Byla N-62-699-10
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 30 d. nutarties O. J. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjo), Romos Sabinos Alimienės ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 30 d. nutarties O. J. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros 2009 m. sausio 30 d. nutarimu O. J. dėl pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 78 straipsnio 1 dalyje, padarymą paskirta 300 Lt bauda.

5Nuobauda O. J. paskirta dėl to, kad 2009 m. sausio 23 d. apie 9 val. 30 min. Alytaus mieste, O. J. priklausantis automobilis Volvo 440 stovėjo ant žaliosios vejos prie daugiabučio gyvenamo namo, esančio Vingio g. 13. Tyrimo metu nustatyta, kad nuo gatvės važiuojamosios dalies per žaliąją veją iki O. J. automobilio ratų tęsiasi gilios automobilio ratų žymės. O. J., 2009 m. sausio 22 d. vakare savavališkai pastatydamas automobilį draudžiamoje vietoje, automobilio ratais sužalojo bendrojo naudojimo namo gyventojų prižiūrimą žaliąją veją, tuo pažeisdamas Aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnio nuostatas.

6O. J. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas pakeisti nutarimu paskirtą administracinę nuobaudą į švelnesnę administracinę nuobaudą - įspėjimą.

7Administracinę nuobaudą paskyrusi Institucija prašė nutarimą palikti nepakeistą ir pareiškėjo skundo nepatenkinti.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 30 d. nutartimi O. J. skundą patenkino iš dalies – pakeitė Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros 2009 m. sausio 30 d. nutarimą, kuriuo O. J. buvo paskirta administracinė nuobauda – 300 Lt bauda, ir paskyrė O. J. įspėjimą.

10Teismas, remdamasis byloje esančiais įrodymais, padarė išvadą, kad O. J. pažeidė Aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus ir šiais savo veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 78 straipsnio 1 dalyje.

11Teismas nurodė, kad pažeidimo padarymui turėjo įtakos aplinkybė, jog Alytaus mieste trūksta automobilių stovėjimo aikštelių prie daugiabučių namų. Teismas pažymėjo, kad O. J. vengimas paimti šaukimą bei atvykti į Instituciją dėl kitų pažeidimų negali būti vertinama kaip chuliganiškos paskatos. Į tai gali būti atsižvelgiama kaip į pareiškėją charakterizuojančius duomenis.

12Teismo nuomone, pareiškėjui paskirta maksimalaus dydžio griežtesnė administracinė nuobauda neatitinka proporcingumo principo reikalavimų, ji paskirta tinkamai neįvertinus pareiškėjo padaryto pažeidimo pobūdžio ir kitų bylos aplinkybių. Pareiškėjo padarytas pažeidimas negali būti vertinamas kaip labai pavojingas – automobiliai ant žaliųjų vejų statomi masiškai, sunkių pasekmių pažeidimas nesukėlė – žalioji veja sužalota nežymiai. Teismas nurodė, kad proporcingumo principas reikalauja, kad griežtesnė iš įstatyme įtvirtintų alternatyvių nuobaudų būtų skiriama tik tada, jei bylos aplinkybės leidžia teigti, kad nuobaudos tikslai nebūtų pasiekti pritaikius administracinį teisės pažeidimą padariusiam asmeniui švelnesnę nuobaudą ir ją atitinkamai individualizavus. Šiuo tikslu būtina įvertinti ir pareiškėjo anksčiau padarytų pažeidimų pobūdį, jų pavojingumą, paskirtų nuobaudų įvykdymą, pareiškėjo elgesį, kitas svarbias aplinkybes. O. J. galiojančių administracinių nuobaudų neturi, savo kaltės iš esmės neneigia, gauna nedidelį darbo užmokestį, turi finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms, todėl pareiškėjui tikslinga paskirti švelnesnę įstatymo sankcijoje numatytą administracinės nuobaudos rūšį – įspėjimą. Jokių esminių pažeidimų, kurie galimai buvo padaryti administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjant Institucijoje, teismas nenustatė.

13III.

14Apeliaciniu skundu Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 30 d. nutartį.

15Apeliaciniame skunde nurodė, kad O. J. paskirta administracinė nuobauda per švelni, be to, byloje nėra duomenų, kiek Alytuje yra ir kiek trūksta automobilių stovėjimo aikštelių. O. J. už analogiškus pažeidimus 2006 m. lapkričio 24 d. ir 2008 m. sausio 30 d. buvo paskirtos administracinės nuobaudos, tačiau nuobaudų tikslai nebuvo pasiekti. Nagrinėjant bylą 2008 m. jis vengė priimti šaukimus, taip siekdamas išvengti atsakomybės.

16O. J. su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad pažeidimą padarė ne iš chuliganiškų paskatų. Institucijos nurodyta byla buvo nagrinėjama ne 2008 m., o 2007 m. O. J. nevengė priimti šaukimų, o jų negavo.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje surinktus įrodymus, O. J. padarytą pažeidimą, numatytą ATPK 78 straipsnio 1 dalyje, laiko įrodytu ir kvalifikuotu tinkamai. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo padaryto pažeidimo neginčija. Tačiau Institucija, paskyrusi nuobaudą, kelia paskirtos administracinės nuobaudos už ATPK 78 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą individualizavimo klausimą, teigia, kad pirmosios instancijos teismo paskirta nuobauda – įspėjimas – yra per švelni.

21ATPK 78 straipsnio 1 dalis numato, kad savavališkas žaliųjų vejų <...> žalojimas arba naikinimas <...>, užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

22Kaip matyti iš pateikto straipsnio sankcijos, įspėjimas yra alternatyvi nuobaudos rūšis. Pažymėtina, jog kai sankcijoje yra numatytos alternatyvios nuobaudos, įstatymas konkrečių kriterijų, kuri nuobauda turėtų būti skiriama, nenustato, tačiau teismų praktika patvirtina, jog tokiais atvejais parenkama turi būti tokia nuobauda, kuri būtų efektyviausia siekiant ATPK 20 straipsnyje numatytų administracinės nuobaudos tikslų.

23ATPK 20 straipsnis nustato, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat, kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų. ATPK 30 straipsnio 2 dalis nustato, kad skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

24Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog Alytaus mieste trūksta automobilių stovėjimo vietos, yra nepagrįsta byloje esančiais įrodymais. Be to, ši aplinkybė nėra reikšminga administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybei. Byloje taip pat nėra įrodyta, kad O. J. pažeidimą padarė iš chuliganiškų paskatų. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad vengimas priimti šaukimą bei atvykti į instituciją dėl kitų pažeidimų negali būti vertinama kaip chuliganiškos paskatos. Pažymėtina, kad pagal ATPK 36 straipsnį, jeigu asmuo, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda, per metus laiko nuo tos dienos, kai pasibaigia nuobaudos vykdymas, nepadarė naujo administracinio teisės pažeidimo, laikoma, kad jam nebuvo paskirta administracinė nuobauda. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, kad O. J. anksčiau yra padaręs tokios pačios rūšies administracinį teisės pažeidimą, nėra jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė ir nėra pagrindas pripažinti, kad O. J. pažeidimą padarė dėl chuliganiškų paskatų.

25Tačiau minėta aplinkybė neigiamai charakterizuoja administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį. Pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės, skirdamas nuobaudą nevertino, nors pagal ATPK 30 straipsnio 2 dalį, skiriant nuobaudą, atsižvelgiama ir į pažeidėjo asmenybę. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2006 m. lapkričio 24 d. O. J. už analogišką pažeidimą buvo paskirta administracinė nuobauda – įspėjimas (b.l. 65). Tačiau kaip matyti, paskirta nuobauda ATPK 20 straipsnyje numatytų tikslų nepasiekė.

26Tad, atsižvelgdama į paminėtą ir įvertinusi byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui skirta nuobauda yra per švelni, ji buvo netinkamai individualizuota. Dėl šių priežasčių, pirmosios instancijos teismo priimtas procesinis sprendimas panaikinamas.

27Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato galimybės apeliacinės instancijos teismui, nagrinėjančiam bylą rašytinio proceso tvarka, sugriežtinti paskirtos nuobaudos, byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

28Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą patenkinti.

30Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 30 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti teisme.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus... 5. Nuobauda O. J. paskirta dėl to, kad 2009 m. sausio 23 d. apie 9 val. 30 min.... 6. O. J. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas... 7. Administracinę nuobaudą paskyrusi Institucija prašė nutarimą palikti... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 30 d. nutartimi O. J.... 10. Teismas, remdamasis byloje esančiais įrodymais, padarė išvadą, kad O. J.... 11. Teismas nurodė, kad pažeidimo padarymui turėjo įtakos aplinkybė, jog... 12. Teismo nuomone, pareiškėjui paskirta maksimalaus dydžio griežtesnė... 13. III.... 14. Apeliaciniu skundu Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Alytaus... 15. Apeliaciniame skunde nurodė, kad O. J. paskirta administracinė nuobauda per... 16. O. J. su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje surinktus įrodymus, O. J.... 21. ATPK 78 straipsnio 1 dalis numato, kad savavališkas žaliųjų vejų... 22. Kaip matyti iš pateikto straipsnio sankcijos, įspėjimas yra alternatyvi... 23. ATPK 20 straipsnis nustato, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės... 24. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios... 25. Tačiau minėta aplinkybė neigiamai charakterizuoja administracinėn... 26. Tad, atsižvelgdama į paminėtą ir įvertinusi byloje surinktus įrodymus,... 27. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 28. Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu, Lietuvos Respublikos administracinių... 29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 30. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 30 d. nutartį panaikinti... 31. Nutartis neskundžiama....