Byla I-941-331/2009
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Henriko Sadausko, kolegijos teisėjų Violetos Balčytienės ir Ernesto Spruogio, sekretoriaujant Jovitai Jasionytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokato padėjėjai Akvilei Grikienytei, atsakovės atstovėms Giedrei Venckutei ir Solveigai Kuzienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui R. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „TEZ TOUR“ skundą atsakovei Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau ? Tarnyba), trečiajam suinteresuotam asmeniui R. J. dėl nutarimo panaikinimo,

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

32008 m. gruodžio 12 d. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau ? Tarnyba) priėmė nutarimą dėl R. J. prašymo, kuriuo: 1) rekomendavo UAB „TEZ TOUR“ iki 2008-01-09 vartotojui dėl netinkamai suteiktos apgyvendinimo paslaugos grąžinti ne mažiau kaip 15 proc., t.y. 1 198, 05 Lt už kelionę sumokėtų pinigų; 2) rekomendavo UAB „TEZ TOUR“ iki 2008-01-09 vartotojui grąžinti ne mažiau kaip 142, 94 Lt už mobiliojo ryšio paslaugas; 3) įpareigojo UAB „TEZ TOUR“ iki 2008-01-09 pranešti Tarnybai apie sprendimo įvykdymą arba atsisakyti jį įvykdyti; 4) informavo, kad Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalis numato, jog Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gavusi pranešimą, kad per numatytą terminą paslaugos teikėjas neįvykdė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo apie tai skelbia viešai savo interneto tinklalapyje (b. l. 10?13).

4Pareiškėja UAB „TEZ TOUR“ nesutikdama su priimtu nutarimu skundu (b. l. 4?7) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2008-12-12 nutarimą Nr. 10-342, taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ? laikinai sustabdyti ginčijamo Tarnybos 2008-12-12 nutarimo Nr. 10-342 galiojimą ir uždrausti Tarnybai skelbti apie nutarimo nevykdymą interneto tinklapyje www.vartotojoteises.lt iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos. Teismas 2009-01-15 nutartimi pareiškėjos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones atmetė (b. l. 1?2).

5Paaiškino, kad nutarimas neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi jame įtvirtintos išvados prieštarauja turizmo paslaugų teikimo veiklą reglamentuojančioms teisės normoms ir prievolių teisei, pareiškėja nutarimo nevykdė bei informavo Tarnybą apie tai, kad nutarimas bus skundžiamas. Vartotojo pretenzijoje, kurios pagrindu buvo pradėtas tyrimas ir priimtas nutarimas, ginčijamas ne apgyvendinimo paslaugos nesuteikimas, bet apgyvendinimo paslaugos kokybė keliant turtinės ir neturtinės žalos reikalavimą. Patirta žala nėra grindžiama jokiomis teisėtomis įrodinėjimo priemonėmis – taigi jos dydis nėra pagrįstas. Vartotojas patirtų nuostolių dydžio neįrodė, o Tarnyba nutarime rekomendavo grąžinti vartotojui 1 198, 05 Lt neturėdama jokių teisėtų įrodinėjimo priemonių. Tarnyba priimdama skundžiamą nutarimą nukrypo nuo LAT praktikos. LAT 2008-07-18 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3k-3-386/2008 konstatavo, jog tuo atveju, jei atsakovas (kelionės organizatorius) sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, ieškovams suteikė nekokybiškas paslaugas, <...> patirtos turtinės žalos negalima sutapatinti su kelionės kaina, nes paslaugos buvo suteiktos. Paaiškino, kad civilinė atsakomybė negali kilti dėl tos paslaugų dalies, kuri buvo suteikta nepažeidžiant įstatymų ir turizmo paslaugų teikimo sutartyje nustatytos tvarkos. Vežimo paslauga buvo suteikta tinkamai, jokių nusiskundimų dėl jos suteikimo tvarkos bei kokybės nėra reiškiama. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba visiškai nepagrįstai rekomenduoja skaičiuoti kompensaciją nuo visos kelionės kainos. Tarnyba netyrė, ar skambučiai, už kuriuos rekomenduojama grąžinti vartotojui 142,94 Lt, būtinuoju priežastiniu ryšiu susiję su pareiškėjo turizmo paslaugų teikimo sutarties netinkamu vykdymu, ar jie buvo pagrįsti. Skundžiamas nutarimas buvo priimtas rašytinio proceso tvarka. Tačiau atkreipė teismo dėmesį į tai, kad atsižvelgiant į ginčo pobūdį – sprendžiant, dėl vartotojų pretenzijoje nurodytų aplinkybių, kuriomis remiasi ir cituoja Tarnyba savo nutarime, ginčas turėjo būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, išklausant žodinius ginčo šalių paaiškinimus, siekiant išsamaus faktinių aplinkybių išaiškinimo, kurių pagrindu būtų priimtas teisėtas ir pagrįstas nutarimas.

6Per teismo posėdį pareiškėjos atstovė prašė skundą tenkinti jame išdėstytais argumentais.

7Atsakovė Tarnyba atsiliepimu į pareiškėjos skundą (b. l. 29?34) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime paaiškino, kad vartotojas pateikė pretenzijas, laikydamasis pretenzijų pateikimo kelionės organizatoriui tvarkos, tačiau kelionės organizatorius nepateikė įrodymų, jog buvo suteikta visokeriopa pagalba ir parama siekiant išspręsti iškilusią problemą. Vartotojas savo pretenzijas dėl netinkamo kambario kelionės metu kelionės organizatoriui UAB „TEZ TOUR“ reiškė vietoje žodžiu, o jų nesiėmus spręsti, taip pat išdėstė raštu. UAB „TEZ TOUR“ privalo atsakyti už savo pasirinkto trečiojo asmens, kuris kelionės metu suteikė vartotojui apgyvendinimo paslaugas, veiksmų neigiamas pasekmes. Kelionės organizatorius konkrečioje situacijoje nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus turistams. Pažymėjo, jog UAB „TEZ TOUR“ nepateikė įrodymų, kad savo sutartinius įsipareigojimus vartotojui įvykdė tinkamai. Įstatymų leidėjas vartotojo, kaip specifinio teisinių santykių subjekto, teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti yra įtvirtinęs papildomą šių teisių apsaugos mechanizmą. Civilinio kodekso 6.716 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai atlygintinų paslaugų pirkėjas yra fizinis asmuo vartotojas, tokiai sutarčiai, tame tarpe ir turizmo paslaugų teikimo sutarčiai, mutatis mutandis yra taikomos Civilinio kodekso 6.188 straipsnio bei 6.350-6.370 straipsnių, įtvirtinančių padidintą vartotojų interesų teisinę apsaugą, nuostatos. Pabrėžtina, kad Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 4 dalis nustato, kad pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, turintis pardavėjo neaptartų trūkumų, savo pasirinkimu turi teisę, be kita ko, reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti prekės kainą. Pažymėtina, kad vartotojas įsigyja turizmo paslaugų rinkinį, o ne atskiras paslaugas (Civilinio kodekso 6.747 straipsnio 2 dalis. Turizmo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 32-852. 2002, Nr. 123-5507) 2 straipsnio 10 dalis). Turizmo paslaugų teikimo sutartyje yra nurodoma bendra turizmo paslaugų rinkinio kaina, neišskiriant kiekvienos paslaugos kainos atskirai. Atsižvelgiant į tai, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija kompensacijos vartotojams už sutartinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą ar nevykdymą dydį nustato nuo visos kelionės kainos. Vartotojas reikalavo atlyginti 700 Lt dydžio žalą, patirtą telefonu sprendžiant kambario pakeitimo klausimą. Vartotojas pateikė telefono pokalbių išklotinę, kurioje pažymėjo tik UAB „Travel pub“ atstovo V. B. telefono numerį, kurio pagalba sprendė kambarių pakeitimo klausimą. Iš telefono pokalbių išklotinės matyti, kad R. J. skambindamas UAB „Travel pub“ atstovui patyrė 142, 94 Lt dydžio nuostolį. Tokiu būdu, Tarnyba vartotojo reikalavimą atlyginti 700 Lt žalą nutarė tenkinti iš dalies, kadangi skambindamas UAB „Travel pub“ atstovui pokalbiams išleido 142,94 Lt. Tarnybai suteikta teisė, atsižvelgiant į ginčo šalių pateiktus dokumentus, savo nuožiūra nuspręsti, ar pakanka įrodymų sprendimui priimti ir ar būtina surengti žodinį ginčo nagrinėjimą. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pakako šalių pateiktų rašytinių įrodymų sprendimo dėl ginčo, kilusio tarp UAB ,,TEZ TOUR“ ir Vartotojo, priėmimui. Atkreiptinas dėmesys, kad Tarnyba raštu kreipėsi į UAB „TEZ TOUR“, siūlydama išspręsti ginčą taikiai.

8Per teismo posėdį atsakovės atstovės prašė bylą nutraukti.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo R. J. su pareiškėjos skundu nesutiko. Atsiliepime (b. l. 87?88) paaiškino, kad gyvenimo sąlygos kambariuose, kurie buvo siūlomi ir numeryje, kuriame apgyvendino, neatitiko reklamuojamų ir užsakytų kambarių komforto lygio. UAB „TEZ TOUR“ darbuotojai nesuteikdami standartinio su tvarkinga įranga kambario, vengdami pasirašyti ir priimti pretenziją nevykdė savo pareigų, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi. Dėl šių aplinkybių jis patyrė pažeminimą, dvasinius išgyvenimus ir nepatogumus.

10Per teismo posėdį trečiasis suinteresuotas asmuo prašė pareiškėjos skundą atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais.

11B y l a n u t r a u k t i n a.

12Byloje nustatyta, kad 2008-08-26 tarp R. J. ir UAB „TEZ TOUR“ buvo sudaryta turizmo paslaugų teikimo sutartis Nr. 146236 dėl R. J. ir N. J. 2008-08-31 ? 2008-09-11 kelionės į Turkiją (b. l. 47?48). UAB „TEZ TOUR“ (kelionės organizatorius) įsipareigojo suteikti sutartyje numatytas paslaugas, t. y. kelionę lėktuvu ? išvykimą iš Vilniaus į Dalamaną 2008-08-31, 5 val. reisu TE-3507 Vilnius ? Dalamanas, grįžimą iš Dalamano į Vilnių ? 2008-09-11 15 val. reisu TE-3510 Milas ? Vilnius, vartotojo apgyvendinimą 11 nakvynėms 5* viešbutyje „ISIS HOTEL & SPA“ DBL: dviviečiame kambaryje, maitinimą „ultra viskas įskaičiuota“ (UAI), kelionės organizatoriaus atstovo paslaugas bei atvežimą: oro uostas ? viešbutis, viešbutis ? oro uostas, o vartotojas įsipareigojo už jas sumokėti 7 990 Lt (b. l. 47?48).

13Tarnybos Klaipėdos apskrities skyrius 2008-10-17 gavo vartotojo R. J. prašymą bei papildomus dokumentus dėl UAB „TEZ TOUR“ organizuotos turistinės kelionės į Turkiją metu netinkamai suteiktos apgyvendinimo paslaugos bei turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (b. l. 36?37). Tarnybos Klaipėdos apskrities skyrius 2008 m. spalio 30 d. raštu Nr. 38KL-264 kreipėsi į UAB „TEZ TOUR“ siūlydamas ginčą išspręsti taikiai ir iki 2008 m. lapkričio 10 d. informuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos apskrities skyrių bei Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos (toliau ? Valstybinis turizmo departamentas) apie priimtus sprendimus, o ginčo neišsprendus taikiai, pateikti motyvuotus paaiškinimus bei juos pagrindžiančius dokumentus dėl Vartotojo prašyme išdėstytų pretenzijų (b. l. 64?65).

14Tarnyba 2008 m. spalio 30 d. raštu Nr. 4-5460 kreipėsi į Valstybinį turizmo departamentą prašydama pateikti išvadas dėl vartotojo prašyme išdėstytų pretenzijų ir UAB „TEZ TOUR“ pateiktų paaiškinimų (b. l. 62). Tarnybos Klaipėdos apskrities skyrius 2008 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. 38KL-296 pratęsė vartotojo prašymo nagrinėjimo terminą (b. l. 67). Tarnyba 2008 m. lapkričio 13 d. gavo UAB “TEZ TOUR“ 2008 m. lapkričio 12 d. raštą Nr. 1-1627, kuriame bendrovė pateikė prašymą pratęsti atsakymo pateikimo terminą iki 2008 m. lapkričio 25 d., kadangi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos apskrities skyriaus 2008 m. spalio 30 d. raštas Nr. 38KL-264 buvo gautas tik 2008 m. lapkričio 11 d. Tarnyba 2008 m. lapkričio 26 d. gavo UAB „TEZ TOUR“ 2008 m. lapkričio 24 d. raštą Nr. 1-1657, kuriuo bendrovė pateikė paaiškinimus dėl vartotojo prašyme išdėstytų aplinkybių bei pateikė papildomus dokumentus (b. l. 68?69). Tarnyba 2008 m. gruodžio 2 d. gavo Valstybinio turizmo departamento 2008 m. lapkričio 25 d. raštą Nr. SD-1226, kuriuo Valstybinis turizmo departamentas pateikė išvadą dėl vartotojo R. J. prašyme išdėstytų aplinkybių (b. l. 73).

15Vykdydama R. J. prašymo tyrimą, surinkusi visą tyrimo medžiagą, Tarnyba 2008-12-12 priėmė nutarimą dėl R. J. prašymo, kuriuo: 1) rekomendavo UAB „TEZ TOUR“ iki 2008-01-09 vartotojui dėl netinkamai suteiktos apgyvendinimo paslaugos grąžinti ne mažiau kaip 15 proc., t. y. 1 198, 05 Lt už kelionę sumokėtų pinigų; 2) rekomendavo UAB „TEZ TOUR“ iki 2008-01-09 vartotojui grąžinti ne mažiau kaip 142, 94 Lt už mobiliojo ryšio paslaugas; 3) įpareigojo UAB „TEZ TOUR“ iki 2008-01-09 pranešti Tarnybai apie sprendimo įvykdymą arba atsisakyti jį įvykdyti; 4) informavo, kad Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalis numato, jog Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gavusi pranešimą, kad per numatytą terminą paslaugos teikėjas neįvykdė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo apie tai skelbia viešai savo interneto tinklalapyje (b. l. 10?13).

16Ginčas tarp vartotojo ir UAB „TEZ TOUR“ kilo dėl kelionės metu suteiktos apgyvendinimo paslaugos netinkamos kokybės. Atkreiptinas dėmesys, jog vartotojas 2008-10-17 prašyme, adresuotame Tarnybai reikalavo atlyginti žalą (iš viso 8 700 Lt), patirtą dėl kelionės organizatoriaus sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo. Kelionės organizatorius UAB „TEZ TOUR“ nepilnai įvykdė teisės aktuose nustatytas prievoles, kadangi vartotojui nebuvo tinkamai suteikta apgyvendinimo paslauga ? du kartus buvo pasiūlytas kambarys su tvyrančiu pelėsio kvapu ir drėgme, trečią kartą buvo pasiūlytas kambarys su netvarkingu inventoriumi.

17Vartotojas 2008 m. rugsėjo 9 d. pretenzijoje, adresuotoje UAB „TEZ TOUR“ nurodė, kad jo netenkino kambario Nr. 1501 sąlygos ? labai garsiai veikė tualeto ventiliatorius, oro kondicionierius veikė skleisdamas pašalinius garsus, tualeto durų užraktas buvo sugedęs, neveikė šalia lovos buvęs šviestuvas, televizoriaus pultas buvo nekokybiškas (b. l. 42?45). Tualeto durų spyna ir šviestuvas buvo pataisytas tik praėjus devynioms kelionės dienoms. Vartotojui išreiškus nepasitenkinimą ir šiuo kambariu, jam buvo pasiūlytas kambarys (Nr. 1401) su vaizdu į akmeninę sieną. Be to, Vartotojui pateikus nusiskundimus dėl prastų gyvenimo sąlygų kambaryje Nr. 1501 kelionės organizatorius nesiėmė tolimesnių veiksmų dėl tokių sąlygų pašalinimo ? vartotojui tvarkingas kambarys suteiktas nebebuvo, o tualeto durų spyna ir šviestuvas buvo pataisytas tik prieš viešnagės Turkijoje pabaigą.

18Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

19Pareiškėja apskundė Tarnybos 2008 m. gruodžio 12 d. nutarimą dėl vartotojo skundo. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų skundus. Skundžiamu nutarimu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba išnagrinėjo vartotojų skundą dėl pareiškėjos organizuotos turistinės kelionės metu suteiktų netinkamų apgyvendinimo paslaugų ir rekomendavo pareiškėjai atlyginti vartotojui dalį jo patirtų nuostolių. Šiuo atveju Tarnyba veikė kaip vartotojų ginčų sprendimo neteismine tvarka institucija. Jos priimtas nutarimas yra rekomendacinio pobūdžio ir pareiškėjai nėra privalomas. Teisinius santykius, kylančius iš turizmo paslaugų teikimo, reglamentuoja civilinės teisės normos. Ginčus, kylančius iš civilinių teisinių santykių, nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai.

20Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 straipsnyje nustatyta, kad ginčo šalys turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą ir prašyti nagrinėti ginčą iš esmės tiek nagrinėjant ginčą ginčus nagrinėjančioje institucijoje, tiek ir priėmus šiai institucijai sprendimą. Atsižvelgiant į tai, šalių ginčas iš esmės nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Analogiškos pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuris pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 1 dalį formuoja vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus (2009-02-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A39-182/2009, 2009-03-12 nutartis administracinėje byloje Nr. A39-375/2009).

21Teismas nustatė, kad skundžiamas aktas yra rekomendacinio pobūdžio. Šis aktas jokių teisinių pasekmių (teisių ar pareigų) pareiškėjai nesukūrė, taigi jis nelaikytinas administraciniu aktu (sprendimu). Administracinių teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas imasi nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto panaikinimo, kuriame aiškiai ir imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės ir pareigos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla Nr. A17-966/2006).

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, administracinė byla pagal pareiškėjos skundą dėl Tarybos 2008-12-12 nutarimo panaikinimo nutrauktina, kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktas).

23Teismas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p., 102, 105–106 str., 148–149 str. 3 d.,

Nutarė

24nutraukti bylą pagal pareiškėjos UAB „TEZ TOUR“ skundą atsakovei Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui R. J. dėl nutarimo panaikinimo.

25Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. 2008 m. gruodžio 12 d. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau... 4. Pareiškėja UAB „TEZ TOUR“ nesutikdama su priimtu nutarimu skundu (b. l.... 5. Paaiškino, kad nutarimas neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi jame... 6. Per teismo posėdį pareiškėjos atstovė prašė skundą tenkinti jame... 7. Atsakovė Tarnyba atsiliepimu į pareiškėjos skundą (b. l. 29?34) prašė... 8. Per teismo posėdį atsakovės atstovės prašė bylą nutraukti.... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. J. su pareiškėjos skundu nesutiko.... 10. Per teismo posėdį trečiasis suinteresuotas asmuo prašė pareiškėjos... 11. B y l a n u t r a u k t i n a.... 12. Byloje nustatyta, kad 2008-08-26 tarp R. J. ir UAB „TEZ TOUR“ buvo sudaryta... 13. Tarnybos Klaipėdos apskrities skyrius 2008-10-17 gavo vartotojo R. J.... 14. Tarnyba 2008 m. spalio 30 d. raštu Nr. 4-5460 kreipėsi į Valstybinį turizmo... 15. Vykdydama R. J. prašymo tyrimą, surinkusi visą tyrimo medžiagą, Tarnyba... 16. Ginčas tarp vartotojo ir UAB „TEZ TOUR“ kilo dėl kelionės metu suteiktos... 17. Vartotojas 2008 m. rugsėjo 9 d. pretenzijoje, adresuotoje UAB „TEZ TOUR“... 18. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte... 19. Pareiškėja apskundė Tarnybos 2008 m. gruodžio 12 d. nutarimą dėl... 20. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 straipsnyje nustatyta, kad ginčo... 21. Teismas nustatė, kad skundžiamas aktas yra rekomendacinio pobūdžio. Šis... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, administracinė byla pagal... 23. Teismas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1... 24. nutraukti bylą pagal pareiškėjos UAB „TEZ TOUR“ skundą atsakovei... 25. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti...