Byla e2-473-452/2016
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Svirplienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Turto bankui, Panevėžio miesto savivaldybės administracijai dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, ir

Nustatė

2Pareiškėja prašė nustatyti faktą, kad pareiškėja pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į mažo slėgio skirstomojo (kvartalinio) dujotiekio tinklus, esančius (duomenis neskelbtini), unikalus Nr. (duomenis neskelbtini), bendro ilgio 77,73 m.

3Pareiškime nurodė, kad (duomenis neskelbtini)gatvėje 1992 metais buvo įrengtas mažo slėgio skirstomasis (kvartalinis) dujotiekis dujų tiekimui į pastatus esančius adresais (duomenis neskelbtini). Mažo slėgio skirstomojo dujotiekio unikalus Nr. (duomenis neskelbtini) (toliau - Skirstomasis dujotiekis), bendras ilgis 77,73 metrų. Skirstomasis dujotiekis buvo įrengtas, prijungiant jį, nuo greta (duomenis neskelbtini) gatvėje Panevėžio mieste esančio mažo slėgio skirstomojo dujotiekio. Įrengus Skirstomąjį dujotiekį, jis buvo perduotas eksploatuoti Pareiškėjai.

4Pagal anksčiau galiojusius norminius teisės aktus šis turtas nekilnojamojo turto registre nebuvo registruojamas, pakako šio turto registro dujas tiekiančioje įmonėje. Šio turto kadastriniai duomenys nustatyti VĮ „Registrų centras", suteiktas registro Nr. (duomenis neskelbtini), tačiau nėra įregistruotas šio turto teisinis statusas: neįregistruotas turto savininkas, valdymo ir nuosavybės forma. Skirstomojo dujotiekio (statinio) nuosavybės ir/ar valdymo teisės niekada nebuvo ir nėra registruotos nekilnojamojo turto registre.

5Valstybės įmonė „Lietuvos dujos", perėmusi turtą iš Lietuvos TSR Valstybinio dujofikacijos komiteto, LR Energetikos ministro 1995-03-31 įsakymu Nr. 63 buvo reorganizuota į akcinę bendrovę -1995-08-01 įregistruota AB „Lietuvos dujos". Panevėžio gamybinės gazifikacijos valdyba Lietuvos TSR valstybinio dujofikacijos komiteto 1984-09-28 įsakymu Nr. 151 pervadinta į Panevėžio gamybinę dujofikacijos valdybą, kurios teises ir pareigas perėmė 1990-12-19 įregistruota valstybinė Panevėžio dujų įmonė, 1993-11-30 perregistruota į firmą „Panevėžio dujos", 1995-08-22 perregistruota į AB „Lietuvos dujos" firmą „Aukštaitijos dujos", 2002-12-18 perregistruota į AB „Lietuvos dujos" Panevėžio filialą, nuo 2015-06-01 pakeistas regionuose veikiančių struktūrinių padalinių - filialų - teisinis statusas į atitinkamo regiono dujų tinklo departamentą.

6Nuo minėto Skirstomojo dujotiekio įrengimo ir perdavimo Panevėžio gamybinei dujofikacijos valdybai, juo rūpinosi, tvarkė, prižiūrėjo, eksploatavo, naudojo ir valdė AB „Lietuvos dujos", vykdydama galiojusių ir galiojančių „Dujų ūkio saugumo taisyklių" (patvirtintų TSRS Valstybinio pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros komiteto 1979-06-26), ūkio saugumo laikinųjų taisyklių (patvirtintų LR energetikos ministro 1994-05-10), Dujų sistema, skirstomieji ir vidaus dujotiekiai, naudojimas, techninis aptarnavimas ir remontas, taisyklių (patvirtintų LR Ūkio ministro 1998-01-19), Skirstomųjų ir pastatų dujų sistemų eksploatavimo taisyklių (patvirtintų LR ūkio ministro 2004-04-19 įsakymu Nr. 4-43) reikalavimus.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-05-02 įsakymu Nr. 1-82 patvirtintų Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių 9 punkto nuostatomis, skirstymo sistemos eksploatavimą užtikrina; dujų skirstymo sistemos operatorius, kuriam nuosavybės teise priklauso skirstymo sistema ar atskiros jos dalys arba kuris valdo skirstymo sistemą kitais teisėtais pagrindais nei nuosavybės teisė ir kuris licencijoje nurodytoje teritorijoje verčiasi dujų skirstymo veikla. Analogiška nuostata įtvirtinta ir LR Energetikos ministro 2010-07-10 įsakymu Nr. 1-202 patvirtintų Naudojimosi vietine bendrojo' naudojimo sistema taisyklių 16 punkte, kuriame nurodoma, kad kai nėra sistemos nuosavybės teisinės registracijos dokumentų, sistemos operatoriaus funkcijas atlieka dujų įmonė, prie kurios skirstymo sistemos yra prijungta sistema. Taisyklės įpareigojo vamzdyną prižiūrinčią įmonę sistemingai, nurodytais terminais prižiūrėti dujotiekius, atlikti įvairius techninius patikrinimus, remontą. Nuo priėmimo į eksploataciją dienos, ją prižiūri, eksploatuoja ir tvarko Pareiškėja.

8Dujotiekis buvo prižiūrimas kaip savas turtas. Pagal faktines aplinkybes minėti, nekilnojamuoju turtu laikomi, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekio tinklai pareiškėjo yra valdomi virš dešimties metų, ir iš turto valdymo turinio yra pakankamas pagrindas laikyti, kad šis turtas buvo naudojamas kaip įmonės turtas, siekiant įgyti nuosavybės teisę. Įregistravus turtą registre ir nesant turto savininko, pareiškėja negali pilnai ir visapusiškai disponuoti šiuo turtu, nes, net ir laikant save turto valdytoju, negalima atlikti veiksmų, kuriuos gali atlikti tik turto savininkas. Pagal pareiškėjos veiklos pobūdį, apibrėžtą įmonės įstatuose - dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais, transportavimas vamzdynais, dujų pardavimas dujotiekiais, saugus dujų perdavimas, skirstymo sistemos eksploatavimas - inžinieriniai tinklai dujų paskirstymui, tiekimui, saugiam dujų perdavimui yra pakankamas pagrindas pareiškėją laikyti sąžiningu ir teisėtu turto - minėtų mažo ir vidutinio slėgio dujotiekio tinklų savininku. Turtas daugiau nei dešimt metų buvo valdomas atvirai, teisėtai, nepertraukiamai ir kaip savas, nesant duomenų, kad šis turtas priklauso kitiems asmenims, ir yra visos CK 4.68-4.71 str. numatytos sąlygos nustatyti pareiškėjos į šį turtą nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą.

92015-12-03 vykusiuose AB „LESTO“ ir AB „Lietuvos dujos“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose buvo priimtas sprendimas reorganizuoti AB „LESTO“ ir AB „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“. Pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas, kuriuo AB „Lietuvos dujos“ perdavė, o AB „Energijos skirstymo operatorius“ priėmė visą AB „Lietuvos dujos“ turtą, teises ir pareigas. AB „Lietuvos dujos“ buvo pakeista į jos teisių ir pareigų perėmėją AB „Energijos skirstymo operatorius“.

10Suinteresuotas asmuo Panevėžio miesto savivaldybės administracija prašo teismo sprendimą priimti savo nuožiūra bei neprieštarauja, jeigu pareiškėja teismui įrodys aplinkybes, kuriomis grindžia savo prašymą.

11Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateiktame atsiliepime į pareiškimą jam neprieštarauja.

12Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas prieštaravimo dėl pareikšto prašymo nepareiškė, sprendimą prašė priimti teismo nuožiūra.

13Pareiškimas tenkintinas.

14Civilinio kodekso 4.68 straipsnio 1 dalis numato, kad juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto ja nepasinaudojo, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą pagal įgyjamąją senatį. Tokiu būdu įgyjantis nuosavybės teisę į turtą asmuo turi būti ne tik sąžiningas daikto įgijėjas, bet ir privalo tokiu išlikti visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi neturi žinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti daiktą, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.70 str. 1d.). Tuo atveju, kai per įgyjamosios senaties laiką daikto valdymas vienam iš kito perėjo keliems asmenims, kiekvieno jų valdymas privalo atitikti CK 4.68 straipsnio reikalavimus, tada tų asmenų valdymo laikas yra skaičiuojamas kartu (CK 4.71 str. 2d.).

15Iš byloje esamų dokumentų matyti, kad Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje įregistruotas inžinerinis statinys – mažo slėgio dujotiekio tinklai, (duomenis neskelbtini), nekilnojamojo turto registro Nr. (duomenis neskelbtini), unikalus Nr. (duomenis neskelbtini) (10 b. l.), kurie 1992 m. rugpjūčio 18 d., dujotiekio priėmimo eksploatacijon aktu buvo perduota eksploatuoti valstybinei Panevėžio dujų įmonei (28-33 b. l.). Valstybinė Panevėžio dujų įmonė 1995-08-22 perregistruota į AB „Lietuvos dujos" firmą „Aukštaitijos dujos", 2002-12-18 perregistruota į AB „Lietuvos dujos" Panevėžio filialą, nuo 2015-06-01 pakeistas regionuose veikiančių struktūrinių padalinių - filialų - teisinis statusas į atitinkamo regiono dujų tinklo departamentą, o 2015-12-03 vykusiuose AB „LESTO“ ir AB „Lietuvos dujos“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose buvo priimtas sprendimas reorganizuoti AB „LESTO“ ir AB „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“. Pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas, kuriuo AB „Lietuvos dujos“ perdavė, o AB „Energijos skirstymo operatorius“ priėmė visą AB „Lietuvos dujos“ turtą, teises ir pareigas. AB „Lietuvos dujos“ buvo pakeista į jos teisių ir pareigų perėmėją AB „Energijos skirstymo operatorius“.

16Nuo mažo slėgio dujotiekio tinklų perdavimo (1992 m.) nekilnojamojo daikto valdymas perėjo keliems asmenims, pareiškėja yra jų teisių ir pareigų perėmėja. Nuo mažo slėgio dujotiekio tinklų perdavimo, pareiškėja jais rūpinosi tvarkė, prižiūrėjo, eksploatavo, naudojo ir valdė. Mažo slėgio dujotiekio tinklai nėra savavališka statyba. Byloje nėra duomenų apie kliūtis įgyti nekilnojamąjį daiktą įgyjamąja senatimi, nėra duomenų apie neteisėtą daikto sukūrimą, dujotiekio tinklai valdomi atitinkamai nuo jų perdavimo eksploatuoti laikotarpio 1992 m. daugiau kaip dešimt metų. Pagal pareiškėjos veiklos pobūdį, apibrėžtą įmonės įstatuose – dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais, transportavimas vamzdynais, dujų pardavimas dujotiekiais, saugus dujų perdavimas, skirstymo sistemos eksploatavimas – inžinieriniai tinklai dujų paskirstymui, tiekimui, saugiam dujų perdavimui yra pakankamas pagrindas pareiškėją laikyti sąžiningu ir teisėtu turto – minėtų mažo slėgio dujotiekio tinklų savininku. Įrodymų visuma – rašytiniai įrodymai patvirtina faktą, kad pareiškėja nėra inžinerinio statinio, registro Nr. (duomenis neskelbtini), unikalus Nr. (duomenis neskelbtini), bendro 77,73 m. ilgio, savininkė tačiau nuo 1992 m. iki teismo sprendimo priėmimo dienos atvirai, nepertraukiamai, sąžiningai, teisėtai ir kaip savo daiktus valdė. Per visą valdymo laikotarpį daikto valdytojams ir pareiškėjai niekas nepareiškė jokių pretenzijų dėl valdomo turto. Apie iškeltą civilinę bylą paskelbta 2015-12-03 specialiame interneto tinklapyje adresu www.teismai.lt (44-45 b. l.). Per nustatytą terminą dėl pareikšto pareiškimo prieštaravimų niekas nepateikė, pareiškimų įstoti į bylą suinteresuotais asmenimis taip pat nepareiškė. Esant tokioms aplinkybėms pareiškimas tenkintinas (CPK 533 str.).

17Iš pareiškėjos valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos už teismo procesinių dokumentų įteikimą (LR CPK 92, 96 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270, 533 straipsniais, teismas

Nutarė

19Pareiškimą tenkinti.

20Nustatyti AB „Energijos skirstymo operatorius“, įmonės kodas 304151376, nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į mažo slėgio skirstomojo (kvartalinio) dujotiekio tinklus, esančius (duomenis neskelbtini), unikalus Nr. (duomenis neskelbtini), bendro ilgio 77,73 m.

21Priteisti iš AB „Energijos skirstymo operatorius“, įmonės kodas 304151376, valstybei 3,26 Eur (trijų eurų 26 ct) išlaidas procesinių dokumentų įteikimui, įmokos kodas 5660.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Svirplienė, rašytinio... 2. Pareiškėja prašė nustatyti faktą, kad pareiškėja pagal įgyjamąją... 3. Pareiškime nurodė, kad (duomenis neskelbtini)gatvėje 1992 metais buvo... 4. Pagal anksčiau galiojusius norminius teisės aktus šis turtas nekilnojamojo... 5. Valstybės įmonė „Lietuvos dujos", perėmusi turtą iš Lietuvos TSR... 6. Nuo minėto Skirstomojo dujotiekio įrengimo ir perdavimo Panevėžio gamybinei... 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-05-02 įsakymu Nr.... 8. Dujotiekis buvo prižiūrimas kaip savas turtas. Pagal faktines aplinkybes... 9. 2015-12-03 vykusiuose AB „LESTO“ ir AB „Lietuvos dujos“ visuotiniuose... 10. Suinteresuotas asmuo Panevėžio miesto savivaldybės administracija prašo... 11. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 12. Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas prieštaravimo dėl... 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. Civilinio kodekso 4.68 straipsnio 1 dalis numato, kad juridinis asmuo, kuris... 15. Iš byloje esamų dokumentų matyti, kad Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų... 16. Nuo mažo slėgio dujotiekio tinklų perdavimo (1992 m.) nekilnojamojo daikto... 17. Iš pareiškėjos valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos už teismo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270, 533 straipsniais, teismas... 19. Pareiškimą tenkinti.... 20. Nustatyti AB „Energijos skirstymo operatorius“, įmonės kodas 304151376,... 21. Priteisti iš AB „Energijos skirstymo operatorius“, įmonės kodas... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio...