Byla 2-5836-459/2013
Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, bei uzufruktoriaus paskyrimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Raimonda Andrulienė, sekretoriaujant Giedrei Juozapaitienei, dalyvaujant ieškovės J. V. atstovui, advokatui Dariui Ališauskui, išvadą duodančios institucijos atstovei Vidai Pocienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. V. ieškinį atsakovui H. Y. W. ir išvadą duodančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, bei uzufruktoriaus paskyrimo.

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovės J. V. atstovas, advokatas Darius Ališauskas palaikė ieškinį, ieškinio motyvus bei reikalavimą ir prašė jį patenkinti. Atstovas prašė nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės ir palikti šalims santuokines pavardes, nustatyti nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą su motina ir priteisti iš atsakovo išlaikymą po 500,00 Lt kiekvieną mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nuo kreipimosi į teismą dienos iki vaiko pilnametystės. Advokatas Darius Ališauskas paaiškino, kad netrukus po santuokos sudarymo ir dukters gimimo atsakovas išvyko į savo gimtąją šalį ir su ieškove bei dukra visiškai nebendrauja, nebepalaiko jokių ryšių, neremia šeimos ir neteikia dukrai išlaikymo. Atstovas užtikrino, kad dukra su tėvu jokio ryšio neturi, o kadangi ieškovė yra laikinai išvykusi į Jungtinę Karalystę, kadangi ten gavo darbo pasiūlymą, todėl dukros laikinu globėju yra paskirtas ieškovės tėvas V. M.. Ieškovė ketina grįžti į Lietuvą po pusmečio.

4Išvadą duodančios institucijos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Vida Pocienė palaikė pateiktą skyriaus išvadą (21-22 b.l.) ir prašė visiškai patenkinti ieškinį.

5Atsakovas H. Y. W.į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Laikytina, kad procesiniai dokumentai ir šaukimas į teismo posėdį jam įteikti tinkamai, viešo paskelbimo būdu.

6Dėl santuokos nutraukimo pagrindo.

7Ieškinys dalyje dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės nustatymo tenkintinas visiškai (LR CK 3.26-3.30 str., 3.35-3.36 str., 3.85 str., 3.92 str., 3.10 str., CK 3.60 str.-3.65 str., 3.190 str., 3.194 str., 3.196 str. 1 d.1 p.).

8Sutuoktinio pareigas numato CK 3.26–3.30 str., 3.35–3.36 str., 3.85 str., 3.92 str., 3.10 str. Tai lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialiosios paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima bei kitos įstatyme numatytos pareigos.

9Iš bylos medžiagos ir paaiškinimų matyti, kad šalys sudarė santuoką 2004-05-26, Šiaulių rajono CMS, akto įrašo Nr.70 (7 b.l.). Šalims ( - ) gimė dukra A. A. W. (8 b.l.), kuri tebėra nepilnametė.

10Iš ieškovės atstovo paaiškinimų akivaizdu, kad šalys nebegyvena kartu daugiau nei aštuoneri metai, neveda bendro ūkio ir nepalaiko santuokinių ryšių. Sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jei jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to tapo negalimas bendras sutuoktinių gyvenimas. CK 3.60 str. 3 d. įvardijami atvejai, kuomet yra preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jei sutuoktinis: 1) nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą; 2) yra neištikimas; 3) žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais; 4) paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus ja nesirūpina, kurių nenuginčijus, bendras sutuoktinių gyvenimas dėl vieno jų kaltės gali būti pripažintas negalimu. Svarbu nustatyti, kad sutuoktinio pareigų pažeidimas yra esminis, lemiantis santuokos pasibaigimą. Tokiais atvejais būtina nustatyti faktus, leidžiančius preziumuoti vieno iš kurio sutuoktinio kaltę: neištikimybę, nelojalumą, nepagarbą, vengimą remti moraliai ir materialiai, šeimos palikimą ir nesirūpinimą ja daugiau kaip vienerius metus ir kita.

11Iš ieškovės atstovo paaiškinimų akivaizdu, kad atsakovo elgesys vertintinas kaip netinkamas sutuoktinio ir tėvo pareigų vykdymas. Jis išvyko į užsienio valstybę netrukus po santuokos sudarymo, sutuoktinę ir savo dukterį lankė tik kelis kartus, todėl teismas daro išvadą, kad ieškovė įrodė, jog atsakovas yra kaltas dėl šeimos iširimo, nes paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus ja nesirūpina, nevykdydamas pareigos remti ieškovę moraliai ir materialiai, prisidėti prie bendrų šeimos poreikių patenkinimo (LR CK 3.27 str.). Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad šeima iširo galutinai ir santuoka nutrauktina.

12Pripažinus atsakovą kaltu dėl santuokos iširimo, nespręstinas išlaikymo priteisimo klausimas vienam iš kito, nes šalys to neprašo. Atsižvelgiant į ieškovės prašymą, po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokoje turėtos pavardės – V. W.

13Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

14Ieškinio dalis dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo tenkintinas visiškai (LR CK 3.3 str., 3.190 str., 3.194 str., 3.196 str. 1 d. 1 p.).

15Sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos klausimą, teismas vadovaujasi LR CK 3.174 str. 2 d. nuostata, kad teismas ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo išsprendžia vadovaudamasis išimtinai vaiko interesais. Taikant šias nuostatas atsižvelgtina į tai, kad ginčo santykių teisinis reglamentavimas yra grindžiamas prioritetiniu vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (Vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d., CK 3.3 str. 1 d., VTAPĮ 4 str. 1 p.). Todėl tokio pobūdžio ginče teismas įvertina, su kuriuo iš tėvų nustačius vaiko gyvenamąją vietą, tai labiau atitiks nepilnamečio vaiko interesus. Tuo tikslu įvertintinos kiekvieno iš tėvų galimybės ir pastangos užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą, šeimos aplinkos sąlygas, tarp jų tėvo (motinos) asmeninius bruožus ir kiekvieno iš jų realią galimybę sudaryti vaikui tinkamas sąlygas augti ir vystytis, vaiko ir tėvo (motinos) tarpusavio santykius ir jų pobūdį, vaiko prisirišimą prie tėvo (motinos) ir kitų giminaičių, vaiko norus ir kt.

16Iš nustatytų bylos faktinių aplinkybių matyti, kad ieškovė nuo 2013-03-03 yra laikinai išvykusi dirbti į Jungtinę Karalystę ir nepilnametės A. A. W. laikinoji globa yra nustatyta su jos seneliui V. M. (21-22 b.l.). Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodyta, kad nepilnamečiui vaikui yra sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos, dukters emocinis ryšys su motina yra nusistovėjęs. Ieškovė aktyviai rūpinasi nepilnametės dukters interesais, jos gyvenimo sąlygomis, teikia jai išlaikymą, nors laikinai ir dirba užsienio valstybėje. Teismas atsižvelgia į tai, kad atsakovas galimai gyvena Indonezijoje, jokio ryšio su vaiku nepalaiko, nėra jokių duomenų apie jo konkrečią gyvenamąją vietą ir gyvenimo sąlygas, todėl mano, kad tik nepilnametės motinai galima patikėti dukters auklėjimą. Būtent A. A. W. motina rūpinasi dukra, žino jos poreikius, turi su vaiku emocinį ryšį, vaikui yra užtikrintos gyvenimo sąlygos, jo aprūpinimas, lavinimas bei sveikatos priežiūra, todėl siekiant užtikrinti vaiko teises į saugią aplinką ir atsižvelgiant į išdėstytus argumentus bei bylos duomenis, A. A. W. gyvenamoji vieta nustatytina su jos motina ieškove J. V..

17Dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo.

18Ieškinio dalis dėl išlaikymo vaikui priteisimo taip pat tenkintina visiškai (LR CK 3.3 str., 3.190 str., 3.194 str., 3.196 str. 1 d. 1 p.).

19Šeimos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas prioritetiniu vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (LR CK 3.3 str.). Išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Nustatytinas išlaikymas turi būti pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas (Vaiko teisių konvencijos 3, 27 straipsniai, CK 3.155 str., 3.165 str., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7-8, 11-14, 18 ir kt. straipsniai). Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. ( - ) ieškovei ir atsakovui gimė dukra A. A. W. (8 b.l.), kuri yra nepilnametė. Kadangi vaiko poreikius privalo įgyvendinti abu vaiko tėvai, todėl spręstinas klausimas dėl išlaikymo jai priteisimo ir lėšų tvarkytojo uzufrukto teise paskyrimo.

20Ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovo 500,00 Lt dydžio išlaikymą, mokamą kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės. Teismo nuomone, ieškovės prašomas išlaikymo nepilnametei dukrai dydis yra protingo dydžio, visiškai atitinkantis jos amžiaus poreikius ir interesus. Nors teismas neturi jokių duomenų apie atsakovo darbovietę ir gaunamas pajamas, manytina, kad prašoma išlaikymo suma nelaikytina pernelyg didele, nes pripažintina atitinkanti Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje numatytą minimalų dydį bei būtina tenkinti tokio amžiaus vaiko minimalius poreikius. Atsižvelgiant į išvardintas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad iš atsakovo priteistinas 500,00 Lt dydžio išlaikymas, mokėtinas kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės. Vaiko išlaikymui priteistinas lėšas uzufrukto teise tvarkyti skirtina ieškovė J. V..

21Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (LR CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

22Dėl nekilnojamojo turto padalinimo.

23Iš byloje esančių įrodymų (b.l.38-39) matyti, kad gyvendami santuokoje ieškovė su atsakovu jokio dalintino kilnojamo ir nekilnojamojo turto neįsigijo (14-16 b.l.). Ieškovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ) Šiaulių r., tačiau jį ieškovė įsigijo dar iki santuokos sudarymo, todėl ieškovei priklauso asmeninės nuosavybės teise ir nedalintinas.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

25Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (LR CPK 93 str. 1 d.).

26Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, todėl bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo (LR CPK 85 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1d., 96 str.1 d.).

27Iš bylos dokumentų akivaizdu, kad pateikiant ieškinį, ieškovės buvo sumokėtas 144,00 Lt dydžio žyminis mokestis (3 b.l.). Kadangi ieškinys tenkintinas, todėl šios išlaidos priteistinos iš atsakovo ieškovės naudai. Kadangi ieškovė buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo, ši žyminio mokesčio dalis (180,00 Lt) priteistina valstybės naudai iš atsakovo (CPK 83 str. 1 d. 2 p., 96 str. 1 d.).

28Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, todėl išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu priteistinos valstybei iš atsakovo (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3p.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., 282 str. 2 d. 1 p., 541 str. 1 d., teismas

Nutarė

30Ieškovės J. V. ieškinį patenkinti visiškai.

31Nutraukti santuoką tarp H. Y. W., gimusio ( - ), Indonezijoje, Singaraja ir J. V. (ikisantuokinė pavardė M.), a.k( - ) gimusios ( - ), Šiauliuose, sudarytą 2004-05-26 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos CMS, akto įrašo Nr.70, dėl atsakovo H. Y. W. kaltės.

32Po santuokos nutraukimo šalims palikti pavardes: W, V..

33Nepilnamečio vaiko A. A. W., a.k( - ) gimusios ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti su motina J. V., a.k. ( - )

34Priteisti iš atsakovo H. Y. W., dukters A. A. W., a.k( - ) išlaikymui po 500,00 Lt (penkis šimtus litų) kiekvieną mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nuo kreipimosi į teismą dienos, t.y. 2013-06-28, iki vaiko pilnametystės.

35Paskirti J. V. uzufrukto teise tvarkyti vaiko išlaikymui priteistas lėšas.

36Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

37Priteisti iš atsakovo H. Y. W. ieškovės J. V. naudai 144,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio.

38Priteisti iš atsakovo H. Y. W. 180,00 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt litų) žyminio mokesčio valstybei, už reikalavimo priteisti išlaikymą patenkinimą.

39Priteisti iš atsakovo H. Y. W. valstybei 15.70 Lt (penkiolika litų 70ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

41Sprendimo nuorašą per tris dienas nuo įsiteisėjimo išsiųsti Šiaulių rajono CMS, santuokos nutraukimui užregistruoti.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Raimonda Andrulienė, sekretoriaujant... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovės J. V. atstovas, advokatas Darius Ališauskas palaikė ieškinį,... 4. Išvadą duodančios institucijos, Šiaulių rajono savivaldybės... 5. Atsakovas H. Y. W.į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį... 6. Dėl santuokos nutraukimo pagrindo.... 7. Ieškinys dalyje dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės... 8. Sutuoktinio pareigas numato CK 3.26–3.30 str., 3.35–3.36 str., 3.85 str.,... 9. Iš bylos medžiagos ir paaiškinimų matyti, kad šalys sudarė santuoką... 10. Iš ieškovės atstovo paaiškinimų akivaizdu, kad šalys nebegyvena kartu... 11. Iš ieškovės atstovo paaiškinimų akivaizdu, kad atsakovo elgesys... 12. Pripažinus atsakovą kaltu dėl santuokos iširimo, nespręstinas išlaikymo... 13. Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.... 14. Ieškinio dalis dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo tenkintinas visiškai... 15. Sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos klausimą, teismas vadovaujasi LR CK... 16. Iš nustatytų bylos faktinių aplinkybių matyti, kad ieškovė nuo 2013-03-03... 17. Dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo.... 18. Ieškinio dalis dėl išlaikymo vaikui priteisimo taip pat tenkintina visiškai... 19. Šeimos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas... 20. Ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovo 500,00 Lt dydžio išlaikymą,... 21. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (LR CPK 282... 22. Dėl nekilnojamojo turto padalinimo.... 23. Iš byloje esančių įrodymų (b.l.38-39) matyti, kad gyvendami santuokoje... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 25. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 26. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, todėl bylinėjimosi išlaidos... 27. Iš bylos dokumentų akivaizdu, kad pateikiant ieškinį, ieškovės buvo... 28. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, todėl išlaidos susijusios su... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str., 265 str.,... 30. Ieškovės J. V. ieškinį patenkinti visiškai.... 31. Nutraukti santuoką tarp H. Y. W., gimusio ( - ), Indonezijoje, Singaraja ir J.... 32. Po santuokos nutraukimo šalims palikti pavardes: W, V..... 33. Nepilnamečio vaiko A. A. W., a.k( - ) gimusios ( - ), gyvenamąją vietą... 34. Priteisti iš atsakovo H. Y. W., dukters A. A. W., a.k( - ) išlaikymui po... 35. Paskirti J. V. uzufrukto teise tvarkyti vaiko išlaikymui priteistas lėšas.... 36. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 37. Priteisti iš atsakovo H. Y. W. ieškovės J. V. naudai 144,00 Lt (vieną... 38. Priteisti iš atsakovo H. Y. W. 180,00 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt... 39. Priteisti iš atsakovo H. Y. W. valstybei 15.70 Lt (penkiolika litų 70ct.)... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių... 41. Sprendimo nuorašą per tris dienas nuo įsiteisėjimo išsiųsti Šiaulių...