Byla II-1547-602/2009
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan, sekretoriaujant Jolitai Varnaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui M. C., nutarimą priėmusios institucijos atstovui Vaclovui Vonsevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal M. C. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo pakeitimo, ir

Nustatė

2Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra (toliau – Agentūra) 2009-09-21 nutarimu Nr. AM054934 M. C. pagal ATPK 5112 str. 4 d. paskirta administracinė nuobauda – 400 Lt bauda, už tai, kad ji, būdama UAB „Baltijos Stiliks“ vyr. buhalterė, neužtikrino, kad UAB „Baltijos Stiliks“ nustatytu terminu iki 2009-03-01 pateiktų į vidaus rinką išleistų pakuočių už 2008 m. apskaitos ataskaitą, tuo pažeidė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 6 str. reikalavimus.

3M. C. prašo nutarimą pakeisti (b. l. 2). Nurodė, kad sutinka su pažeidimu, tačiau prašė atsižvelgti į tai, kad pažeidimą padarė pirmą kartą, bei remtis Verslą prižiūrinčių subjektų veiklos pagrindinių nuostatų koncepcija, patvirtinta Vyriausybės 2009-07-22 nutarimu Nr. 836.

4Per teismo posėdį administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašė skundą tenkinti.

5Skundas tenkintinas.

6Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veika kvalifikuota pagal ATPK 5112 str. 4 d., kurioje numatyta atsakomybė už į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų nepateikimą iki nustatytų terminų. Tam, kad pažeidimas galėtų būti kvalifikuojamas pagal šį straipsnį, būtina nustatyti padarytą pažeidimą, kuris apimtų vieną iš minėtose taisyklėse nurodytų aplinkybių, pažeidimą padariusį asmenį, priežastinį ryšį tarp jo veiksmų ir atsiradusių pasekmių bei administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltę.

7Remiantis byloje pateiktu Agentūros 2009-09-17 Patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-613 (b. l. 11), nustatyta, kad UAB „Baltijos Stiliks“, užsiimanti didmenine prekyba valymo priemonėmis, iki nustatyto termino (2009-03-01) nepateikė Agentūrai metinės į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitos už 2008 m.

82009-09-17 surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole Nr. VR-14.7-383 (AM052978) (b. l. 9) nurodytos Patikrinimo aktu nustatytos administracinio teisės pažeidimo aplinkybės.

9UAB „Baltijos Stiliks“ Agentūrai pateikė paaiškinimą (b. l. 10), kuriame nurodė, kad įmonė yra sudariusi sutartį su VĮ „Ekologijos vizija“, kuri įsipareigojo ruošti įmonei pažymas ir ataskaitas. Nurodė, kad reikalinga ataskaita buvo paruošta, tačiau nebuvo pateikta Agentūrai. Prašė atsižvelgti į 2009-07-22 patvirtintą Verslą prižiūrinčių subjektų veiklos pagrindinių nuostatų koncepciją, numatančią represines ir baudžiamąsias verslą prižiūrinčių subjektų funkcijas pakeisti prevencinėmis.

10Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo 6 str. nustato, kad ūkinės veiklos vykdytojai pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą tvarko ir ataskaitas teikia Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

11Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklių), patvirtintų aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 (2007 m. sausio 10 d. redakcija), 23 p. nustato, kad pakuočių gamintojas, gamintojas ir (ar) importuotojas turi vykdyti visų (pirminių, antrinių, tretinių) pakuočių apskaitą. Pagal Taisyklių 25 p., pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti praėjusiais kalendoriniais metais į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitą šių taisyklių VI skyriuje nustatyta tvarka. Taisyklių 27 p. nustato, kad pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas teikia praėjusių kalendorinių metų ataskaitą iki kiekvienų metų kovo 1 d.

12Vadovaujantis Taisyklių 32 p., ataskaitos teikėjas ataskaitą gali teikti vienu iš nurodytų būdų: 1) raštu pateikti ataskaitą atitinkamam regiono aplinkos apsaugos departamentui; 2) pateikti ataskaitą elektroniniu būdu (internetu); 3) pavesti ataskaitos teikimą jį atstovaujančiai organizacijai, turinčiai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją.

13Pažymėtina, kad M. C. su pažeidimu sutinka, bet mano, kai paskirta administracinė nuobauda per griežta.

14Teismas konstatuoja, kad byloje surinktų įrodymų ir nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad M. C. pagrįstai patraukta administracinėn atsakomybėn už administracinio teisės pažeidimą, numatytą 5112 str. 4 d.

15Už ATPK 5112 str. 4 d. pažeidimą numatyta sankcija – bauda pareigūnams nuo 400 iki 800 litų.

16ATPK 20 str., reglamentuojančiame administracinės nuobaudos tikslus, pabrėžiama, kad administracinė nuobauda – atsakomybės priemonė, skiriama už administracinio teisės pažeidimo padarymą, siekiant asmenį nubausti bei auklėti. Remiantis LR ATPK 30(2) str. 1 d. skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Pagal ATPK 33 str. 2 d., jeigu asmuo padarė kelis administracinius teisės pažeidimus, kurių bylas kartu nagrinėja tas pats organas (pareigūnas), galutinai šiam asmeniui skiriama nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose.

17M. C. prisipažįsta dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo ir nuoširdžiai gailisi. Kadangi atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, nustatyta lengvinanti aplinkybė, pažeidėjai pagrįstai paskirta minimali 400 Lt bauda.

18Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, nuobauda paskirta pagal įstatymą, bylą išnagrinėjo ir nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, todėl jo panaikinti nėra pagrindo.

19Remiantis ATPK 301 str. nuostatomis, organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 str. 2 d., taip pat į šio kodekso 31 str. nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos (ATPK 301 str. 1 d.).

20Pažymėtina, kad, skiriant mažesnę negu įstatyme numatyta administracinė nuobauda, teismui kyla pareiga vadovautis ATPK 301 str., kuris įtvirtina mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimo arba administracinės nuobaudos neskyrimo pagrindus ir tvarką. Kadangi šiuo institutu realizuojamas Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo reikalavimas diferencijuoti nuobaudas taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti į teisės pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes, sprendžiant dėl ATPK 301 str. taikymo turi būti nustatytos išskirtinės aplinkybės, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai švelninančios jo atsakomybę (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. N5‑1647/2006, N16-1481/06, N9-1499/2006, N17-148/2006).

21Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas pakeisti nutarimą ir paskirti pažeidėjui švelnesnę nuobaudą, nei numatyta sankcijoje. Nustatyta, kad M. C. pažeidimą padarė pirmą kartą, dėl jo gailisi. Todėl teismas daro išvadą, kad administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti, pakeičiant nutarimą ir paskiriant pažeidėjai švelnesnę nuobaudą – 100 litų baudą.

22Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 str., 124 str. 1 d. 5 p., 3 ir 4 d., 128 str.,

Nutarė

23Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-09-21 nutarimą Nr. AM054934, kuriuo M. C. paskirta administracinė nuobauda – 400 Lt (keturių šimtų litų) bauda, pakeisti ir paskirti 100 Lt (vieno šimto litų) baudą.

24Dėl nutarties per 10 dienų gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan,... 2. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra... 3. M. C. prašo nutarimą pakeisti (b. l. 2). Nurodė, kad sutinka su pažeidimu,... 4. Per teismo posėdį administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašė... 5. Skundas tenkintinas.... 6. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veika kvalifikuota pagal ATPK... 7. Remiantis byloje pateiktu Agentūros 2009-09-17 Patikrinimo aktu Nr.... 8. 2009-09-17 surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole Nr.... 9. UAB „Baltijos Stiliks“ Agentūrai pateikė paaiškinimą (b. l. 10),... 10. Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo 6 str. nustato, kad ūkinės... 11. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklių),... 12. Vadovaujantis Taisyklių 32 p., ataskaitos teikėjas ataskaitą gali teikti... 13. Pažymėtina, kad M. C. su pažeidimu sutinka, bet mano, kai paskirta... 14. Teismas konstatuoja, kad byloje surinktų įrodymų ir nustatytų aplinkybių... 15. Už ATPK 5112 str. 4 d. pažeidimą numatyta sankcija – bauda pareigūnams... 16. ATPK 20 str., reglamentuojančiame administracinės nuobaudos tikslus,... 17. M. C. prisipažįsta dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo ir... 18. Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad skundžiamas nutarimas yra... 19. Remiantis ATPK 301 str. nuostatomis, organas (pareigūnas), nagrinėjantis... 20. Pažymėtina, kad, skiriant mažesnę negu įstatyme numatyta administracinė... 21. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra... 22. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 str., 124... 23. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros... 24. Dėl nutarties per 10 dienų gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos...