teisės aktų nustatytos tvarkos dėl mokyklos reorganizavimo, kad mokyklų reorganizavimas atliekamas vienasmeniškai, visiškai neatsižvelgus į bendruomenės interesus, į ją net nesikreipus dėl nuomonės išreiškimo.

662.1. Pagal Švietimo įstatymo 44 straipsnio 1 dalį savivaldybės taryba ikimokyklinio, kitas neformaliojo švietimo mokyklas reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko savarankiškai, bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklas, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančias įstaigas – pagal Vyriausybės nustatytus kriterijus. Taigi, savivaldybės taryba turi teisę reorganizuoti bendrojo lavinimo mokyklas tik pagal Vyriausybės nustatytus kriterijus.

672.2. Zarasų rajono savivaldybės taryba 2008 m. kovo 7 d. priėmė sprendimą Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ (t. 1; b. l. 24), kurio 1 dalies 1.2. punkte įtvirtinta, kad Zarasų rajono Samanių pagrindinė mokykla prijungiama prie Zarasų rajono Suvieko pagrindinės mokyklos, kurioje įsteigiamas Samanių pradinio ugdymo skyrius. Taigi, Zarasų rajono savivaldybės taryba, pradėdama reorganizuoti bendrojo lavinimo mokyklą, turėjo remtis Vyriausybės nustatytais kriterijais.

68Vyriausybė 2004 m. birželio 14 d. priėmė nutarimą Nr. 746 „Dėl Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinių mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“, kuriuo pavirtino Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinių mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijus (toliau – ir Kriterijai). Kriterijų (2004 m. birželio 14 d. redakcija) 8 punkte buvo nustatyta, kad bendrojo lavinimo mokykla steigėjo sprendimu reorganizuojama, pertvarkoma, jeigu: 1) valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nepakanka ir steigėjas neturi papildomų lėšų; 2) mokinių per daug, kad jiems būtų galima užtikrinti higienos normų nustatytą mokymosi plotą; 3) ugdymo programoms vykdyti nėra švietimo aprūpinimo standartus atitinkančios įrangos ir mokymo priemonių; 4) vykdoma vidurinio ugdymo programa neakredituojama ir (ar) mokykla netenka mokymo licencijos; 5) akreditavus vidurinio ugdymo programą, vidurinės mokyklos pagrindu steigiama gimnazija.

692.3. Zarasų rajono savivaldybės taryba, priimdama Sprendimą reorganizuoti Samanių pagrindinę mokyklą, rėmėsi, be kita ko, Kriterijų 8.1 punktu (t. 1; b. l. 24), kuriame nurodyta, kad mokykla reorganizuojama, jeigu valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nepakanka ir steigėjas neturi papildomų lėšų. Apie lėšų nepakankamumą Zarasų rajono savivaldybės tarybą informavo Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 2007 m. spalio 12 d. raštu Nr. Š2-(29.15)-483 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano vykdymo eigos ir perspektyvų“ (t. 1; b. l. 148 (žr. t. 1; b. l. 160-162)), taip pat 2007 m. lapkričio 12 d. raštu Nr. Š2-(29.15)-514 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano pakeitimo“ (t. 1; b. l. 137-139, t. 2; b. l. 29-31).

702.3.1. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad Samanių pagrindinėje mokykloje 2007 m. – 2008 m. mokėsi 26 mokiniai (t. 2; b. l. 39). Pagal Kriterijų 4.3.3 punktą, gyvenvietės pagrindinėje mokykloje, kurioje būtų mokoma pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, numatytas minimalus 120 mokinių skaičius. Kriterijų 5 punkte nustatyta, kad mokyklos steigėjas gali nustatyti, kad mokykloje mokinių būtų ir mažiau, jeigu be lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785, numatoma skirti papildomų lėšų. Pažymėtina, kad, pagal Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo“ patvirtintą Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką, valstybės skiriamų lėšų mokyklai dydis tiesiogiai priklauso nuo mokinių skaičiaus. Kaip paaiškino tretysis suinteresuotas asmuo – Švietimo ir mokslo ministerija (t. 2; b. l. 74-75), dabartiniu metu Samanių pagrindinė mokykla iš valstybės biudžeto gauna 40467,7 litų (198622 – 158154,3) arba 20,4 proc. mažiau nei gautų, jei atitiktų teisės aktų nuostatas.

71Visos šios aplinkybės įrodo, jog valstybės skiriamų iš valstybės biudžeto mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką Samanių pagrindinei mokyklai nepakanka.

722.3.2. Pažymėtina, kad Teismas šioje administracinės justicijos byloje neturi įgaliojimų vertinti, ar savivaldybės biudžeto lėšos yra skirstomos racionaliai, ar ne, ar savivaldybės finansuojamoms, be kita ko švietimo ir mokymo, programoms nusprendžiama skirti per mažai lėšų, ar per daug – tai yra ekonominio tikslingumo dalykas, kurio Teismas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalį negali vertinti. Samanių pagrindinės mokyklos reorganizavimas į Suvieko pagrindinės mokyklos Samanių pradinio ugdymo skyrių, Teismo vertinimu, savaime nesudaro prielaidų pažeisti vaiko teisių į tinkamą mokslą, 5-8 klasių mokiniams važiuojant mokytis į šalia Samanių kaimo esančias Zarasų rajono savivaldybės mokyklas, pvz., Suvieko pagrindinę mokyklą.

732.4. Steigėjo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio lėšos – tai mokymo lėšos (speciali tikslinė dotacija), kurių turi pakakti tam, kad mokykla užtikrintų ugdymo, mokymo, studijų, švietimo programų vykdymą, geros kokybės švietimą. Šių lėšų minėtiems tikslams nepakankant, steigėjui atsiranda pagrindas spręsti mokyklos reorganizavimo, pertvarkymo klausimus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-756-733/2008).

74Kadangi šioje byloje buvo nustatyta, jog valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką Samanių pagrindinei mokyklai nepakanka, o steigėjas, jo teigimu, neturi papildomų savivaldybės biudžeto lėšų (ko Teismas, kaip minėta, nevertina), tai steigėjui – Zarasų rajono savivaldybei atsirado pagrindas spręsti mokyklos reorganizavimo, pertvarkymo klausimus.

75Šiame kontekste pažymėtina, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimas Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ (t. 1; b. l. 24), kurio 1 dalies 1.2. punkte įtvirtinta, jog Zarasų rajono Samanių pagrindinė mokykla prijungiama prie Zarasų rajono Suvieko pagrindinės mokyklos, kurioje įsteigiamas Samanių pradinio ugdymo skyrius, ir kuriuo pavesta parengti mokyklos reorganizavimo sąlygas, nėra administracinis aktas dėl juridinio asmens reorganizavimo, nes juo „nebuvo patvirtintos pačios reorganizacijos sąlygos“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-261 -338/2008 (t. 1; b. l. 72-75)). Vadinasi, Civilinio kodekso 2.96 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta, jog sprendimas dėl juridinio asmens gali būti priimamas tik praėjus trisdešimčiai dienų nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą, negali būti traktuojama pažeista.

762.5. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas neprieštarauja Švietimo įstatymo 60 straipsnio (2004 m. birželio 27 d. redakcija) 1 dalies 1 ir 2 punktams.

773. Anot Pareiškėjos, Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas taip pat prieštarauja švietimo įstaigų tinklo pertvarkos tikslams ir uždaviniams, numatytiems Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakyme Nr. 150 „Dėl Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių“, be kita ko, tokiems tikslams ir uždaviniams: pirma, racionaliai pertvarkyti bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklą, kuris tenkintų kiekvieno regiono gyventojų mokymosi poreikius ir atitiktų švietimo kokybės reikalavimus, bei, antra, sukurti bendrojo lavinimo mokyklų tipų įvairovę ir sudaryti visiems vaikams ir suaugusiesiems lygias galimybes siekti geresnio išsilavinimo ir socialinio statuso.

78Teismas pažymi, kad švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 150 „Dėl Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių“ nuostatos turi būti aiškinamos sistemiškai. Pareiškėja nurodo šiuo įsakymu patvirtintų Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių 3 skyriaus „Pertvarkos tikslai ir uždaviniai“ 4 ir 5 punktuose nurodytus tikslus, tačiau minėtų gairių 6 skyriuje „Lėšų poreikis“, be kita ko, nustatyta, jog švietimo įstaigų steigėjai, įgyvendindami savo bendrojo lavinimo švietimo įstaigų pertvarkos projektus, kasmet planuoja lėšas pirmiausia tų įstaigų, kurios turi perspektyvą stambėti, materialinei bazei sustiprinti ir naujų tipų įstaigoms. Tai, ar Samanių pagrindinė mokykla turi perspektyvų stambėti, sprendžia Zarasų rajono savivaldybė, tačiau Teismas taip pat pažymi, jog iš pateiktų duomenų Samanių pagrindinės mokyklos stambėjimo perspektyvų nematyti (t. 2; b. l. 39).

79Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas neprieštarauja švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakymui Nr. 150 „Dėl Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių“.

804. Pareiškėjos nuomone, Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas taip pat prieštarauja Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. birželio 15 d. rezoliucijai „Dėl Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimo“, kuria rekomenduota Lietuvos Respublikos Vyriausybei užtikrinti rezoliucijoje, be kita ko, jos 7 ir 8 punktuose, išdėstytiems prioritetams garantuoti mokyklų bendruomenių teisę rinktis ir išlaikyti Lietuvos mokyklų tipų įvairovę bei gerinti socialinį, psichologinį, fizinį vaiko saugumą ir dėl to siekti sukurti 500—600 mokinių mokyklos modelį, kai pradinėse klasėse mokosi po 20-22 mokinius, o vyresnėse klasėse – po 24-26 mokinius.

81Šiame sprendime minėta, kad Samanių pagrindinėje mokykloje 2007 m. – 2008 m. mokėsi 26 mokiniai (t. 2; b. l. 39), kai tuo tarpu Seimo rezoliucijoje pateikiamas optimalus 500—600 mokinių mokyklos modelis, todėl Pareiškėjos teiginys, jog Sprendimo 1 dalies 1.2. punktai prieštarauja Seimo 2006 m. birželio 15 d. rezoliucijai „Dėl Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimo“ nėra pagrįstas. Dar daugiau, Seimo 2006 m. birželio 15 d. rezoliucija „Dėl Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimo“ yra rekomendacija Lietuvos Respublikos Vyriausybei, o ne savivaldybėms, be kita ko, Zarasų rajono savivaldybei.

82Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas neprieštarauja Seimo 2006 m. birželio 15 d. rezoliucijai „Dėl Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimo“.

83Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 ir 129 straipsniais,

Nutarė

84Pareiškėjos – Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos (duomenys neskelbtini) D. R. skundą atsakovui – Zarasų rajono savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Zarasų rajono Samanių pagrindinei mokyklai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ 1 dalies 1.2. punkto panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą.

85Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. Pareiškėja – Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos 5. Pirma, Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas prieštarauja Viešojo administravimo... 6. Pareiškėja atkreipė Teismo dėmesį į tai, kad Zarasų rajono savivaldybės... 7. Antra, Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas taip pat prieštarauja Švietimo... 8. II... 9. Atsakovas – Zarasų rajono savivaldybė (toliau – ir Atsakovas) atsiliepime... 10. Pirma, dėl Sprendimo prieštaravimo Pareiškėjos nurodytiems Viešojo... 11. Anot Atsakovo, Pareiškėja nurodomą aplinkybę, kad „nebuvo tartasi... 12. Anot Atsakovo, pagal Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį... 13. Atsakovas pažymi, jog Švietimo įstatymo 60 straipsnio 1 dalies 1 punkte... 14. Anot Atsakovo, Švietimo įstatymo 60 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta,... 15. Antra, dėl Sprendimo prieštaravimo Pareiškėjos nurodytoms Lietuvos... 16. Atsakovas pažymi, jog Pareiškėjos nurodomą Lietuvos Respublikos Švietimo... 17. Anot Atsakovo, Seimo 2006 m. birželio 15 d. rezoliucija „Dėl Lietuvos... 18. Trečia, Atsakovas taip pat pabrėžė, kad Sprendimas nepažeidžia vietos... 19. Atsakovas atkreipė Teismo dėmesį, kad Sprendimu yra tik pradėta Zarasų... 20. Atsakovas prašo Teismą atmesti Pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą... 21. III... 22. 1. Tretysis suinteresuotas asmuo – Zarasų rajono Samanių pagrindinė... 23. 2. Tretysis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo... 24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 758... 25. Šis tretysis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad, vadovaujantis Švietimo ir... 26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 yra... 27. Zarasų rajono Samanių pagrindinė mokykla gali likti pagrindine tuo atveju,... 28. IV... 29. Teismo posėdyje Pareiškėja – Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos... 30. Teismo posėdyje Atsakovo – Zarasų rajono savivaldybės atstovė – šios... 31. Teismo posėdyje parodymus davė liudytojas – Zarasų rajono savivaldybės... 32. Teismas, išnagrinėjęs skundo, patikslinto skundo ir atsiliepimų motyvus,... 33. I... 34. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta:... 35. 1. Zarasų rajono savivaldybės taryba 2005 m. gegužės 27 d. priėmė... 36. Zarasų rajono savivaldybės taryba 2007 m. gegužės 17 d. priėmė sprendimą... 37. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 2007 m. spalio... 38. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 2007 m.... 39. Zarasų rajono savivaldybės taryba 2008 m. kovo 7 d. priėmė sprendimą Nr.... 40. Zarasų rajono savivaldybės taryba 2008 m. kovo 7 d. priėmė sprendimą Nr.... 41. 2. Zarasų rajono savivaldybė, jos pareigūnai minėtus Mokyklų vidaus... 42. 2.1. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje 2007 m.... 43. 2.2. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje 2007 m.... 44. 3. Zarasų rajono savivaldybė, jos pareigūnai dėl minėtų Mokyklų vidaus... 45. Į Samanių bendruomenės 2007 m. lapkričio 21 d. raštą Nr. 8R-k-847 Zarasų... 46. 4. 2007 m. lapkričio 27 d. leidinyje „Zarasų kraštas“ Nr. 91... 47. 5. Tai, kad minėtosios reorganizacijos klausimai buvo viešai svarstomi... 48. 6. Zarasų rajono savivaldybės meras A. A. rajono... 49. 7. Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių pagrindinių mokyklų tarybų... 50. II... 51. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48... 52. 1. Pasak Pareiškėjos, priimant Sprendimą, susijusį, be kita ko, su Zarasų... 53. 2. Sprendžiant, ar Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas neprieštarauja Viešojo... 54. Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnyje (2006 m. birželio 27 d.... 55. Šiame kontekste paminėtina, kad Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 22 d.... 56. Pažymėtina, kad Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje suformuotas... 57. Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnyje (2006 m. birželio 27 d.... 58. 3. Konstatuotina, kad šioje administracinėje byloje nustatyta, jog iki... 59. Byloje yra pakankamai įrodymų, jog ne tik Samanių, bet ir viso Zarasų... 60. 4. Šiame kontekste Teismas pažymi ir tai, kad Sprendimo priėmimo procesas... 61. 5. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad Sprendimo 1... 62. III... 63. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48... 64. 1. Anot Pareiškėjos, Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas prieštarauja Švietimo... 65. 2. Sprendžiant, ar Sprendimo 1 dalies 1.2 punktas neprieštarauja Švietimo... 66. 2.1. Pagal Švietimo įstatymo 44 straipsnio 1 dalį savivaldybės taryba... 67. 2.2. Zarasų rajono savivaldybės taryba 2008 m. kovo 7 d. priėmė sprendimą... 68. Vyriausybė 2004 m. birželio 14 d. priėmė nutarimą Nr. 746 „Dėl Bendrojo... 69. 2.3. Zarasų rajono savivaldybės taryba, priimdama Sprendimą reorganizuoti... 70. 2.3.1. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad Samanių pagrindinėje... 71. Visos šios aplinkybės įrodo, jog valstybės skiriamų iš valstybės... 72. 2.3.2. Pažymėtina, kad Teismas šioje administracinės justicijos byloje... 73. 2.4. Steigėjo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio lėšos – tai mokymo... 74. Kadangi šioje byloje buvo nustatyta, jog valstybės skiriamų mokymo lėšų... 75. Šiame kontekste pažymėtina, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m.... 76. 2.5. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad Sprendimo 1... 77. 3. Anot Pareiškėjos, Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas taip pat prieštarauja... 78. Teismas pažymi, kad švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakymo... 79. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad Sprendimo 1... 80. 4. Pareiškėjos nuomone, Sprendimo 1 dalies 1.2. punktas taip pat... 81. Šiame sprendime minėta, kad Samanių pagrindinėje mokykloje 2007 m. – 2008... 82. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad Sprendimo 1... 83. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 84. Pareiškėjos – Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos 85. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...