Byla I-154-609/2010
Dėl sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Eglės Kiaurakytės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Alonos Romanovienės ir Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Vaidai Vasiliauskaitei, dalyvaujant pareiškėjui R. B. , jo atstovui advokatui T. J. , atsakovės Kretingos rajono savivaldybės komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti ir trečiojo suinteresuoto asmens Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovui A.G., trečiojo suinteresuoto asmens Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ atstovams advokatui P. Ž. , E. P. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. B. skundą atsakovei Kretingos rajono savivaldybės komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kretingos rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Palangos medžiotojų būreliui „Pensininkai“ dėl sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

2pareiškėjas R. B. skundu (b.l. t.I, b.l. 6-11) prašo panaikinti Kretingos rajono savivaldybės komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti 2009 11 05 sprendimą, kuriuo buvo panaikintas draudimas medžioti 24, 61, 68 ir 72 Palangos girininkijos miško kvartaluose ir minėti plotai įtraukti į Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai" medžioklės plotų vienetą.

3Pareiškėjas nurodo, jog sprendimas panaikinti draudimą medžioti 24, 61, 68 ir 72 Palangos girininkijos miško kvartaluose ir minėtus plotus įtraukti į Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ medžioklės plotų vienetą yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes nurodytoje teritorijoje yra jam nuosavybės teise priklausantis aptvaras laukinių gyvūnų auginimui ir laikymui. Nurodo, kad yra kreipęsis į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją dėl miško paskirties žemės sklypų 24, 61, 68 ir 72 Palangos girininkijos miško kvartaluose nuomos ir šiuo klausimu buvo pradėta administracinė procedūra. Nurodo, jog iki šiol aptvaras yra naudojamas ir yra galiojantis 2003-09-04 nustatytas draudimas jame medžioti. Pagal teisės aktus, reglamentuojančius medžioklės plotų vienetų sudarymą, jų ribų keitimą, atsakovė gali rengti medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo projektus, bet ne juos tvirtinti, todėl 2009 11 05 sprendimu į Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ medžioklės plotų vienetą įtraukdama naujus medžioklės plotus ir panaikindama draudimą medžioti, atsakovė viršijo savo kompetenciją. Akcentuoja, jog ginčijamo sprendimo priėmimo metu atsakovė nebuvo pradėjusi vykdyti medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projekto rengimo darbų. Be to, Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ prašymas į būrelio medžioklės plotus įtraukti 24,61,68 ir 72 Palangos girininkijos miško kvartalus buvo pateiktas tik atsakovei, nors minėti plotai patenka į Palangos miesto savivaldybės teritoriją. Teigia, kad ginčijamą sprendimą atsakovė priėmė nesant pagrindų, numatytų Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje.

4Pareiškėjas ir jo atstovas skundą palaiko ir jo reikalavimą prašo patenkinti skunde išdėstytų argumentų pagrindu.

5Atsakovė Kretingos rajono savivaldybės komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms keisti atsiliepime į skundą (b.l. 50) nurodo, jog su pareiškėjo reikalavimais nesutinka, nes Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-09-23 įsakymu Nr.487/361 patvirtintų Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų 7.5 punktas komisijai suteikia teisę nustatyti teritorijas, kuriose, komisijos nuomone, negali būti medžiojama. O pagal Medžioklės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 punktą suteikta galimybė institucijai, sudarančiai medžioklės plotų vienetus, uždrausti medžioti teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į vietos sąlygas negali būti medžiojama. Mano, kad jei komisija turi teisę nustatyti teritorijas, kuriose nemedžiojama, ji turi teisę priimti sprendimą draudimą medžioti panaikinti.

6Atsakovės atstovas prašo skundo netenkinti.

7Tretysis suinteresuotas asmuo Palangos medžiotojų būrelis „Pensininkai“ atsiliepime į skundą (b.l.41-42) nurodo, kad su skundo reikalavimu nesutinka. Teigia, jog ginčo teritorija priskirta nemedžiojamai teritorijai vadovaujantis Medžioklės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 punktu. Sprendimą dėl ginčo teritorijos priskyrimo nemedžiojamai teritorijai priėmė Kretingos rajono savivaldybės komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų ribomis pakeisti, 2003-04-24 sprendimu Nr. D8-138 patvirtinusi medžioklės plotų vieneto „Pensininkai“ projektą. Klaipėdos apygardos administracinis teismo 2006-05-04 sprendimu nebuvo patenkintas pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą išduoti leidimą žvėrių auginimo aptvarui įrengti. 2009 03 13 sprendime Klaipėdos apygardos administracinis teismas konstatavo, kad aplinkybės, kurių pagrindu valstybinio miško teritorija buvo priskirta nemedžiojamai teritorijai, yra pasikeitusios ir į jas turėjo būti atsižvelgta svarstant medžiotojų būrelio „Pensininkai“ prašymą.

8Trečiojo suinteresuoto asmens atstovai atsiliepime į skundą išdėstytais motyvais prašo skundo netenkinti. Atstovas Petras Žekys nurodė, kad pareiškėjas iki šiol nėra sudaręs valstybinės žemės nuomos sutarties, aptvarą įsigijo iš likviduojamos įmonės, tačiau tokį statusą turinčios įmonės turtą parduoti galėjo tik likviduojamos įmonės turto administratorius, o ne valdybos narys.

9Konstatuojama.

10Teisę kreiptis į administracinį teismą reglamentuoja ABTĮ 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardytos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ir ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A11-443/2005; Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 124-131; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-906/2008).

11Pareiškėjas ginčija administracinį sprendimą, kuriuo buvo panaikintas draudimas medžioti 24,61,68 ir 72 Kretingos miškų urėdijos Palangos girininkijos miško kvartaluose ir minėti plotai įtraukti į medžioklės plotų vieneto „Pensininkai“ medžiojamą teritoriją. Subjektinė teisė ginčyti administracinį aktą grindžiama aplinkybe, jog ginčo teritorijoje pareiškėjui nuosavybės teise priklauso aptvaras, skirtas laukinių gyvūnų auginimui ir laikymui, be to teigiama, jog pareiškėjas 2008 02 14 yra kreipęsis į Klaipėdos apskrities viršininką dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų nuomos.

12Nustatyta, jog vykdant 2009 03 13 Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą (t.I, b.l. 152-156), 2009 11 05 atsakovė Kretingos rajono savivaldybės Komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti priėmė sprendimą (t.I, b.l. 53-55), kuriuo buvo panaikintas draudimas medžioti 24,61,68 ir 72 Palangos girininkijos miško kvartaluose, minėtus plotus įtraukiant į medžioklės plotų vieneto „Pensininkai“ medžiojamą teritoriją ir Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ medžioklės plotų vieneto medžiojamos teritorijos patikslinimo projektas tvirtinimui pateiktas Klaipėdos apskrities viršininkui (t.I, b.l. 79).

13Nustatyta, jog 2006 05 04 Klaipėdos apygardos administraciniu sprendimu kaip nepagrįstas buvo atmestas pareiškėjo R. B. skundas, kuriuo jis prašė įpareigoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą jam išduoti leidimą žvėrių auginimo aptvarui įrengti pagal jo pateiktą 2005 10 12 paraišką.

14Nors 2008 02 14 pareiškėjo prašyme (t.I, b.l. 25) nurodyta, jog Valstybės įmonės Kretingos miškų urėdijos Palangos girininkijos 64,68,72,24 miško kvartaluose nuo 1994 metų buvo vykdoma laukinių žvėrių auginimo veikla, byloje pateiktas įrodymas (t.I, b.l.160), patvirtinantis, jog Palangos girininkijos miško kvartalus 24,61,68 ir 72 apimančioje 219 ha teritorijoje niekada nebuvo išduotas leidimas aptvarui įrengti.

152006 11 28 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A(11)-2177/2006, išnagrinėjus pareiškėjo R. B. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 05 04 sprendimo panaikinimo, buvo konstatuota, jog likviduojama UAB „Elnias“ 2004 08 18 sutarties ir akto sudarymo metu neturėjo Kretingos miškų urėdijos Palangos girininkijos miško kvartalų Nr. 60,64,68,72 ir 24 nuomininko teisių, todėl tokių teisių negalėjo perduoti (parduoti) kitiems asmenims.

16Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodyta, jog valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui.

17Nors pareiškėjas teigia, jog ginčo teritorijoje pareiškėjui nuosavybės teise priklauso aptvaras, skirtas laukinių gyvūnų auginimui ir laikymui, jis siekia sudaryti ginčijamos teritorijos valstybinio miško nuomos sutartį, siekia gauti leidimą laikyti laukinius žvėris nelaisvėje, nustatyta, jog jis nėra ir niekada nebuvo teisėtu ginčo miško žemės valdytoju, neturi išduoto leidimo ginčo teritorijoje įrengti aptvarą, todėl neturi teisės laikyti laukinius žvėris nelaisvėje. Esant nustatytoms aplinkybėms laikytina, jog, nagrinėjamu atveju pareiškėjas neturi materialinio teisinio suinteresuotumo dėl pareikšto reikalavimo, nes nėra nustatytas jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo faktas. Pareiškėjo subjektyvus suvokimas apie jos interesų pažeidimą, net ir nustačius padarytus procedūrinius pažeidimus, negali būti pripažintas pakankamu pagrindu tenkinti jo reikalavimą.

18Kadangi, reikalavimas panaikinti sprendimą, kuriuo buvo panaikintas draudimas medžioti 24,61,68 ir 72 Palangos girininkijos miško kvartaluose ir minėti plotai įtraukti į medžioklės plotų vieneto „Pensininkai“ medžiojamą teritoriją, laikytinas nepagrįstu, jis netenkintinas.

19Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 43 straipsnyje reglamentuota kitų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų mokėjimo tvarka. To paties straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos sumos, išmokėtos liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms, o 7 dalyje pažymėta, kad šalių neįmokėtos sumos, išmokėtinos kaip išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, priteisiamos į teismo specialiąją sąskaitą iš proceso šalies, kurios nenaudai buvo priimtas sprendimas, arba iš proceso šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui.

20Teismo iniciatyva į teismo posėdį buvo kviestas ir liudytoju apklaustas medžioklės plotų vieneto „Pensininkai“ medžioklėtvarkos projekto autorius V. B. .

21Nustatyta, jog dėl atvykimo į 2010 11 03 teismo posėdį liudytojas V. B. turėjo 150 Lt kelionės išlaidų. Kadangi gautas prašymas dėl išlaidų atlyginimo ir pateikti dokumentai, patvirtinantys kelionės į iškvietimo vietą išlaidas, prašymas tenkintinas ir jos priteistinos iš pareiškėjo.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

23skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Priteisti į teismo specialiąją sąskaitą Nr. ( - ) 146,88 (vieną šimtą keturiasdešimt šešis litus 88 ct) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, iš R. B. .

25Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausijam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjas R. B. skundu (b.l. t.I, b.l. 6-11) prašo... 3. Pareiškėjas nurodo, jog sprendimas panaikinti draudimą medžioti 24, 61, 68... 4. Pareiškėjas ir jo atstovas skundą palaiko ir jo reikalavimą prašo... 5. Atsakovė Kretingos rajono savivaldybės komisija medžioklės plotų vienetams... 6. Atsakovės atstovas prašo skundo netenkinti.... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo Palangos medžiotojų būrelis „Pensininkai“... 8. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovai atsiliepime į skundą išdėstytais... 9. Konstatuojama.... 10. Teisę kreiptis į administracinį teismą reglamentuoja 11. Pareiškėjas ginčija administracinį sprendimą, kuriuo buvo panaikintas... 12. Nustatyta, jog vykdant 2009 03 13 Klaipėdos apygardos administracinio teismo... 13. Nustatyta, jog 2006 05 04 Klaipėdos apygardos administraciniu sprendimu kaip... 14. Nors 2008 02 14 pareiškėjo prašyme (t.I, b.l. 25) nurodyta, jog Valstybės... 15. 2006 11 28 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje, priimtoje... 16. Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodyta, jog valstybinė... 17. Nors pareiškėjas teigia, jog ginčo teritorijoje pareiškėjui nuosavybės... 18. Kadangi, reikalavimas panaikinti sprendimą, kuriuo buvo panaikintas draudimas... 19. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 43 straipsnyje... 20. Teismo iniciatyva į teismo posėdį buvo kviestas ir liudytoju apklaustas... 21. Nustatyta, jog dėl atvykimo į 2010 11 03 teismo posėdį liudytojas 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 23. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 24. Priteisti į teismo specialiąją sąskaitą Nr. ( - )... 25. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliacine...