Byla 2S-1148-881/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Eduardo Sergėjevo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus skundas dėl antstolio Eduardo Sergėjevo veiksmų, suinteresuoti asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Jumps“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltic oil“, akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Kentek Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Tetas“, uždaroji akcinė bendrovė „Matuizų plytinė“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti antstolio Eduardo Sergėjevo 2018 m. spalio 25 d. patvarkymo reg. Nr. S16-45414 dalį dėl įpareigojimo spręsti piniginių lėšų paskirstymo klausimą ir 2018 m. lapkričio 9 d. patvarkymą reg. Nr. S16-46305 dėl įpareigojimo pervesti lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0190/18/00739. Nurodė, kad UAB „Jumps“ atsiskaitomojoje sąskaitoje esančios piniginės lėšos buvo nurašytos vykdant skolininkės UAB „Matuizų plytinė“ skolos valstybinio socialinio draudimo fondui išieškojimą. Skolininkė valstybinio socialinio draudimo fondui buvo skolinga 42 920,86 Eur. Šios skolos išieškojimui buvo taikytos priverstinio poveikio priemonės, tačiau skola neišieškota. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 40 straipsnio nuostatomis, gavus dokumentus, patvirtinančius, kad UAB „Jumps“ yra praleidusi skolos grąžinimo terminus, siekiant išieškoti skolininkės UAB „Matuizų plytinė“ skolą, 2018 m. rugsėjo 18 d. UAB „Jumps“ buvo išsiųstas raginimas dėl 28 410,99 Eur skolos sumokėjimo. 2018 m. rugsėjo 28 d. UAB „Jumps“ sumokėjo dalį raginime nurodytos skolos, t. y. 15 000 Eur, tačiau likusios sumos, t. y. 13 410,99 Eur, nesumokėjo. Todėl vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20 straipsniu ir 40 straipsnio 3 dalimi, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius priėmė sprendimą dėl 13 410,99 Eur skolos iš UAB „Matuizų plytinė“ skolininkės UAB „Jumps“ išieškojimo priverstine tvarka ir pateikė mokėjimo nurodymą kredito įstaigoms dėl šios sumos nurašymo. 2018 m. spalio 18 d. buvo nurašyta UAB „Jumps“ atsiskaitomojoje sąskaitoje buvusi 13 410,99 Eur suma. Pareiškėjas nesutinka su antstolio ginčijamuose patvarkymuose išdėstytais argumentais dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 754 straipsnio 5 dalyje įtvirtinto proporcingumo principo pažeidimo. Pareiškėjo teigimu, CPK 754 straipsnio 5 dalis įpareigoja antstolį proporcingai paskirstyti jo iš skolininko išieškotas sumas išieškotojams, o pareiškėjas nėra pateikusi antstoliams vykdyti sprendimo dėl priverstinio skolos išieškojimo, prašoma paskirstyti suma yra išieškota vykdant priverstinį skolos išieškojimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui, todėl pareiškėjas taikė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.9301 straipsnio nuostatas. Pagal CK 6.9301 straipsnio 1 dalies 3 punktą, pareiškėjo reikalavimas yra pirmesnės eilės negu kiti antstolio vykdomi išieškojimai. Pažymėjo, kad išieškojimas buvo vykdomas elektroninių ryšių priemonėmis ir piniginės lėšos buvo automatiškai nurašytos mokėjimo nurodymu per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą (toliau – PLAIS). Taip buvo užtikrintas proporcingo kreditorių reikalavimų patenkinimo principas, nes PLAIS pinigines lėšas proporcingai paskirsto nurašymo nurodymų teikėjams. Nurodė, kad antstolis galėjo pateikti nurodymą apriboti disponavimą lėšomis arba nurodymą nurašyti lėšas, tačiau to nepadarė. UAB „Jumps“ piniginės lėšos, pasiekiamos per PLAIS, šiuo atveju nebuvo areštuotos, todėl galėjo būti paskirstytos. Be to, prašomi panaikinti patvarkymai neatitinka įstatymo nustatytų turinio ir formos reikalavimų, jų neįmanoma įvykdyti, nes antstolis patvarkymuose nenurodė, nei kokio dydžio dalį lėšų pareiškėjas turi pervesti, taip pat nėra aišku, kaip šią proporcingą dalį apskaičiuoti ir nuo kurio laikotarpio. Dėl nurodytų aplinkybių antstolio 2018 m. spalio 25 d. ir 2018 m. lapkričio 9 d. priimti patvarkymai, anot pareiškėjo, yra neteisėti, todėl turi būti panaikinti.

72.

8Antstolis Eduardas Sergėjevas 2018 m. lapkričio 22 d. patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino ir persiuntė jį nagrinėti teismui. Nurodė, kad vykdo iš viso 4 vykdomąsias bylas dėl skolų išieškojimo iš skolininkės UAB „Matuizų plytinė“. Skolininkei yra pradėtas vykdymo procesas, todėl kreditorių reikalavimai tenkinamai pagal CPK 754 straipsnio, o ne pagal CK 6.9301 straipsnio nuostatas. Pareiškėjas buvo informuotas apie skolininkei UAB „Matuizų plytinė“ pradėtą vykdymo procesą, todėl neteisėtai taikė CK 6.9301 straipsnio nuostatas ir nepagrįstai savo reikalavimą laikė aukštesnės eilės nei kiti antstolio vykdomi išieškojimai. Teisės aktai neįtvirtina teisės antstoliui per PLAIS sistemą teikti nurodymą apriboti disponavimą lėšomis arba nurodymą nurašyti lėšas nuo trečiojo asmens (ne skolininko) sąskaitų, tačiau tai negali iškreipti proporcingumo ir kreditorių lygiateisiškumo principų esmės. Pareiškėjui buvo pateikta visa informacija dėl jo išieškotų lėšų paskirstymo, tačiau pareiškėjas to neatliko, lėšų į antstolio depozitinę sąskaitą nepervedė.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi pareiškėjo skundą patenkino – panaikino antstolio Eduardo Sergėjevo 2018 m. spalio 25 d. patvarkymo reg. Nr. S16-45414 dalį dėl įpareigojimo spręsti piniginių lėšų paskirstymo klausimą ir 2018 m. lapkričio 9 d. patvarkymą reg. Nr. S16-46305 dėl įpareigojimo pervesti lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą.

124.

13Teismas sutiko su antstolio argumentais, kad vykdymo procese kreditorių reikalavimų patenkinimo eiliškumo taisykles reglamentuoja CPK 754 straipsnis, o ne CK 6.9301 straipsnis, kuris netaikomas vykdymo procese. Todėl nagrinėjamu atveju vykdant priverstinio išieškojimo procesą iš skolininkės UAB „Matuizų plytinė“ tiek antstolis, tiek pareiškėjas, anot teismo, turėjo vadovautis CPK 754 straipsniu, o ne CK 6.9301 straipsnio nuostatomis.

145.

15Teismas nurodė, kad, pagal CPK 749 straipsnio aiškinimo ir taikymo teismuose praktiką, turtinės teisės arešto turinį sudaro dvejopo pobūdžio įpareigojimai, t. y. vienas jų skirtas skolininkui, kurio turtinei teisei taikomas areštas, kitas – asmeniui, kuris turi įvykdyti skolininko turtinę teisę sudarantį reikalavimą (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-238-450/2018 ir kt.). Taigi areštuojant turtines teises ribojamos ne tik skolininko teisės, bet ir prievolės skolininko veiksmai, nustatant pareigą pervesti areštuotas lėšas į nurodytą sąskaitą. Teismas sutiko su antstolio 2018 m. lapkričio 22 d. patvarkyme išdėstytais argumentais, kad nei CPK, nei Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas, nei Sprendimų vykdymo instrukcija neįtvirtina teisės antstoliui per PLAIS sistemą teikti nurodymą apriboti disponavimą lėšomis arba nurodymą nurašyti lėšas nuo trečiojo asmens (ne skolininko) sąskaitų. Todėl pareiškėjo argumentai, kad antstolis galėjo pateikti nurodymą apriboti disponavimą lėšomis per PLAIS arba nurodymą nurašyti lėšas iš UAB „Jumps“ sąskaitų, tačiau to nepadarė, yra nepagrįsti. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad antstolio 2018 m. rugpjūčio 16 d. ir 2018 m. rugsėjo 5 d. patvarkymai areštuoti išmokėtinas lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriais antstolis areštavo skolininkės turtines teises į savo skolininkę UAB „Jumps“, yra privalomi tik skolininkei ir UAB „Jumps“, tačiau ne pareiškėjui. Pareiškėjas taip pat niekaip nėra saistomas ir (ar) įpareigotas antstolio ir UAB „Jumps“ susitarimo mokėti skolą pagal grafiką.

166.

17Teismo vertinimu, pareiškėjas, išsiuntęs skolininkės skolininkei UAB „Jumps“ 2018 m. rugsėjo 18 d. raginimą, taip pat priėmęs 2018 m. spalio 17 d. sprendimą dėl 13 410,99 Eur skolos iš UAB „Matuizų plytinė“ skolininkės UAB „Jumps“ išieškojimo priverstine tvarka ir pateikęs mokėjimo nurodymą dėl šios sumos nurašymo per PLAIS, šiuos veiksmus atliko laikydamasis jam suteiktų teisių ir pareigų pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Teismas sutiko su pareiškėjo skunde nurodytais argumentais, kad jis, pateikęs mokėjimo nurodymą dėl sumos nurašymo per PLAIS, kuri sukurta ir įdiegta, siekiant užtikrinti centralizuotą ir automatizuotą apribojimų ir nurašymų procesų valdymą, tvarkymą ir kontrolę, taip sudarant sąlygas garantuoti proporcingą visų išieškotojų teisių apsaugą, skolininkei neturint reikiamų finansinių išteklių visiems įsipareigojimams padengti, nepaisant to, kad pareiškėjui buvo žinoma apie skolininkės UAB „Matuizų plytinė“ atžvilgiu antstolio vykdomą išieškojimą, nepažeidė CPK 754 straipsnio nuostatų, nes savo veiksmus atliko laikydamasis jam pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą suteiktų įgalinimų, UAB „Jumps“ piniginės lėšos, pasiekiamos per PLAIS, nebuvo areštuotos, todėl nagrinėjamu atveju galėjo būti pareiškėjo nurašytos.

187.

19Teismas pažymėjo, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus 2018 m. spalio 17 d. sprendimas dėl 13 410,99 Eur skolos iš UAB „Matuizų plytinė“ skolininkės UAB „Jumps“ išieškojimo priverstine tvarka per 20 dienų galėjo būti skundžiamas. Tačiau teismui nėra pateikta duomenų, kad suinteresuoti asmenys, kurių teises galimai sprendimas pažeidžia, būtų šį sprendimą apskundę, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO teismas tokių duomenų taip pat nenustatė. Taigi, anot teismo, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus 2018 m. spalio 17 d. sprendimas yra priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – ir VSDĮ) 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, yra galiojantis ir turtintis vykdomojo dokumento galią, todėl turi būti vykdomas. Antstolis skundžiamais patvarkymais neturi jam vykdymo proceso normų suteiktų įgalinimų ir teisių paneigti šį administracinį aktą, priimtą pareiškėjos kompetencijų ir įgalinimų ribose.

208.

21Teismas konstatavo, kad antstolio 2018 m. spalio 25 d. patvarkyme reg. Nr. S16-45414 nurodytas įpareigojimas pareiškėjui išspręsti piniginių lėšų paskirstymo klausimą, laikantis proporcingo kreditorių reikalavimų patenkinimo reikalavimo, numatyto CPK 754 straipsnio 5 dalyje, taip pat 2018 m. lapkričio 9 d. patvarkyme reg. Nr. S16-46305 nurodytas įpareigojimas pareiškėjui pervesti lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą yra nepagrįsti, o antstolio veiksmai, priimant šiuos patvarkymus, pripažintini neteisėtais, nes antstoliui nagrinėjamu atveju nėra suteikta teisė įpareigoti pareiškėją, kuris nėra antstolio Eduardo Sergėjevo vykdomųjų bylų (vykdymo procesų) dalyvis, išspręsti piniginių lėšų paskirstymo klausimą ar pervesti lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą. CPK LV skyriuje nustatyta lėšų paskirstymo ir išmokėjimo išieškotojams tvarka yra taikoma antstoliui jo išieškotai sumai paskirstyti, o ne vykdymo proceso šalims ar kitiems suinteresuotiems asmenims (CPK 633 straipsnis) – taigi nagrinėjamu atveju ne pareiškėjui.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

239.

24Atskiruoju skundu antstolis Eduardas Sergėjevas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

259.1.

26Esant skirtingam teisiniam reglamentavimui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba įgyja pranašumą kitų kreditorių atžvilgiu, kadangi turi galimybę areštuotas pinigines lėšas nurašyti priverstine tvarka iš trečiojo asmens (ne skolininko) banko sąskaitų.

279.2.

28Pareiškėjas, prieš priimdamas sprendimą priverstinai nurašyti lėšas iš UAB „Jumps“ banko sąskaitų, žinojo, kad kiti subjektai, vykdantys išieškojimą iš UAB „Matuizų plytinė“, jau yra pateikę patvarkymus areštuoti išmokėtinas lėšas, todėl pareiškėjas, teikdamas PLAIS nurodymą, nurašė pinigines lėšas, kurios jau buvo areštuotos antstolių.

299.3.

30Nors, kaip nustatė teismas, pareiškėjas nepažeidė VSDĮ 20 straipsnio nuostatų, tačiau tokiais veiksmais pažeidė CPK 754 straipsnyje įtvirtintą kreditorių reikalavimų proporcingumo principą bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje formuojamą išieškotojų lygiateisiškumo principą.

319.4.

32Nagrinėjamu atveju susidaro dviejų teisės normų prieštaravimas, t. y. VSDĮ 20 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir CPK 754 straipsnio. Esant teisės normų prieštaravimui, tikslinga suformuluoti VSDĮ 20 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo taisyklę tais atvejais, kai išieškojimą iš skolininko vykdo ne vien Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, bet ir antstoliai.

3310.

34Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

3510.1.

36Antstolio patvarkymai areštuoti išmokėtinas lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriais antstolis areštavo skolininkės turtines teises į jos skolininkę UAB „Jumps“, yra privalomi tik skolininkei ir UAB „Jumps“, tačiau ne pareiškėjui. Pareiškėjas taip pat nėra saistomas ir (ar) įpareigotas antstolio ir UAB „Jumps“ susitarimo mokėti skolą pagal grafiką. Be to, nei CPK, nei kitos vykdymo procesą reglamentuojančios nuostatos nenumato galimybės išieškojimą vykdyti remiantis su antstoliu sudarytu susitarimu pagal skolų mokėjimo grafiką. Todėl antstolio veiksmai tokiu būdu vykdant išieškojimą laikytini neteisėtais.

3710.2.

38Nagrinėjamu atveju buvo užtikrinamas proporcingo kreditorių reikalavimų patenkinimo principas, kadangi būtent PLAIS pinigines lėšas proporcingai paskirsto nurašymo nurodymų teikėjams. Antstolio 2018 m. rugpjūčio 16 d. ir 2018 m. rugsėjo 7 d. patvarkymais UAB „Jumps“ buvo įpareigota areštuoti išmokėtinas lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, likusios UAB „Jumps“ piniginės lėšos, esančios kredito įstaigose atidarytose sąskaitose ir pasiekiamos per PLAIS, buvo neareštuotos, todėl paskirstytinos. Taigi pareiškėjas, vykdydamas išieškojimą iš UAB „Jumps“ priklausančių piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose, nepažeidė CPK 754 straipsnio 5 dalyje įtvirtinto proporcingumo principo, pareiškėjo veiksmai yra teisėti.

39Teismas

konstatuoja:

40IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

41Atskirasis skundas tenkinamas.

4211.

43Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). CPK 329 straipsnio 2 dalyje išdėstytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4412.

45Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria patenkintas skundas dėl antstolio veiksmų – panaikinti antstolio patvarkymai (jų dalys), kuriais pareiškėjas įpareigotas spręsti išieškotų lėšų paskirstymo klausimą pagal CPK 754 straipsnį.

4613.

47Byloje nustatyta, kad iš to paties skolininko išieškojimą vykdo (vykdė) tiek pareiškėjas – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius, tiek antstolis. Abu išieškojimą nukreipė į lėšas, kurias skolininkui turėjo išmokėti UAB „Jumps“. Antstolis priėmė 2018 m. rugpjūčio 16 d. ir 2018 m. rugsėjo 5 d. patvarkymus, kuriais areštavo atitinkamai 9 903,76 Eur ir 6 946,96 Eur skolininkui išmokėtinas lėšas bei įpareigojo UAB „Jumps“ šias lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, o pareiškėjas 2018 m. spalio 17 d. priėmė sprendimą dėl 13 410,99 Eur skolos iš UAB „Jumps“ išieškojimo priverstine tvarka ir pateikė mokėjimo nurodymą kredito įstaigoms dėl šios sumos nurašymo. 2018 m. spalio 18 d. pareiškėjo mokėjimo nurodymo pagrindu 13 410,99 Eur suma buvo automatiškai nurašyta nuo UAB „Jumps“ banko sąskaitos per PLAIS.

4814.

49Apelianto teigimu, pareiškėjas, nurašydamas ginčo lėšas, pažeidė kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcingumo principą, įtvirtintą CPK 754 straipsnyje, taip pat išieškotojų lygiateisiškumo principą, nes, tai žinodamas, nurašė tas lėšas, kurios jau buvo areštuotos antstolių.

5015.

51Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, vykdydamas priverstinį skolos išieškojimą iš skolininko, vadovavosi Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančiu, kad Fondo valdybos teritoriniai skyriai laiku nesumokėtas socialinio draudimo įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas gali išieškoti priverstine tvarka, duodami nurodymą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai nesumokėtas socialinio draudimo įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas nurašyti iš draudėjo ar draudėjo skolininko, praleidusio skolos grąžinimo draudėjui terminą, sąskaitos, o patikrinimo metu surinktų dokumentų ir kitų įrodymų pagrindu nustačius, kad draudėjo piniginės sumos yra pas kitus draudėjus, – ir iš tokių draudėjų sąskaitų kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatyta tvarka.

5216.

53CPK 754 straipsnyje nustatyta, kad hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės; pirmąja eile patenkinami reikalavimai išieškoti išlaikymą ir reikalavimai atlyginti žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat atsiradusią dėl maitintojo netekimo; antrąja eile patenkinami darbuotojų reikalavimai, atsirandantys iš darbo teisinių santykių; trečiąja eile patenkinami visi kiti reikalavimai; o tais atvejais, kai išieškotos sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, jie patenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai.

5417.

55Taigi pareiškėjo pareiga laikytis CPK 754 straipsnyje įtvirtintos išieškotojų reikalavimų patenkinimo eilės yra tiesiogiai numatyta VSDĮ, kuriuo vadovaudamasis pareiškėjas vykdė išieškojimą iš skolininko. Tą, t. y. kad, vykdydamas išieškojimą iš skolininko pareiškėjas turėjo vadovautis CPK 754 straipsniu, konstatavo ir pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ginčijami antstolio patvarkymai, kuriuos vykdydamas pareiškėjas faktiškai būtų įpareigotas laikytis jam pagal įstatymą privalomų CPK 754 straipsnio reikalavimų, antstolio veiklos teisėtumo principo nepažeidžia, o pirmosios instancijos teismo išvada, kad CPK LV skyriuje nustatyta lėšų paskirstymo ir išmokėjimo išieškotojams tvarka nėra taikoma pareiškėjui, neatitinka pirmiau teismo padarytos išvados, kad pareiškėjas, vykdydamas išieškojimą, turi vadovautis CPK 754 straipsniu.

5618.

57Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus, kad UAB „Jumps“ piniginės lėšos, buvusios kredito įstaigos sąskaitose, nebuvo areštuotos ir todėl galėjo būti nurašytos. Jau minėta, kad antstolis 2018 m. rugpjūčio 16 d. ir 2018 m. rugsėjo 5 d. priėmė patvarkymus areštuoti skolininko turtines teises atitinkamai 9 903,76 Eur ir 6 946,96 Eur sumai. Remiantis CPK 749 straipsnio 1 dalimi, tokie patvarkymai prilyginami turto arešto aktui, ir, kaip nustatyta byloje, apie šiuos patvarkymus pareiškėjui buvo žinoma.

5819.

59Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad naikinti antstolio priimtus patvarkymus nėra teisinio pagrindo, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

60Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

61Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 7. 2.... 8. Antstolis Eduardas Sergėjevas 2018 m. lapkričio 22 d. patvarkymu pareiškėjo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi... 12. 4.... 13. Teismas sutiko su antstolio argumentais, kad vykdymo procese kreditorių... 14. 5.... 15. Teismas nurodė, kad, pagal CPK 749 straipsnio aiškinimo ir taikymo teismuose... 16. 6.... 17. Teismo vertinimu, pareiškėjas, išsiuntęs skolininkės skolininkei UAB... 18. 7.... 19. Teismas pažymėjo, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus... 20. 8.... 21. Teismas konstatavo, kad antstolio 2018 m. spalio 25 d. patvarkyme reg. Nr.... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 9.... 24. Atskiruoju skundu antstolis Eduardas Sergėjevas prašo panaikinti Vilniaus... 25. 9.1.... 26. Esant skirtingam teisiniam reglamentavimui Valstybinio socialinio draudimo... 27. 9.2.... 28. Pareiškėjas, prieš priimdamas sprendimą priverstinai nurašyti lėšas iš... 29. 9.3.... 30. Nors, kaip nustatė teismas, pareiškėjas nepažeidė VSDĮ 20 straipsnio... 31. 9.4.... 32. Nagrinėjamu atveju susidaro dviejų teisės normų prieštaravimas, t. y.... 33. 10.... 34. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 35. 10.1.... 36. Antstolio patvarkymai areštuoti išmokėtinas lėšas ir jas pervesti į... 37. 10.2.... 38. Nagrinėjamu atveju buvo užtikrinamas proporcingo kreditorių reikalavimų... 39. Teismas... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 41. Atskirasis skundas tenkinamas.... 42. 11.... 43. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 44. 12.... 45. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta... 46. 13.... 47. Byloje nustatyta, kad iš to paties skolininko išieškojimą vykdo (vykdė)... 48. 14.... 49. Apelianto teigimu, pareiškėjas, nurašydamas ginčo lėšas, pažeidė... 50. 15.... 51. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, vykdydamas priverstinį skolos... 52. 16.... 53. CPK 754 straipsnyje nustatyta, kad hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo... 54. 17.... 55. Taigi pareiškėjo pareiga laikytis CPK 754 straipsnyje įtvirtintos... 56. 18.... 57. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus pareiškėjo... 58. 19.... 59. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 60. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 61. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartį panaikinti...