Byla N-756-1673-07
Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 29 d. nutarimo S. G. (S. G. ) administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Stasio Gagio, Vaidos Urmonaitės (pranešėja), Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos saugios laivybos administracijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 29 d. nutarimo S. G. (S. G. ) administracinio teisės pažeidimo byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Lietuvos saugios laivybos administracija 2006 m. gruodžio 15 d. S. G. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, nustačius, kad 2006 m. balandžio 3 d. Roterdamo uoste (Olandija), atlikus laivo ( - ), vadovaujamo kapitono S. G. , inspektavimą, nustatyti laivo apgadinimai, turėję įtakos laivo saugumui. Apie aptiktą laivo pažeidimą, atsiradusį dėl avarijos laivui plaukiojant leduose, laivo kapitonas pranešė laivo valdytojui, tačiau neinformavo Lietuvos saugios laivybos administracijos, ši institucija taip pat nebuvo informuota ir apie laivo sulaikymą Roterdamo uoste. Minėtais veiksmais pažeistos Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje SOLAS 74/78 I-11 c taisyklė bei Saugios laivybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai. Atsakomybė už tai numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1172 straipsnio 10 ir 13 dalyse.

6Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – ir Institucija) 2007 m. sausio 4 d. nutarimu S. G. už ATPK 1172 straipsnio 10 bei 13 dalyse numatytų pažeidimų padarymą nubaustas 2 500 Lt bauda.

7II.

8S. G. kreipėsi į teismą, prašydamas Institucijos nutarimą pakeisti, baudą sumažinant iki 500 Lt. Nurodė, kad kaltę pripažįsta, dėl pažeidimo nuoširdžiai gailisi. Paaiškino, kad laivo apgadinimai pastebėti tik atplaukus į Roterdamo uostą. Apie tai kapitonas pranešė savo darbovietei. Dėl laivo sulaikymo pažymėjo, jog jis buvo suklaidintas – uosto inspektoriaus buvo informuotas, kad laivas nebus laikomas sulaikytu pagal Paryžiaus memorandumą

9Institucija administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundą prašė atmesti. Teigė, jog laivo kapitonas apie laivo pažeidimą nepranešė tyčia, norėdamas išvengti galimo saugaus plaukiojimo liudijimų, kitų dokumentų praradimo dėl saugios laivybos reikalavimų pažeidimo, savo kaltės nepripažino ir nesigailėjo.

10III.

11Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 29 d. nutarimu S. G. skundą tenkino iš dalies – panaikino Lietuvos saugios laivybos administracijos 2007 m. sausio 4 d. nutarimą ir S. G. bylą nutraukė.

12Teismas nustatė, kad 2006 m. birželio 22 d. Lietuvos saugios laivybos administracija gavo informaciją apie laivų ( - ) ir ( - ) sulaikymą Roterdamo uoste, Nyderlanduose, 2006 m. birželio 3 d. (b.l. 16-26). Iki 2006 m. rugpjūčio 7 d. buvo atliktas tyrimas (b.l. 15, 27-51). 2006 m. gruodžio 15 d. S. G. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už tai, kad jis nepranešė Lietuvos saugios laivybos administracijai apie laivo avariją leduose bei apie 2006 m. balandžio 3 d. Už ATPK 1172 straipsnio 10 ir 13 dalyse numatytų pažeidimų padarymą S. G. nubaustas 2007 m. sausio 4 d. nutarimu. Pagal ATPK 35 straipsnio 1 dalį administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. S. G. pažeidimas nėra trunkamas, todėl administracinė nuobauda jam galėjo būti paskirta iki 2006 m. spalio 3 d. Terminas administracinei nuobaudai skirti gali būti pratęstas institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą arba organo, nagrinėjančio administracinę bylą iš esmės atitinkamu procesiniu sprendimu, kuriame turi būti nurodytos aplinkybės, įstatymo siejamos su galimybe pratęsti terminą skirti administracinę nuobaudą, be to, toks sprendimas gali būti priimtas tik tuo atveju ir tada, kai pats terminas skirti nuobaudą dar nėra suėjęs (Administracinė byla Nr.162911-2001, Administracinių bylų praktikos biuletenis Nr. 2, p. 122-125). Tokio proseninio sprendimo administracinio teisės pažeidimo byloje nėra.

13Teismas konstatavo, kad Institucija S. G. administracinę nuobaudą paskyrė pasibaigus administracinės nuobaudos skyrimo terminui. Ši aplinkybė daro administracinės bylos teiseną negalima, todėl nutarimas naikinamas ir byla nutraukiama (ATPK 250 straipsnio 7 punktas, ABTĮ 124 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

14IV.

15Apeliaciniu skundu Lietuvos saugios laivybos administracija Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutarimą prašo panaikinti ir priimti naują – S. G. skundo nepatenkinti, o Institucijos nutarimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad procesinis sprendimas pratęsti administracinės nuobaudos S. G. skyrimo terminus buvo priimtas, tačiau pirmosios instancijos teismui nepateiktas, kadangi administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo skunde klausimo dėl to nekėlė. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nesutiko atidėti bylos nagrinėjimo ir suteikti Institucijai galimybę pateikti procesinį sprendimą dėl termino pratęsimo, todėl jis pateikiamas kartu su apeliaciniu skundu.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą S. G. prašo apeliacinį skundą atmesti, Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutarimą palikti nepakeistą.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18V.

19Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

20Lietuvos saugios laivybos administracija apeliacinės instancijos teismui pateikė dokumentą, iš kurio matyti, kad 2006 m. rugpjūčio 28 d., vadovaujantis ATPK 35 straipsnio 3 dalimi, buvo pratęstas administracinės nuobaudos S. G. skyrimo terminas. Kolegija konstatuoja, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 29 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo bylą ATPK 250 straipsnio 7 punkto pagrindu nutraukė nepagrįstai, todėl šis nutarimas naikintinas.

21Pagal ATPK 260 straipsnio nuostatas administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu ir fiksuojami nustatyti įrodymai. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, be kitų duomenų, administracinio teisės pažeidimo protokole turi būti atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimas; pagal ATPK 260 straipsnio 4 dalį, surašant protokolą, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui išaiškinamos jo teisės ir pareigos, numatytos ATPK 272 straipsnyje, ir tai pažymima protokole. Kaltinimas turi būti suformuluotas aiškus, pateikti visi galimi įrodymai ir kaltinimo pateikimo metu turi būti užtikrinamas traukiamojo administracinėn atsakomybėn asmens teisių, numatytų ATPK 272 straipsnyje (administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus), įgyvendinimas. Teisėje visada turi būti paisoma įstatyme nustatyto proceso ir pirmiausia žmogaus teisių.

22Teismų praktikoje laikomasi taisyklės, jog teismas, nustatęs, kad surašant protokolą būta pažeidimų – nenurodyti administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai, yra kitų esminių protokolo ar bylos medžiagos trūkumų, kliudančių bylą nagrinėti teisme, turėtų grąžinti bylą protokolą surašiusiai institucijai administracinio teisės pažeidimo protokolui patikslinti arba papildomai tirti, priklausomai nuo bylos aplinkybių.

23Administracinių teisės pažeidimo bylų procesas Lietuvos Respublikoje vyksta valstybine – lietuvių – kalba, visi dokumentai, kuriais remiamasi nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas, privalo būti išversti į lietuvių kalbą. Nagrinėjamu atveju dokumentai, kurių pagrindu konstatuotas administracinio teisės pažeidimo faktas, į bylą pateikti surašyti užsieni kalbomis. Taip pat iš bylos medžiagos neaišku, ar administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo turėjo galimybę Lietuvos saugios laivybos inspekcijai teikti paaiškinimus, ar, atsižvelgiant į tai, kad jis – rusakalbis, jam buvo sudaryta galimybė kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis (ATPK 272 str. 1 d.). Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodoma, kad administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimas yra ant atskirų lapų, tačiau byloje jo nėra. Nėra jokių duomenų ir apie vertėjo dalyvavimą.

24Dėl nustatytų pažeidimų negalėjo būti tinkamai išaiškintos ATPK 284 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, todėl byla grąžintina iš naujo tirti Institucijai.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Lietuvos saugios laivybos administracijos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

27Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 29 d. nutarimą ir Lietuvos saugios laivybos administracijos 2007 m. sausio 4 d. nutarimą panaikinti, grąžinti bylą iš naujo tirti įgaliotai institucijai.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Stasio Gagio, Vaidos Urmonaitės (pranešėja), Virgilijaus Valančiaus... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Lietuvos saugios laivybos administracija 2006 m. gruodžio 15 d. S. G. surašė... 6. Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – ir Institucija) 2007 m.... 7. II.... 8. S. G. kreipėsi į teismą, prašydamas Institucijos nutarimą pakeisti, baudą... 9. Institucija administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundą prašė... 10. III.... 11. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 29 d. nutarimu S. G.... 12. Teismas nustatė, kad 2006 m. birželio 22 d. Lietuvos saugios laivybos... 13. Teismas konstatavo, kad Institucija S. G. administracinę nuobaudą paskyrė... 14. IV.... 15. Apeliaciniu skundu Lietuvos saugios laivybos administracija Klaipėdos... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą S. G. prašo apeliacinį skundą atmesti,... 17. Teisėjų kolegija... 18. V.... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Lietuvos saugios laivybos administracija apeliacinės instancijos teismui... 21. Pagal ATPK 260 straipsnio nuostatas administracinio teisės pažeidimo... 22. Teismų praktikoje laikomasi taisyklės, jog teismas, nustatęs, kad surašant... 23. Administracinių teisės pažeidimo bylų procesas Lietuvos Respublikoje vyksta... 24. Dėl nustatytų pažeidimų negalėjo būti tinkamai išaiškintos ATPK 284... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 26. Lietuvos saugios laivybos administracijos apeliacinį skundą tenkinti iš... 27. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 29 d. nutarimą ir... 28. Nutartis neskundžiama....