Byla 2-338-173/2008

1Kauno apygardos teismo teisejas Leonas Jachimavicius, sekretoriaujant V. S., dalyvaujant ieškovei L. H., jos atstovui advokatui R. G., atsakovo individualios imones „Kauno verslo informacijos centras“atstovui advokatei Marinai Laurinaitienei, atsakovo UAB“Sandoros takas“ atstovams advokatams Snežanai Raižienei, treciojo asmens su savarankiškais reikalavimais Lietuvos Respublikos Vyriausybes atstovui Alvydui Sodoniui, viešame teismo posedyje išnagrinejes civiline byla pagal ieškoves L. H. ieškini atsakovui individualiai imonei „Kauno verslo centras“ del prievoles ivykdymo ir treciojo asmens su savarankiškais reikalavimais Lietuvos Respublikos Vyriausybes ieškini atsakovams L. H., H. H., individualiai imonei „Kauno verslo centras“, UAB „Sandoros takas“ del 1993 m. spalio 10 d. paskolos sutarties panaikinimo, 2002 m. spalio 4 d. sutarties tarp L. H., H. H. ir UAB „Sandoros takas“ del pastatu perdavimo panaikinimo, tretiesiems asmenims UAB „Raide“, Valstybes imonei Registru centras, Kauno miesto 14-ojo notaru biuro notarei Dangirai Martinonytei, UAB Draudimo kompanijai „Baltic polis“, AB „Lietuvos draudimas“, UAB „PZU Lietuva“, n u s t a t e :

2ieškove L. H. 2002 m. balandžio 26 d. kreipesi i teisma su ieškiniu, kuriuo praše priteisti iš atsakovo individualios imones „Kauno verslo informacijos centras“ 500 000 lt negražinta paskola, 630 000 lt delspinigiu bei 200 000 Lt palukanu, viso 1 330 000 Lt(b. l. 3-4, t.1). Nurode, jog 1993 m. spalio 10 d. sutartimi paskolino atsakovui iki 2000 m.gruodžio 31 d. 500 000 lt nekilnojamojo turto kapitaliniam remontui. Paskolos gavejas isipareigojo paskolos gražinimo diena už paskolos naudojimasi sumoketi ieškovei 200 000 Lt palukanu. Atsakovas taip pat isipareigojo moketi ieškovei 0, 5 procentu delspinigius už kiekviena uždelsta atsiskaityti diena nuo negražintos paskolos su palukanomis sumos.

32002 m. gegužes 9 d. šalys kreipesi i teisma su prašymu del taikos sutarties patvirtinimo ir civilines bylos nutraukimo(b. l. 17, t.1).

4Kauno apygardos teismas 2002 m. gegužes 9 d. nutartimi patvirtino ieškoves L. H. ir atsakovo II „Kauno verslo informacijos centras“ sudaryta taikos sutarti ir civiline byla nutrauke(b. l. 21-22, t.1).

5Pareiškejas Lietuvos Respublikos Vyriausybe kreipesi i teisma del proceso atnaujinimo, praše panaikinti Kauno apygardos tesimo 2002 m. gegužes 9 d. nutarti del taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo(b. l. 103-106).

6Kauno apygardos teismas 2003 m. birželio 19 d. nutartimi pareiškejo Lietuvos Respublikos Vyriausybes prašyma del proceso atnaujinimo tenkino-procesa atnaujino ir i bylos nagrinejima treciuoju asmeniu itrauke Lietuvos Respublikos Vyriausybe(b. l. 182-183, t.1).

7Lietuvos Respublikos Vyriausybe kreipesi i teisma su savarankišku ieškiniu ir patikslinusi ieškinio reikalavimus praše: pripažinti negaliojancia 1993 m. spalio 10 d. paskolos sutarti, sudaryta tarp ieškoves L. H. ir atsakovo II“Kauno verslo informacijos centras“ CK 47, 449, 51, 57 straipsniu pagrindais(b. l. 107-109, t.1;b. l. 28, t. 2); panaikinti Kauno apygardos tesimo 2002 m.gegužes 9 d. nutarti;panaikinti 2002 m. rugsejo 9 d. akciju pasirašymo sutartimi perleistus pastatus A. Jakšto g. 4, 4a, Rotušes a. 24, Kaune, ir išreikalauti juos iš neteiseto UAB „Sandoros takas“ valdymo. Nurode, kad tarp šaliu sudaryta paskolos sutartis prieštarauja imperatyvioms istatymo normoms. Pagal 1990 m. rugsejo 25 d. Valstybiniu imoniu istatymo 3 straipsnio 3 dali, 22 straipsni imones veiklos ekonomini pagrinda sudaro valstybei nuosavybes teise priklausantis turtas, kuri valstybe perduoda imonei investuodama kaip patiketiniui. Imones teises valdyti, naudoti ir disponuoti jai perduotu valstybes turtu nustato nurodytas istatymas ir imones istatai. Teige, kad atsakovas II „Kauno verslo informacijos centras“neturejo teises už skolas perleisti valstybei nuosavybes teise priklausanciu ir atsakovo patikejimo teise valdomu pastatu. Treciojo asmens Lietuvos Respublikos Vyriausybes nuomone šaliu paskolos sutartis buvo sudaryta tik del akiu, neketinant sukurti teisniu pasekmiu ir buvo tariamas sandoris.

8Kauno apygardos teismas 2004 m. vasario 3 d. sprendimu Kauno apygardos tesimo 2002 m. gegužes 9 d. nutarti, kuria patvirtinta taikos sutartis, panaikino. Lietuvos Respublikos Vyriausybes ieškini atmete. Ieškoves L. H. ieškini tenkino-priteise iš atsakovo II „Kauno verslo informacijos centras“ 500 000 Lt paskola, 200 000 Lt palukanu, 630 000 Lt delspinigiu ieškovei L. H.. Iš atsakovo II „Kauno verslo informacijos centras“ priteise 100 Lt žymini mokesti ieškovei L. H. bei 66 400 Lt žymini mokesti valstybei.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2004 m. gegužes 11 d. nutartimi tenkino Lietuvos Respublikos Vyriausybes apeliacini skunda ir Kauno apygardos teismo 2004 m. vasario 3 d. sprendima panaikino ir byla gražino nagrineti iš naujo.

10Ieškove L. H. su treciojo asmens ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ji savo asmeninius 500 000 Lt paskolino individualiai imonei Kauno verslo informacijos centras. Pinigai grynais buvo perduoti centro direktoriui S. E. Lapeikai. II Kauno verslo informacijos centras šia skola pripažista.

11Atsakovas UAB „Sandoros takas“ su treciojo asmens ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad UAB „Sandoros takas“ yra teisetas ginco pastatu savininkas, pastatus isigijo atlygintino sandorio pagrindu, 2002 m. spalio 4 d. akciju pasirašymo sutarties pagrindu(CK 6. 239 str., 6. 397 str., Akciniu bendroviu istatymo 52 ir 48 straipsniai.

12Atsakovas Individuali imone „Kauno verslo informacijos centras“ su ieškiniu nesutinka. Imones istatai nedraude skolintis pinigines lešas iš fiziniu asmenu. Vyriausybes atstovas nenurodo, kuo pasireiške piktavališkumas. Sandoris, atstovo sudarytas piktavališkai susitarus su kita šalimi ir kenkiantis atstovaujamojo interesams, gali buti pripažintas negaliojanciu tik pagal atstovaujamojo ieškini(CK 1. 86 str.). Individualiai imonei „Kauno verslo informacijos centras“ buvo paskolinti pinigai, todel sandoris buvo pilnai ivykdytas, del ko negali buti laikytinas tariamuoju(CK 1. 86 str.). UAB „Sandoros takas“ yra sažiningas igijejas, todel ginco pasatai negali buti iš jo išreikalauti.

13Ieškinys tenkintinas dalinai.

141992m. rugsejo 14 d. Lietuvos informacijos institutas individualia imone „Kauno verslo informacijos centras“ isteige vadovaudamasis 1992 m. gegužes 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo Nr. 370 rekomendacija ir 1992 m. gegužes 29 d. Vyriausybes nutarimu Nr. 412. Kauno verslo informacijos centrui buvo perduoti ginco pastatai ir kitas turtas, kuriu verte 614 tukst. litu. Kauno verslo informacijos centras savo veikloje turejo vadovautis istatymais, reguliuojanciais valstybiniu imoniu veikla. Imones veiklos ekonomini pagrinda sudaro valstybei nuosavybes teise priklausantis turtas, kuris imonei perduotas patikejimo teise. Sutinkamai su 1998 m. Valstybes ir savivaldybes turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo istatymo 9 straipsnio 2 dalimi, imones turi teise priimti sprendimus, susijusius su turto perleidimu kitu asmenu nuosavyben ar daiktiniu teisiu suvaržymu, jei kiti istatymai nenumato kitaip. Be Vyriausybes, kuri disponuoja valstybes turtu, sutikimo individuali imone „Kauno verslo informacijos centras“ neturejo teises užtikrinti savo isipareigojimu ginco pastatais. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, naikintini 1993 m. spalio 10 d. sutarties, sudarytos tarp individualios imones „Kauno verslo informacijos centras“, ketvirtas ir 9.1 punktai, kuriais paskolos gavejas individuali imone „Kauno verslo informacijos centras“, priemes pinigus, ju gražinima paskolos davejui L. H. užtikrina savo turtu, kad paskolos gavejas gali perduoti imones nekilnojamaji turta paskolos davejo nuosavyben kaip užmokesti už savo pinigines lešas, kaip prieštaraujancius imperatyvioms istatymo normoms(CK 1. 80 straipsnis).

15Esminis sandorio požymis, skiriantis ji nuo kitu teisiniu veiksmu, yra jo subjektu valia, nukreipta sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ar pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis, 1964 m. CK 40 straipsnio 1 dalis). Sandorio sudarymo priežastimi paprastai yra sandori sudaranciu asmenu poreikiai (interesai), kurie formuoja vidine sandorio dalyviu valia ir nulemia sandorio pagrinda (teisini tiksla). Nuo sandorio tiesioginio teisinio tikslo priklauso jo teisinis kvalifikavimas, t. y. tai, kokie materialiniai istatymai yra taikomi sandoriui. Neturintys esminio valios elemento – siekio sukurti tam tikras civilines teises ir pareigas – veiksmai nera sandoriai. Praktikoje buna situaciju, kai vedini vienu ar kitu tikslu asmenys simuliuoja sandorio sudaryma, t. y. atlieka veiksmus, formaliai atitinkancius sandorio forma, realiai nesiekdami sandorio prigimti atitinkancio teisinio tikslo. Tokioms faktinems situacijoms reguliuoti skirtas tariamo sandorio institutas. CK 1.86 straipsnyje nustatyta, kad tik del akiu (neketinant sukurti teisiniu pasekmiu) sudarytas sandoris negalioja. Tariamas sandoris yra niekinis ir sukelia teisines pasekmes, nurodytas CK 1.80 straipsnio 2 dalyje, t. y. restitucija. Analogiškos taisykles buvo nustatytos 1964 m. CK 51, 47 straipsniuose.

16Gincuose del tariamo sandorio teisiniu pasekmiu taikymo galioja bendrosios civilines procesines irodinejimo taisykles, pareiga irodyti sandorio tariamuma tenka šaliai, kuri šia aplinkybe grindžia savo pozicija byloje. Pagal susiformavusia teismu praktika bylose del sandoriu pripažinimo tariamais irodinejimo dalykas yra dvi pagrindines faktiniu aplinkybiu, patvirtinanciu ar paneigianciu sandorio fiktyvuma, grupes: pirma, teismai turi nustatyti, ar atsirado sandorio teisine prigimti atitinkancios teisines pasekmes-ar sandorio dalyviai realiai igijo atitinkamas civilines teises ir pareigas; antra, teismai turi aiškintis, kokia buvo tikroji sandorio šaliu valia, ju elgesio motyvai ir tikslai.

17Paskolos sutarties savoka reikalauja dvieju butinu šiai sutarciai salygu:skolinamu pinigu perdavimo ir paskolos gavejo isipareigojimo gautus pinigus gražinti paskolos davejui(1964 m. CK 291 straipsnis).

181993 m. spalio 10 d. sutarties 1 punkte nurodyta, kad L. H. perduoda paskolos gavejui 500 000 Lt, o paskolos gavejas isipareigoja gražinti 500 000 Lt iki 2000m. gruodžio 31 d. Taip pat paskolos gavejas isipareigojo už paskolos naudojimasi sumoketi palukanas paskolos gavejui sumoje 200 000 Lt, kurios sumokamos paskolos gražinimo diena(Sutarties 1 ir 5 punktai).Paskolos gavejas paskola naudoja savo turimo nekilnojamojo turto kapitaliniam remontui(Sutarties 2 punktas). Ieškove L. H. teigia, kad ji Individualios imones „Kauno verslo informacijos centras“ direktoriui S. E. Lapeikai perdavusi 500 000 Lt. Liudytoju apklaustas S. E. Lapeika patvirtino, kad jis 500 000 Lt gaves. Nurodo, kad pinigai buvo reikalingi imonei priklausanciu pastatu remontui. Gaunant pinigus buvo surašyti kasos pajamu orderiai(b. l. 11, t.1). Pinigai buvo saugomi imones seife, kadangi remontas buvo vykdomas ukio budu, todel už darbus reikejo moketi grynaisiais. 2003 m. imone buvo apvogta, dingo dalis imones dokumentu. Tai patvirtina baudžiamosios bylos Nr. 22-1-044-03 medžiaga.

19Liudytojas S. E. Lapeika taip pat parode, kad imoneje nebuvo finansininko, kuris užtikrintu tinkama finansine apskaita. Imones finansus padejo tvarkyti Miliauskiene, kuri šiuo metu yra mirusi. Ji taip pat dalyvavo gaunant iš L. H. pinigus. Pinigai buvo panaudoti kapitaliniam remontui atlikti. Steigejas Lietuvos informacijos institutas imonei pinigu neskyre, todel imone skolindamasi turejo pasirupinti remontui reikalingais pinigais.

20Kauno apygardos teismo 2004 m. liepos 9 d. nutartimi buvo paskirta statybine-ekonomine ekspertize. Ekspertams buvo užduoti sekantys klausimai: 1)ar buvo atliktas individualios imones „Kauno verslo informacijos centras“ pastatu, esanciu A. Jakšto g. 4, 4a, Rotušes a. 24, Kaune, kapitalini remontas; 2)kokia yra šiu pastatu kapitalinio remonto verte? Ekspertize atliko UAB „Geomatas“. Ekspertizes metu nustatyta, kad pastatu kapitalinis remontas buvo atliktas, kapitalinio remonto darbu verte yra 610 000 Lt(t.1, Pastatu vertinimo ir ekspertizes ataskaita).

21Liudytojas A. Bigelis, kuris tiesiogiai dalyvavo ekspertizes atlikime, parode kapitalinis remontas galejo buti atliktas tarp 1995 ir 2000m. Konkreciau nustatyti negalima, nes nebuvo pateikta projektine-technine dokumentacija ir buhalteriniai duomenys.

22Iš vertinimo ir ekspertizes ataskaitos matyti, kad buvo pakeista stogo danga pietineje puseje, atlikti stogo konstrukcijos darbai, vidaus apdaila, laiptineje irengta perdanga su atramomis, pakeistos medines grindys ir t.t.(24-25 lapai).

23Imone 2000m. gruodžio 31 d. valstybinei mokesciu inspekcijai pateike metine finansine atskaitomybe, kurioje nurodyta, imone nuo 1992 m. rugsejo 14 d. iki 2000m. sausio 3d. veiklos nevykde(iplauku neturejo), nes vykde pastatu kapitalinio remonto darbus. Pagal sudaryta baigiamojo remonto darbu atlikimo akta-atliko kapitalinio remonto darbu už 500935 Lt, trumpalaikiai isipareigojimai-500932 Lt(b. l. 85-86, t.1)

24Lietuvos Respublikos Vyriausybe 1992 m. gegužes 29 d. nutarimu Nr. 412 patvirtino Lietuvos informacijos instituto istatus. Šiu istatu 6 punktu nustatyta, kad institutas yra individualiu(personaliniu) imoniu-regioniniu technologines ir komercines informacijos centru, turinciu juridinio asmens statusa, steigejas. Šie informacijos centrai neišlaikomi iš Lietuvos valstybes biudžeto. Tai patvirtina liudytojo S. E. Lapeikos parodymus, kad imone, noredama išlaikyti pastatus, turejo skolintis pinigus.

25Sudarant paskolos sutarti ieškove L. H. individualioje imoneje „Kauno verslo informacijos centras“ dar nedirbo, ji imoneje pradejo dirbti 1997 m. liepos 10 d., todel nera pagrindo teigti, kad tarp ieškoves L. H. ir imones buvo piktavališkas susitarimas.

26Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1993 m. rugpjucio 31d. nutarimu Nr. 673 „ Del priemoniu atsiskaitymu tvarkai pagerinti ir atsiskaitymams tarp Lietuvoje esanciu subjektu sureguliuoti“, kuris galiojo nuo 1993 m. rugsejo 3 d. iki 2000m. balandžio 14 d., buvo uždrausta valstybinems, akcinems bendrovems ir uždarosioms akcinems bendrovems atsiskaityti tarpusavyje už prekes ir paslaugas grynais pinigais, jeigu atsiskaitymu suma yra didesne kaip 500 litu per diena(1.1 punktas). Šio nutarimo pažeidimas nepaneigia paskolos fakto.

27Paskolos sudarymo metu imonems nebuvo draudžiama skolintis iš privaciu asmenu, todel nepagristas argumentas, kad visa paskolos sutartis savo turiniu prieštaravo juridinio asmens veiklos tikslams.

28Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, darytina išvada, kad L. H. imonei paskolino 500 000 Lt. Imones tikslas buvo atlikti turimu pastatu remonta. Esant tokioms aplinkybems negali buti naikintini 1993m. spalio 10 d. paskolos sutarties 1, 2, 3, 5,6, 7 punktai.

29Kauno apygardos teismas taikos sutarti patvirtino galiojant 1964 m. civilinio proceso kodeksui, t. y. 2002 m. gegužes 9d. CPK 35 straipsnio 2 dalimi (1964 m. CPK) nustatyta, kad teismas nepriima ieškovo atsisakymo nuo ieškinio, atsakovo pripažinimo ieškinio ir netvirtina šaliu sudarytos taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja istatymui arba pažeidžia kieno nors teises ir istatymo saugomus interesus. Ginco pasatai priklause valstybei, o atsakovas individuali imone „Kauno verslo informacijos centras“ šiuos pastatus valde tik patikejimo teise. Atsakovas individuali imone „Kauno verslo informacijos centras“ perdave ieškovei L. H. ginco pastatus nebudama ju savininku, pažeidžiant valstybes interesus. Del šios aplinkybes 2002 m. gegužes 2 d. nutartis naikintina.

302002m. spalio 4 d. UAB „Sandoros takas“, atstovaujama Alvydo Cikanaviciaus, ir sutuoktiniu H. H. bei L. H. sudare akciju pasirašymo sutarti, kuria UAB „Sandoros takas“ šia sutartimi isipareigojo akcijas pasirašiusiems asmenims L. H. ir H. H. parduoti po 3 200 Lt paprastuju vardiniu, 640 000 Lt nominalios vertes, akciju, o akcijas pasirašantys asmenys isipareigojo visa akciju emisijos kaina padengti nepiniginiu inašu, perduodami pastatus esancius A. Jakšto g. 4, 4a, Rotušes a. 24, Kaune. UAB „Sandoros takas“ laikytinas sažiningu igijeju, kadangi nera duomenu, kad UAB „sandoros takas“ žinojo ar turejo žinoti, kad isigyja daikta iš asmens, neturincio teises ji perduoti. Šiuo konkreciu atveju, tai Individuali imone neturejo teises ginco nekilnojamaji turta perduoti L. H., o jai priklausanciu turtu disponuoja savo nuožiura. Iš sažiningo igijejo negali buti išreikalautas nekilnojamasis daiktas, išskyrus atvejus, kai savininkas toki daikta prarado del kitu asmenu padaryto nusikaltimo(CK 4.96 straipsnio 2 dalis).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 307 straipsniais,

Nutarė

32ieškini tenkinti dalinai.

33Panaikinti 1993 m. spalio 10 d. paskolos sutarties, sudarytos tarp individualios imones „Kauno verslo informacijos centras“, atstovaujamos direktoriaus S.E. Lapeikos, ir L. H., ketvirta punkta, kuriuo paskolos gavejas individuali imone „Kauno verslo informacijos centras“, priemes pinigus, ju gražinima paskolos davejui L. H. užtikrina savo turtu; devinta punkta, kuriuo paskolos gavejas gali perduoti imones nekilnojamaji turta paskolos davejo nuosavyben kaip užmokesti už savo pinigines prievoles. Likusioje dalyje paskolos sutarti palikti nepakeista.

34Panaikinti Kauno apygardos teismo 2002 m. gegužes 9 d. nutartimi patvirtinta taikos sutarti. Atmesti ieškini dalyje del 2002 m. spalio 4 d. akciju pasirašymo sutarties, kuria L. H. ir H. H. UAB –vei „Sandoros takas“ perdave pastatus, esancius A. Jakšto g. 4, Kaune, A. Jakšto g. 4a, Kaune, ir Rotušes a. 24, Kaune, panaikinimo ir pastatu gražinimo individualiai imonei „Kauno verslo informacijos centras“.

35Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant Kauno apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisejas Leonas Jachimavicius, sekretoriaujant 2. ieškove L. H. 2002 m. balandžio 26 d. kreipesi i teisma... 3. 2002 m. gegužes 9 d. šalys kreipesi i teisma su prašymu del taikos sutarties... 4. Kauno apygardos teismas 2002 m. gegužes 9 d. nutartimi patvirtino ieškoves 5. Pareiškejas Lietuvos Respublikos Vyriausybe kreipesi i teisma del proceso... 6. Kauno apygardos teismas 2003 m. birželio 19 d. nutartimi pareiškejo Lietuvos... 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybe kreipesi i teisma su savarankišku ieškiniu ir... 8. Kauno apygardos teismas 2004 m. vasario 3 d. sprendimu... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2004 m. gegužes 11 d. nutartimi tenkino Lietuvos... 10. Ieškove L. H. su treciojo asmens ieškiniu nesutinka.... 11. Atsakovas UAB „Sandoros takas“ su treciojo asmens ieškiniu nesutinka.... 12. Atsakovas Individuali imone „Kauno verslo informacijos... 13. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 14. 1992m. rugsejo 14 d. Lietuvos informacijos institutas individualia imone 15. Esminis sandorio požymis, skiriantis ji nuo kitu teisiniu veiksmu, yra jo... 16. Gincuose del tariamo sandorio teisiniu pasekmiu taikymo galioja bendrosios... 17. Paskolos sutarties savoka reikalauja dvieju butinu šiai sutarciai... 18. 1993 m. spalio 10 d. sutarties 1 punkte nurodyta, kad L.... 19. Liudytojas S. E. Lapeika taip pat parode, kad imoneje nebuvo finansininko,... 20. Kauno apygardos teismo 2004 m. liepos 9 d. nutartimi buvo paskirta... 21. Liudytojas A. Bigelis, kuris tiesiogiai dalyvavo ekspertizes atlikime, parode... 22. Iš vertinimo ir ekspertizes ataskaitos matyti, kad buvo pakeista stogo danga... 23. Imone 2000m. gruodžio 31 d. valstybinei mokesciu inspekcijai pateike metine... 24. Lietuvos Respublikos Vyriausybe 1992 m. gegužes 29 d. nutarimu Nr. 412... 25. Sudarant paskolos sutarti ieškove L. H. individualioje... 26. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1993 m. rugpjucio 31d. nutarimu Nr. 673 „... 27. Paskolos sudarymo metu imonems nebuvo draudžiama skolintis iš privaciu... 28. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, darytina išvada, kad 29. Kauno apygardos teismas taikos sutarti patvirtino galiojant 1964 m. civilinio... 30. 2002m. spalio 4 d. UAB „Sandoros takas“, atstovaujama Alvydo Cikanaviciaus,... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 307 straipsniais,... 32. ieškini tenkinti dalinai.... 33. Panaikinti 1993 m. spalio 10 d. paskolos sutarties, sudarytos tarp... 34. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2002 m. gegužes 9 d.... 35. Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo gali buti skundžiamas Lietuvos...