Byla 2-109-425/2009

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas, posėdžio sekretorė Rimutė Markelevičienė, dalyvaujant:

2ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ atstovui adv. M. E.,

3atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovui D. R.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Smulkus urmas“ dėl viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo ir įpareigojimo atlikti viešojo pirkimo procedūras.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ 2008-08-22 su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiomis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2008-07-24 protokolu Nr. Tko-5-691 patvirtintas supaprastinto atviro konkurso „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas“ sąlygas.

7Savo prašymą motyvavo, kad prašomo panaikinti supaprastinto atviro konkurso sąlygose nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai yra nepagrįstai dideli ir iš esmės pritaikyti vienam tiekėjui. Pirkimo sąlygų 3 punkte „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 2 lentelėje „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ eilutės Nr. 3 nustatytas minimalus kvalifikacinis reikalavimas „Būti įdiegus kokybės vadybos sistemą“ ir reikalavimas „Pateikti sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 (arba lygiavertį) standartą, kopijas“. Ieškovas mano, kad nustatytas minimalus kvalifikacinis reikalavimas yra nepagrįstai didelis, neatitinka Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytų principų, dirbtinai riboja konkurenciją, neužtikrina skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principų, nes pats ISO – 2001 sertifikatas įvertina tiktai tos įmonės vadybos kokybę, gebėjimą bendrauti su klientais, o maistą ruošiančioms įmonėms taikomas ISO 9001. Dėl šio minimalaus reikalavimo VšĮ „Kretingos maistas“ atžvilgiu taikomos diskriminacinės atrankos taisyklės ir kriterijai (LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 str. 1 d., 18 str. 1 d.), taip pat dirbtinai ribojama konkurencija (VPĮ 32 str. 2 d.). Ieškovas teigia, kad reikalavimas įdiegti minėtą kokybės vadybos sistemą yra formalus ir iš esmės pritaikytas vienam tiekėjui – trečiajam asmeniui UAB „Smulkus urmas“. Šią aplinkybę ieškovas grindžia tuo, kad ankstesniame analogiškame supaprastintame atvirame konkurse „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas“ dalyvavo tik du tiekėjai: ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ ir tretysis asmuo UAB „Smulkus urmas“, tačiau abiejų tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti. Minėtame konkurse nebuvo keliamas minimalus kvalifikacinis reikalavimas būti įdiegus kokybės vadybos sistemą. Ieškovas, jo atstovas teisme teigia, kad atsakovo apsisprendimą taikyti minimalų kvalifikacinį reikalavimą tiekėjui būti įdiegus kokybės vadybos sistemą įtakojo ne objektyvi būtinybė, bet duomenys gauti vykdant ankstesnį supaprastintą konkursą, iš kurių paaiškėjo, kad nustačius reikalavimą būti įdiegus kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standartą, viešame pirkime galės dalyvauti tik vienas iš anksčiau dalyvavusių tiekėjų, tai yra tretysis asmuo UAB „Smulkus urmas“.

8Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija procesiniuose dokumentuose, atstovas teismo posėdyje nesutinka su VšĮ „Kėdainių maistas” ieškiniu ir prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime į ieškinį, teismo posėdyje nurodė, kad konkurso sąlygų 3 punkte „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 2 lentelėje „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ pateikti reikalavimai atitinka LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 34, 35, 36 ir 37 straipsnių nuostatas. Kvalifikacinis reikalavimas būti įdiegus kokybės vadybos sistemą būtinas, kadangi tiekėjo teikiama maitinimo paslauga turės užtikrinti nepertraukiamą maisto produktų tiekimą ir gamybą, tenkinti teisės aktų, reglamentuojančių mokinių maitinimą, reikalavimus. Šis reikalavimas yra pagrįstas ir proporcingas paslaugos apimčiai, nes maitinimas turi būti tiekiamas visoms Kėdainių rajono 23 bendrojo lavinimo mokykloms, ir perkamos paslaugos pobūdžiui ir sudėtingumui - užtikrinti nepertraukiamą maisto produktų tiekimą ir gamybą naudojant savo įrangą ir inventorių, visą sutarties galiojimo laiką (36 mėn.). Atsakovas sutinka su ieškovės argumentais, kad maisto produktų ir jų gamybos kokybė yra griežtai reglamentuojama teisės aktais, tačiau būtent ISO 9001 sertifikatas (arba lygiaverčiai sertifikatai) liudija, kad konkreti įmonė galės stabiliai teikti produktus ir paslaugas atitinkančius perkančiosios organizacijos ir teisinius reikalavimus. Perkančioji organizacija turi teisę ir pareigą pareikalauti ir įsitikinti, ar konkretus tiekėjas turi pakankamą kvalifikaciją ir pajėgumus. VPĮ 37 str. 1 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija gali reikalauti, kad kandidatas ar dalyvis pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų. Tam ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti kokybės vadybos sistemą, pagrįstą atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusi Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga. Atsakovo manymu, ieškovas nepagrįstai tokį reikalavimą vadina neužtikrinančiu skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principų, nes toks reikalavimas tiesiogiai nurodytas įstatyme. Įstatyme nėra įvardinti kokiais atvejais perkančioji organizacija gali taikyti šį reikalavimą ir tai palikta spręsti pačiai organizacijai. Šiuo atveju perkančioji organizacija, pateikdama sąlygas, vadovavosi Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007-06-08 įsakymo Nr. 1S-23 „Dėl tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ 19.5 punktu. Kiekvienam tiekėjui yra sudarytos vienodos sąlygos įdiegti kokybės vadybos sistemą ir gauti tai patvirtinančius dokumentus. Tiek įstatymas, tiek perkančioji organizacija pripažįsta ne tik ISO 9001 standartą, bet ir lygiaverčius sertifikatus, be to pagal konkurso sąlygų 3.4. punktą minėtą reikalavimą gali tenkinti ūkio subjektų grupė, sudariusi jungtinės veiklos sutartį. Todėl ieškovei ar bet kuriam kitam tiekėjui dalyvauti neužkirstas kelias konkurse. Ieškinyje pateiktas samprotavimas, kad konkurso sąlygos pritaikytos vienam tiekėjui, neturi jokio pagrindo. Atsakovas nurodo, kad pagal VPĮ 7 str. 2 d. 2 p. pirkimas pasibaigia kai atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai. Ieškovo nurodomas ankstesnis pirkimas „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas“ Nr. 63875, patvirtintas 2008-04-03 protokolu Nr. Tko-5-277, yra pasibaigęs ir nėra skundžiamas. Šiuo metu vykstantis pirkimas Nr. 67589, nėra anksčiau vykdyto pirkimo tęsinys, tai yra atskiras pirkimas. Perkančioji organizacija nėra jokiu teisės aktu įpareigota tęsti, atsižvelgti, perrašinėti ar kitaip sieti ankstesnių pirkimų sąlygas. Todėl šioje byloje ginčijant konkurso sąlygas, patvirtintas 2008 m. liepos 24 d. protokolu Nr. Tko-5-691, ankstesnio pirkimo Nr. 63875 sąlygos negali būti vertinamos kaip įrodymai, pagrindžiantys ieškinio argumentus, kad kvalifikacinis reikalavimas „Būti įdiegus kokybės vadybos sistemą“ yra nepagrįstai didelis, konkurso sąlygos riboja konkurenciją, neužtikrina skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principų, kadangi antro konkurso sąlygose buvo nustatytos ir kitos sąlygos, pvz. padidinta užtikrinimo vertė iki 20 000 Lt.

9Tretysis asmuo UAB „Smulkus urmas“ procesiniame dokumente su ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad vadovaujantis VPĮ 32 str.1d. nuostatomis, perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Vadovaujantis VPĮ 37 str. 1 d. nuostatomis, perkančioji organizacija turi teisę reikalauti, kad kandidatas ar dalyvis pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, liudijantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų. Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos įdiegimo šiuo atveju nėra per griežtas, kadangi konkurso objektas yra bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas. Toks paslaugos pobūdis reikalauja padidinto saugumo dėl paslaugos kokybės, kas ir yra kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą, tikslas. ISO 9001:2000 sertifikatas įrodo, kad įmonės kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka jo reikalavimus. Sertifikatas, kurį išdavė trečios šalies sertifikavimo/registravimo organizacija, parodo klientams, kad įmonėje įdiegti vidiniai procesai, kurie reikalingi tam, kad pilnai vykdyti savo įsipareigojimus klientams ir sumažinti galimų klaidų tikimybę iki minimumo. Taigi vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą, įdiegimas užtikrina, kad perkančioji organizacija gaus kokybišką paslaugą. Iš aukščiau išdėstytų aplinkybių matyti, jog perkančioji organizacija (atsakovė), vykdydama VPĮ 32 str. 1 d. numatytą pareigą, turėjo teisę Pirkimo sąlygose nustatyti ieškovės ginčijamą kvalifikacinį reikalavimą dėl kokybės vadybos sistemos pagal VPĮ 37 str. 1 d., todėl ieškinio argumentai yra nepagrįsti. Be to, tretysis asmuo „Smulkus urmas“ nurodė, kad ieškovas praleido VPĮ 121 str. 1 d. nustatytus terminus pateikti pretenziją ir taip nesilaikė išankstinės neteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Vadovaujantis VPĮ 121 str. 1 d. nuostatomis, terminas pretenzijos perkančiajai organizacijai pateikimui yra 5 dienos nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie tariamą savo teisų pažeidimą. Kadangi ieškovė apie savo teisių pažeidimą turėjo sužinoti tą pačią dieną, kai buvo paskelbta informacija apie konkursą, t.y. 2008-08-01, tai, skaičiuojant termino pradžią nuo 2008-08-02, paskutinė termino pretenzijai pateikti diena buvo 2008-08-06. Kaip matyti iš kartu su ieškovo ieškiniu pateiktos pretenzijos, jos data yra 2008-08-08. Taigi, ieškovė praleido VPĮ 121 str. 1 d. nustatytą terminą. Vadovaujantis VPĮ 120 str. 1 d. nuostatomis, pretenzijos pateikimas tokio pobūdžio ginčuose yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Ieškovė praleido terminą pateikti pretenziją atsakovei ir tuo pažeidė išankstinę neteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, kuria nebegalima pasinaudoti, todėl, vadovaujantis CPK 293 str. 2 punktu, byla turi būti nutraukta. Tretysis asmuo „Smulkus urmas“ prašo ieškinį atmesti arba bylą nutraukti dėl to, kad ieškovas nesilaikė šios kategorijos ginčams nustatytos išankstinės neteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos.

10Ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinys atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Smulkus urmas“ dėl viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo ir įpareigojimo atlikti viešojo pirkimo procedūras atmestinas.

11LR Viešujų pirkimų tarnyba 2008-10-01 davė Išvadą nagrinėjamoje byloje, kurioje konstatavo, kad „atsakovo Konkurso sąlygose nurodytas reikalavimas tiekėjams būti įdiegus kokybės vadybos sistemą ir pateikti „ sertifikatą arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 (arba lygiavertį) standartą, kopijas“ atitinka įstatymo reikalavimus, pagrįstas Įstatymo 37str. suteikta teise, yra aiškus ir tikslus (b.l. 105-106).

12Bylos medžiaga nustatyta, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2008-04-03 protokolu Nr.Tko-5-277 buvo paskelbusi supaprastintą atvirą konkursą „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimą” Nr.63875. Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės 2008-07-16 davė sutikimą Kėdainių rajono savivaldybės administracijai atmesti visus pasiūlymus, pateiktus supaprastintam atviram konkursui „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas” (pirkimo numeris 63875). Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija 2008-07-17 „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas” pirkimo posėdžio protokolu Nr.TKo-5-662 atmetė VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymus, pateiktus atviram supaprastintam konkursui „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas”. (Panevėžio apygardos teismo civilinės bylos Nr.2-487-280-2008, lapai 87-88, 91, 92).

13Panevėžio apygardos teismas 2008-12-01 sprendimu atmetė ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, Viešųjų pirkimų tarnybai prie LR Vyriausybės ir trečiajam asmeniui UAB „Smulkus urmas“ dėl pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, t.y. reikalavimą pripažinti negaliojančiu Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 dienos sutikimą atmesti visus pasiūlymus, pateiktus supaprastinto atvirojo konkurso „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas“ ir reikalavimą pripažinti negaliojančiu Kėdainių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2008-07-21 dienos sprendimą bei reikalavimą įpareigoti Kėdainių rajono savivaldybės administraciją įvertinti ieškovo pasiūlymą pagal pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus, nustatyti laimėtoją bei su laimėtoju sudaryti pirkimo sutartį.

14Nurodytų motyvų pagrindu šią bylą nagrinėjantis teismas daro išvadą, kad Kėdainių rajono savivaldybės Nuolatinė viešųjų pirkimų komisijai 2008-07-17 „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas” pirkimo posėdžio protokolu Nr.TKo-5-662 atmetusi abiejų dalyvių pasiūlymus, 2008-04-03 protokolu Nr.Tko-5-277 paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas” Nr.63875 buvo pripažintas pasibaigusiu – atmetami visi pasiūlymai - Viešųjų pirkimų įstatymo 7str.2d.2p., todėl Kėdainių rajono savivaldybės administracija paskelbė naują konkursą „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas“. Šioje dalyje teismas daro išvadą, kad visiškai nepagrįstas ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinio motyvas, kad pripažintas pasibaigusiu, t.y. komisijai atmetus visus pasiūlymus, 2008-04-03 protokolu Nr.Tko-5-277 paskelbtas supaprastintas atviras konkursas nepasibaigė, o turėjo būti tęsiamas. Vienam konkursui pasibaigus, skelbiamas naujas konkursas, ką Kėdainių rajono savivaldybės administracijos padalinys atliko 2008-07-24 protokolu Nr. Tko-5-691.

15Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2008-07-24 protokolu Nr. Tko-5-691 patvirtino naujo Supaprastinto atviro konkurso „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas“ sąlygas. Pirkimo sąlygų 3 punkte „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 2 lentelėje „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 6 punkte nustatytas minimalus kvalifikacinis reikalavimas „Būti įdiegus kokybės vadybos sistemą“ ir reikalavimas „Pateikti sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 (arba lygiavertį) standartą, kopijas“ (t.1, b.l.9-10, 11-19). Standartas ISO 9001 įvertina konkrečios įmonės kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 "Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai" kriterijus ir yra pagrindas pripažinti, kad standartą ISO 9001 turinti įmonė yra sertifikuota pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka aukštesnius vadybos reikalavimus, todėl tokia įmonė praktikoje vertintina kaip atitinkanti aukštesnius kokybės vadybos reikalavimus nei tokio standarto neturinti įmonė.

16VPĮ 37str.1d. nustatyta, kad perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad kandidatas ar dalyvis pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų. Tam ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti kokybės vadybos sistemą, pagrįstą atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusi Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga. Ji taip pat priima kitus kandidatų ar dalyvių lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus.

17Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Viešujų pirkimų tarnyba, įvertinusi, kad konkurso būdu perkama rajono 23 bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslauga yra labai sudėtinga ir atsakinga, visiškai pagrįstai 2008-07-24 protokolu Nr. Tko-5-691 patvirtindama naujo supaprastinto atviro konkurso „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas“ sąlygose nustatė kokybės vadybos standartus, t.y. kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 arba lygiavertį standartą. Kaip jau buvo pasisakyta, kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 (arba lygiavertį) standartą suteikia paslaugas perkančiajai organizacijai didesnių patikimumo garantijų dėl perkamos paslaugos kokybės. Atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nustatytas kokybės vadybos sistemos standartas pagal ISO 9001 arba lygiavertį standartą buvo paskelbtas Valstybės žinių Informaciniame pranešime Nr.57, 2008-08-01, todėl darytina išvada, kad ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ apie atsakovo nustatytus kokybės vadybos reikalavimus sužinojo prieš konkursą.

18Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Viešujų pirkimų tarnyba 2008-07-24 protokolu Nr. Tko-5-691 patvirtindama naujo supaprastinto atviro konkurso „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas“ sąlygas ir nustatydama konkurso dalyviams kokybės vadybos standartus, nepažeidė VPĮ nuostatų dėl galimybės perkančiajai organizacijai nustatyti konkurso dalyviams kokybės vadybos standartus, o atsakovo nustatyti kokybės vadybos standartai yra numatyti įstatymu, jų negalima pripažinti pernelyg aukštais ar specifiniais reikalavimais arba pertekliniais perkamai paslaugai. Aplinkybė, kad ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ savo veikloje neturi įdiegęs kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 (arba lygiavertį) standartą gali būti įvertinama tik kaip nepakankama paties ieškovo valdymo organų organizacinė veikla ir nepasirūpinimas savo veikloje siekti ir įdiegti aukštesnių kokybės valdymo standartų.

19Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“, savo veikloje neįdiegęs kokybės vadybos sistemos, negalėjo turėti teisėtų ir pagrįstų lūkesčių, kad atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija, paskelbdama 2008-07-24 protokolu Nr. Tko-5-691 naują konkursą „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas“, nenustatys papildomų kokybės vadybos reikalavimų, kadangi paskelbtas pirkimas buvo viešas, todėl jame turėjo teise dalyvauti ne tik ieškovas ir tretysis asmuo.

20Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ atsakovo 2008-07-24 protokolu Nr. Tko-5-691 paskelbtam konkursui „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas“ nepateikė sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad yra įdiegęs kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 (arba lygiavertį) standartą, kopijų, todėl Kėdainių rajono savivaldybės administracija pagrįstai 2008-08-12 raštu atmetė VšĮ „Kretingos maistas“ pretenziją (b.l.59). Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ nepateikė teismui įrodymų, kad tretysis asmuo UAB „Smulkus urmas“, dalyvaudamas atsakovo 2008-07-24 protokolu Nr. Tko-5-691 paskelbtam konkurse „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas“, neatitiko nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, kadangi UAB „Smulkus urmas“ buvo įdiegęs kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standartą.

21Aptartais motyvais nėra jokio pagrindo pripažinti negaliojančiomis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2008-07-24 protokolu Nr. TKo-5-691 patvirtinto supaprastinto atviro konkurso „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas“ sąlygų, todėl ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinys, kaip nepagrįstas, atmestinas.

22Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 260-270 str.,

Nutarė

23

  1. Atmesti ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Smulkus urmas“ dėl viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo ir įpareigojimo atlikti viešojo pirkimo procedūras.
  2. Priteisti iš VšĮ „Kretingos maistas“ (įmonės kodas ( - )) 68,85 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas, posėdžio... 2. ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ atstovui adv. M. E.,... 3. atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovui D. R.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ 2008-08-22 su ieškiniu kreipėsi į... 7. Savo prašymą motyvavo, kad prašomo panaikinti supaprastinto atviro konkurso... 8. Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija procesiniuose... 9. Tretysis asmuo UAB „Smulkus urmas“ procesiniame dokumente su ieškovo VšĮ... 10. Ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinys atsakovui Kėdainių rajono... 11. LR Viešujų pirkimų tarnyba 2008-10-01 davė Išvadą nagrinėjamoje byloje,... 12. Bylos medžiaga nustatyta, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija... 13. Panevėžio apygardos teismas 2008-12-01 sprendimu atmetė ieškovo VšĮ... 14. Nurodytų motyvų pagrindu šią bylą nagrinėjantis teismas daro išvadą,... 15. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nuolatinės viešųjų pirkimų... 16. VPĮ 37str.1d. nustatyta, kad perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad... 17. Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Viešujų pirkimų... 18. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Viešujų pirkimų tarnyba... 19. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“, savo veikloje neįdiegęs kokybės... 20. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ atsakovo 2008-07-24 protokolu Nr.... 21. Aptartais motyvais nėra jokio pagrindo pripažinti negaliojančiomis... 22. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 260-270 str.,... 23.
  1. Atmesti ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...