Byla AS-492-1046-14
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Elektrėnų savivaldybės administracija (toliau – ir Administracija) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) direktoriaus 2014 m. liepos 16 d. įsakymą Nr.T1-136 (toliau – ir Įsakymas), kuriuo nustatyta, kad Elektrėnų savivaldybės administracija netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, vykdydama projektą Nr. 2005/LT/16C/PE/002 „Nemuno aukštupio baseino I paketo I etapo projektas“ ir Administracijai nurodyta per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas išlaidas – 52 388,56 Lt.

5Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo Agentūros įsakymo Nr.T1-136 galiojimą, iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi, be kita ko, atmetė pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

8Teismas, remdamasis byloje esančiais duomenimis, nustatė, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS-14 buvo patvirtintas Elektrėnų savivaldybės 2014 m. biudžetas, kuriame numatyti 58 016,67 tūkst. Lt biudžeto asignavimai. Taigi, Agentūros Įsakyme nustatytas įpareigojimas nesudaro ir 0,01 proc. dalies biudžete numatytų asignavimų. Todėl, teismo vertinimu, ginčijamame sprendime nustatytų įpareigojimų įvykdymas pareiškėjui iš esmės negali sukelti realių neigiamų pasekmių. Be to, pareiškėjo nurodytos aplinkybės, jog atskiroms sritims sumažinus finansavimą gali būti sukeltos neigiamos pasekmės (įvyks autoįvykiai, bus sužaloti žmonės), vertintos kaip hipotetinio pobūdžio. Teismas nelaikė esmine aplinkybės, jog Elektrėnų savivaldybės 2014 m. biudžete atskira eilute neišskirtos lėšos Agentūros Įsakymo įvykdymui. Pažymėta, kad iš Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 26 d. sprendimo matyti, jog 2013 m. buvo nepanaudota 1 070,639 tūkst. Lt biudžeto lėšų.

9III.

10Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 8 d. nutarties dalį, kuria išspręstas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimas ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo Įsakymo galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

11Pareiškėjas nurodo, jog jam palankaus teismo sprendimo atveju Agentūra galimai negalėtų tokio sprendimo įvykdyti, nes neturėtų lėšų. Pažymi, kad visas pareiškėjo 2014 m. biudžetas yra paskirstytas ir jame nėra eilutės, kurioje biudžete numatytos lėšos nebūtų siejamos su tam tikrų funkcijų vykdymu ir konkrečia paskirtimi ir galėtų būti panaudotos pagal poreikį. Pareiškėjo biudžetas yra deficitinis, jis neturi nenaudojamo rezervo, iš kurio galėtų sumokėti Agentūros korekcijos sumą, todėl jam neišvengiamai tektų sumažinti kurios nors srities finansavimą, kas lemtų tam tikrų visuomenės poreikių nepatenkinimą ar patenkinimą mažesne apimtimi. Kritiškai vertina teismo argumentus, kad Agentūrai grąžintina lėšų suma sudaro tik mažą savivaldybės biudžeto dalį ir tai, kad 2013 m. buvo nepanaudotų lėšų. Pažymi, kad prie nepanaudotų lėšų, be kita ko, priskirtinos tikslinės lėšos, kurių panaudojimas nepriklauso savivaldybės kompetencijai, taip pat sutaupytos lėšos ir lėšos perkeltos kitų projektų vykdymui, todėl negalima visiškai nemotyvuotai paimti lėšas iš vienos biudžeto eilutės ir panaudoti jų kitur, nes tai būtų traktuojama kaip švaistymas. Tvirtina, kad ginčijamo Įsakymo vykdymas sukels neigiamas pasekmes viešajam interesui, o praradimai paėmus dalį lėšų, skirtų visuomenės poreikiams tenkinti, gali būti neatkuriami. Nesutinka, kad pareiškėjas turi įrodyti, jog neigiamos pasekmės netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės būtinai kils ir teigia, kad šių priemonių taikymui užtenka tik tokios galimybės buvimo.

12Atsakovas Agentūra pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas atskirąjį skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 8 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo Įsakymo galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, teisėtumas ir pagrįstumas.

16Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių paduodamas raštu arba teisingumo ministro nustatyta tvarka elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas.

17Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.) (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-832/2011). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas bei realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., 2008 m. spalio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-558/2008, 2010 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010).

18Pareiškėjas Elektrėnų savivaldybės administracija savo reikalavimams užtikrinti prašė laikinai sustabdyti įsakymo, kuriuo ji yra įpareigota per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas išlaidas – 52 388,56 Lt, galiojimą.

19Teismas, atsisakydamas tenkinti pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, pažymėjo, kad 52 388,56 Lt suma sudaro labai nedidelę dalį viso savivaldybės biudžeto, todėl ginčijamo sprendimo vykdymas nesukels pareiškėjui realių neigiamų pasekmių, taip pat pažymėjo, kad pareiškėjas neįrodė galimų neigiamų pasekmių atsiradimo.

20Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu nesutinka.

21Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas šioje byloje yra savivaldybės institucija, sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą turi būti užtikrinama viešojo intereso apsauga.

22Elektrėnų savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kuri turi pareigą tenkinti visos savivaldybės gyventojų poreikius, skirti lėšų įvairių visuomenei svarbių projektų įgyvendinimui ir finansavimui. Savivaldybės biudžetas yra iš anksto paskirstytas įvairioms veiklos sritims, todėl, norint įvykdyti skundžiamą Įsakymą, neišvengiamai reikėtų sumažinti tam tikros srities finansavimą, o tai turėtų įtakos tenkinant visuomenės poreikius. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija vertina, kad nesustabdžius ginčijamo Įsakymo galiojimo šis administracinis aktas realiai gali sukelti neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, gali būti neįmanomas arba itin sudėtingas. Teisėjų kolegija neturi pagrindo manyti, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą.

23Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, t. y. laikinai nesustabdė ginčijamo įsakymo galiojimo (ABTĮ 71 str. 3 d. 3 p.). Todėl skundžiama teismo nutarties dalis naikintina ir prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo išspręstinas iš esmės (ABTĮ 151 str. 3 p.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą tenkinti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 8 d. nutarties dalį, kuria išspręstas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo klausimas, panaikinti ir išspręsti kausimą iš esmės.

27Pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės tenkinti.

28Laikinai (iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje) sustabdyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr.T1-136 galiojimą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Elektrėnų savivaldybės administracija (toliau – ir... 5. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi,... 8. Teismas, remdamasis byloje esančiais duomenimis, nustatė, kad Elektrėnų... 9. III.... 10. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 11. Pareiškėjas nurodo, jog jam palankaus teismo sprendimo atveju Agentūra... 12. Atsakovas Agentūra pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio... 16. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1... 17. Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos... 18. Pareiškėjas Elektrėnų savivaldybės administracija savo reikalavimams... 19. Teismas, atsisakydamas tenkinti pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo... 20. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija su tokiu pirmosios instancijos... 21. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas šioje byloje yra savivaldybės... 22. Elektrėnų savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kuri turi... 23. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 8 d. nutarties... 27. Pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos prašymą dėl... 28. Laikinai (iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje)... 29. Nutartis neskundžiama....