Byla eI-2916-484/2018
Dėl įsakymų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, dalyvaujant pareiškėjos R. Č. atstovui advokatui A. B., atsakovo Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atstovei A. J., atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atstovui V. Z.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. Č. skundą atsakovams Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai dėl įsakymų panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėja R. Č. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu ir prašo:

51) panaikinti Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. P-011-111 „Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija neišdavimo ( - ) R. Č.“; 2) panaikinti Departamento 2018 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. P-011-231 „Dėl ( - ) R. Č. atleidimo“; 3) panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. P-326 „Dėl ( - ) R. Č. išleidimo į atsargą ir skyrimo atlikti tarnybą rezerve“; 4) grąžinti ją į profesinę karo tarnybą; 5) priteisti tarnybinį atlyginimą už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš tarnybos dienos, įskaitant visas kitas jai mokėtinas išmokas; 6) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Pareiškėja skunde nurodo, kad ilgą laiką dėl sunkios ligos – ( - ) buvo laikinai nedarbinga. Jai buvo diagnozuotas ( - ). Pareiškėjos teigimu, Departamento vadovams buvo žinoma, kad ji serga ir gydosi nuo ( - ). Departamento direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. P-011-111, kuriuo nuspręsta neišduoti jai leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, grindžiamas ne tik 2018 m. sausio 5 d. pažymoje Nr. PL-015-3RN „Dėl ( - ) R. Č. (D.) patikrinimo“ nurodytomis aplinkybėmis bei Departamento Specialiosios ekspertų komisijos 2018 m. sausio 29 d. posėdžio metu pateiktu siūlymu, bet ir tuo, kad jai diagnozuota būklė ( - ) (pagal TLK-10).

7Grįžusi į tarnybą po laikinojo nedarbingumo, pareiškėja kreipėsi į darbdavį su prašymu siųsti ją į Karinės medicinos ekspertizės komisiją tikslu nustatyti, ar ji dėl savo sveikatos būklės gali tęsti krašto apsaugos tarnybą. Departamentas šį prašymą tenkinti atsisakė, motyvuodamas tuo, jog iš tarnybos ji jau atleista ir išleista į atsargą. Pareiškėja mano, jog jos atleidimas iš tarnybos yra išimtinai susijęs su jos sveikatos būkle ir iki atleidimo ilgai trukusiu jos laikinuoju nedarbingumu. Pareiškėja nesutinka su Departamento direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakyme Nr. P-011-111 nurodytomis jos charakterio savybėmis, t. y., jog ji yra lengvabūdiška ir neatsakinga. Teigia, kad vienkartinis pažeidimas negali būti pagrindas tarnybinei nuobaudai skirti, o taip pat kariui atimti teisę dirbti su įslaptinta informacija ir dėl to jį atleisti iš krašto apsaugos tarnybos.

8Be to, pareiškėja skunde pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 14 straipsnio nuostatas Specialioji ekspertų komisija pagal savo kompetenciją nevertina ir nenustatinėja asmenų sveikatos būklės ir konkrečių diagnozių. Pareiškėja skundą grindžia Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 67 straipsnio 2 dalies ir Karinės medicinos ekspertizės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1125 (toliau – Nuostatai) 19.1 papunkčio nuostatomis ir teigia, jog prieš priimant sprendimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija jai neišdavimo, turėjo būti atliktas jos sveikatos būklės nustatymas Lietuvos kariuomenės karinės medicinos ekspertizės komisijoje Nuostatuose nustatyta tvarka. Tačiau Departamentas netyrė jos sveikatos būklės, nesiekė nustatyti, ar jai iš tikrųjų diagnozuota būklė ( - ) ar ( - ), nenustatinėjo, ar po laikinojo nedarbingumo ji pasveiko, ar jos būklė stabilizavosi, nesprendė klausimo ar po laikinojo nedarbingumo ji yra tinkama tarnybai, dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Pareiškėjos tvirtinimu, Departamentas nesilaikė ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1142/V-1139 reikalavimų, nes nesiėmė jokių veiksmų specializuotam ( - ) stacionariniam jos ištyrimui.

9R. Č. skunde nurodo, jog ji mokėsi ( - ), tačiau, neatsižvelgiant į tai, jai nebuvo pasiūlytos kitos jos išsilavinimą ir kvalifikaciją atitinkančios pareigos Lietuvos kariuomenėje (e. byla I tomas, 1-7 puslapiai).

10Atsakovas Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jo netenkinti ir atsiliepime nurodo, kad pareiškėjai 2012 m. lapkričio 12 d. buvo išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ (toliau – leidimas), kuris galiojo iki 2017 m. lapkričio 2 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio 6 dalimi, 2017 m. gegužės 10 d. buvo pradėtas pakartotinis pareiškėjos patikrinimas dėl leidimo išdavimo, nes iki pareiškėjai išduoto leidimo galiojimo pabaigos buvo likę šeši mėnesiai. Atsakovas atsiliepime pažymi, kad prieš pradedant patikrinimą jokių duomenų apie pareiškėjos sveikatos būklės sutrikimus nebuvo. Pareiškėja nedarbinga tapo 2017 m. lapkričio 7 d., t. y. praėjus beveik pusei metų nuo jos patikrinimo pradžios ir joks pareiškėjos tarnybos veiklos patikrinimas atliekamas nebuvo.

11Departamentas atsiliepime pažymi, kad pareiškėjos patikrinimo dėl leidimo išdavimo metu buvo nustatyta ir pačios pareiškėjos 2017 m. rugpjūčio 31 d. ir 2017 m. lapkričio 6 d. paaiškinimuose pripažinta, kad ji neturėdama teisinio pagrindo, savo pačios iniciatyva laikotarpiu nuo 2015 m. iki 2017 m. duomenų bazėse tikrino (asmenų, bendradarbių, draugų, kitų su vykdomomis tarnybinėmis funkcijomis nesusijusių asmenų) duomenis. Pareiškėja, turėdama leidimą, pasinaudojo jai suteiktomis teisėmis prisijungti prie sistemos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, kontroliavo savo sugyventinį, kuris yra siejamas su Kaune veikiančiomis nusikalstamomis grupuotėmis, kurios galimai susijusios su narkotinių medžiagų kontrabanda, ir minėto asmens prašymu teikė jam informaciją iš nurodytos sistemos apie kito asmens buvimo vietą. Atsakovo teigimu, nustatyti faktai dėl sugyventinio vietos kontroliavimo bei informacijos jam teikimo apie kito asmens buvimo vietą, ilgalaikis kitų asmenų tikrinimas duomenų bazėse, neturint tam jokio teisinio pagrindo, parodo, kad pareiškėja nevertino valstybės pasitikėjimo ja ir jį ignoravo, elgėsi lengvabūdiškai ir neatsakingai.

12Departamentas nesutinka ir su pareiškėjos skundo teiginiu, jog prieš priimant sprendimą neišduoti leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, jos sveikatos būklės įvertinimas turėjo būti atliktas Lietuvos kariuomenės karinės medicinos ekspertizės komisijoje pagal Karinės medicinos ekspertizės nuostatus. Atsakovas, remdamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – ir KASOKTĮ) 65 straipsnio 5 dalimi bei Karinės medicinos ekspertizės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1125 ( 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 379 redakcija) 1 punktu, teigia, kad Karinės medicinos ekspertizės komisijai deleguota išimtinė teisė nustatyti, ar asmuo yra tinkamas pradėti ir tęsti profesinę karo ar žvalgybos pareigūno tarnybą dėl sveikatos būklės. Tinkamumas profesinei karo ar žvalgybos pareigūno tarnybai negali būti tapatinamas su asmens patikimumo vertinimu.

13Departamentas atsiliepime taip pat nurodo, kad patikrinimo metu 2017 m. spalio 11 d. buvo paskirtas pareiškėjos tyrimas poligrafu. Jo metu, atsižvelgus į pareiškėjos elgesį, tyrimą atliekančiam pareigūnui kilo įtarimas dėl jos psichologinės būklės, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 3 punktu, tyrimas buvo nutrauktas. Departamento prašymu patikrinimo metu pareiškėja pateikė 2017 m. spalio 26 d. Medicininį pažymėjimą Nr. ( - ), išduotą ( - ) poliklinikos, kuriame buvo nurodyta, kad atlikus R. Č. psichologinį ištyrimą, duomenų dėl psichikos sutrikimų, įtrauktų į Psichikos ar kitų sveikatos būklės sutrikimų, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui, sąrašą nepakanka. Pareiškėjos tyrimas poligrafu 2017 m. spalio 30 d. buvo pratęstas, tačiau dėl jos tyčinių veiksmų tyrimo poligrafu išvada buvo negalima. Pareiškėja 2017 m. lapkričio 7 d. telefonu informavo patikrinimą atliekantį pareigūną, jog dėl psichologinės būklės kreipėsi į ( - ) poliklinikos Psichikos sveikatos centrą ir jai paskirtas gydymas. Iš Departamente gautų dokumentų buvo nustatyta, kad dėl psichikos būsenos įvertinimo dėl galimybės dirbti su įslaptinta informacija, pareiškėja buvo nusiųsta į psichiatrinio profilio dienos stacionarą. 2017 m. gruodžio 12 d. medicininiame dokumente nurodyta, kad R. Č. nustatyta klinikinė diagnozė – ( - ) bei ( - )). Pareiškėjai diagnozuota būklė ( - ) yra įrašyta į Psichikos ir kitų sveikatos būklių, dėl kurių kyla grėsmė įslaptintos informacijos saugumui, sąrašą.

14Departamentas atsiliepime atkreipia dėmesį, kad pareiškėja turi karininko laipsnį. KASOKTĮ 28 straipsnio 4 dalies 4 punkte įtvirtinta nuostata, kad profesinės karo tarnybos kariais negali būti asmenys, kuriems pagal įstatymus negali būti suteikta teisė susipažinti su būtina kario pareigoms vykdyti įslaptinta informacija ir ja naudotis. Pagal Krašto apsaugos ministro 2007 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-168 patvirtinto Leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo, panaikinimo ir apskaitos organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 7.1 papunktį visiems profesinės karo tarnybos karininkams turi būti nustatytas reikalavimas turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. Todėl mano, jog Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymas, kuriuo pareiškėja išleista į atsargą, paskirta atlikti tarnybą rezerve, yra teisėtas ir pagrįstas (e. byla I tomas, 53- 57, 85-89 puslapiai).

15Atsakovė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija su pareiškėjos skundu taip pat nesutinka, prašo jo netenkinti ir atsiliepime nurodo, kad pareiškėja užėmė Departamento 04 valdybos 024 skyriaus vyriausiojo specialisto, žvalgybos pareigūno pareigas, kurioms užimti reikalingas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“. Pareiškėjai buvo suteiktas kapitono karininko leitenanto karinis laipsnis, kuris, vadovaujantis KASOKTĮ 52 straipsnio 3 dalies 3 punktu, priskiriamas jaunesniojo karininko laipsniui. Departamento direktoriui nusprendus neišduoti pareiškėjai leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, lėmė tai, jog pareiškėja buvo išleista į atsargą ir paskirta atlikti tarnybą rezerve. Pagal Aprašo 7.1 papunktį, visiems profesinės karo tarnybos karininkams turi būti nustatytas reikalavimas turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. Aprašo 7.1 papunkčio nuostatos netaikomos krašto apsaugos sistemos orkestruose, Lietuvos kariuomenės Ordinariate, Lietuvos šaulių sąjungoje tarnaujančių karininkų pareigybėms ir į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą įrašytiems kariams. Ministerijos teigimu, pareiškėja pagal savo turimą karinį laipsnį, specialybę ir išsilavinimą negalėjo užimti pareigybės Lietuvos kariuomenės ordinariate ar orkestre. Lietuvos šaulių sąjungos dviem karininkams (pulkininko ir majoro) pareigybėms nustatytas reikalavimas turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija „Slaptai“, kurios pareiškėjos atleidimo iš tarnybos metu buvo užimtos ir neatitiko jos turėto karinio laipsnio. Pareigybių, į kurias pareiškėja, neturėdama leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, galėtų būti paskirta, pareiškėjos atleidimo iš tarnybos metu, nebuvo. Todėl, Ministerija tvirtina, kad ginčijamas krašto apsaugos ministro įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas. Ministerija taip pat nesutinka ir su pareiškėjos reikalavimais grąžinti ją į profesinę karo tarnybą, priteisti tarnybinį atlyginimą už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš tarnybos dienos, įskaitant visas kitas jai mokėtinas išmokas (e. byla I tomas, 37-39, 110-112 puslapiai).

16Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas skundą prašė tenkinti, remdamasis skunde nurodytais motyvais.

17Atsakovų atstovai teismo posėdyje skundą prašė atmesti, remdamiesi atsiliepimuose nurodytais motyvais.

18Teismas

konstatuoja:

19Byloje ginčas kilo dėl pareiškėjos teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, taip pat dėl profesinės karo tarnybos sutarties su pareiškėja nutraukimo, jos išleidimo į atsargą ir atleidimo iš pareigų.

20Nustatyta, kad Departamento direktorius 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. P-011-111 „Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija neišdavimo ( - ) R. Č.“ nusprendė neišduoti Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos vyriausiajai specialistei ( - ) R. Č. leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ (e. byla I tomas 23 puslapiai).

21Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 38 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 39 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Departamento direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. P-011-111, 2018 m. vasario 28 d. priėmė įsakymą Nr. P-326 „Dėl ( - ) R. Č. išleidimo į atsargą ir skyrimo atlikti tarnybą rezerve“, kuriuo nutraukė profesinės karo tarnybos sutartį su ( - ) R. Č. ir išleido ją į atsargą bei skyrė ( - ) R. Č. atlikti tarnybą rezerve (e. byla I tomas, 14, 25-26, 42, 115 puslapiai).

22Departamento direktorius 2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. P-011-231 „Dėl ( - ) R. Č. atleidimo“ atleido ( - ) R. Č. iš ( - ) valdybos ( - ) skyriaus ( - ) pareigų, atleidimo iš pareigų datą nukeliant į kitą dieną po paskutinės ligos dienos, bet ne ilgiau kaip 60 dienų (e. byla I tomas 15, 27 puslapiai).

23Byloje ginčo, jog pareiškėja iki jos atleidimo iš pareigų dienos, ėjo Departamento ( - ) valdybos ( - ) ( - ) pareigas, nėra. Byloje taip pat pripažįstama ir aplinkybė, jog šioms pareigoms užimti keliamas reikalavimas turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.

24Departamento direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. P-011-111, kuriuo nuspręsta pareiškėjai neišduoti leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, priimtas atlikus pareiškėjos tikrinimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Minėtame įsakyme nurodyta, kad tikrinimo metu buvo nustatytos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 18 punkte ir 17 straipsnio 2 dalies 20 punkte.

25Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 18 punktą asmuo, turintis psichikos ar kitų sveikatos apsaugos ministro patvirtintame sąraše numatytų sveikatos būklės sutrikimų, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui, laikomas nepatikimu ir nelojaliu Lietuvos valstybei ir leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija tokiam asmeniui neišduodamas.

26Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir 17 straipsnio 2 dalies 18 punktą, 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-1165 „Dėl psichikos ar kitų sveikatos būklės sutrikimų, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino Psichikos ar kitų sveikatos būklės sutrikimų, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui, sąrašą (toliau – Sąrašas). Minėto Sąrašo 2.11 papunktis nustato, kad suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai, F60–F69 (išskyrus ilgalaikį asmenybės pakitimą po katastrofiškų išgyvenimų, F62.0, lyties tapatumo sutrikimus, F64, psichologinius ir elgesio sutrikimus, susijusius su seksualine raida ir orientacija, F66, somatinių simptomų sustiprėjimą dėl psichologinių priežasčių, F68.0), jei remisija (nevartojant vaistų) trunka trumpiau kaip 2 metus, kelia grėsmę patikėtos įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ arba „Konfidencialiai“, saugumui (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-622 redakcija).

27Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 30 d. įsakymo

28Nr. V-622 „Dėl psichikos ar kitų sveikatos būklės sutrikimų, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui, sąrašo patvirtinimo“ 2 punkte nustatyta, kad dėl asmens tinkamumo dėl sveikatos būklės dirbti konkretų darbą turi būti kreipiamasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prie kurios asmuo yra prisirašęs.

29Byloje esantis Psichikos sveikatos centro 2017 m. gruodžio 19 d. medicininis dokumentas, pateiktas Departamentui pastarojo prašymu, patvirtina, kad pareiškėjai nustatytos šios klinikinės diagnozės: ( - ) ir ( - ), kurios remiantis TLK-10 AM diagnostiniais kriterijais priskiriamos kodams ( - ), ( - ) (e. byla I tomas, 58, 90 puslapiai). Kaip matyti iš pareiškėjos skundo turinio, pareiškėja pripažįsta, kad šios klinikinės diagnozės jai buvo nustatytos ir jų teisingumo neginčija. Pareiškėjos į bylą pateiktas ( - ) 2018 m. vasario 7 d. medicinos dokumentų išrašas/siuntimas (toliau – Išrašas) patvirtina, kad pareiškėja ( - ) gydėsi nuo 2017 m. gruodžio 26 d. iki 2018 m. sausio 5 d., nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2018 m. vasario 7 d. Išraše nurodyta, kad gydymo metu pacientės būklė pablogėjo dėl galimo atleidimo iš tarnybos ir konfliktinių situacijų su draugu. Išraše rekomenduojama gydymą tęsti. Išraše nurodyta diagnozė ( - ) (e. byla I tomas, 12-13 puslapiai). Ši Išraše nurodyta diagnozė nepaneigia Psichikos sveikatos centre 2017 m. gruodžio 19 d. nustatyto pareiškėjos asmenybės elgesio sutrikimo ( - ), dėl kurio kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui.

30Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 20 punkte nustatyta, kad asmuo nėra patikimas ir lojalus Lietuvos valstybei ir leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija tokiam asmeniui neišduodamas, jeigu tikrinimo metu nustatomos ar per pastaruosius 3 metus buvo nustatytos asmens savybės, kita veikla ar ryšiai, ar kitos su asmeniu susijusios aplinkybės, ar faktai, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui.

31Departamento direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakyme Nr. P-011-111 nurodyta, kad tikrinimo dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo metu buvo nustatyta, jog pareiškėja ne tarnybos tikslais, neturėdama teisinio pagrindo, naudojosi tarnybine padėtimi įslaptinta duomenų sistema, peržiūrinėjo asmenų duomenis duomenų bazėse. Šią pareiškėjos veiklą atsakovas vertino kaip neatsakingą ir lengvabūdišką.

32Tai, jog pareiškėja ne tarnybos tikslais, neturėdama teisinio pagrindo, naudojosi tarnybine padėtimi įslaptinta duomenų sistema, peržiūrinėjo asmenų duomenis duomenų bazėse, ji pripažįsta. Šią jos veiklą patvirtina ir byloje esantys pareiškėjos paaiškinimai (e. byla I tomas 59-71, 72-74, 91-103, 104-106 puslapiai), Įslaptinto dokumento dalies išslaptinimo akte nurodytos aplinkybės (e. byla I tomas 75-77, 107-109 puslapiai) bei teismui pateikti faktiniai duomenys, sudarantys valstybės ir tarnybos paslaptį). Šių duomenų patikimumas teismui abejonių nekelia, o jų turinys ne tik, kad atitinka byloje esančius rašytinius įrodymus, bet ir juos papildo (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 2 dalis) .

33Tokią pareiškėjos veiklą vertinti kaip vienkartinio pobūdžio nėra pagrindo. Kaip matyti iš pareiškėjos paaiškinimų ir įslaptintų duomenų, tokia pareiškėjos veikla tęsėsi kelis metus. Pareiškėja duomenų bazes tikrino sistemingai, be jokios objektyvios priežasties, vedama tiek asmeninio intereso, tiek kitų asmenų prašymu. Pareiškėja duomenis apie asmenis rinko ir juos teikė tretiesiems asmenims, nesusijusiems su pareiškėjos tarnyba.

34Teismas, atsižvelgdamas į byloje esančių įrodymų visumą, daro išvadą, jog Departamentas pagrįstai tokį pareiškėjos elgesį įvertino kaip lengvabūdišką ir neatsakingą, dėl kurio kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui.

35Bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, jog aplinkybės dėl kurių Departamento vadovas nusprendė neišduoti pareiškėjai leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, buvo nustatytos pareiškėjos tikrinimo, kurio tikslas ir buvo nustatyti, ar pareiškėjai, kuri pretendavo gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, gali būti patikėta įslaptinta informacija, ir ar pareiškėja yra patikima, lojali Lietuvos valstybei, t. y. ar nėra šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių. Tokį asmens tikrinimą numato Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmens tikrinimas dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo pradedamas gavus tinkamai užpildytą nustatyto pavyzdžio klausimyną ir asmens rašytinį sutikimą būti tikrinamam. Asmens rašytinio sutikimo būti tikrinamam nereikia gauti pradedant papildomą asmens tikrinimą. Departamento direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymas

36Nr. P-011-111 neišduoti pareiškėjai leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ nėra tarnybinė nuobauda, todėl pareiškėjos skundo argumentai dėl tarnybinių pažeidimų šioje byloje yra nereikšmingi ir teismo nevertinami.

37Pagal KASOKTĮ 38 straipsnio 2 dalies 10 punktą profesinės karo tarnybos, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartis gali būti nutraukiama ir (ar) karys atleidžiamas iš tarnybos krašto apsaugos sistemoje Krašto apsaugos ministerijos ar kariuomenės vadovybės iniciatyva arba valia, kai karys neteko pasitikėjimo, ir įstatymų įgaliotos institucijos ar pareigūnai motyvuotai reikalauja atleisti jį iš tarnybos arba motyvuotai nerekomenduoja išduoti (siūlo panaikinti) leidimą kariui naudotis valstybės ir tarnybos paslaptimis esančia informacija, kai to reikalauja jo einamos pareigos ir nėra kitų su tokios informacijos naudojimu nesusijusių pareigų, į kurias karį galima perkelti.

38Byloje ginčo, jog pareiškėja pagal profesinės karo tarnybos sutartį savanoriškai įsipareigojo ir teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka atliko tarnybą Departamento ( - ) valdybos ( - ) skyriaus ( - ) pareigose, nėra. Kaip jau buvo nurodyta, byloje nėra ir ginčo, jog šioms pareigoms užimti yra nustatytas reikalavimas turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.

39KASOKTĮ 28 straipsnio 4 dalies 4 punktas nustato, kad profesinės karo tarnybos kariais negali būti asmenys, kuriems pagal įstatymus negali būti suteikta teisė susipažinti su būtina kario pareigoms vykdyti įslaptinta informacija ir ja naudotis.

40Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras 2017 m. vasario 28 d. priėmė įsakymą Nr. V-168 „Dėl leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo, panaikinimo ir apskaitos organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtino Leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo, panaikinimo ir apskaitos organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašą (e. byla I tomas 44-49, 116, 117-122 puslapiai). Šio Aprašo 7.1 papunktis nustato, kad profesinės karo tarnybos karininkams, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos antro ir aukštesnių kursų kariūnams turi būti nustatytas reikalavimas turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. Šio papunkčio nuostatos netaikomos krašto apsaugos sistemos orkestruose, Lietuvos kariuomenės Ordinariate, Lietuvos šaulių sąjungoje tarnaujančių karininkų pareigybėms ir į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą įrašytiems kariams.

41Byloje pripažįstama aplinkybė, jog pareiškėjai yra suteiktas karininko laipsnis. Krašto apsaugos ministerijos į bylą pateikti rašytiniai dokumentai patvirtina, jog profesinės karo tarnybos sutarties su pareiškėja nutraukimo dieną, krašto apsaugos sistemoje nebuvo laisvų pareigų, nesusijusių su įslaptintos informacijos naudojimu (e. byla I tomas 50, 51-52, 123, 124-125 puslapiai). Pareiškėja įrodymų, paneigiančių šią Ministerijos informaciją teismui nepateikė (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnis).

42Taigi, Departamento direktoriui priėmus sprendimą pareiškėjai neišduoti leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ ir krašto apsaugos sistemoje nesant kitų su tokios informacijos naudojimu nesusijusių pareigų, į kurias pareiškėją buvo galima perkelti, Krašto apsaugos ministras teisėtai ir pagrįstai 2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. P-326 su pareiškėja nutraukė profesinę karo tarnybos sutartį ir skyrė ją atlikti tarnybą rezerve.

43Bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėja prašymą išduoti siuntimą patikrinti sveikatos būklę Departamentui pateikė 2018 m. balandžio 3 d. Departamentas, vadovaudamasis Karinės medicinos ekspertizės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1125 „Dėl karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“ 2016 m. balandžio 13 nutarimo Nr. 379 redakcija) 19 ir 20 punktais, 2018 m. balandžio 4 d. raštu Nr. IS-1267 pareiškėją informavo, jog neturi teisinio pagrindo pareiškėjos siųsti į Karinės medicinos ekspertizės komisiją (e. byla I tomas, 10 puslapis). Pareiškėjos atstovas teismo posėdžio metu pripažino, jog pareiškėja šio Departamento sprendimo įstatymo nustatyta tvarka neskundė. Profesinė karo tarnybos sutartis su pareiškėja nutraukta pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 10 punktą. Tikrinimas buvo atliekamas dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnio nuostatas, o ne dėl jos tinkamumo pradėti ar tęsti profesinę karo ar žvalgybos pareigūno tarnybą dėl sveikatos būklės. Pareiškėjos skundo argumentai dėl procedūros, kuri yra taikoma sprendžiant profesinės karo ar žvalgybos pareigūno tinkamumą užimti šias pareigas dėl sveikatos būklės, nėra susiję su nagrinėjamu ginču ir todėl teismo nevertinami.

44Kitų nesutikimo su krašto apsaugos ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. P-326 bei Departamento direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. P-011-231 motyvų pareiškėja skunde nenurodo.

45Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos R. Č. skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

46Atmetus pareiškėjos skundą, ji neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalį, todėl jos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo netenkintinas.

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsniu, 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsniu

Nutarė

48pareiškėjos R. Č. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

49Prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo netenkinti.

50Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėja R. Č. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi... 5. 1) panaikinti Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Lietuvos... 6. Pareiškėja skunde nurodo, kad ilgą laiką dėl sunkios ligos – 7. Grįžusi į tarnybą po laikinojo nedarbingumo, pareiškėja kreipėsi į... 8. Be to, pareiškėja skunde pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybės... 9. R. Č. skunde nurodo, jog ji mokėsi ( - ), tačiau,... 10. Atsakovas Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos... 11. Departamentas atsiliepime pažymi, kad pareiškėjos patikrinimo dėl leidimo... 12. Departamentas nesutinka ir su pareiškėjos skundo teiginiu, jog prieš... 13. Departamentas atsiliepime taip pat nurodo, kad patikrinimo metu 2017 m. spalio... 14. Departamentas atsiliepime atkreipia dėmesį, kad pareiškėja turi karininko... 15. Atsakovė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija su pareiškėjos... 16. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas skundą prašė tenkinti, remdamasis... 17. Atsakovų atstovai teismo posėdyje skundą prašė atmesti, remdamiesi... 18. Teismas... 19. Byloje ginčas kilo dėl pareiškėjos teisės dirbti ar susipažinti su... 20. Nustatyta, kad Departamento direktorius 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr.... 21. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras, vadovaudamasis Lietuvos... 22. Departamento direktorius 2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. P-011-231 „Dėl... 23. Byloje ginčo, jog pareiškėja iki jos atleidimo iš pareigų dienos, ėjo... 24. Departamento direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. P-011-111, kuriuo... 25. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17... 26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, įgyvendindamas Lietuvos... 27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 30 d.... 28. Nr. V-622 „Dėl psichikos ar kitų sveikatos būklės sutrikimų, dėl kurių... 29. Byloje esantis Psichikos sveikatos centro 2017 m. gruodžio 19 d. medicininis... 30. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio... 31. Departamento direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakyme Nr. P-011-111 nurodyta,... 32. Tai, jog pareiškėja ne tarnybos tikslais, neturėdama teisinio pagrindo,... 33. Tokią pareiškėjos veiklą vertinti kaip vienkartinio pobūdžio nėra... 34. Teismas, atsižvelgdamas į byloje esančių įrodymų visumą, daro išvadą,... 35. Bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, jog aplinkybės dėl kurių... 36. Nr. P-011-111 neišduoti pareiškėjai leidimo dirbti ar susipažinti su... 37. Pagal KASOKTĮ 38 straipsnio 2 dalies 10 punktą profesinės karo tarnybos,... 38. Byloje ginčo, jog pareiškėja pagal profesinės karo tarnybos sutartį... 39. KASOKTĮ 28 straipsnio 4 dalies 4 punktas nustato, kad profesinės karo... 40. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras 2017 m. vasario 28 d. priėmė... 41. Byloje pripažįstama aplinkybė, jog pareiškėjai yra suteiktas karininko... 42. Taigi, Departamento direktoriui priėmus sprendimą pareiškėjai neišduoti... 43. Bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėja prašymą išduoti siuntimą... 44. Kitų nesutikimo su krašto apsaugos ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymu... 45. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos 46. Atmetus pareiškėjos skundą, ji neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 48. pareiškėjos R. Č. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 49. Prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo netenkinti.... 50. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...