Byla 2-242-324/2009
Dėl viešųjų varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Agnei Pučinskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams D. Š., adv. L.Gasiūnui, atsakovo atstovui adv. D.Burduliui, trečiajam asmeniui V. C., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal kooperatinės bendrovės „Lietuvos kooperatyvų sąjungos“ ieškinį atsakovams bankrutavusiai kooperatinei bendrovei „Jiezno vartotojų kooperatyvas“, J. V., trečiajam asmeniui V. C. dėl viešųjų varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais ir

Nustatė

2ieškovo atstovai prašo pripažinti negaliojančiais atsakovų bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Jiezno vartotojų kooperatyvas“ ir J. V. 2008 m. gruodžio 29 d. sudarytus viešų varžytynių aktus Nr. 04 ir Nr. 05 ir taikyti restituciją. Reikalavimą grindžia tuo, kad 2007 m. gruodžio 14 d. varžytynėse atsakovei J. V. parduoti statiniai (pastatas-sandėlis (esantis ( - )) ir pastatas-skerdykla (esantis ( - )) atsakovui bankrutavusiai kooperatinei bendrovei „Jiezno vartotojų kooperatyvas“ nepriklausė, nes jau buvo parduoti trečiajam asmeniui V. C. (2000 m. rugsėjo 29 d. viešųjų varžytynių protokolai Nr. 19, Nr. 20 ir 2000 m. spalio 19 d. viešų varžytynių aktai Nr. 19, Nr. 20). Aplinkybė, jog šie sandoriai nebuvo įregistruoti nekilnojamojo turto registre, neturi įtakos faktiniams nuosavybės teisiniams santykiams. Statiniai negalėjo būti parduoti viešose varžytynėse, nes yra areštuoti 1996 m. gegužės 23 d. turto arešto aktu. 2007 m. gruodžio 14 d. atsakovo turto varžytynės buvo paskelbtos vykdant likvidacinės komisijos narių susirinkimų, įvykusių 2007 m. spalio 23 d. ir 2007 m. gruodžio 11 d., metu priimtus nutarimus, kuriuos ieškovas apskundė. 2009 m. vasario 6 d. Kauno apygardos teismo nutartimi šie nutarimai buvo panaikinti. 2008 m. gruodžio 29 d. varžytynių aktų Nr. 04 ir Nr. 05 surašymo metu atsakovo likvidavimo procedūra buvo pasibaigusi (2003 m. liepos 1 d.), todėl jis negalėjo sudaryti jokių sandorių. Atsakovo turto varžytynės buvo vykdomos pažeidžiant Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintą Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašą, nes atsakovo kreditorių susirinkimas nenustatė parduodamo turto kainos didinimo intervalo.

3Atsakovo atstovas su ieškiniu sutiko motyvuodamas tuo, kad teismo procesiniu sprendimu buvo panaikintas pagrindas, kuriuo remiantis įvyko varžytynės ir buvo sudaryti ginčo sandoriai.

4Tretysis asmuo V. C. ieškinio patenkinimo klausimą prašo spręsti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad pastatus ( - ) prieš keletą metų iš likviduojamo Jiezno vartotojų kooperatyvo nusipirko nusigriovimui ir, neįregistravusi nuosavybės teisės, juos nusigriovė.

5Atsakovė J. V. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą žino. Atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovas neturi teisės ginčyti atsakovų sudaryto sandorio, nes nėra šio sandorio šalimi, jo teisės nėra pažeidžiamos. Pagal viešo registro duomenis turtas priklauso atsakovui, kiti asmenys nuosavybės teisės į šį turtą nėra įregistravę. Varžytynes organizavo ir vykdė ieškovo likvidacinė komisija, kuri po bankroto bylos iškėlimo valdo visą atsakovo turtą ir turi teisę jį parduoti, neatsižvelgiant į tai, kad turtas prieš iškeliant bankroto bylą buvo areštuotas. Atsakovė yra sąžininga turto įgijėja, todėl restitucija negali būti taikoma (CK 4.96 straipsnis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Jiezno vartotojų kooperatyvo likvidacinė komisija 2007m. spalio 23 d. priėmė nutarimą Prienų rajone esantį įmonės turtą parduoti varžytynių būdu Įmonių bankroto įstatymo numatyta tvarka, kiekvieno nekilnojamojo turto vienetui nustatant kainą, lygią turto atkuriamajai vertei, nurodytai nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše: pastatas – parduotuvė, kurio unikalus nr. ( - ) – 79248,00 Lt; ūkinis pastatas nr. ( - ) – 17570,00 Lt; ūkinis pastatas nr. ( - ) – 2461,00 Lt; pastatas parduotuvė nr. ( - ) – 23667,00 Lt; pastatas- sandėlys nr. ( - ) – 83871,00 Lt; pastatas-skerdykla nr. ( - ) – 12573,00 Lt; ūkinis pastatas nr. ( - ) – 7150,00 Lt.

82007 m. gruodžio 11 d. vykusio likvidacinės komisijos posėdžio metu aukščiau nurodytąjį turtą, išskyrus parduotuvę ( - ) unikalus nr. ( - ), buvo nutarta parduoti.

92008 m. gruodžio 29 d. iš viešųjų varžytynių J. V. už 370000 Lt buvo parduoti pastatas – sandėlys 5F1p unikalus nr. ( - ), esantis ( - ), ir pastatas – skerdykla 1H1p unikalus nr. ( - ), esantis ( - ).

10Nagrinėjant ieškovo skundą dėl varžytynių pagrindu buvusių nutarimų teisėtumo Jiezno vartotojų kooperatyvo bankroto byloje, 2009 m. vasario 6 d. Kauno apygardos teismo nutartimi buvo nustatyta, kad leidimas bankroto proceso metu iš varžytynių parduotą turtą parduoti pakartotinai yra neteisėtas. Viso nutarimuose nurodyto turto pakartotinio pardavimo faktą patvirtino šalių atstovų paaiškinimai, varžytynių bei faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai. Nutarimai buvo panaikintini tuo pagrindu, kad bankrutavusios įmonės likvidacinė komisija

Nutarė

11antrą kartą realizuoti turtą, kuris bankroto proceso metu buvo parduotas kreditorių reikalavimų patenkinimui užtikrinti ( 1964 m. CK 253 str.). Nors pirkėjų nuosavybės teisė nebuvo įstatymų nustatyta tvarka išviešinta ( įregistruota nekilnojamojo turto registravimo įstaigoje pagal 1964 m. CK 255 str. 1 d. reikalavimus), nutarimas pakartotinai realizuoti bankrutavusiai įmonei teisiškai tebepriklausantį turtą neatitinka sąžiningo įstatymų taikymo principo ( CK 1.5 str. 4 d.). Realiai šio turto savininkai pasikeitė ( Kauno apygardos teismo civilinė byla nr. 2-72/1997).

12Bankroto byla Jiezno vartotojų kooperatyvui iškelta ir teismo sprendimas likviduoti įmonę priimtas, galiojant 1992 m. rugsėjo 15 d. Įmonių bankroto įstatymui nr. I-2880. Bankrutavusios įmonės likvidavimo tvarką numato 1993 m. balandžio 20 d. LR Vyriausybės nutarimas nr. 276. Panaikintųjų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo ir varžytynių vykdymo metu galiojusios 2001 m. kovo 20 d. Įmonių bankroto įstatymo nr. IX-216 redakcijos 37 str. 5 d. nustatė, kad įmonėms, įgijusioms likviduojamos dėl bankroto įmonės statusą iki 2001 m. liepos 1 d., yra taikomos šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalies nuostatos. Pagal pastarąją normą tai, kaip panaudoti neparduotą turtą, sprendžia kreditoriai, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų. Kreditorių sprendimas dėl likusio neparduoto Jiezno vartotojų kooperatyvo turto pardavimo buvo įformintas nurodytaisiais likvidacinės komisijos nutarimais. Teismui juos panaikinus, neliko teisėto ieškinyje nurodytų varžytynių pagrindo, todėl 2008 m. gruodžio 29 d. atsakovų sudaryti viešųjų varžytynių aktai pripažintini negaliojančiais ( CPK 18 str., 182 straipsnio 2 p.).

13Teismas nesutinka su atsakovės J. V. pozicija apie jos, kaip įgijėjos, sąžiningumą. Nors J. V. nusipirktieji pastatai nebuvo įregistruoti trečiųjų asmenų vardu, ankstesnė jų savininkė V. C. patvirtino, kad juos yra nusigriovusi. Tos pačios aplinkybės nustatytos, nagrinėjant kreditoriaus skundą dėl varžytynių pagrindu buvusių nutarimų panaikinimo Jiezno vartotojų kooperatyvo bankroto byloje. Įsigydama nekilnojamuosius daiktus, pirkėja privalėjo pasidomėti jų faktinio egzistavimo aplinkybe. Įsigijimas už ženklią kainą neegzistuojančių pastatų, nesant prie jų pamatų suformuoto žemės sklypo, nepripažintinas sąžiningu ( CK 1.5 str. 4 d., CPK 185 str.). Taikytina restitucija, panaikinant ginčo turto pirkimo-pardavimo sandorius ir įpareigojant Jiezno vartotojų kooperatyvą sugrąžinti atsakovei J. V. jos sumokėtą 370000 Lt sumą ( CK 6.145 str. 1 d., 6.146 str.).

14Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovo priteistinos 4720,00 Lt advokato pagalbos išlaidos, nurodytos 2008 m. balandžio 21 d. mokėjimo nurodyme nr. 143( CPK 88, 93 str.).

15Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio pirmąja dalimi, 270 straipsniu,

16n u s p r e n d ž i a :

17ieškinį patenkinti.

18Pripažinti negaliojančiais 2008 m. gruodžio 29 d. sudarytus viešųjų varžytynių aktus nr. 4 ir nr.5, pagal kuriuos atsakovas bankrutavusi kooperatinė bendrovė Jiezno vartotojų kooperatyvas ( įmonės kodas 7065583, banko sąskaita nr. ( - ) AB „DnB NODR banke“) už 300000 Lt pardavė atsakovei J. V. ( asmens kodas ( - )) pastatą – sandėlį 5F1p, unikalus nr. ( - ), esantį ( - ), ir už 70000 Lt pastatą – skerdyklą 1H1p, unikalus nr. ( - ), esantį ( - ).

19Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo bankrutavusios kooperatinės bendrovės Jiezno vartotojų kooperatyvo atsakovei J. V. už įgyjamą turtą jos sumokėtus 370000 ( tris šimtus septyniasdešimt tūkstančių) Lt.

20Priteisti iš atsakovo bankrutavusios kooperatinės bendrovės Jiezno vartotojų kooperatyvo 4720,00 Lt ( keturis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt) advokato pagalbos išlaidų ieškovui kooperatinei bendrovei „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“.

21Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2008 m. vasario 29 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones - varžytinių aktais nr. 4 ir nr. 5 parduotų statinių areštą.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Agnei... 2. ieškovo atstovai prašo pripažinti negaliojančiais atsakovų bankrutavusios... 3. Atsakovo atstovas su ieškiniu sutiko motyvuodamas tuo, kad teismo procesiniu... 4. Tretysis asmuo V. C. ieškinio patenkinimo klausimą prašo spręsti teismo... 5. Atsakovė J. V. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Jiezno vartotojų kooperatyvo... 8. 2007 m. gruodžio 11 d. vykusio likvidacinės komisijos posėdžio metu... 9. 2008 m. gruodžio 29 d. iš viešųjų varžytynių J. V. už 370000 Lt buvo... 10. Nagrinėjant ieškovo skundą dėl varžytynių pagrindu buvusių nutarimų... 11. antrą kartą realizuoti turtą, kuris bankroto proceso metu buvo parduotas... 12. Bankroto byla Jiezno vartotojų kooperatyvui iškelta ir teismo sprendimas... 13. Teismas nesutinka su atsakovės J. V. pozicija apie jos, kaip įgijėjos,... 14. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovo priteistinos 4720,00 Lt advokato... 15. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 16. n u s p r e n d ž i a :... 17. ieškinį patenkinti.... 18. Pripažinti negaliojančiais 2008 m. gruodžio 29 d. sudarytus viešųjų... 19. Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo bankrutavusios kooperatinės... 20. Priteisti iš atsakovo bankrutavusios kooperatinės bendrovės Jiezno... 21. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2008 m. vasario 29 d. nutartimi... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...