Byla AS-438-844-13
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Kauno arka“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Romano Klišausko (pranešėjas) teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Kauno arka“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Kauno arka“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Kauno arka“ (toliau – ir pareiškėjas) 2013 m. rugpjūčio 14 d. pateikė Kauno apygardos administraciniam teismui skundą, kuriuo, be kita ko, prašė panaikinti (pakeisti) Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas) Centro seniūnijos 2013 m. liepos 18 d. sprendimą Nr. 04-2-226, taip pat panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. A-1815 „Dėl nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2013 metų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas) dalį dėl UAB „Kauno arka“ nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ) (toliau – ir žemės sklypas), įtraukimo į nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2013 metų sąrašą, išbraukiant UAB „Kauno arka“ nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), iš šio sąrašo.

5Pareiškėjas pateikė Kauno apygardos administraciniam teismui prašymą atnaujinti terminą skundui dėl Įsakymo dalies panaikinimo paduoti. Nurodė, jog pareiškėjas 2013 m. birželio 23 d. gavo atsakovo Finansų skyriaus 2013 m. birželio 20 d. raštą, kuriame, be kita ko, nurodyta, kad atsakovas priėmė ginčijamą Įsakymą ir 2013 m. už pareiškėjo nuomojamą žemės sklypą mokestis bus skaičiuojamas taikant 4 proc. žemės nuomos mokesčio tarifą. Įsakymas nėra paskelbtas Kauno miesto savivaldybės tinklalapyje ir nebuvo pateiktas kartu su raštu. Pareiškėjas 2013 m. liepos 9 d. kreipėsi į atsakovą dėl Įsakymo su priedais pateikimo. Įsakymas buvo pateiktas tik 2013 m. liepos 18 d., todėl pareiškėjas su šiuo Įsakymu minėtą dieną ir susipažino.

6II.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi pareiškėjo skundo dalį dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos 2013 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. 04-2-226 panaikinimo (pakeitimo) priėmė, o skundo dalį dėl Įsakymo dalies panaikinimo atsisakė priimti.

8Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas apie skundžiamo Įsakymo priėmimą sužinojo iš atsakovo Finansų skyriaus 2013 m. birželio 20 d. rašto Nr. 09-2-578, kuriame buvo nurodyta, jog Įsakymu buvo patvirtintas nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2013 metų sąrašas ir 2013 m. už pareiškėjo nuomojamą žemės sklypą mokestis bus skaičiuojamas taikant 4 proc. žemės nuomos mokesčio tarifą. Atsižvelgiant į tai, kad šiame rašte buvo pateikta ne tik informacija apie patį Įsakymą ir jį priėmusį viešojo administravimo subjektą (nurodyta akto priėmimo data, numeris, pavadinimas, aktą priėmęs subjektas), bet ir aprašytas jo turinys, tokios informacijos gavimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio prasme laikytinas akto, kuris asmeniui neturėjo būti įteiktas, paskelbimu. Aplinkybė, jog patį ginčijamą Įsakymą atsakovas pareiškėjui pateikė tik 2013 m. liepos 18 d., šiuo atveju teisiškai nėra reikšminga, nes apie savo teisių pažeidimo apimtį pareiškėjas sužinojo 2013 m. birželio 23 d., be to, kaip matyti iš Įsakymo, jame nėra jokių daugiau pareiškėjo atžvilgiu nustatytų pareigų, nei atsakovas informavo 2013 m. birželio 20 d. raštu. Pirmosios instancijos teismas akcentavo ir tai, kad dėl paties ginčijamo Įsakymo gavimo pareiškėja kreipėsi tik 2013 m. liepos 9 d., t. y. praėjus 16 dienų nuo sužinojimo apie ginčijamo akto priėmimą, kas visiškai nesiderina su atsakingu ir rūpestingu požiūriu į savo pažeistų teisių gynybą.

9III.

10Pareiškėjas UAB „Kauno arka“ pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutarties dalies, kuria buvo atsisakyta priimti nagrinėti skundo dalį dėl Įsakymo dalies panaikinimo, ir prašo šią nutarties dalį panaikinti ir išnagrinėti visą skundą iš esmės arba perduoti jį nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui iš naujo.

11Nurodo, kad atsakovo Finansų skyriaus 2013 m. birželio 20 d. rašte Nr. 09-2-578 nenurodyta, dėl kokių priežasčių pareiškėjo valdomas žemės sklypas buvo įtrauktas į nenaudojamos valstybinės žemės sklypų sąrašą (toliau – ir sąrašas). Nežinodamas šių priežasčių, pareiškėjas negalėjo teismui pateikti motyvuoto skundo. Šias priežastis pareiškėjas sužinojo tik 2013 m. liepos 18 d. susipažinęs su skundžiamu Įsakymu.

12Teigia, kad skundžiamu Įsakymu patvirtintas sąrašas buvo sudarytas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 „Dėl nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (toliau – ir Aprašas), kurio 13 punkte nurodyta, kad: „asmuo, kurio nuosavybės teise valdomas ar nuomojamas (naudojamas) žemės sklypas įrašytas į Sąrašą, gali per 30 dienų nuo pranešimo apie žemės sklypo įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos pateikti seniūnijai dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1–4.7 punktuose nurodytų kriterijų arba atitikimas šiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar keleto aplinkybių <...>“, nurodytų Aprašo 13.1–13.2 punktuose. Vadovaudamasis šioje nuostatoje aprašyta sąrašo keitimo tvarka bei nepažeisdamas nustatytų terminų, pareiškėjas 2013 m. liepos 9 d. kreipėsi į atsakovo Centro seniūniją dėl sklypo išbraukimo iš sąrašo. Taigi pareiškėjas, siekdamas išnaudoti visas administracinio ginčo ikiteisminio nagrinėjimo teisines galimybes, pasinaudojo Apraše numatyta galimybe klausimą dėl žemės sklypo išbraukimo iš sąrašo išspręsti ikiteismine tvarka.

13Pažymi, kad Įsakyme nėra nurodyta konkreti (tiksli) jo apskundimo tvarka. Šiame įsakyme yra tik nurodyta, kad jis: „<...> gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo <...> ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso <...> nustatyta tvarka“. Viešojo administravimo subjekto priimtame individualiame administraciniame akte įrašyta bendro pobūdžio nuoroda į atitinkamą įstatymą, kuriame nustatyta sprendimo apskundimo tvarka, nelaikytina tinkamu Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies reikalavimo įvykdymu.

14Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Nurodo, kad skundo padavimo administraciniam teismui terminas turi būti pradedamas skaičiuoti nuo pareiškėjo sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos, t. y. nuo 2013 m. birželio 23 d. Pažymi, kad dėl ginčijamo Įsakymo nuorašo pareiškėjas kreipėsi tik 2013 m. liepos 9 d., t. y. praėjus 16 dienų nuo sužinojimo apie ginčijamo Įsakymo priėmimą, kas visiškai nesiderina su atsakingu ir rūpestingu požiūriu ginant savo pažeistas teises. Atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas yra pateikęs Kauno apygardos administraciniam teismui skundą dėl pareiškėjo valdomo žemės sklypo įtraukimo į 2012 m. sąrašą (administracinė byla Nr. Ik-1154-402/2013). Šioje byloje taip pat buvo sprendžiamas klausimas dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. gegužės 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS858-449/2013 atnaujindamas terminą skundui paduoti, kaip vieną iš argumentų nurodė, kad skundžiamame įsakyme skundimo tvarkos išaiškinimas nebuvo pakankamai tikslus, aiškus, todėl galėjo suvaržyti pareiškėjo teisę kreiptis į teismą, be to, pareiškėją galėjo suklaidinti Aprašo 11 punkte numatyta galimybė išbraukti jo žemės sklypą iš žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašo. Taigi pareiškėjui jau turint analogiškos patirties su sąrašo už 2012 metus skundimu, yra neetiška nurodyti tuos pačius motyvus ir teigti, kad jis vėl buvo neva suklaidintas Aprašo nuostatų.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Taigi ši taisyklė suponuoja išvadą, kad teisė pasinaudoti teismine gynyba yra ribojama laike ir siejama su faktine aplinkybe, nuo kurios ir pradedamas skaičiuoti laikas, per kurį suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į teismą. Pasibaigus šiam terminui teisminės gynybos realizavimo teisė eliminuojama, paliekant teisinę galimybę taikyti termino atnaujinimo institutą (ABTĮ 34 straipsnis).

19Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs termino kreiptis į administracinį teismą, taip pat sprendžiant pareiškėjo prašymą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo, būtina nustatyti termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžią (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-104/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010). Tuo atveju, kai aktas neturėjo būti įteiktas suinteresuotam asmeniui, skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti, kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys, t. y. informaciją, reikalingą kreiptis į teismą siekiant įgyvendinti teisę į teisminę gynybą. Spręstina, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies taikymo prasme asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo dieną, aktu nustatomas teises ar pareigas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 4 d. nutartį byloje Nr. AS5-132/2006; 2005 m. kovo 24 d. nutartį byloje Nr. AS7-100/2005).

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas 2013 m. birželio 23 d. gavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus 2013 m. birželio 20 d. raštą „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio“ Nr. 09-2-578, kuriame nurodyta, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A-1815 patvirtino Nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2013 metų sąrašą; 2013 m. už pareiškėjo nuomojamą 0,8497 ha valstybinės žemės sklypą adresu ( - ), mokestis bus skaičiuojamas taikant 4 proc. žemės nuomos mokesčio tarifą (b. l. 31). Taigi iš rašto turinio yra aišku, kas ir kada priėmė skundžiamą Įsakymą, koks yra Įsakymo turinys, todėl šio rašto gavimas laikytinas skundžiamo Įsakymo paskelbimu pareiškėjui.

21Nors pareiškėjas atskirajame skunde pažymi, kad rašte nėra nurodyta, dėl kokių priežasčių pareiškėjo valdomas sklypas buvo įtrauktas į nenaudojamos valstybinės žemės sklypų sąrašą, o nežinodamas šių priežasčių, jis negalėjo administraciniam teismui pateikti motyvuoto skundo, teisėjų kolegijos vertinimu, ši aplinkybė nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšminga. Tokia išvada darytina įvertinus aplinkybę, kad pareiškėjas, 2013 m. birželio 23 d. gavęs atsakovo Finansų skyriaus raštą, 2013 m. liepos 9 d. įteikė atsakovui ne tik prašymą pateikti ginčijamo Įsakymo su priedais nuorašus (b. l. 39), bet ir prašymą „Dėl 2013 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo“ (b. l. 32–38), kuriuo, be kita ko, prašė atsakovą išbraukti pareiškėjo valdomą žemės sklypą iš sąrašo, nurodydamas išsamius motyvus, kodėl jo valdomas žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1–4.7 punktuose įtvirtintų kriterijų arba atitikimas šiems kriterijams yra nulemtas atitinkamų aplinkybių. Taigi pareiškėjas atitinkamus motyvus galėjo nurodyti ir skunde, pateiktame administraciniam teismui nepraleidus ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytų terminų.

22Pareiškėjas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad pateikti administraciniam teismui skundą dėl Įsakymo dalies panaikinimo nepraleidus nustatyto termino jam sukliudė Įsakyme netiksliai nurodyta jo apskundimo tvarka bei Aprašo 13 punkte įtvirtinta galimybė per 30 dienų nuo pranešimo apie žemės sklypo įrašymo į sąrašą išsiuntimo dienos pateikti seniūnijai dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Apraše nurodytų kriterijų (t. y., pareiškėjo supratimu, Apraše įtvirtinta ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka). Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl šių pareiškėjo argumentų, atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. gegužės 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS858-449/2013 išnagrinėjo pareiškėjo atskirąjį skundą, kuriame pareiškėjas nurodė analogiškus argumentus. Minėtoje byloje teismas pripažino, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės galėjo jį suklaidinti. Šiuo gi atveju ginčijamas Įsakymas buvo priimtas 2013 m. birželio 14 d., todėl pareiškėjas, atlikdamas visus šioje byloje nagrinėjamus vėlesnius veiksmus, jau žinojo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 8 d. nutartyje pateiktus išaiškinimus, todėl antrą kartą dėl tų pačių aplinkybių suklysti negalėjo.

23Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines aplinkybes ir įvertino taikytinų teisės aktų nuostatas, todėl priėmė teisėtą nutartį. Pareiškėjo UAB „Kauno arka“ atskirasis skundas atmetamas, o Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartis paliekama nepakeista.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25pareiškėjo UAB „Kauno arka“ atskirąjį skundą atmesti.

26Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Kauno arka“ (toliau – ir pareiškėjas) 2013 m.... 5. Pareiškėjas pateikė Kauno apygardos administraciniam teismui prašymą... 6. II.... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi... 8. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas apie skundžiamo... 9. III.... 10. Pareiškėjas UAB „Kauno arka“ pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno... 11. Nurodo, kad atsakovo Finansų skyriaus 2013 m. birželio 20 d. rašte Nr.... 12. Teigia, kad skundžiamu Įsakymu patvirtintas sąrašas buvo sudarytas... 13. Pažymi, kad Įsakyme nėra nurodyta konkreti (tiksli) jo apskundimo tvarka.... 14. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį... 15. Nurodo, kad skundo padavimo administraciniam teismui terminas turi būti... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad jeigu specialus įstatymas... 19. Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas 2013 m. birželio 23 d. gavo Kauno miesto... 21. Nors pareiškėjas atskirajame skunde pažymi, kad rašte nėra nurodyta, dėl... 22. Pareiškėjas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad pateikti administraciniam... 23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. pareiškėjo UAB „Kauno arka“ atskirąjį skundą atmesti.... 26. Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartį... 27. Nutartis neskundžiama....