Byla A-3550-552/2016
Dėl rašto panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą atsakovui Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. R. dėl rašto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Departamentas) prašymu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – ir Profesinė sąjunga) 2015 m. spalio 14 d. raštu Nr. 1P-5150 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo“ (toliau – ir Raštas) pateiktą atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko pavaduotojai V. R..

5Pareiškėjas paaiškino, kad Profesinė sąjunga atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą V. R., motyvuodama tuo, jog pareigūnei paskirta nuobauda nėra adekvati padarytam pažeidimui. Pareiškėjo vertinimu, atsisakymas duoti sutikimą yra nepagrįstas, prieštaraujantis teisės aktams ir teismų praktikai. Pareiškėjas pažymėjo, kad Profesinė sąjunga, neduodama sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą V. R., nenurodė nei vienos pareigūnę diskriminuojančios aplinkybes dėl jos narystės Profesinėje sąjungoje, prieštaraudama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai bei 2014 m. spalio 20 d. sudarytos Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties Nr. 11B-1000/PV3-33 (toliau – ir Kolektyvinė sutartis) nuostatoms, vertino nuobaudos skyrimo procedūrą ir pačios tarnybinio patikrinimo išvados pagrįstumą, viršydama jai suteiktą kompetenciją. Nei tarnybinio patikrinimo medžiagoje, nei tarnybinio patikrinimo išvadoje nėra duomenų, kad tarnybinę nuobaudą ketinama skirti dėl pareigūnės narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams ar dėl veiklos profesinėse sąjungose. Pareiškėjas pažymėjo, kad atsisakymas apriboja darbdavio teises operatyviai reaguoti į tarnybinius nusižengimus, sudaro galimybes muitinės pareigūnams trikdyti tarnybinę drausmę ir suponuoja situaciją, kai priklausymas profesinei sąjungai tampa pranašumu kitų, profesinei sąjungai nepriklausančių muitinės pareigūnų atžvilgiu.

6Atsakovas Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga atsiliepimu į prašymą prašė Departamento prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas nurodė, kad Profesinė sąjunga, atsisakydama duoti sutikimą V. R. skirti tarnybinę nuobaudą, vadovavosi jos veiklos principais bei įstatymų suteikta teise atstovauti ir ginti savo narius nuo neteisėtų darbdavio veiksmų. Atsakovo nuomone, 2015 m. rugsėjo 24 d. tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 7B-1891 (toliau – ir Išvada) komisija netinkamai ir neobjektyviai įvertino faktus, patikrinimą atliko tendencingai bei nesilaikė pagrindinių Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1K-237 patvirtintų Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklių (toliau – ir Taisyklės) principų ir tikslų, nesiaiškino visų reikšmingų aplinkybių, o V. R. paaiškinimuose nurodytų aplinkybių nevertino. Profesinės sąjungos nuomone, įvertinus pareigūnės tarnybą muitinėje, darbo rezultatus, posto pareigūnų trūkumą, sprendimas skirti drausminę nuobaudą – papeikimą, yra neadekvatus padarytam pažeidimui.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 16 d. sprendimu pareiškėjo prašymą tenkino ir panaikino Profesinės sąjungos 2015 m. spalio 14 d. rašte Nr. 1P-515 pateiktą atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko pavaduotojai V. R..

10Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1, 2 dalimis, Kolektyvinės sutarties 27.3 punktu, atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nurodė, kad V. R. yra Profesinės sąjungos atstovaujamojo-renkamojo valdymo organo – Valdybos – narė, todėl konstatavo, kad, prieš jai skiriant tarnybinę nuobaudą, darbdavys turėjo gauti Profesinės sąjungos sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą.

11Teismas pažymėjo, kad Profesinės sąjungos atsisakymas argumentuojamas aplinkybėmis, kurios nėra susijusios su pareigūnės naryste Profesinėje sąjungoje. Rašte atsakovas nurodė argumentus, kurie susiję su tarnybinio tyrimo pažeidimo tyrimo procedūros ir aplinkybių vertinimu. Teismas nurodė, kad Departamentas teismui pateikė V. R. tarnybinio tyrimo medžiagą bei Departamento 2016 m. vasario 9 d. įsakymą dėl nušalinimo nuo pareigų, kuriame, be kitų nurodytų asmenų, nuo pareigų nušalinta ir V. R.. Teismas pažymėjo, kad minėtas įsakymas tik patvirtina pareiškėjo atliekamo tarnybinio tyrimo pagrįstumą. Įvertinęs tarnybinio tyrimo medžiagą, teismas darė išvadą, kad joje nėra duomenų apie tai, jog V. R. yra diskriminuojama (ar persekiojama) dėl to, kad priklauso Profesinei sąjungai ar dalyvauja jos atstovaujamojo-renkamojo valdymo organo veikloje. Teismas atkreipė dėmesį, kad atsakovas argumentų dėl pareigūnės galimo persekiojimo narystės Profesinėje sąjungoje pagrindu nenurodė. Jokių įrodymų, kad V. R. ketinama skirti nuobaudą dėl jos narytės profesinėje sąjungoje atsakovas teismui nepateikė.

12Teismas sutiko su pareiškėjo pozicija, kad Profesinė sąjunga, neduodama sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą V. R., nenurodė nei vienos pastarosios diskriminavimą dėl dalyvavimo Profesinės sąjungos veikloje pagrindžiančių aplinkybių. Teismas, įvertinęs pareiškėjo pateiktą tarnybinio tyrimo medžiagą, nenustatė jokių pareigūnę diskriminuojančių aplinkybių dėl jos priklausymo profesinei sąjungai. Teismas pažymėjo, kad Departamentui, o ne Profesinei sąjungai, suteikta teisė vykdyti nuobaudos skyrimo procedūrą ir atlikus tarnybinį patikrinimą skirti nuobaudą, įvertinti pažeidimą ir parinkti nuobaudos rūšį.

13Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas prašyme Profesinei sąjungai akcentavo, jog tarnybinę nuobaudą pareigūnei ketina skirti už tarnybinį nusižengimą, kuris buvo nustatytas tarnybinio tyrimo medžiagoje atlikus tarnybinį patikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka, o ne diskriminuojant ją, kaip Profesinės sąjungos narę. Profesinė sąjunga atsisakyme nenustatė, kad yra priešingai, ir nepaneigė tarnybinio tyrimo metu nustatytų aplinkybių.

14Teismas rėmėsi Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau – ir Statutas) 33 straipsnio 1 dalimi, 35 straipsnio 1 dalimi, pažymėjo, kad muitinės įstaigų kompetentingi vadovai, gavę informaciją apie galimai padarytą tarnybinį nusižengimą, privalo pradėti tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą, t. y. imtis įstatymu numatytų priemonių ir operatyviai bei veiksmingai reaguoti į kiekvieną muitinės pareigūno, nepriklausomai nuo jo užimamų pareigų, ar kitų aplinkybių, jų narystės profesinėje sąjungoje, ar išrinkimo į muitinėje veikiančios profesinės sąjungos renkamuosius organus, galimai padarytą tarnybinį nusižengimą. Profesinė sąjunga neturi teisės vertinti nei nuobaudos skyrimo procedūros, nei išvados pagrįstumo, nei kitų tarnybinio tyrimo metu nustatytų aplinkybių ir atsisakymą grįsti nesutikimu su išvadoje nustatytomis tarnybinio tyrimo aplinkybėmis. Teismo vertinimu, Profesinė sąjunga, atsisakydama duoti sutikimą, turėjo teisę vertinti tik tarnybinės nuobaudos pareigūnei skyrimo dėl jos narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinės sąjungos nariams arba dėl veiklos profesinėje sąjungoje pagrįstumą. Šioje byloje teismas nevertino V. R. galimai būsimos tarnybinės nuobaudos skyrimo ir pagrįstumo klausimo.

15Teismas darė išvadą, kad Profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą V. R. peržengia profesinei sąjungai suteiktą diskreciją pareiškėjui vykdyti tarnybinės drausmės užtikrinimo funkciją ir pažeidžia viešąjį interesą, todėl yra neteisėtas.

16III.

17Atsakovas Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – Departamento prašymą atmesti.

18Atsakovas pabrėžia, kad viena iš svarbiausių tarnybinės atsakomybės procedūros sudėtinių dalių yra tarnybinio nusižengimo tyrimas, kuris nėra vien formalus veiksmas, apsiribojantis pareigūno veiklos ar neveikimo konstatavimu. Tai – plati įstaigos vadovo įpareigotos komisijos veikla, susijusi su išsamiu visų tariamo tarnybinio nusižengimo padarymo aplinkybių ir priežasčių, nulėmusių nusižengimą, išaiškinimu. Atsakovas pažymi, kad profesinė sąjunga veikia įstatymų jai suteikta teise atstovauti ir ginti savo narius. Tokia teisė numatyta Profesinių sąjungų įstatyme, o pareikšti savo nuomonę dėl atliekamo tarnybinio patikrinimo profesinė sąjunga gali bet kuriuo metu. Atsakovas remiasi Taisyklių 26 punktu ir pažymi, kad dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ir išvados pagrįstumo sprendžia įstaigos vadovas, vadovaudamasis savo vidiniais įsitikinimais. Atsakovas paaiškina, kad įvertino visas aplinkybes ir konstatavo, jog tarnybinis patikrinimas atliktas formaliai, parinkta nuobaudos rūšis neatitinka protingumo ir teisingumo principų, todėl nebuvo pagrindo duoti sutikimą nuobaudos skyrimui. Atsakovo teigimu, Profesinė sąjunga tiek nesutikime, tiek atsiliepime nurodė faktus ir aplinkybes dėl, jos nuomone, profesinės sąjungos narių persekiojimo. Atsakovo manymu, teismas bylą išnagrinėjo paviršutiniškai, nepasisakė dėl darbdavio veiksmų vertinant profesinės sąjungos nario ir ne profesinės sąjungos nario neteisėtų veiksmų. Atsakovas atkreipia dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-248/2012 ir teigia, kad Departamentas, ginčydamas Profesinės sąjungos nesutikimą ir prašydamas jį panaikinti, turėjo teismui pateikti įrodymus, kad atsisakymas iš esmės pažeidžia jo, kaip darbdavio interesus. Atsakovas pabrėžia, kad Departamentas savo prašyme teismui nepateikė įrodymų, kad ginčijamas atsisakymas pažeidė jo interesus ir kaip tai susiję su konkrečiu asmeniu, o savo prašymą grindė vien įstatymu suteiktų teisių tarnybinės drausmės užtikrinimo srityje deklaravimu.

19Pareiškėjas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti.

20Pareiškėjas pažymi, kad pirmosios instancijos teismo pozicija atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją. Pareiškėjas remiasi Kolektyvinės sutarties 27.3 punktu ir pabrėžia, kad, spręsdama, ar duoti sutikimą tarnybinei ar drausminei nuobaudai skirti, profesinė sąjunga įvertina nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar nuobauda nėra skiriama darbuotojui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl darbuotojo veiklos profesinėje sąjungoje. Pareiškėjas pabrėžia, kad Profesinė sąjunga, neduodama sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą V. R., nenurodė nei vienos diskriminavimą dėl dalyvavimo profesinės sąjungos veikloje patvirtinančios aplinkybės ir, prieštaraudama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai bei Kolektyvinei sutarčiai, vertino pačios tarnybinio patikrinimo išvados pagrįstumą ir teisėtumą, tuo viršydama savo kompetenciją.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos rašto, kuriuo atsisakyta duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą teritorinės muitinės posto viršininko pavaduotojai.

24Byloje nustatyta, kad Departamente 2015 m. rugpjūčio 26 d. buvo sudaryta komisija ir pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko pavaduotojos V. R. veiksmų. Atlikus tarnybinį patikrinimą buvo pasiūlyta pripažinti, kad V. R. padarė tarnybinį nusižengimą bei skirti jai tarnybinę nuobaudą – papeikimą.

25Kadangi V. R. yra Profesinės sąjungos valdymo organo narė, todėl Departamentas 2015 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. (5.46)3B-10183 (b. l. 7-8) kreipėsi į Profesinę sąjungą, prašydamas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą šiai pareigūnei.

26Ginčijamu 2015 m. spalio 14 d. raštu Nr. 1P-515 Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą V. R., šį atsisakymą motyvuodama tuo, kad komisija netinkamai atliko tyrimą, nesiaiškino visų reikšmingų aplinkybių, nevertino tarnybinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimuose išdėstytų motyvų.

27Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos teisę duoti arba neduoti sutikimus traukti drausminėn atsakomybėn jos narius reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 16 straipsnio 3 dalis ir Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalys. Statuto 16 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad muitinės pareigūnai turi teisę dalyvauti profesinių sąjungų veikloje. Muitinės profesinių sąjungų įgalioti atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir kitus socialinius klausimus. Muitinės pareigūnų profesinės sąjungos turi teisę Darbo kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis pasirašyti kolektyvines sutartis, kiek tai neprieštarauja šiam Statutui ir kitiems muitinės pareigūnų teisinį statusą nustatantiems teisės aktams. Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1, 2 dalyse nustatyta, kad darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo, išrinkto į įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės negavęs tos profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo išankstinio sutikimo (1 d.). Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems darbuotojams skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo sutikimas (2 d.).

28Administracinių teismų praktikoje aiškinant šių teisės normų nuostatas ne kartą yra konstatuota, kad profesinė sąjunga aptariamą teisę gali naudoti tik kaip priemonę apginti savo narius nuo diskriminacijos dėl jų narystės profesinėje sąjungoje. Nesant įrodymų, jog tarnybinę nuobaudą ketinama skirti dėl asmens veiklos profesinėje sąjungoje, profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą yra neteisėtas, kadangi tai nepagrįstai suvaržytų viešojo administravimo subjektų teisę vykdyti įstatymais priskirtas funkcijas, galimybę reaguoti į pavaldžių tarnautojų darbinės veiklos trūkumus, padarytus pažeidimus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 3 d. ,,Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinimas“; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-3367/2011 ir kt.).

29Iš byloje esančios 2014 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties Nr. 11B-1000 taip pat matyti, kad joje yra įtvirtintos analogiškos nuostatos dėl profesinės sąjungos teisės atsisakyti duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą. Kolektyvinės sutarties 27.3 punkte reglamentuota, kad, spręsdama, ar duoti sutikimą tarnybinei ar drausminei nuobaudai skirti, profesinė sąjunga įvertina nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar nuobauda nėra skiriama darbuotojui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl darbuotojo veiklos profesinėje sąjungoje.

30Iš ginčijamo 2015 m. spalio 14 d. atsisakymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko pavaduotojai V. R. matyti, kad jame nėra pasisakoma dėl šios pareigūnės persekiojimo už jos profsąjunginę veiklą, tačiau pateikiama Profesinės sąjungos pozicija, kad komisija netinkamai atliko tyrimą, nesiaiškino visų reikšmingų aplinkybių, neįvertino V. R. paaiškinimuose išdėstytų motyvų. Ginčijamame atsisakyme šios nurodomos aplinkybės, taip pat ir Profesinės sąjungos nuomonė apie posto pareigūnų trūkumą, yra nesusijusios su V. R. veikla profesinėje sąjungoje ir jomis negali būti grindžiamas atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą. Šiame rašte atsakovas pateikė vertinimą dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo, tarnybiniu nusižengimu įtariamos pareigūnės asmenybės bei inkriminuojamos veikos pobūdžio. Taigi Profesinė sąjunga, spręsdama dėl prašymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą trečiajam suinteresuotam asmeniui, nagrinėjo klausimus, nepriskirtus jos kompetencijai.

31Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenagrinėjo ir nevertino atsakovo argumentų dėl tarnybinio patikrinimo išvados pagrįstumo, teisėtumo bei konstatavo, kad, nesant įrodymų, patvirtinančių, jog nagrinėjamoje situacijoje Departamentas siekia V. R. paskirti tarnybinę nuobaudą dėl jos narystės profesinėje sąjungoje ar jos veiklos renkamame šios profesinės sąjungos organe, atsakovas atsisakymu nepagrįstai suvaržė pareiškėjo teisę taikyti pareigūnei tarnybinę nuobaudą už galbūt padarytą tarnybinį nusižengimą.

32Teisėjų kolegijai papildomai pažymi, jog administracinių teismų praktikoje ne kartą pabrėžta, kad statutiniams valstybės tarnautojams dėl jiems priskirtų funkcijų pobūdžio, statutinės tarnybos specifikos ypatumų keliami griežti tarnybinės drausmės reikalavimai. Statuto 3 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad pagal tarnybos muitinėje ypatumų kompensavimo principą muitinės pareigūnų tarnybos ypatumai (didesnis pavojus gyvybei arba sveikatai, didesnė atsakomybė, ilgesnis darbo laikas bei įvairūs su tarnyba susiję apribojimai) yra kompensuojami šiame Statute bei kituose teisės aktuose nustatytomis socialinėmis garantijomis. Muitinės pareigūnų, kaip ir kitų statutinių pareigūnų, padidintą atsakomybę pabrėžia ir ta aplinkybė, kad į muitinės pareigūno pareigas priimamas asmuo prisiekia Lietuvos Respublikai (Statuto 17 str.). Duodamas muitinės pareigūno priesaiką asmuo prisiekia ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos įstatymus, savo elgesiu nepakenkti muitinės pareigūno garbei ir orumui (Statuto 18 str.). Muitinės pareigūnų statutinės tarnybos ypatumai atsispindi ir Muitinės pareigūnų etikos kodekso normose.

33Statuto 33 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad muitinės pareigūnai už tarnybinius nusižengimus traukiami tarnybinėn atsakomybėn. Statuto 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama muitinės pareigūno tiesioginio vadovo arba pareigūną į pareigas priėmusio asmens iniciatyva arba kai jie gauna informaciją apie muitinės pareigūno tarnybinį nusižengimą. Ši Statuto nuostata imperatyvi, įpareigojanti muitinės įstaigų kompetentingus vadovus gavus informaciją apie galimai padarytą tarnybinį nusižengimą, pradėti tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą, t.y. imtis įstatymu numatytų priemonių ir operatyviai bei veiksmingai reaguoti į kiekvieną muitinės pareigūno, nepriklausomai nuo jo užimamų pareigų, ar kitų aplinkybių, tarp jų narystės profesinėje sąjungoje, ar išrinkimo į muitinėje veikiančios profesinės sąjungos renkamuosius organus, galimai padarytą tarnybinį nusižengimą.

34Muitinės įstatymo 7 straipsnyje įtvirtinti muitinės veiklos principai: įstatymo viršenybės, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo, asmenų lygybės įstatymui, viešumo ir profesinės paslapties, skaidrumo, profesionalumo, asmeninės iniciatyvos bei atsakomybės ir tarnybinės drausmės, vienvaldiškumo ir kolegialumo derinimo principais. Šio įstatymo 9 straipsniu muitinei pavestos funkcijos muitinės priežiūros priemonėmis užtikrinti muitų teisės aktų įgyvendinimą; administruoti importo ir eksporto muitus ir kitus muitinės administruojamus importo ir eksporto mokesčius; kontroliuoti bendrojo muitų tarifo, muitų ir kitų muitinės administruojamų mokesčių bei jų lengvatų, taip pat muitų teisės aktų nustatytų importo, eksporto ir tranzito draudimų bei apribojimų taikymą ir kt. Jei muitinės pareigūnas netinkamai atlieka jo pareigybei priskirtas muitinės funkcijas, nesilaiko muitinės veiklos principų, yra trikdoma šios tarnybos efektyvi veikla, kurią užtikrinti ji privalo pagal įstatymus. Todėl įstatymu numatytas tarnybinės atsakomybės institutas yra priemonė Departamento vadovui teisės aktų nustatyta tvarka reaguoti (Statuto 34 str. 2 d.), kad muitinės pareigūnai laikytųsi tarnybos drausmės ir jiems pavestas funkcijas vykdytų nenukrypdami nuo įstatymų reikalavimų.

35Šioje byloje ginčijamas Profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti muitinės pareigūnei, kuri yra profesinės sąjungos renkamojo organo narė, tarnybinę nuobaudą trukdo muitinei (institucijai) užtikrinti jai priskirtų įstatymų funkcijų tinkamą įgyvendinimą, trukdo Departamento vadovui vykdyti savo funkcijas personalo valdymo ir tarnybinės drausmės užtikrinimo srityje, pažeidžia šios institucijos teisėtą interesą užtikrinti tarnybinę drausmę ir efektyvią muitinės veiklą (viešąjį interesą). Tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 7B-1891 pateiktas nustatytų aplinkybių vertinimas, lėmęs Departamento vadovo įsitikinimą, kad yra padarytas teisės pažeidimas, ir apsisprendimą, kad už nustatytą pažeidimą turi būti skiriama tarnybinė nuobauda –papeikimas, patvirtina, kad pažeidimas buvo vertintas kaip žalingas muitinės veiklai, kenkiantis jos prestižui, todėl atsakovo atsisakymas duoti sutikimą tokiu neveikimu kaltinamai pareigūnei skirti tarnybinę nuobaudą, t. y. užbaigti nuobaudos skyrimo procedūrą, iš esmės pažeidžia darbdavio (pareiškėjo) interesus minėtų funkcijų atlikimo srityje.

36Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą V. R., dėl to tenkinti Profesinės sąjungos apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą atmesti.

39Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad Profesinė sąjunga atsisakė duoti sutikimą... 6. Atsakovas Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga atsiliepimu į prašymą... 7. Atsakovas nurodė, kad Profesinė sąjunga, atsisakydama duoti sutikimą V. R.... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 16 d. sprendimu... 10. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21... 11. Teismas pažymėjo, kad Profesinės sąjungos atsisakymas argumentuojamas... 12. Teismas sutiko su pareiškėjo pozicija, kad Profesinė sąjunga, neduodama... 13. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas prašyme Profesinei sąjungai... 14. Teismas rėmėsi Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau –... 15. Teismas darė išvadą, kad Profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą... 16. III.... 17. Atsakovas Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga apeliaciniu skundu prašo... 18. Atsakovas pabrėžia, kad viena iš svarbiausių tarnybinės atsakomybės... 19. Pareiškėjas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų... 20. Pareiškėjas pažymi, kad pirmosios instancijos teismo pozicija atitinka... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos... 24. Byloje nustatyta, kad Departamente 2015 m. rugpjūčio 26 d. buvo sudaryta... 25. Kadangi V. R. yra Profesinės sąjungos valdymo organo narė, todėl... 26. Ginčijamu 2015 m. spalio 14 d. raštu Nr. 1P-515 Muitinės darbuotojų... 27. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos teisę duoti arba neduoti sutikimus... 28. Administracinių teismų praktikoje aiškinant šių teisės normų nuostatas... 29. Iš byloje esančios 2014 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos muitinės šakos... 30. Iš ginčijamo 2015 m. spalio 14 d. atsisakymo duoti sutikimą skirti... 31. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenagrinėjo ir nevertino atsakovo... 32. Teisėjų kolegijai papildomai pažymi, jog administracinių teismų praktikoje... 33. Statuto 33 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad muitinės pareigūnai už... 34. Muitinės įstatymo 7 straipsnyje įtvirtinti muitinės veiklos principai:... 35. Šioje byloje ginčijamas Profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą... 36. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 38. Atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą... 39. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 16 d. sprendimą palikti... 40. Nutartis neskundžiama....