Byla I-5300-789/2014

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė, susipažinusi su V. J. skundu,

Nustatė

2Pareiškėjas V. J. 2013-12-30 faksimiliniu laišku atsiuntė teismui skundą (originalas teisme gautas 2014-01-03), prašydamas panaikinti Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2013-12-04 administracinį aktą Nr. 1.5.-SD-752 ir įpareigoti Tarnybą teisės aktų nustatyta tvarka iš naujo atsakyti į pareiškėjo 2013-11-06 gautą skundą bei atlikti skunde reikalautus veiksmus.

3Skundą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 str. 1 d. nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 str. 1 d. taip pat nustatyta, kad skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Taigi administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie daro įtaką konkrečioms asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo.

5Iš aktualios bei dominuojančios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad ABTĮ 5 str. 1 d. bei 22 str. 1 d. nuostatų, reguliuojančių kreipimąsi į administracinį teismą, sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes, net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-10-14 nutartis administracinėje byloje Nr. AS552-749/2013).

6Iš pateikto skundo ir jo priedų matyti, kad ginčas kilo dėl to, jog pareiškėjas kreipėsi į Tarnybą, prašydamas iš Tarnybos Kauno skyriaus specialisto 2011-11-23 išvados Nr. pG1376/11(02) pašalinti tam tikrą teiginį, pareiškėjui raštu pranešti dėl specialistės L. K. išvadoje nuslėptų bei nevertintų faktų ir suformulavo kitus su minėta atsakovės specialisto išvada susijusius klausimus / prašymus. Pareiškėjas nesutinka su Tarnybos pateiktu atsakymu į jo skundą ir prašo teismo panaikinti Tarnybos 2013-12-04 aktą ir įpareigoti ją atlikti prašomus veiksmus.

7Teismas, įvertinęs pareiškėjo skundo teismui argumentus, Tarnybos Kauno skyriaus specialisto 2011-11-23 išvados Nr. pG1376/11(02), pareiškėjo skundo (Tarnyboje gautas 2013-11-06) ir skundžiamo akto turinį, daro išvadą, kad ginčijamas Tarnybos raštas, kuriuo pareiškėjas buvo informuotas apie priimtą specialisto išvadą ir jam atsakyta į jo prašyme suformuluotus su išvada susijusius klausimus, yra informacinio pobūdžio ir teisių ir pareigų pareiškėjui tiesiogiai nesukuria. Pažymėtina, kad pareiškėjas savo skunde labai abstrakčiai ir nekonkrečiai nurodė, kad ginčijamas aktas pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus. Pareiškėjui išaiškintina, kad su minėtos specialisto išvados pagrįstumu ir teisėtumu susiję klausimai spręstini ikiteisminiame tyrime (baudžiamojoje byloje), kuriame buvo suformuluota užduotis atlikti objektų tyrimą. Taigi teismas, atsižvelgęs į Administracinių bylų teisenos įstatymo reglamentavimą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, konstatuoja, kad pareiškėjo skundžiamas Tarnybos aktas nagrinėjamos administracinės bylos kontekste nėra administracinis aktas, nes jame nėra viešojo administravimo subjekto patvarkymų pareiškėjo atžvilgiu, jis nenustato, nepakeičia ir nepanaikina jokių pareiškėjo teisių ar pareigų viešojo administravimo srityje, todėl reikalavimas dėl minėto sprendimo panaikinimo nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.). Taigi pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. pareiškėjo skundą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

8J. G., a. k. ( - ) už V. J. paduotą skundą sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, todėl, atsisakius priimti skundą kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 str. 1 d. 3 p., sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas. J. G. išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi (Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 str. 2 d.).

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. ir 149 str., teismas

Nutarė

10Atsisakyti priimti pareiškėjo V. J. skundą kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti V. J..

12Nutarčiai įsiteisėjus, J. G., a. k. ( - ) grąžinti sumokėtą 100 Lt (vienas šimtas litų) žyminį mokestį (2013 m. gruodžio 22 d. mokėjimo nurodymas Nr. 206, mokėtojo kredito įstaiga Akademinė kredito unija).

13Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai