Byla 2VP-7930-901/2018
Dėl skolininko turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys V. J., L. J., antstolė Santa Selezniovienė

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura Spalvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos akcinės bendrovės (toliau – AB) „Litagros prekyba“ prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys V. J., L. J., antstolė Santa Selezniovienė.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti V. J. turto dalį esančią bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje su L. J., lygią ½, siekiant efektyvaus skolos išieškojimo. Nurodo, kad antstolės Santos Selezniovienės žinioje yra vykdomoji byla, pradėta pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-453-599/2018 dėl 5453,21 Eur skolos išieškojimo iš V. J. išieškotojos AB „Litagros prekyba“ naudai.

5Suinteresuotas asmuo V. J. prašo pareiškėjos prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo atmesti, teikia teismui papildomus dokumentus (vedybų sutarties ir notaro liudijimo kopijas).

6Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į prašymą nepateikė. Procesiniai dokumentai dalyvaujantiems byloje asmenims išsiųsti pareiškime nurodytais jų gyvenamosios vietos adresais, be to, įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka.

7Teismas konstatuoja:

8iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolė Santa Selezniovienė vykdo išieškojimą pagal 2018 m. kovo 23 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-453-599/2018 dėl 5 453,21 Eur skolos išieškojimo iš V. J., išieškotojos AB „Litagros prekyba“ naudai (vykdomoji byla Nr. 00184/18/00695).

9Vykdant priverstinį skolos išieškojimą buvo nustatyta, kad skolininko ir jo sutuoktinės vardu yra registruoto nekilnojamojo turto. Antstolės padėjėja 2018 m. balandžio 25 d. turto arešto aktu Nr. S1c-19112 areštavo skolininkui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą – žemės sklypą, žemės sklypo plotas 0,6400 ha, esantį ( - ), unikalus numeris: ( - ). Taip pat antstolės padėjėja 2018 m. balandžio 25 d. turto arešto aktu Nr. S1c-19108 areštavo neregistruotiną turtą – transporto priemonę VW Passat, valst. ( - ) unikalus identifikacinis Nr. ( - ), VIN kodas ( - ), taip pat skolininkui asmeninės nuosavybės teise priklausančius: žemės sklypą, esantį ( - ), žemės sklypo plotas 8,6700 ha, unikalus Nr. ( - ); 3213/63513 dalis žemės sklypo, esančio ( - )., žemės sklypo plotas 6,3513 ha, unikalus Nr. ( - ) (įgyta 2017-04-12) ir 60300/63513 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), žemės sklypo plotas 6.3513 ha, unikalus Nr. ( - ) (įgyta 2016-12-06), bei žemės sklypą, esantį ( - ), žemės sklypo plotas 12.7252 ha, unikalus Nr. ( - ).

10Nustatyta, kad 2016-10-13 skolininkas V. J. ir L. J. po santuokos sudarymo (2000-03-04) yra sudarę vedybų sutartį. Iš vykdomojoje byloje esančios, taip pat skolininko pateiktos vedybų sutarties 2.1 punkto matyti, kad sutuoktiniai susitarė, kad tiek kilnojamasis, tiek nekilnojamasis turtas, įgytas po šios Sutarties sudarymo vienos iš šalių vardu, pajamos, vaisiai, gauti kiekvienos iš šalių asmenine nuosavybe esančio turto, kiekvieno iš sutuoktinių įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos ir įmonės (verslo) vertės padidėjimas; pajamos gautos po šios sutarties sudarymo iš kiekvieno iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės veiklos, dividentai, pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos yra kiekvienos šalies asmeninė nuosavybė. Remiantis vedybų sutarties 2.3 punktu sutuoktiniai taip pat susitarė, kad po šios sutarties sudarymo jų paimtos paskolos, kreditai ir skolos bus laikomi asmeniniai to sutuoktinio įsipareigojimais kreditoriui ir bus išieškomas iš to sutuoktinio asmeninio turto ir lėšų.

11Vedybų sutartis - tai sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.101 str.). Vedybų sutartis ir jos pakeitimai prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudoti tik tada, jeigu sutartis ir jos pakeitimai buvo įregistruoti vedybų sutarčių registre (CK 3.103 str. 3 d.). S. V. Juknos vedybų sutartis notariškai patvirtinta ir įregistruota atitinkame registre. Teismas neturi duomenų, kad ši sutartis būtų ginčijama ar būtų negaliojanti.

12Asmeninėmis prievolėmis pripažįstamos iki santuokos įregistravimo atsiradusios prievolės CK 3.110 straipsnio 1 dalis), iš dovanojimo sutarčių ir paveldėjimo kylančios prievolės, išskyrus atvejus, kai dovana ar palikimas buvo gauti kaip bendras turtas (CK 3.111 straipsnis), baudos už vieno iš sutuoktinių padarytus teisės pažeidimus, taip pat žala, padaryta vieno iš sutuoktinių veiksmais (CK 3.115 straipsnio 1 dalis), kito asmens išlaikymo, mokestinės ir kitos prievolės. Asmenines prievoles savo vardu įgyja vienas iš sutuoktinių, kuris ir atsako pagal jas savarankiškai savo asmeniniu turtu arba savo dalimi bendrame turte. Išieškojimas pagal asmenines prievoles nukreipiamas į dalį bendrame turte tik po to, kai kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė (CK 3.112 straipsnio 1 dalis).

13Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Gavęs šį skolininko sutikimą, antstolis, priėmęs sprendimą nukreipti išieškojimą į areštuotą turtą, patvarkymu visiems patvarkymo priėmimo dieną vykdomuosius dokumentus pateikusiems vykdyti išieškotojams pasiūlo per dvidešimt dienų nuo patvarkymo priėmimo dienos pateikti antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Jeigu nė vienas išieškotojas per šį terminą nepateikia antstoliui nurodyto prieštaravimo, antstolis patvarkymu pasiūlo skolininkui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams per trisdešimt dienų pateikti antstoliui notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo. Šis terminas skaičiuojamas nuo antstolio patvarkymo, kuriuo nustatytas bendraturčių susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo pateikimo terminas, priėmimo dienos ir motyvuotu antstolio patvarkymu gali būti pratęstas ne daugiau kaip trisdešimt dienų.

14Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo ar bent vienas išieškotojas per CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikia antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, taip pat jeigu per nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo (CPK 667 straipsnio 2 dalis).

15Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad antstolės padėjėja 2018 m. balandžio 25 d. Turto arešto aktuose ir 2018 m. balandžio 25 d. siūlymu Nr. S1c-19114 siūlė skolininkui pateikti sutikimą dėl turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Skolininkui neįgyvendinus siūlymo, antstolio padėjėja 2018 m. gegužės 16 d. surašė Siūlymą kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo Nr. S1c-22057 ir pateikė išieškotojai.

16Atsižvelgiant į tai, kad galioja įstatymų nustatyta tvarka įformintas susitarimas, kad V. J. ir L. J. turtas bei piniginės lėšos, įgyti po šios sutarties sudarymo, bus to sutuoktinio, kurio vardu turtas įgytas, asmeninė nuosavybė, o prisiimtos prievolės po šios sutarties sudarymo yra jų asmeninės. Todėl prašymas tenkintinas iš dalies. Nustatytina, kad skolininkui priklauso ½ dalis žemės sklypo, žemės sklypo plotas 0.6400 ha, esantis ( - ), unikalus numeris: ( - ), bei ½ dalis neregistruotino turto – transporto priemonės VW Passat, valst. ( - ) unikalus identifikacinis Nr. ( - ), VIN kodas ( - ), įgytų santuokos metu iki vedybų sutarties sudarymo.

17Į kitą turto dalį areštuotą 2018 m. balandžio 25 d. turto arešto aktu Nr. S1c-19108, t.y. į skolininkui asmeninės nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, esančius ( - ), u/n ( - ); ( - ), u/n ( - ); ( - ), u/n ( - )vadovaujantis sudaryta vedybų sutartimi turto dalis CPK nenustatinėjama, todėl išieškotojos prašymas šioje dalyje netenkinamas.

18Vadovaudamasis CPK 290 – 291, 593 ir 667 straipsniais, teismas

Nutarė

19pareiškėjos AB „Litagros prekyba“ tenkinti iš dalies.

20Nustatyti, kad V. J., asmens kodas ( - ) priklauso ½ dalis sutuoktinės L. J., asmens kodas ( - ) žemės sklypo, žemės sklypo plotas 0.6400 ha, esančio Šakviečio k., Mažonų sen., Tauragės r., unikalus numeris ( - ), bei ½ dalis neregistruotino turto – transporto priemonės VW Passat, valst. ( - ) unikalus identifikacinis Nr. ( - ), VIN kodas ( - ).

21Kitą prašymo dalį atmesti.

22Įsiteisėjus nutarčiai grąžinti antstolei vykdomąją bylą.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos akcinės bendrovės... 3. Teismas... 4. pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti V. J. turto dalį... 5. Suinteresuotas asmuo V. J. prašo pareiškėjos prašymą dėl skolininko turto... 6. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į prašymą nepateikė. Procesiniai... 7. Teismas konstatuoja:... 8. iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolė Santa Selezniovienė vykdo... 9. Vykdant priverstinį skolos išieškojimą buvo nustatyta, kad skolininko ir jo... 10. Nustatyta, kad 2016-10-13 skolininkas V. J. ir L. J. po santuokos sudarymo... 11. Vedybų sutartis - tai sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines... 12. Asmeninėmis prievolėmis pripažįstamos iki santuokos įregistravimo... 13. Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų... 14. Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui CPK 667 straipsnio 1... 15. Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad antstolės padėjėja 2018 m.... 16. Atsižvelgiant į tai, kad galioja įstatymų nustatyta tvarka įformintas... 17. Į kitą turto dalį areštuotą 2018 m. balandžio 25 d. turto arešto aktu... 18. Vadovaudamasis CPK 290 – 291, 593 ir 667 straipsniais, teismas... 19. pareiškėjos AB „Litagros prekyba“ tenkinti iš dalies.... 20. Nustatyti, kad V. J., asmens kodas ( - ) priklauso ½ dalis sutuoktinės L. J.,... 21. Kitą prašymo dalį atmesti.... 22. Įsiteisėjus nutarčiai grąžinti antstolei vykdomąją bylą.... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali...