Byla e2-34927-235/2018
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje UAB „Enifas“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Gotas“ ieškinį atsakovams J. įmonei JONAS ir J. J., dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje UAB „Enifas“.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti subsidiariai iš atsakovų 36 784 Eur skolos ir 827 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

4Atsakovams Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Per teismo nustatytą terminą atsakovai be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Civilinio proceso kodekso 285 str. 2 d.).

7Dėl nuomos mokesčio priteisimo.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas 2017 m. gegužės 19 d. su atsakovu J. įmone JONAS sudarė patalpų nuomos sutartį Nr. 4/47309/39188 ir iki 2018 m. gruodžio 31 d. išsinuomojo administracines patalpas adresu Buivydiškių g. 26, Vilnius. Nustatyta, kad 2018 m. birželio 6 d. atsakovas J. įmonė JONAS ieškovui pateikė skolos sumokėjimo grafiką, tačiau skola pagal paties A. J. įmone JONAS sudarytą grafiką nebuvo mokama. Atsakovo atstovas J. J. pasirašė ir patvirtino, kad aktą gavo. Joks atsakymas dėl įteikto akto ar kitokie pastebėjimai iš atsakovo nebuvo gauti. Akte nuomotojas nuomininkui nurodė, kad nuomotojas vienašališkai nutraukia Nuomos sutartį nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. dėl nuomininko nevykdomų įsipareigojimų, kurie yra laikomi esminiu sutarties pažeidimu. Nuomininko skola Nuomotojui 2018 m. liepos 12 d. sudarė 22.990,00 Eur, kas buvo ženklus įsiskolinimas už nuomos paslaugas. Nuomininkas iki šiol nėra atlaisvinęs patalpų. Jam antrą kartą 2018 m. rugsėjo 4 d. pranešimu „Dėl patalpų, esančių Buivydiškių g. 26, Vilniuje, atlaisvinimo“ buvo nustatytas terminas iki 2018 m. spalio 1 d. atlaisvinti nuomojamas patalpas. Pirmą kartą Nuomininkas buvo prašomas atlaisvinti patalpas iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. jau minėtu 2018 m. liepos 12 d. Nuomos sutarties nutraukimo aktu. Ieškinio pateikimo dieną Nuomininko skola Nuomotojui sudarė 36 784,00 Eur. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo (Individualių įmonių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Taigi, individuali įmonė kaip kiekvienas juridinis asmuo yra pavadinimą turinti įmonė, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas (CK 2.33 straipsnio 1 dalis). Ji turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja nuosavybės ar patikėjimo teise (CK 2.48 straipsnio 1 dalis), todėl, kaip savarankiškas civilinių santykių subjektas, už savo prievoles atsako jai nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu (Individualių įmonių įstatymo 8 straipsnis, CK 2.50 straipsnio 1 dalis). CK 2.50 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu individualios įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka įmonės turto, už įmonės prievoles atsako jos savininkas (juridinio asmens dalyvis). Tai reiškia, kad, nors individuali įmonė ir jos savininkas yra atskiri civilinių teisinių santykių subjektai, galintys savarankiškai prisiimti prievoles ir už jas atsakyti, tačiau individualiai įmonei neturint pakankamai turto atsiskaityti už savo skolas, už jas turi atsiskaityti savininkas asmeniniu ir jam tenkančio bendrosios jungtinės nuosavybės turto dalimi. Taigi, individualios įmonės teisinė padėtis lemia jos civilinės atsakomybės ypatumus, t. y. tuo atveju, kai tokia įmonė neturi pakankamai turto atsiskaityti pagal prisiimtas turtines prievoles, jos savininkui atsiranda subsidiari prievolė atsakyti už įmonės skolas (CK 2.50 straipsnio 4 dalis).

9Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovai būtų apmokėjęs pirmiau nurodytą skolą (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis, 185 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Civilinio kodekso 6.477 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, jog pirmiau nurodyta skola atsakovų būtų buvusi apmokėta, taip pat atsakovui neginčijant ieškovo pareikšto ieškinio, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas dėl 36 784 Eur skolos priteisimo subsidiariai iš atsakovų laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

10Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

11Pagal Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį, ieškovui iš atsakovų subsidiariai priteistinas 827 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, kurį sudaro už ieškinį sumokėtas žyminis mokestis (Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 2 ir 6 punktai, 98 straipsnis).

12Civilinio proceso kodekso 79 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Šioje byloje susidarė 5,37 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

13Įvertinus pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą bei tai, kad ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovų valstybės naudai subsidiariai priteistinas 5,37 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, kurį sudaro išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 2 ir 6 punktais, 93 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 98 straipsniu, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „GOTAS“, juridinio asmens kodas 121769394, subsidiariai iš atsakovų J. įmonės JONAS, j. a. k. 120545468, ir J. J., a. k. ( - ) 36 784 Eur (trisdešimt šešis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus) skolos ir 827 Eur (aštuonis šimtus dvidešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

17Priteisti subsidiariai iš atsakovų J. įmonės JONAS, j. a. k. 120545468, ir J. J., a. k. ( - ) valstybės naudai 5,37 Eur (penkis eurus 37 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos vieną iš šių sąskaitų: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AB, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui.

18Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo šalies pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, žyminio mokesčio kvitas. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti visi šalies turimi įrodymai, susiję su byla, ir pareikšti prašymai teismui padėti išreikalauti turinčius bylai reikšmės įrodymus, kurių šalis pati negali gauti.

19Papildomai paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir, nepavykus kopijos įteikti paštu, skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

20Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai