Byla Ik-2067-815/2011
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės, Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Vansevičiaus, sekretoriaujant Aistei Lunienei, dalyvaujant pareiškėjui – K. Š., pareiškėjo – K. Š. atstovui – advokatui Vygantui Barkauskui, atsakovės – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovui – šios institucijos Teisės departamento Atstovavimo skyriaus vyriausiajam specialistui Andriui Petkevičiui, trečiojo suinteresuoto asmens – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei – šios institucijos Teisės departamento 2-ojo teisės skyriaus vyriausiajai specialistei Gintarei Martinonytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo – K. Š. skundą atsakovei – Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas – K. Š. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (t. 1, b. l. 1-7) kreipėsi į teismą, prašydamas:

51.1. panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2011 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. 3R-17(2011/03-4R-3) (toliau – ir sprendimas Nr. 3R-17(2011/03-4R-3));

61.2. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Ministerija) 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimą Nr. 31N-Š-962/2/3-1795 „Dėl skundo“ (toliau – ir sprendimas Nr. 31N-Š-962/2/3-1795);

71.3. panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra, ir atsakovė) Kontrolės departamento Vilniaus skyriaus 2010 m. spalio 15 d. sprendimą Nr. KV-10-09 „Dėl K. Š. išmokėtos paramos dalies pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ susigrąžinimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. KV-10-09);

81.4. panaikinti Agentūros 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimą Nr. BRSK-(3.82)-2593 „Dėl skolos išskaičiavimo“ (toliau – ir sprendimas BRSK-(3.82)-2593);

91.5. panaikinti Agentūros 2011 m. sausio 5 d. pranešimą Nr. S-KV-0032210 „Apie suteikiamą paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos II krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (toliau – ir pranešimas Nr. S-KV-0032210);

101.6. Įpareigoti Agentūrą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ programą „Mažos ekonominės vertės medynų ir krūmynų partvarkymas bei jaunuolynų ugdymas (supaprastinta tvarka)“ už 2009 m. deklaravimo metus išmokėti K. Š. 31 520,67 Lt (trisdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus dvidešimt litų ir šešiasdešimt septynis centus);

111.7. Įpareigoti Agentūrą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos II krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ už 2010 m. deklaravimo metus skirti K. Š. kasmetinio įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmoką pagal želdynų sudėtį „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“.

121.8. priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

132. Pareiškėjo skundas grindžiamas tokiais argumentais.

142.1. Pareiškėjas 2010 m. balandžio 14 d. pateikė Agentūrai paraišką paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, paraiškos reg. Nr. ( - ) (toliau – ir Paraiška). Paraiška buvo įvertinta ir parama pareiškėjui suteikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintomis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėmis (toliau – ir Administravimo taisyklės) bei 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-60 patvirtintomis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimo mišku“ įgyvendinimo taisyklėmis (2010 m. kovo 19 d. redakcija) (toliau – ir Taisyklės). Pagal Taisyklių Miško želdinių rūšinės sudėties kategorijų 2 lentelę 2 miško želdinių kategorijai „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“ už mažiau palankias ūkininkauti vietoves mokama 8 949,65 Lt/ha išmoka. 2010 gegužės 31 d. pranešimu Nr. S-KV-0026958 Agentūra informavo pareiškėją, kad už 2010 m. skiriama 157 603,34 Lt parama (po 8 949,65 Lt/ha) už 17,61 ha; parama pareiškėjui buvo išmokėta.

152.2. Agentūra sprendimu Nr. KV-10-09 nusprendė, esą, įvertinus Paraišką, pareiškėjui apskaičiuota parama pagal miško želdinių kategoriją „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“ neatitinka miško želdinimo projekte nurodyto procentinio sodmenų kiekio, esą, pareiškėjui turi būti nustatyta želdinių kategorija „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepos priemaiša“, už kurią mokama mažesnė (po 7 159,72 Lt/ha) parama, esą, pareiškėjui išmokėta 31 520,67 Lt didesnė parama už miško įveisimą negu priklauso, tačiau sprendimas Nr. KV-10-09 yra neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi pareiškėjo pagal miško želdinimo projektą įveisto miško sudėtis atitinka želdinių kategoriją „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“. Toks sakinys reiškia, kad šią želdinių kategoriją atitinka toks miškas, kurio pagrindinė dalis yra: (i) kietieji lapuočiai ir (arba) liepų želdiniai, o (ii) priemaišos yra spygliuočiai ir (arba) minkštieji lapuočiai. Kadangi leistina spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša yra iki 40 proc., tai reiškia, kad pagrindinė dalis – kietieji lapuočiai ir (arba) liepų želdiniai – kartu turi sudaryti 60 proc. ir daugiau; kitaip suprasti šį sakinį neįmanoma.

162.3. Aplinkybė, kad liepa plačiąja prasme priskiriama prie minkštųjų lapuočių, šiuo atveju nereikšminga, kadangi 2 lentelėje ši medžių kategorija aiškiai išskirta iš kitų medžių rūšių (lentelėje išskiriama ir kita minkštųjų lapuočių rūšis – drebulė (selekcinė, įskaitant greitai augančias hibridines). Minėtoje lentelėje išskiriamos 5 miško želdinių ar žėlinių rūšinės sudėties kategorijos: spygliuočiai; kietieji lapuočiai; selekcinė / hibridinė drebulė; minkštieji lapuočiai; mažalapė liepa; tai reiškia, kad liepa neturėjo būti įskaičiuojama į bendrą minkštųjų lapuočių kiekį ir procentuotę.

172.4. Pagal miško želdinimo projektą pareiškėjas turėjo pasodinti 12,5 tūkst. vnt. paprastųjų ąžuolų – 27,3 proc), 15 tūkst. vnt. mažalapių liepų – 32,8 proc. ir 18,3 tūkst. vnt. beržų – 39,9 proc., t. y. pareiškėjas įsipareigojo pasodinti 12,5 tūkst. vnt. kietųjų lapuočių – paprastųjų ąžuolų, taip pat 15 tūkst. vnt. mažalapių liepų, iš viso 27,5 tūkst. vnt. paprastųjų ąžuolų ir mažalapių liepų, o tai sudarė iš viso 60,1 proc. želdinių, o minkštųjų lapuočių – beržų – 18,3 tūkst. vnt., t. y. minkštųjų lapuočių priemaiša sudarė 39,9 proc. želdinių. Pareiškėjas savo įsipareigojimus įvykdė tiek pagal kiekį, tiek pagal kokybę. Agentūra prieš paramos skyrimą patikrino, kaip įgyvendintas su Paraiška pateiktas miško želdinimo projektas ir jokių pažeidimų nebuvo nustatyta. 2010 m. liepos 26 d. atlikus patikrinimą vietoje, buvo surašyta ataskaita Nr. ( - ), kurioje nurodoma, kad nenustatyta Paraiškos neatitikimų.

182.5. Pažymėtina, kad Taisyklių priede – lentelėje „Miško želdinių ar žėlinių rūšinės sudėties kategorijos“ eilutėje „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“ nurodyta, kad spygliuočiai ir (arba) minkštieji lapuočiai turi sudaryti 0-40 proc., o kietieji lapuočiai ir (arba) mažalapė liepa – 60-75 proc. Tai reiškia, kad Paraiška ir įgyvendintas miško želdinimo projektas atitiko želdinių kategoriją „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“, taigi, ir paramos dydis pareiškėjui buvo apskaičiuotas teisingai.

192.6. Reikšminga, kad prieš paramos skyrimą buvo atliktas tinkamumo skirti paramą vertinimas, kurio metu, remiantis Administravimo taisyklių 52 punktu, nustatoma, ar paramos paraiška yra tinkama finansuoti pagal atitinkamą Programos priemonę, atsižvelgiant į bendruosius Programos ir Programos priemonės tinkamumo kriterijus ir kt. Administravimo taisyklėse nustatyta, kad atliekant tinkamumo skirti paramą vertinimą Agentūra turi įvertinti paramos paraiškos atitiktį Programos tinkamumo kriterijams (Administravimo taisyklių 53.1 punktas), projekto išlaidų tinkamumą finansuoti bei paramos lyginamąją dalį nuo tinkamų išlaidų (Administravimo taisyklų 53.2 punktas) ir kt. Atlikus tinkamumo skirti paramą vertinimą buvo pripažinta, kad Paraiška atitinka visus kriterijus bei reikalavimus; jeigu Paraiška nebūtų atitikusi želdinių kategorijos „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“, pareiškėjas būtų galėjęs atitinkamai pakeisti miško želdinimo projektą, tačiau jokių pastabų nebuvo pareikšta.

202.7. Pasak pareiškėjo, Agentūros Vilniaus skyriuje buvo atliekamas tarnybinis patikrinimas dėl paramos teikimo pareiškėjui ir nenustatyta jokių Agentūros tarnautojų tarnybinių nusižengimų, vertinant pareiškėjo paraišką ir skiriant paramą. Taigi, Paraiška buvo pripažinta tinkama, tai ir apskaičiuotos bei suteiktos paramos dydis taip pat yra tinkamas, nes neįmanoma situacija, kad paraiška paramai gauti yra tinkama, o pagal ją apskaičiuota ir suteikta parama – netinkama.

212.8. Ministerija sprendimu Nr. 31N-Š-962/2/3-1795 atmetė pareiškėjo skundus dėl sprendimų Nr. KV-10-09 ir Nr. BRSK-(3.82)-2593 panaikinimo, tačiau pareiškėjo skundai iš esmės nebuvo nagrinėjami, o apsiribota konstatavimu, kad sprendimas Nr. KV-10-09 ir jo pagrindu priimtas sprendimas Nr. BRSK-(3.82)-2593 yra teisėti ir pagrįsti, kadangi Agentūros Vilniaus skyrius, esą, neteisingai nustatė miško rūšinę sudėtį. Į pareiškėjo skundo argumentus, kad jungtukas „ir“ lietuvių kalboje reiškia sujungimą, o ne atskyrimą, dėl ko formuluotė „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai“ reiškia, kad turi būti sudedamas kietųjų lapuočių ir liepų želdinių kiekis, kuris turi būti ne mažesnis kaip 60 proc. ir ne didesnis kaip 75 proc., o tik po to skaičiuojama spygliuočių ir (arba) minkštų lapuočių priemaiša, kuri turi būti iki 40 proc.; be to, sprendime Nr. 31N-Š-962/2/3-1795 ne tik nepateiktas atsakymas, bet ir akivaizdžiai iškraipomas Taisyklių ir jų priedų tekstas, iš jungtukų kombinacijos „ir (arba)“ paliekant tik skiriamąjį jungtuką „arba“ bei visiškai nepagrįstai nurodant, kad, skaičiuojant želdinių rūšinę sudėtį, skaičiuojama atskirai arba kietieji lapuočiai, arba mažalapės liepos, nors pagal formuluotę „kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai“ mažalapės liepos gali būti skaičiuojamos tiek kartu, tiek atskirai, o dispozicijos teisė pasirinkti želdinių rūšį ir sudėtį (t. y. „kietieji lapuočiai“ ar „kietieji lapuočiai ir mažalapės liepos“) Taisyklių ir jų priedų ribose, priklauso paraiškos teikėjui.

222.9. Pažymėtina, jog nuo 2010 m. lapkričio 5 d. įsigaliojo nauja Taisyklių redakcija, kurių priede – 2 lentelėje „Miško želdinių ir žėlinių rūšinės sudėties kategorijos“ (pagal rūšinės sudėties formulę) nurodyta, be kita ko, ir ta pati miško želdinių kategorija – „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepos želdiniai ar žėliniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“; lentelės 5 grafoje aiškiai nurodyta, kad skaičiuojami kietieji lapuočiai ir (arba) mažalapė liepa, o 6 grafoje – kad skaičiuojami minkštieji lapuočiai, išskyrus mažalapę liepą; taigi, ir šioje lentelėje aiškiai iš minkštųjų lapuočių išskiriama mažalapė liepa.

232.10. Komisija sprendimu Nr. 3R-17(2011/03-4R-3) pareiškėjo skundą atmetė, tačiau skundas iš esmės nebuvo nagrinėjamas, pareiškėjo nurodyti argumentai nebuvo analizuojami, nebuvo motyvuojama, kodėl jie yra nepagrįsti ir pan., apsiribota konstatavimu, kad ginčijami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, o pareiškėjo skundas yra atmetamas kaip nepagrįstas. Akivaizdu, jog Komisija neįsigilino į pareiškėjo skundą ir teisės normas, kadangi „nustatė“, jog visumą sudaro ne 100 proc., bet mažiausiai 120 proc., nurodė, esą, pareiškėjo želdynai galėtų būti priskirti 3 kategorijai tik jeigu medžių rūšis sudarytų: „spygliuočiai – nuo 0 iki 40 proc., kietieji lapuočiai – nuo 60 iki 75 proc., minkštieji lapuočiai – nuo 0 iki 40 proc. ir mažalapė liepa – nuo 60 iki 75 proc.“, tačiau tokia procentuotė prieštarauja aritmetikai, kadangi netgi skaičiuojant mažiausias reikšmes (0 proc. + 60 proc. + 0 proc.+ 60 proc.) susidaro mažiausiai 120 proc.

242.11. Sprendimas Nr. BRSK-(3.82)-2593, kuriuo iš pareiškėjui mokėtinos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ programą „Mažos ekonominės vertės medynų ir krūmynų partvarkymas bei jaunuolynų ugdymas (supaprastinta tvarka)“ už 2009 m. deklaravimo metus sumos buvo išskaičiuota 31 520,67 Lt (ši suma – skirtumas tarp 8 949,65 Lt/ha paramos už kategoriją „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepos želdiniai ar žėliniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“ ir 7 159,72 Lt/ha paramos už kategoriją „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepos priemaiša“, padauginus iš mišo želdinių ploto (1 789,93 Lt/ ha x 17,61 ha)), yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas, kadangi priimtas nepagrįsto ir neteisėto sprendimo Nr. KV-10-09 pagrindu, be to, jame nenurodyti jokie papildomi argumentai ir motyvai.

25Kadangi panaikinus sprendimus Nr. KV-10-09 ir Nr. BRSK-(3.82)-2593) išnyksta pagrindas iš pareiškėjui mokėtinos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ programą „Mažos ekonominės vertės medynų ir krūmynų partvarkymas bei jaunuolynų ugdymas (supaprastinta tvarka)“' už 2009 m. deklaravimo metus sumos išskaičiuoti 31 520,67 Lt, Agentūra įpareigotina išmokėti pareiškėjui 31 520,67 Lt paramą už 2009 m. deklaravimo metus.

262.12. Agentūros 2011 m. sausio 5 d. pranešimas Nr. S-KV-0032210, kuriuo nuspręsta neteikti pareiškėjui paramos už einamuosius metus, yra nepagrįstas ir neteisėtas, kadangi priimtas neteisėtų ir nepagrįstų sprendimų Nr. KV-10-09 ir Nr. BRSK-(3.82)-2593 pagrindu. Kaip minėta, pareiškėjo pasodinti želdiniai atitiko Paraiškoje nurodytą želdinių kategoriją tiek pagal kiekį, tiek pagal želdynų sudėtį, pareiškėjas pateikė atitinkamą deklaraciją Agentūrai, deklaruodamas „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“, tačiau atsakovė atsisakė priimti pareiškėjo deklaraciją. Pažymėtina, jog Agentūra pranešimą Nr. S-KV-0032210 traktuoja kaip individualų administracinį aktą, kuris gali būti skundžiamas administraciniam teismui, kadangi pranešime Nr. S-KV-0032210 nurodoma, kad jis gali būti skundžiamas Ministerijai arba Komisijai arba administraciniam teismui.

27II

28Atsakovė – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą (t. 1, b. l. 48-50) nurodo, jog su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

291. Pareiškėjas 2010 m. balandžio 14 d. Agentūrai pateikė Paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (toliau – ir Priemonė). Agentūra 2010 m. balandžio 23 d. įvertino Paraišką (pagal Administravimo taisykles ir Taisykles) ir 2010 m. balandžio 27 d. išsiuntė pareiškėjui pranešimą Nr. S-KV-0026028 „Dėl paramos gavėjo patvirtinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos II krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (toliau – ir pranešimas Nr. S-KV-0026028), jog pagal Paraiškoje pateiktus duomenis pareiškėjas patvirtinamas paramos gavėju. Agentūra 2010 m. gegužės 6 d. įvertino Paraišką ir nustatė, kad pareiškėjo miško rūšinė sudėtis yra „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“, 2010 m. gegužės 31 d. išsiuntė pareiškėjui pranešimą Nr. S-KV-0026958 „Dėl paramos gavėjo patvirtinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos II krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (toliau – ir pranešimas Nr. S-KV-0026958), jog pagal pateiktus duomenis pareiškėjui skiriama 157 603,34 Lt parama.

302. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms dėl miško rūšinės sudėties nustatymo, 2010 m. spalio 15 d. Agentūra atliko pakartotinį Paraiškos pervertinimą ir priėmė sprendimą dalį pareiškėjui išmokėtos paramos susigrąžinti bei nurodė faktines ir teisines aplinkybes, kuriomis grindžiamas piniginių lėšų susigrąžinimas, apie tai pareiškėjas informuotas 2010 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. KV-10-09. Pakartotinio įvertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjui apskaičiuota parama pagal miško želdinių kategoriją „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“ neatitinka miško želdinimo projekte nurodyto procentinio sodmenų kiekio. Pervertinus Paraišką pagal Taisyklių 2 priede pateiktą Miško želdinių ar žėlinių rūšinės sudėties kategorijų nustatymo metodiką (toliau – ir Metodika), pareiškėjo įveisiamas miškas, atsižvelgiant į želdinių ir žėlinių sudėtį, priskirtinas miško želdinių kategorijai „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša“. Vadovaujantis Metodika ir Paraiškos duomenimis (Pareiškėjas nurodo, kad yra želdoma 27,3 proc. ąžuolo, 32,8 proc. liepos ir 39,9 proc. beržo sodmenų), parama turi būti skaičiuojama pagal miško rūšinę sudėtį „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša“. Priskiriant mišką „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“ rūšinei sudėčiai, kietųjų lapuočių arba mažalapių liepų turi būti ne mažiau kaip 60 proc. ir ne daugiau kaip 75 proc. visų veisiamų medžių; kai kietieji lapuočiai veisiami su mažalapėmis liepomis, šių medžių rūšių kiekis taip pat turi atitikti Metodikoje nurodytą kiekį procentais. Kadangi pareiškėjo veisiamame miške kietieji lapuočiai sudaro 27,3 proc., mažalapės liepos – 32,8 proc., pareiškėjo veisiamas miškas priskiriamas miško rūšinei sudėčiai „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša“. Taigi, pareiškėjui buvo išmokėta 31 520,67 Lt didesnė paramos suma už miško įveisimą negu priklauso.

313. Agentūros sprendimas Nr. KV-10-09 priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 patvirtintų Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 7.1.3 punktu, t. y. jei fizinis ar juridinis asmuo gauna didesnę paramą nei priklauso, vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų susidarymo. Be to, pareiškėjas, teikdamas Paraišką pagal Priemonę bei vadovaudamasis Taisyklėmis, pasirašė „Pareiškėjo deklaraciją“, kurios 20 punkte numatyta, jog pareiškėjas įsipareigoja klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į jo atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai, tokia nuostata yra bendro pobūdžio visoms Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėms ir yra skirta Europos Sąjungos ir Lietuvos finansiniams interesams užtikrinti. Su minėta nuostata pareiškėjai privalo susipažinti prieš pasirašydami paramos paraišką.

32Agentūra 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. BRSK-(3.82)-2593 (kuris priimtas sprendimo Nr. KV-10-09 pagrindu) informavo pareiškėją, kad grąžintina 31 520,67 Lt suma (skola) išskaičiuota iš pareiškėjui mokėtinos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ programą „Mažos ekonominės vertės medynų ir krūmų pertvarkymas bei jaunuolynų ugdymas (supaprastinta tvarka)“ už 2009 deklaravimo metus sumos.

334. Pareiškėjas 2010 m. gegužės 24 d. Agentūrai pateikė paraišką gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, mokamą už plotus 2010 m. (reg. Nr. ( - )) (toliau – ir 2010 m. Paraiška). Pareiškėjas 2010 m. lapkričio 2 d. paklausimu Nr. S-KV-0029535 „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo“ buvo informuotas, jog, deklaruodamas įveistą mišką, nurodė neteisingą kodą (NM-3), neatitinkantį pareiškėjui nustatytą želdinių kategoriją „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) priemaiša“, bei paprašytas patikslinti 2010 m. Paraiškos duomenis, tačiau pareiškėjas 2010 lapkričio 9 d. raštu „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ informavo Agentūrą, jog nesutinka pakeisti 2010 m. Paraiškoje nurodyto kodo. Atsižvelgiant į tai, 2011 m. sausio 5 d. Agentūros pranešimu Nr. S-KV-0032210 pareiškėjas informuotas, kad, vadovaujantis Taisyklių 68.2.4 punktu, jei tiesioginių išmokų paraiškoje nedeklaruojamas įveisto miško plotas, einamaisiais metais parama neteikiama, jam už 2010 m. pritaikyta 100 proc. sankcija dėl nedeklaruoto įveisto miško ploto.

345. Komisija sprendime Nr. 3R-17(2011/03-4R-3) teisingai ir pagrįstai konstatavo, jog, vadovaujantis Taisyklių (2010 m. kovo 19 d. redakcija) 2 priede pateikta Metodika, pareiškėjo deklaruotos medžių rūšys priskiriamos miško rūšinei kategorijai „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša“, t. y. pareiškėjas deklaravo 27,3 proc. kietųjų lapuočių (paprastieji ąžuolai) (jų pagal minėtą kategoriją turi būti nuo 20 iki 59 proc.), 32,8 proc. mažalapių liepų (jų turi būti nuo 20 iki 59 proc.) ir 39,9 proc. minkštųjų lapuočių (jų pagal nurodytą kategoriją turi būti nuo 0 iki 80 proc.), jog pareiškėjo deklaruotos medžių rūšys galėtų būti priskiriamos miško rūšinei kategorijai „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“ tik tuo atveju, jeigu medžių rūšis sudarytų ši procentinė sudėtis: spygliuočiai – nuo 0 iki 40 proc., kietieji lapuočiai – nuo 60 iki 75 proc., minkštieji lapuočiai – nuo 0 iki 40 proc., mažalapė liepa – nuo 60 iki 75 proc., jog tekstinę miško želdinių priskyrimo konkrečiai rūšinės sudėties kategorijai dalį sukonkretina (papildo) Metodikoje nustatytas konkrečių medžių rūšių kiekis procentais.

35III

36Trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą (t. 2, b. l. 37-39) nurodo, jog su skundu nesutinka, jog pareiškėjo pateikti paaiškinimai vertintini kaip neesminiai ir klaidinantys, kurie negalėjo turėti įtakos Ministerijai priimant teisingus sprendimus, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

371. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius, vadovaudamasis Taisyklėmis, 2010 m. gegužės 6 d. vertino pareiškėjo pateiktą Paraišką ir neteisingai nustatė miško rūšinę sudėtį, t. y. nustatė „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“ miško rūšinę sudėtį. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius pareiškėjui 2010 m. balandžio 27 d. išsiuntė informacinį pranešimą Nr. S-KV-0026028, kad Paraiškoje pateikta informacija atitinka Taisyklėse keliamus reikalavimus ir pareiškėjas patvirtintas paramos gavėju. Pareiškėjui buvo išmokėta 157 603,34 Lt miško įveisimo išmoka pagal rūšinės sudėties kategoriją „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“. Vėliau Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius pastebėjo, kad pagal Paraiškoje pateiktus duomenis neteisingai nustatyta miško rūšinė sudėtis ir Paraišką vertino iš naujo, priimdamas skundžiamą sprendimą Nr. KV-10-09 dėl susidariusios skolos.

38Agentūra priėmė sprendimą Nr. BRSK-(3.82)-2593, kuriuo išskaičiuota pareiškėjo skola iš jam mokėtinos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2 13 metų programos priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ programą „Mažos ekonominės vertės medynų ir krūmynų pertvarkymas bei jaunuolynų ugdymas (supaprastinta tvarka)“ už 2009 deklaravimo metus sumos.

392. Vadovaujantis Metodika ir Paraiškos duomenimis, parama turi būti skaičiuojama pagal miško rūšinę sudėtį „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša“. Priskiriant mišką „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“ rūšinei sudėčiai, kietųjų lapuočių arba mažalapių liepų turi būti ne mažiau kaip 60 ir ne daugiau kaip 75 proc. visų veisiamų medžių. Kai kietieji lapuočiai veisiami su mažalapėmis liepomis, šių medžių rūšių kiekis taip pat turi atitikti Metodikoje nurodytą kiekį procentais. Kadangi pareiškėjo veisiamame miške kietieji lapuočiai sudaro 27,3 proc., mažalapės liepos – 23,8 proc., pareiškėjo veisiamas miškas turi būti priskiriamas miško rūšinei sudėčiai „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša“. Tekstinę miško želdinių priskyrimo konkrečiai kategorijai dalį sukonkretina pagal Metodiką nustatytas konkrečių medžių rūšių kiekis procentais. Priskiriant želdinius konkrečiai kategorijai būtina vadovautis pagal Metodiką nustatytais visais priskyrimo kriterijais.

403. Pareiškėjas, teikdamas Paraišką pagal Priemonę ir vadovaudamasis Taisyklėmis, pasirašė „Pareiškėjo deklaraciją“ ir įsipareigojo klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai. Tokia nuostata yra bendro pobūdžio visoms Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėms ir yra skirta Europos Sąjungos ir Lietuvos finansiniams interesams užtikrinti. Su minėta nuostata pareiškėjai privalo susipažinti prieš pasirašydami paramos paraišką.

41IV

421. Teismo posėdyje pareiškėjo – K. Š. atstovas – advokatas Vygantas Barkauskas (2011 m. balandžio 12 d. advokato orderis, serija LA Nr. ( - ) (t. 2, b. l. 75)), remdamasis pareiškėjo skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti, pabrėžė, kad kilusio ginčo apimtis yra siaura – ne dėl faktinių aplinkybių, ne dėl teisės normų aiškinimo ar taikymo, o dėl lietuvių kalbos. Vienintelis klausimas, sprendžiant skundo pagrįstumą, yra tas, ar želdiniai, kuriuos įveisė pareiškėjas, atitinka miško želdinių kategoriją „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“ ar kategoriją „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša“, būtent dėl to susidarė 31 000 Lt skirtumas už 2009 m. ir nebuvo išmokėta atitinkama suma už 2010 deklaravimo metus. Pareiškėjo atstovas taip pat nurodė, jog: nėra ginčo dėl to, kad pasodintų želdinių sudėtis yra 27,3 proc. ąžuolo, 32,8 proc. mažalapės liepos ir 39,9 proc. beržo; nuo 2010 m. gegužės mėn., kai buvo įvertinta Paraiška, ir iki 2010 m. spalio mėn. niekas nepasikeitė, t. y. želdynų sudėtis nepasikeitė, medžių niekas nepersodino, tačiau Agentūra atsiliepime nurodo, jog 2010 m. spalio mėn. išaiškėjo naujos aplinkybės, nors jų nenurodo; matyti, kad tas pasikeitimas yra toks, kad prapuolė jungtukas „ir“, t. y. skaičiuojama be „ir“, nors jungtukas „ir“ nereiškia alternatyvos.

432. Teismo posėdyje pareiškėjas – K. Š., remdamasis skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti.

443. Teismo posėdyje atsakovės – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovas – Agentūros Teisės departamento Atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Petkevičius (2011 m. vasario 2 d. įgaliojimas dėl atstovavimo Nr. BR8-(4.10)-18 (t. 2, b. l. 76)), remdamasis atsiliepime į pareiškėjo skundą pateiktais argumentais, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, paaiškino, jog: administruojant paraiškas pastebėta, kad sudėjus želdinių procentus, želdinių suma gali viršyti 100 proc., todėl kreiptasi į Ministeriją dėl išaiškinimo; Ministerija išaiškinime nurodė, kad želdiniai negali būti sudedami, vadovautis reikia tuo metu galiojusia prie Taisyklių pridėta lentele, kurioje nurodyta, kad jeigu pareiškėjas nori, kad paraiška atitiktų kategoriją „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“, spygliuočių turi būti 0-40 proc., kietųjų lapuočių – 60-75 proc., minkštųjų lapuočių 0-40 proc. ir mažalapių liepų – 60-75 proc.; lentelėje mažalapė liepa išskirta kaip atskira želdinių grupė; pareiškėjo nuomone, reikia sudėti kietuosius lapuočius ir mažalapes liepas, tačiau tokiu atveju susidaro daugiau negu 100 proc.; vadovaudamasis Ministerijos išaiškinimu, Kontrolės departamento direktorius priėmė pavedimą, kuriuo pavedė peradministruoti kai kurių pareiškėjų paraiškas; peradministravus Paraišką nustatyta, kad Paraiška atitinka kategoriją „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša“, kad susidarė skola, kuri buvo išskaičiuota iš pareiškėjo; minėtas Ministerijos išaiškinimas yra vidinis teisės aktas, rekomendacinio pobūdžio, jo negalima vadinti teisės šaltiniu. Pasak Agentūros atstovo, jungtukas „ir“ reiškia pasirinkimą.

454. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovė – Ministerijos Teisės departamento 2-ojo teisės skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Martinonytė (2010 m. balandžio 15 d. įgaliojimas dėl atstovavimo Nr. 9P-(3.4)-30 (t. 2, b. l. 77)), remdamasi atsiliepime į pareiškėjo skundą pateiktais argumentais, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, nurodė, kad: Ministerijos išaiškinimas nėra oficialus, jame pateikta Ministerijos nuomonė, o Agentūra atsižvelgdama arba neatsižvelgdama į jį priima sprendimus kaip atskira institucija; Taisyklės turi būti aiškinamos kartu su lentele; ne jungtukas „ir“, o jungtukas „arba“ reiškia pasirinkimą, alternatyvą.

46Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius ir reglamentavusius teisės aktus,

konstatuoja:

47I

48Nagrinėjamoje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

491. Pareiškėjas – K. Š. 2010 m. balandžio 14 d. pateikė Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyriui paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, reg. Nr. ( - ) (t. 2, b. l. 1-9), kurioje, be kita ko, nurodyta, kad miškas veisiamas 17,61 ha plote Naujosios ( - ) k., ( - ) sen., Elektrėnų sav., žemės sklypų kadastro Nr. ( - ), ( - ), mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje arba žemėje, kurios našumas iki 32 balų (Paraiškos III skyrius, 2, 3, 6, 11 punktai), kad veisiami želdiniai – lapuočiai (100 proc.): ąžuolai – 12 500 vienetų, liepos – 15 000 vienetų, beržai – 18 300 vienetų (Paraiškos III skyrius, 15, 16 punktai). K. Š. su Paraiška pateikė, be kitko, Miško želdinimo ir žėlimo projektą (t. 2, b. l. 11-24).

502. Pateikdamas Paraišką, pareiškėjas patvirtino „Pareiškėjo deklaraciją“ (Paraiškos V skyrius), be kita ko, jog: yra susipažinęs su paramos lėšų teikimo tvarka ir taisyklėmis; Paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, pareiškėjo žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga; patvirtina, kad deklaruoti duomenys sutampa su duomenimis, esančiais VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomuose registruose; nėra pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų; sutinka, kad jo tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal jo pateiktus, atitinkamais dokumentais pagrįstus, duomenis ir viešuosiuose registruose esančius duomenis; įsipareigoja veisdamas mišką, prižiūrėdamas ir saugodamas jį laikytis miškų įveisimo, priežiūros ir apsaugos reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tvirtinamuose Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose; įsipareigoja klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į jo atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai; žino, kad, gavus pranešimą dėl klaidingai išmokėtos paramos grąžinimo Agentūrai, gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, jei negrąžins jos per nurodytą terminą; žino, kad, pažeidus įsipareigojimus, bus taikomos numatytos sankcijos; paramos gavimo laikotarpiu, Agentūrai paprašius, įsipareigoja teikti papildomą informaciją, susijusią su paramos administravimu; žino, kad Tiesioginių išmokų paraiškoje nedeklaravus įveisto miško ploto, už kurį skiriama miško priežiūros ir apsaugos parama, einamaisiais metais parama nemokama; žino, kad Tiesioginių išmokų paraiškoje dvejus metus iš eilės nedeklaravus įveisto miško ploto, už kurį skiriama miško priežiūros ir apsaugos parama, išmokos nemokamos, o išmokėtą miško priežiūros ir apsaugos paramos dalį privaloma sugrąžinti Agentūrai.

513. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius, nuo 2010 m. balandžio 19 d. iki 2010 m. balandžio 22 d. ir 2010 m. balandžio 23 d. patikrinęs Paraišką, Įvertintos paraiškos ataskaitose (t. 1, b. l. 169-172, 173-176) nurodė, be kita ko, jog: vertinimo rezultatas teigiamas; Miško želdinimo ir žėlimo projektas patvirtintas atsakingo pareigūno ir atitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose nustatytus reikalavimus; Paraiškos duomenys atitinka Miško želdinimo ir žėlimo projekto duomenis; miško plotas nėra didesnis už plotą, nurodytą leidime įveisti mišką ne miško žemės sklype; miškas įveisiamas mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje; Miško želdinimo ir žėlimo projekte numatyta įveisti ne mažiau kaip 20 proc. lapuočių medžių rūšių nuo visų medžių ir krūmų kiekio kadastriniuose sklypuose Nr. ( - ) (100 proc., lapuočių), Nr. ( - ) (100 proc., lapuočių), Nr. ( - ) (100 proc., lapuočių); pažeidimų, dėl kurių turi būti stabdomas Paraiškos administravimas, nenustatyta; pažeidimų, klaidų, trūkumų nerasta; preliminari paramos suma – 313 746,79 Lt (miško įveisimo išmoka (mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje) – 157 603,34 Lt, įveisto miško priežiūros ir pasaugos išmoka (5 metų) – 156 143,45 Lt).

524. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2010 m. balandžio 27 d. pranešime Nr. S-KV-0026028 „Dėl paramos gavėjo patvirtinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos II krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (t. 1, b. l. 167-168) informavo pareiškėją, jog pagal Paraiškoje pateiktus duomenis jis patvirtintas paramos gavėju.

535. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2010 m. gegužės 5 d. ir 2010 m. gegužės 6 d. įvertinęs Paraišką Įvertintos paraiškos ataskaitose (t. 1, b. l. 159-162, 163-166) nurodė, be kita ko, jog: vertinimo rezultatas teigiamas; pareiškėjo miško (želdinių / žėlinių) sudėties kategorija – „Kiet. lap. / liepos nuo 60 p.“, t. y. priklauso kategorijai „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“; želdinių / žėlinių plotas – 17,61 ha, išmokos dydis už įveisimą – 8 949,65 Lt/ha, iš viso 157 603,34 Lt, įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmokos dydis – 1 773,35 Lt/ha, iš viso – 156 143,45 Lt; iš viso preliminari paramos suma sudaro 313 746,79 Lt.

546. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2010 m. gegužės 31 d. pranešime Nr. S-KV-0026958 „Dėl paramos gavėjo patvirtinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos II krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (t. 1, b. l. 34-35, 112-113; t. 2, b. l. 55-56) informavo pareiškėją, kad pagal pareiškėjo paramos byloje pateiktus duomenis jam skiriama 157 603,34 Lt parama.

557. Agentūros Rizikų vertinimo ir valdymo departamento Patikrinimų ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas A. Ovčinikovas, 2010 m. liepos 22 d. nuo 9:15 val. iki 13:15 val. atlikęs Paraiškos patikrinimą vietoje, patikrinimo vietoje ataskaitoje Nr. ( - ) (toliau – ir patikrinimo ataskaita Nr. ( - )) (t. 1, b. l. 37-40, 124-127; t. 2, b. l. 58-61) nurodė, jog neatitikimų nenustatyta.

568. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2010 m. rugsėjo 10 d. rašte Nr. 2D-484/(12.41) „Dėl miško rūšinės sudėties nustatymo“ (toliau – ir raštas Nr. 2D-484/(12.41)) informavo Agentūrą, jog:

578.1. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-59, ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-60, 2 lentelėje išvardintos miško želdinių rūšinės sudėties kategorijos, o 2 priede pateikta Miško želdinių rūšinės sudėties kategorijos nustatymo metodika, kuri, tvirtinant minėtų priemonių įgyvendinimo taisykles, buvo derinama su kompetentingomis valstybinėmis institucijomis ir suinteresuotais socialiniais partneriais.

588.2. Minėtų taisyklių 2 lentelėje nurodytose miško rūšinės sudėties kategorijose „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai ar žėliniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“ ir „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai ar žėliniai su ne mažesne kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša“ numatyta galimybė miške kartu veisti kietuosius lapuočius su mažalapėmis liepomis. Dėl tos priežasties, jėgiu pareiškėjo veisiamame miške kietieji lapuočiai arba mažalapės liepos atitinka minėtų taisyklių 2 prieduose pateiktoje Metodikoje nurodytą sodmenų kiekio normą, tokį mišką galima priskirti vienai iš aukščiau nurodytų kategorijų.

598.3. Miško rūšinę sudėtį, kai želdinama 70 proc. kietųjų lapuočių ir 30 proc. mažalapių liepų, reikia priskirti kategorijai „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai ar žėliniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“

609. Agentūros Kontrolės departamento direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymais Nr. 3D-59 ir Nr. 3D-60 patvirtintomis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklėmis ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklėmis, atsižvelgdamas į Agentūros Kontrolės departamento Metodikų rengimo ir mokymo skyriaus 210 m, rugsėjo 27 d. tarnybinį pranešimą „Dėl neteisingai įvertintų paraiškų“, 2010 m.rugsėjo 327 d. pavedime Nr. 437 „Dėl paraiškų ir kasmetinių prašymų pervertinimo“ (toliau – ir pavedimas Nr. 437) (t. 1, b. l. 154) pavedė Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyriui iki 2010 m. spalio 13 d. pervertinti, be kitko, paramos gavėjo – K. Š. Paraišką ir kasmetinį prašymą miško įveisimui.

6110. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2010 m. spalio 4 d. ir 2010 m. spalio 5 d. įvertinęs Paraišką Įvertintos paraiškos ataskaitose (t. 1, b. l. 144-148, 149-153) nurodė, be kita ko, jog: vertinimo rezultatas teigiamas; preliminari paramos suma sudaro 262 678,17 Lt: miško įveisimo išmoka (mažiau palanki ūkininkauti vietovė) už 17,61 ha – 126 082,67 Lt (7 159,72 Lt/ha), įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmoka (5 metų) už 17,61 – 126 595,50 Lt (1 551,34 Lt/ha).

6211. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius nuo 2010 m. spalio 5 d. iki 2010 m. spalio 15 d. patikrinęs kasmetinį prašymą, Kasmetinio prašymo vertinimo ataskaitoje (t. 1, b. l. 106-109) ir 2010 m. spalio 15 d. Įvertinto kasmetinio prašymo ataskaitoje (t. 1, b. l. 102-105) nurodė, be kita ko, jog Paraiškos ir kasmetinio prašymo pakartotinis vertinimas atliktas pagal pavedimą Nr. 437, nes buvo nustatyta klaidinga miško želdinių kategorija ir išmokėta didesnė suma už miško įveisimą, jog grąžinama suma – 31 520,67 Lt.

6312. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2010 m. spalio 15 d. sprendime Nr. KV-10-09 „Dėl K. Š. išmokėtos paramos dalies pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ susigrąžinimo“ (t. 1, b. l. 9-10, 87-88, 100-101; t. 2, b. l. 50-51), be kita ko, nurodė:

6412.1. Pakartotinai įvertinus Paraišką nustatyta, kad pareiškėjui apskaičiuota parama pagal miško želdinių kategoriją „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“ neatitinka miško želdinimo projekte nurodyto procentinio sodmenų kiekio. Pervertinus Paraišką pagal Taisyklių 2 priede pateikiamą Miško želdinių rūšinės sudėties kategorijų nustatymo lentelę, pareiškėjui nustatyta želdinių kategorija „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepos priemaiša“. Pagal nustatytą želdinių kategoriją mokama mažesnė parama nei pagal anksčiau nurodytą kategoriją, todėl, vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, miško įveisimo ir priežiūros išmoka buvo sumažinta (pareiškėjui buvo išmokėta 31 520,67 Lt. didesnė paramos suma už miško įveisimą negu priklauso).

6512.2. Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 7.1.3 punkte nurodyta, kad jei fizinis ar juridinis asmuo gauna didesnę paramą nei priklauso, vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų susidarymo. Palūkanų, susijusių su paramos kaimo plėtrai priemonėmis, skaičiavimo tvarka apibrėžiama 2006 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1975/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 484/2009), 2 straipsnyje ir 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004, nustatančio išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 380/2009), 73 straipsnyje.

6613. Agentūra 2010 m. spalio 29 d. rašte Nr. BRSK-(3.82)-2542 „Dėl išmokėtos paramos dalies sugrąžinimo“ (toliau – ir raštas Nr. BRSK-(3.82)-2542) (t. 2, b. l. 52-53) informavo pareiškėją, jog Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2010 m. spalio 15 d. priėmė sprendimą Nr. KV-10-09 susigrąžinti dalį (31 520,67 Lt) paramos, išmokėtos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ už 2010 deklaravimo metus, bei prašė per 30 kalendorinių dienų nuo rašto išsiuntimo datos susidariusią skolos sumą pervesti į nurodytą Agentūros sąskaitą, taip pat nurodė, jog negrąžinus skolos per nustatytą terminą, vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėmis, pareiškėjui bus pradėtos skaičiuoti 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos skolos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

6714. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2010 m. lapkričio 2 d. Užklausime dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo Nr. ( - ) (toliau – ir paklausimas Nr. ( - )) (t. 1, b. l. 69-70) informavo pareiškėją, kad vertinant jo kasmetinį prašymą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ rasti šie neatitikimai: paraiškoje gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, mokamą už plotus 2010 m. įveistą mišką 17,61 ha pareiškėjas deklaravo kodu NM-3, tuo tarpu pareiškėjui nustatyta miško rūšinės sudėties kategorija „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepos priemaiša“. Paklausime Nr. S-KV-0029535 pareiškėjas paprašytas per 10 darbo dienų nuo pranešimo įteikimo patikslinti, kodėl deklaravo tokį kodą.

6815. Pareiškėjas, atsakydamas į paklausimą Nr. S-KV-0029535, 2010 m. lapkričio 9 d. informavo Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrių, jog nesutinka pakeisti nurodyto kodo, kadangi deklaruotas kodas NM-3 yra teisingas: pagal šio kodo rūšinės sudėties kategoriją pareiškėjas buvo patvirtintas paramos gavėju, pagal šį kodą jam buvo patvirtinta konkreti paramos suma, jis, kaip pareiškėjas, negalėjo žinoti ir numatyti, kaip ateityje bus keičiamos ar kitaip traktuojamos paramos taisyklės (Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (t. 1, b. l. 26, 67, 68)).

6916. Agentūra 2010 m. lapkričio 17 d. sprendime Nr. BRSK-(3.82)-2593 „Dėl skolos išskaičiavimo“ (t. 1, b. l. 14; t. 2, b. l. 46) informavo pareiškėją, kad jo skola (31 520,67 Lt), vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 16.2 punktu, išskaičiuota iš pareiškėjui mokėtinos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ programą „Mažos ekonominės vertės medynų ir krūmynų pertvarkymas bei jaunuolynų ugdymas (supaprastinta tvarka)“ už 2009 deklaravimo metus sumos ir pareiškėjas Jūs Agentūrai yra neskolingas.

7017. Pareiškėjas, nesutikdamas su sprendimais Nr. KV-10-09 ir Nr. BRSK-(3.82)-2593, pateikė Ministerijai 2010 m. lapkričio 17 d. skundą (t. 1, b. l. 11-13; t. 2, b. l. 47-49) bei 2010 m. lapkričio 24 d. skundą (t. 1, b. l. 15-17; t. 2, b. l 43-45), kuriuose atitinkamai prašė panaikinti sprendimą Nr. KV-10-09 ir sprendimą Nr. BRSK-(3.82)-2593.

7118. Ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundus dėl sprendimų Nr. KV-10-09 ir Nr. BRSK-(3.82)-2593, 2010 m. gruodžio 8 d. sprendime Nr. 31N-Š-962/2/3-1795 „Dėl skundo“ (t. 2, b. l. 41-42) pareiškėjui, be kita ko, nurodė:

7218.1. Pareiškėjas, teikdamas paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (toliau – Priemonė) ir vadovaudamasis Taisyklėmis, pasirašė „Pareiškėjo deklaraciją“ ir įsipareigojo klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į jo atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai. Tokia nuostata yra bendro pobūdžio visoms Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėms ir yra skirta Europos Sąjungos ir Lietuvos finansiniams interesams užtikrinti. Su minėta nuostata pareiškėjai privalo susipažinti prieš pasirašydami paramos paraišką. Be to, Paraiška buvo vertinama vadovaujantis ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo Paraiškos pateikimo metu (Taisyklių 2010 m. kovo 19 d. redakcija).

7318.2. Agentūros Vilniaus skyrius 2010 m. gegužės 6 d. vertindamas pareiškėjo Paraišką neteisingai nustatė miško rūšinę sudėtį, t. y. nustatė, jog miško rūšinė sudėtis priskiriama kategorijai „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“. Vadovaujantis Taisyklių 2 priede pateikta metodika ir pareiškėjo Paraiškos duomenimis (Paraiškoje nurodyta, kad yra želdoma 27,3 proc. ąžuolo, 32,8 proc. liepos ir 39,9 proc. beržo sodmenų), parama turi būti skaičiuojama pagal miško rūšinę sudėtį „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša“.

7418.3. Priskiriant mišką kategorijai „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“, kietųjų lapuočių arba mažalapių liepų turi būti ne mažiau kaip 60 ir ne daugiau kaip 75 proc. visų veisiamų medžių. Kai kietieji lapuočiai veisiami su mažalapėmis liepomis, šių medžių rūšių kiekis taip pat turi atitikti metodikoje nurodytą kiekį procentais. Kadangi pareiškėjo veisiamame miške kietieji lapuočiai sudaro 27,3 proc., mažalapės liepos – 23,8 proc., pareiškėjo veisiamas miškas priskiriamas miško rūšinei sudėčiai „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša“.

7518.4. Vadovaujantis išdėstytu, Agentūros Vilniaus skyriaus 2010 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. KV-10-09 yra teisėtas ir pagrįstas. Kadangi Agentūros 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimas Nr. BRSK-(3.82)-2593, kuriuo išskaičiuota pareiškėjo skola iš pareiškėjui mokėtinos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ programą „Mažos ekonominės vertės medynų ir krūmynų pertvarkymas bei jaunuolynų ugdymas (supaprastinta tvarka)“ už 2009 deklaravimo metus sumos, priimtas sprendimo Nr. KV-10-09 pagrindu, tai jis taip pat yra teisėtas ir pagrįstas.

7619. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius, atlikęs kasmetinio prašymo tikrinimą nuo 2010 m. lapkričio 2 d. iki 2010 m. gruodžio 29 d., Kasmetinio prašymo vertinimo ataskaitoje (t. 1, b. l. 59-62), be kita ko, nurodė, kad: pareiškėjui 2011 m. lapkričio 2 d. siųstas paklausimas Nr. S-KV-0029535 dėl pasėlių deklaracijoje neteisingai deklaruoto kodo, gautas atsakymas, jog pareiškėjas nesutinka su kodo taisymu, todėl pareiškėjui taikomos sankcijos pagal teisės aktus – laikoma, kad šiais metais plotas nedeklaruotas; sankcijų suma – 27 325,26 Lt (100 proc. už nedeklaruotą miško plotą).

7720. Pareiškėjas, nesutikdamas su sprendimais Nr. KV-10-09, Nr. BRSK-(3.82)-2593 bei Nr. 31N-Š-962/2/3-1795, pateikė Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai 2011 m. sausio 4 d. skundą (t. 1, b. l. 20-23), kuriame prašė panaikinti minėtus sprendimus bei įpareigoti Agentūrą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ programą „Mažos ekonominės vertės medynų ir krūmynų partvarkymas bei jaunuolynų ugdymas (supaprastinta tvarka)“ už 2009 m. deklaravimo metus išmokėti pareiškėjui 31 520,67 Lt.

7820. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2011 m. sausio 5 d. Įvertinto kasmetinio prašymo ataskaitoje (t. 1, b. l. 55-58), be kita ko, nurodė, kad pareiškėjas neteisingu kodu deklaravo įveisto miško plotą ir nesutinka su kodo taisymu, todėl laikoma, jog 2010 m. įveisto miško plotas nebuvo deklaruotas ir pritaikoma 100 proc. sankcija dėl nedeklaruoto miško ploto, sankcijos suma – 27 325,26 Lt.

7921. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2011 m. sausio 5 d. pranešime Nr. S-KV-0032210 „Apie suteikiamą paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos II krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (toliau t. 1, b. l. 24-25, 53-54) informavo pareiškėją, kada pagal pareiškėjo paramos byloje 2NM-KV-10-1-001375-KP002 pateiktus duomenis pareiškėjui už 2010 m. pritaikyta 100 proc. sankcija dėl nedeklaruoto įveisto miško ploto (vadovaujantis Taisyklių 68.2.4 punktu, jei tiesioginių išmokų paraiškoje nedeklaruojamas įveisto miško plotas, einamaisiais metais parama neteikiama)

8022. Vyriausioji administracinių ginčų komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyriaus sprendimo Nr. KV-10-09, Agentūros sprendimo Nr. BRSK-(3.82)-2593 bei Ministerijos sprendimo Nr. 31N-Š-962/2/3-1795 (Komisijos posėdyje dalyvavo pareiškėjas ir Ministerijos atstovė), 2011 m. sausio 19 d. sprendime Nr. 3R-17(2011/03-4R-3) (t. 1, b. l. 27-33) nusprendė K. Š. skundą atmesti kaip nepagrįstą. Komisija sprendime Nr. 3R-17(2011/03-4R-3) inter alia nurodė:

8122.1. Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjas praleido sprendimų Nr. KV-10-09 ir Nr. BRSK-(3.82)-2593 apskundimo terminą Komisijai, minėtus sprendimus skundė Ministerijai, kurios sprendimą dėl Agentūros sprendimų pagrįstumo apskundė Komisijai nepraleidęs skundo padavimo termino; dėl šios priežasties Komisija nagrinėja ginčą tik dėl Ministerijos 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. 31N-Š-962/2/3-1795 pagrįstumo.

8222.2. Ginčo metu galiojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-60 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių 2010 m. kovo 19 d. redakcija. Pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, taip pat viešuosiuose registruose esančius duomenis (Taisyklių 9 punktas). Taisyklių pirmojoje lentelėje nurodytos remiamos medžių rūšys, iš kurių formuojamas medynas. Pagal šią lentelę bei pareiškėjo 2010 m. balandžio 14 d. Paraišką K. Šiaulys pageidauja paramos už 27,3 proc. kietųjų lapuočių (paprastieji ąžuolai) ir 72,7 proc. minkštųjų lapuočių (mažalapės liepos ir beržai). Taisyklių 2 priede „Miško želdinių ar žėlinių rūšinės sudėties kategorijos nustatymo metodika“ nustatyta, kad parama mokama pagal Miško želdinimo ir žėlimo projekte nurodytą miško želdinių ar žėlinių rūšinę sudėtį, kuri atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ar apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių 2 lentelėje nurodytą miško želdinių ar žėlinių rūšinės sudėties kategoriją. Šia metodika nustatytos septynios miško želdinių ar žėlinių rūšinės sudėties kategorijos.

8322.3. Taisyklių 1 lentelėje prie minkštųjų lapuočių priskiriami beržas, juodalksnis, mažalapė liepa ir drebulė, 2 lentelėje priskiriant atitinkamus miško želdinius konkrečiai kategorijai mažalapė liepa ir selekcinė / hibridinė drebulė išskirtos, skirtingai nuo kitų minkštųjų lapuočių. Miško želdinių ar žėlinių rūšinė sudėtis priskiriama 2 kategorijai, kai yra spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai ar žėliniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepos priemaiša (spygliuočiai turi sudaryti nuo 0 iki 80 proc., kietieji lapuočiai – nuo 20 iki 59 proc., minkštieji lapuočiai – nuo 0 iki 80 proc. ir mažalapė liepa – nuo 20 iki 59 proc.). Miško želdinių ar žėlinių rūšinė sudėtis priskiriama 3 kategorijai, kai yra kietųjų lapuočių ir (arba) liepos želdiniai ar žėliniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc. (spygliuočiai turi sudaryti nuo 0 iki 40 proc, kietieji lapuočiai – nuo 60 iki 75 proc., minkštieji lapuočiai – nuo 0 iki 40 proc., mažalapė liepia – nuo 60 iki 75 proc).

8422.4. Ginčas iš esmės kilo dėl pareiškėjo deklaruotų sodinamų medžių rūšių, už kurias siekiama gauti paramą, priskyrimo miško želdinių ar žėlinių rūšinės sudėties atitinkamai kategorijai. Ministerijos manymu minimi želdiniai priskirtini 2 kategorijai, pareiškėjo manymu – 3 kategorijai.

8522.5. Pagal Taisyklių 2 priede įtvirtintą miško želdinių ar žėlinių rūšinės sudėties kategorijos nustatymo metodiką pareiškėjo paraiškoje nurodytos medžių rūšys priskirtinos miško žeidimų ar žėlinių rūšinės sudėties 2 kategorijai: pareiškėjas deklaravo 27,3 proc. kietųjų lapuočių (paprastieji ąžuolai) (jų pagal minėtą kategoriją turi būti nuo 20 iki 59 proc.), 32,8 proc. mažalapių liepų (jų pagal 2 kategoriją turi būti nuo 20 iki 59 proc.) ir 39,9 proc. minkštųjų lapuočių (jų pagal 2 kategoriją turi būti nuo 0 iki 80 proc.) visų kategorijai priskirtinų medžių rūšių. K. Š. tvirtinimas, jog jo Paraiškoje nurodytos medžių rūšys turi būti priskirtos miško želdinių ar žėlinių rūšinės sudėties 3 kategorijai, nėra pagrįstas Taisyklių 2 priede minimos 3 kategorijos nustatyta atskirų medžių rūšių procentine išraiška. Pareiškėjo deklaruotos medžių rūšys galėtų būti priskiriamos 3 kategorijai tik tuo atveju, jeigu medžių rūšis sudarytų ši procentinė sudėtis: spygliuočiai – nuo 0 iki 40 proc., kietieji lapuočiai – nuo 60 iki 75 proc., minkštieji lapuočiai – nuo 0 iki 40 proc. ir mažalapė liepa – nuo 60 iki 75 proc. Pareiškėjas savo tvirtinimą grindžia tuo, jog sudėjus pasodintų ąžuolų kiekį (27,3 proc.) ir mažalapių liepų kiekį (32,8 proc.) susidaro 60,1 proc., šis kiekis, pareiškėjo nuomone, atitinka kategoriją „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepos želdiniai ar žėliniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“. Pažymėtina, jog tekstinę miško želdinių priskyrimo konkrečiai kategorijai dalį sukonkretina (papildo) Metodikoje nustatytas konkrečių medžių rūšių kiekis procentais. Priskiriant želdinius konkrečiai kategorijai, būtina vadovautis Metodikoje nustatytais visais priskyrimo kriterijais. Pareiškėjo tvirtinimas nėra grindžiamas nustatytu 3 kategorijos medžių rūšių kiekiu procentais.

8622.6. Pareiškėjo deklaruotos medžių rūšys, už kurias siekiama gauti param.ą, pagal nustatytą teisinį reguliavimą atitinka miško želdinių ar žėlinių rūšinės sudėties 2 kategoriją, todėl Komisija neturi teisinio ir / ar faktinio pagrindo daryti išvadą, jog Ministerijos sprendimas Nr. 31N-Š-962/2/3-1795 yra nepagrįstas ir neteisėtas. Ta aplinkybė, jog 2010 m. lapkričio 5 d. įsigaliojo nauja Miško želdinių ar žėlinių rūšinės sudėties kategorijų nustatymo metodikos redakcija, pagal kurią pareiškėjo deklaruoti miško želdiniai jau būtų priskirtini 3 kategorijai, nagrinėjamam ginčui neturi reikšmės, nes pareiškėjo Paraiška buvo pateikta, administruota, Agentūros sprendimas dėl išmokų buvo priimtas galiojant Metodikos 2010 m. kovo 19 d. redakcijai.

87II

881. Nagrinėjamoje administracinėje byloje, kaip teisingai teismo posėdyje įvardijo pareiškėjo – K. Š. atstovas – advokatas Vygantas Barkauskas, ginčas kilo ne dėl faktinių aplinkybių. Todėl šio sprendimo konstatuojamosios dalies I skyriuje pateikta chronologinė faktinių aplinkybių seka reikalinga susidaryti bendrą pareiškėjo bei institucijų, administruojančių Europos Sąjungos paramos teikimą, ginčo santykių vaizdą.

892. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kyla dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-60 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimo mišku“ įgyvendinimo taisyklių (2010 m. kovo 19 d. redakcija) kai kurių nuostatų aiškinimo bei taikymo. Pagal Taisyklių (2010 m. kovo 19 d. redakcija) 2 lentelę, kurioje numatytos miško želdinių ar žėlinių rūšinės sudėties kategorijos, miško želdinių kategorijai „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai ir (arba) žėliniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“ už mažiau palankias ūkininkauti vietoves mokama 8 949,65 Lt/ha išmoka, o miško želdinių kategorijai „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai ir (arba) žėliniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepos priemaiša“ mokama 7 159,72 Lt/ha išmoka. Pabrėžtina, kad pagal Taisyklių (2010 m. kovo 19 d. redakcija) 2 lentelę numatytos remiamos medžių rūšys, iš kurių formuojamas medynas; šioje lentelėje, be kita ko, numatyta, kad tokie medžiai yra paprastasis ąžuolas, beržas bei mažalapė liepa. Kartu akcentuotina, kad Taisyklių (2010 m. kovo 19 d. redakcija) 2 priede „Miško želdinių ar žėlinių rūšinės sudėties kategorijos nustatymo metodika“ nurodyta, kad kategoriją Nr. 2 „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai ir (arba) žėliniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepos priemaiša“ gali sudaryti 0-80 proc. spygliuočių, 20-59 proc. kietųjų lapuočių, 0-80 proc. minkštųjų lapuočių, 20-59 proc. mažalapių liepų, o kategoriją Nr. 3 „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai ir (arba) žėliniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“ gali sudaryti 0-40 proc. spygliuočių, 60-75 proc. kietųjų lapuočių, 0-40 proc. minkštųjų lapuočių, 60-75 proc. mažalapių liepų.

90Pabrėžtina, kad pareiškėjas, pasodinęs 12,5 tūkst. vnt. paprastųjų ąžuolų – 27,3 proc., 15 tūkst. vnt. mažalapių liepų – 32,8 proc. ir 18,3 tūkst. vnt. beržų – 39,9 proc. (dėl faktinių aplinkybių, kaip minėta, byloje ginčo nėra), mano, kad jo pasodinta miško želdinio kategorija yra „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai ir (arba) žėliniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“, t. y. paprastųjų ąžuolų (27,3 proc.) + mažalapių liepų (32,8 proc.) = 60, 1 proc. kietųjų lapuočių ir liepų, t. y. jis nurodo, kad Taisyklių (2010 m. kovo 19 d. redakcija) 2 lentelė, ją aiškinant kartu su Taisyklių (2010 m. kovo 19 d. redakcija) 2 priedu „Miško želdinių ar žėlinių rūšinės sudėties kategorijos nustatymo metodika“, reiškia, kad jo pasodinto želdinio pagrindinę dalį sudaro kietieji lapuočiai (ąžuolai) ir liepos. Tuo tarpu, tiek Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, tiek Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos mano, kad pareiškėjo pasodinta miško želdinio kategorija pagal Taisyklių (2010 m. kovo 19 d. redakcija) 2 lentelę, ją aiškinant kartu su Taisyklių (2010 m. kovo 19 d. redakcija) 2 priedu „Miško želdinių ar žėlinių rūšinės sudėties kategorijos nustatymo metodika“, yra „Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai ir (arba) žėliniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepos priemaiša“, nes, esą, pareiškėjas pasodino tik 27,3 proc. paprastųjų ąžuolų, o todėl tai neatitinka minėtos metodikos kategorijoje Nr. 3 nurodyto skaičiaus, t. y. 60-75 proc. kietųjų lapuočių, bei pareiškėjas pasodino tik 32,8 proc. mažalapių liepų, o todėl tai neatitinka minėtos metodikos kategorijoje Nr. 3 nurodyto skaičiaus, t. y. 60-75 proc. mažalapių liepų.

913. Teismas pabrėžia, kad teisės negalima aiškinti vien pažodžiui, vien taikant lingvistinį (verbalinį) teisės aiškinimo metodą. Lygiai taip pat negalima teisės aktuose nustatytų skaičių perskaityti nevartojant loginio bei sisteminio teisės aiškinimo metodo. Todėl pareiškėjas teisingai ir pagrįstai aiškina Taisyklių (2010 m. kovo 19 d. redakcija) nuostatas, nes matematiškai tame pačiame želdyne ar žėlinyje esančių medžių procentinė suma negali viršyti 100 proc.: antai, pagal Taisyklių (2010 m. kovo 19 d. redakcija) minėtos metodikos kategoriją Nr. 2 negali būti kartu ir 55 proc. kietųjų lapuočių, ir 55 proc. mažalapių liepų, o pagal kategoriją Nr. 3 negali būti kartu ir 60 proc. kietųjų lapuočių, ir 60 proc. mažalapių liepų. Priešingai, Taisyklių (2010 m. kovo 19 d. redakcija) 2 lentelės miško rūšinėje kategorijoje Nr. 3 esanti formuluotė „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai“ turi būti aiškinama tik taip, kad gali būti: pirma, tiek ne mažiau 60 proc. vien kietųjų lapuočių želdinių; antra, tiek ne mažiau 60 proc. vien mažalapių liepų želdinių (pirmieji du aiškinimo variantai reiškia aiškinamos formuluotės jungtuką „arba“); trečia, tiek ne mažiau 60 proc. kietųjų lapuočių ir liepų želdinių (trečiasis aiškinimo variantas reiškia aiškinamos formuluotės jungtuką „ir“).

92Dar daugiau, teismas pabrėžia, kad tiek Ministerijos, tiek Agentūros pateikta Taisyklių (2010 m. kovo 19 d. redakcija) 2 lentelės miško rūšinėje kategorijoje Nr. 3 esančios formuluotės „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai“ aiškinimo versija (pateikianti tik pirmuosius du aiškinimo variantus – t. y. kad gali būti: pirma, tiek ne mažiau 60 proc. vien kietųjų lapuočių želdinių; antra, tiek ne mažiau 60 proc. vien mažalapių liepų želdinių) yra aiškiai diskriminacinio pobūdžio: juk jeigu siekiantis paramos asmuo užaugins ne mažiau 60 proc. vien mažalapių liepų (arba vien kietųjų lapuočių, kurie pagal šį teisinį reguliavimą yra lygiaverčiai mažalapėms liepoms) želdinių, tai jis gaus didesnę išmoką negu tas, kuris užaugins pagal teisinį reguliavimą lygiaverčių mažalapių liepų ir kietųjų lapuočių mišinį. Toks aiškinimas stokoja ne tik logikos, sisteminio racionalumo, bet jis prieštarauja Konstitucijos nuostatoms, be kita ko, lygiateisiškumo principui.

934. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad visi sprendimai, kurie iš esmės yra susiję ir kuriuos pareiškėjas laiko pažeidžiančiais jo teises, yra neteisėti bei nepagrįsti, o todėl naikintini. Todėl teismas naikina Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. 3R-17(2011/03-4R-3) (t. 1, b. l. 27-33); Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimą Nr. 31N-Š-962/2/3-1795 „Dėl skundo“ (t. 1, b. l. 18-19); Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento Vilniaus skyriaus 2010 m. spalio 15 d. sprendimą Nr. KV-10-09 „Dėl K. Š. išmokėtos paramos dalies pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ susigrąžinimo“ (t. 1., b. l. 9-10); Agentūros 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimą Nr. BRSK-(3.82)-2593 „Dėl skolos išskaičiavimo“ (t. 1, b. l. 14) bei Agentūros 2011 m. sausio 5 d. pranešimą Nr. S-KV-0032210 „Apie suteikiamą paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos II krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (t. 1, b. l. 24-25).

945. Kadangi panaikinus sprendimus Nr. KV-10-09 ir Nr. BRSK-(3.82)-2593) išnyksta pagrindas iš pareiškėjui mokėtinos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ programą „Mažos ekonominės vertės medynų ir krūmynų partvarkymas bei jaunuolynų ugdymas (supaprastinta tvarka)“ už 2009 m. deklaravimo metus sumos išskaičiuoti 31 520,67 Lt, Agentūra įpareigotina išmokėti pareiškėjui 31 520,67 Lt paramą už 2009 m. deklaravimo metus.

95Taip pat Agentūra įpareigotina pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos II krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ už 2010 m. deklaravimo metus skirti K. Š. kasmetinio įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmoką pagal želdynų sudėtį „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai ar žėliniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“.

966. Pareiškėjas prašo jam priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikia jokių dokumentų, pagrindžiančių minėtas išlaidas (išskyrus sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį (t. 1, b. l. 8)). Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje yra numatyta būtina sąlyga teismo išlaidų atlyginimo klausimo nagrinėjimui – į bylą turi būti pateiktas motyvuotas prašymas su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Nagrinėjamu atveju nesant tokio prašymo, teismas šiame sprendime nepasisako dėl teismo išlaidų atlyginimo ir išaiškina pareiškėjui jo teisę ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo šio sprendimo įsiteisėjimo pateikti motyvuotą prašymą dėl išlaidų atlyginimo, su jame pateiktu išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

97Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, o pagal šio straipsnio 2 dalį – kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti, be kita ko, sumokėtą žyminį mokestį. Todėl pareiškėjui – K. Š. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos priteistina 100 Lt žyminio mokesčio.

98Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1, 2 dalimis, 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

99pareiškėjo – K. Š. skundą patenkinti.

100Panaikinti: Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. 3R-17(2011/03-4R-3), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimą Nr. 31N-Š-962/2/3-1795 „Dėl skundo“, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento Vilniaus skyriaus 2010 m. spalio 15 d. sprendimą Nr. KV-10-09 „Dėl K. Š. išmokėtos paramos dalies pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ susigrąžinimo“, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimą Nr. BRSK-(3.82)-2593 „Dėl skolos išskaičiavimo“ (t. 1, b. l. 14) bei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. sausio 5 d. pranešimą Nr. S-KV-0032210 „Apie suteikiamą paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos II krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.

101Įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ programą „Mažos ekonominės vertės medynų ir krūmynų partvarkymas bei jaunuolynų ugdymas (supaprastinta tvarka)“ už 2009 m. deklaravimo metus išmokėti K. Š. 31 520,67 Lt (trisdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus dvidešimt litų ir šešiasdešimt septynis centus).

102Įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos II krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ už 2010 m. deklaravimo metus skirti K. Š. kasmetinio įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmoką pagal želdynų sudėtį „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai ar žėliniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.“

103Priteisti K. Š. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 100 Lt (vieną šimtą litų) žyminio mokesčio.

104Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas – K. Š. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (t. 1, b.... 5. 1.1. panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir... 6. 1.2. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir... 7. 1.3. panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio... 8. 1.4. panaikinti Agentūros 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimą Nr.... 9. 1.5. panaikinti Agentūros 2011 m. sausio 5 d. pranešimą Nr. S-KV-0032210... 10. 1.6. Įpareigoti Agentūrą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų... 11. 1.7. Įpareigoti Agentūrą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų... 12. 1.8. priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.... 13. 2. Pareiškėjo skundas grindžiamas tokiais argumentais.... 14. 2.1. Pareiškėjas 2010 m. balandžio 14 d. pateikė Agentūrai paraišką... 15. 2.2. Agentūra sprendimu Nr. KV-10-09 nusprendė, esą, įvertinus Paraišką,... 16. 2.3. Aplinkybė, kad liepa plačiąja prasme priskiriama prie minkštųjų... 17. 2.4. Pagal miško želdinimo projektą pareiškėjas turėjo pasodinti 12,5... 18. 2.5. Pažymėtina, kad Taisyklių priede – lentelėje „Miško želdinių ar... 19. 2.6. Reikšminga, kad prieš paramos skyrimą buvo atliktas tinkamumo skirti... 20. 2.7. Pasak pareiškėjo, Agentūros Vilniaus skyriuje buvo atliekamas... 21. 2.8. Ministerija sprendimu Nr. 31N-Š-962/2/3-1795 atmetė pareiškėjo skundus... 22. 2.9. Pažymėtina, jog nuo 2010 m. lapkričio 5 d. įsigaliojo nauja Taisyklių... 23. 2.10. Komisija sprendimu Nr. 3R-17(2011/03-4R-3) pareiškėjo skundą atmetė,... 24. 2.11. Sprendimas Nr. BRSK-(3.82)-2593, kuriuo iš pareiškėjui mokėtinos... 25. Kadangi panaikinus sprendimus Nr. KV-10-09 ir Nr. BRSK-(3.82)-2593) išnyksta... 26. 2.12. Agentūros 2011 m. sausio 5 d. pranešimas Nr. S-KV-0032210, kuriuo... 27. II... 28. Atsakovė – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 29. 1. Pareiškėjas 2010 m. balandžio 14 d. Agentūrai pateikė Paraišką pagal... 30. 2. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms dėl miško rūšinės sudėties... 31. 3. Agentūros sprendimas Nr. KV-10-09 priimtas vadovaujantis Lietuvos... 32. Agentūra 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. BRSK-(3.82)-2593 (kuris... 33. 4. Pareiškėjas 2010 m. gegužės 24 d. Agentūrai pateikė paraišką gauti... 34. 5. Komisija sprendime Nr. 3R-17(2011/03-4R-3) teisingai ir pagrįstai... 35. III... 36. Trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 37. 1. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius, vadovaudamasis... 38. Agentūra priėmė sprendimą Nr. BRSK-(3.82)-2593, kuriuo išskaičiuota... 39. 2. Vadovaujantis Metodika ir Paraiškos duomenimis, parama turi būti... 40. 3. Pareiškėjas, teikdamas Paraišką pagal Priemonę ir vadovaudamasis... 41. IV... 42. 1. Teismo posėdyje pareiškėjo – K. Š. atstovas – advokatas Vygantas... 43. 2. Teismo posėdyje pareiškėjas – K. Š., remdamasis skunde pateiktais... 44. 3. Teismo posėdyje atsakovės – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie... 45. 4. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens – Lietuvos Respublikos... 46. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs... 47. I... 48. Nagrinėjamoje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 49. 1. Pareiškėjas – K. Š. 2010 m. balandžio 14 d. pateikė Agentūros... 50. 2. Pateikdamas Paraišką, pareiškėjas patvirtino „Pareiškėjo... 51. 3. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius, nuo 2010 m. balandžio... 52. 4. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2010 m. balandžio 27 d.... 53. 5. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2010 m. gegužės 5 d.... 54. 6. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2010 m. gegužės 31 d.... 55. 7. Agentūros Rizikų vertinimo ir valdymo departamento Patikrinimų ir... 56. 8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2010 m. rugsėjo 10 d. rašte... 57. 8.1. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas... 58. 8.2. Minėtų taisyklių 2 lentelėje nurodytose miško rūšinės sudėties... 59. 8.3. Miško rūšinę sudėtį, kai želdinama 70 proc. kietųjų lapuočių ir... 60. 9. Agentūros Kontrolės departamento direktorius, vadovaudamasis Lietuvos... 61. 10. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2010 m. spalio 4 d. ir... 62. 11. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius nuo 2010 m. spalio 5 d.... 63. 12. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2010 m. spalio 15 d.... 64. 12.1. Pakartotinai įvertinus Paraišką nustatyta, kad pareiškėjui... 65. 12.2. Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos... 66. 13. Agentūra 2010 m. spalio 29 d. rašte Nr. BRSK-(3.82)-2542 „Dėl... 67. 14. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2010 m. lapkričio 2 d.... 68. 15. Pareiškėjas, atsakydamas į paklausimą Nr. S-KV-0029535, 2010 m.... 69. 16. Agentūra 2010 m. lapkričio 17 d. sprendime Nr. BRSK-(3.82)-2593 „Dėl... 70. 17. Pareiškėjas, nesutikdamas su sprendimais Nr. KV-10-09 ir Nr.... 71. 18. Ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundus dėl sprendimų Nr.... 72. 18.1. Pareiškėjas, teikdamas paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros... 73. 18.2. Agentūros Vilniaus skyrius 2010 m. gegužės 6 d. vertindamas... 74. 18.3. Priskiriant mišką kategorijai „Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų... 75. 18.4. Vadovaujantis išdėstytu, Agentūros Vilniaus skyriaus 2010 m. spalio 15... 76. 19. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius, atlikęs kasmetinio... 77. 20. Pareiškėjas, nesutikdamas su sprendimais Nr. KV-10-09, Nr.... 78. 20. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2011 m. sausio 5 d.... 79. 21. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2011 m. sausio 5 d.... 80. 22. Vyriausioji administracinių ginčų komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo... 81. 22.1. Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 82. 22.2. Ginčo metu galiojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m.... 83. 22.3. Taisyklių 1 lentelėje prie minkštųjų lapuočių priskiriami beržas,... 84. 22.4. Ginčas iš esmės kilo dėl pareiškėjo deklaruotų sodinamų medžių... 85. 22.5. Pagal Taisyklių 2 priede įtvirtintą miško želdinių ar žėlinių... 86. 22.6. Pareiškėjo deklaruotos medžių rūšys, už kurias siekiama gauti... 87. II... 88. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje, kaip teisingai teismo posėdyje... 89. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kyla dėl Lietuvos... 90. Pabrėžtina, kad pareiškėjas, pasodinęs 12,5 tūkst. vnt. paprastųjų... 91. 3. Teismas pabrėžia, kad teisės negalima aiškinti vien pažodžiui, vien... 92. Dar daugiau, teismas pabrėžia, kad tiek Ministerijos, tiek Agentūros... 93. 4. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad visi... 94. 5. Kadangi panaikinus sprendimus Nr. KV-10-09 ir Nr. BRSK-(3.82)-2593)... 95. Taip pat Agentūra įpareigotina pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013... 96. 6. Pareiškėjas prašo jam priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau... 97. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį proceso... 98. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 99. pareiškėjo – K. Š. skundą patenkinti.... 100. Panaikinti: Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011 m. sausio 19... 101. Įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos... 102. Įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos... 103. Priteisti K. Š. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos... 104. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...