Byla 2-1144-676/2012
Dėl termino atnaujinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Laurai Norvilaitei, dalyvaujant pareiškėjai V. V. ir jos atstovei advokatei Galinai Korabliovai, civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims G. P., Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl termino atnaujinimo,

Nustatė

2pareiškėja prašo atnaujinti ir pratęsti terminą palikimui, atsiradusiam po jos motinos J. P. mirties, priimti. Nurodo, kad mama J. P. mirė ( - ). Po motinos mirties liko butas, esantis ( - ), kurį J. P. testamentu paliko pareiškėjos dukrai J. F.. ( - ) mirus pareiškėjos dukrai J. F., paaiškėjo, kad J. P. testamentu paliktas turtas J. F. teisiškai liko nepriimtas, tačiau faktiškai jame gyveno, palikimo klausimai neišspręsti ir ( - ) gimus J. F. sūnui K. F.. Po dukters J. F. mirties pareiškėja prižiūri butą, sumokėjo ir toliau moka už buto eksploatavimo ir komunalines paslaugas susidariusias skolas bei mokesčius, atliko buto remontą. Kadangi pareiškėja yra J. P. duktė, po sunkios ligos mirus pareiškėjos dukrai J. F., teisę priimti palikimą turi pareiškėja ir jos anūkas K. F.. Per įstatymų nustatytą terminą palikimo J. F. nepriėmė, todėl pareiškėja prašo atnaujinti ir pratęsti terminą palikimui priimti (b.l.2-3, 77-78). Teismo posėdžio metu pareiškėja V. V. ir jos atstovė advokatė G.Korabliova papildomai nurodė, teismo sprendimu pareiškėja paskirta vaiko K. F. globėja, vaiko tėvas nežinomas, pareiškėjos duktė šeimos sukūrusi nebuvo, daugiau vaikų neturėjo. Po dukters mirties buvo pradėta paveldėjimo byla. Dėl paveldėjimo vaiko vardu niekas nesikreipė, daugiau asmenų, pretenduojančių į palikimą, nėra. Prašo pareiškimą tenkinti (b.l. 54-55, 70-71-73).

3Suinteresuotas asmuo V. P. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b.l.43). Pateiktas mirties liudijimas ( - ), patvirtinantis suinteresuoto asmens V. P. mirtį 2012-02-02 (įrašo Nr.200). V. P. teisių perėmėja yra jo sutuoktinė G. P. (b.l.79,84). Suinteresuoto asmens V. P. pozicija išsakyta teismo posėdžio metu, kurio metu pareiškėjos reikalavimus palaikė. Nurodė, kad jis yra pareiškėjos brolis, J. P. yra jo mama. Apie testamento sudarymą žinojo, kadangi pats dalyvavo jo surašyme, taip pat žinojo, jog J. P. butą paliko savo anūkei, pareiškėjos dukrai J. F.. Pareiškėjos dukra dokumentų dėl buto perrašymo pagal testamentą nesusitvarkė, nors visada sakydavo, jog dokumentai yra sutvarkyti. Minėtame bute gyveno pareiškėjos duktė kartu su savo sūnumi. Vaiko tėvas nežinomas. Apie aplinkybes, jog nėra sutvarkyti palikimo dokumentai sužinojo po pareiškėjos dukters mirties. Šiuo metu bute gyvena pareiškėja kartu su dukters sūnumi. Siekdama apmokėti dukters buto skolas, pareiškėja pardavė savo butą, moka mokesčius, todėl butas turėtų būti paliktas pareiškėjai. Vaiko interesai pažeisti nebus, nes pareiškėja yra vaiko močiute ir vienintelė jo globėja, santykiai tarp jų geri, vaikas yra aprūpintas. Prašo pareiškimą tenkinti (b.l. 55, 70, 72-73).

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos atsiliepime nurodo, jog pareiškėjos pareiškime išdėstytos priežastys yra svarbios, todėl dėl pareikšto pareiškėjos prašymo atnaujinti bei pratęsti terminą J. P. palikimui priimti neprieštarauja. Prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b.l. 44-45). Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Klaipėdos apskrities VMI atstovė L. G. nurodė, kad palikimo priėmimo klausimas nebuvo sprendžiamas ilgą laiką. Tokio pobūdžio byloje turi būti atsižvelgta į vaiko interesus, įvertinta Vaikų teisių apsaugos skyriaus pozicija dėl vaiko palankių gyvenimo sąlygų sudarymo (b.l. 72-73).

5Suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyrius pareiškėjos pareiškimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo ir pratęsimo palaiko, prašo jį tenkinti ir bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b.l.82).

6Prašymas tenkintinas.

7Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad J. P. mirė ( - ) (mirties liudijimo įrašo Nr. ( - ))(b.l. 7). Butas, esantis ( - ), nuo ( - ) nuosavybės teise priklauso J. P. (b.l. 9-10). Klaipėdos miesto 4 notarų biuro notarės G. K. ( - ) patvirtintu testamentu, butas ( - ), palikta J. P. vaikaitei J. F., gim. ( - ) (notarinio registro Nr. ( - ))(b.l.8). Po J. P. mirties paveldėjimo byla nebuvo užvesta, duomenų apie paveldėjimo bylos sudarymą nepateikta (b.l. 11-12). Duomenų apie J. F. palikimo priėmimo faktą byloje nėra. Pareiškėjos tapatybė nustatyta pagal pateiktą asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ) (b.l. 5). Pareiškėja V. V. (buv. P.), gim. ( - ) yra J. P. duktė, tėvas – J. P. (gimimo liudijimo įrašo Nr. ( - ))(b.l.13). V. P. santuoka su J. F. įregistruota ( - ) (įrašo Nr. ( - )), V. P. po santuokos suteikta pavardė – F., ištuoka įregistruota ( - ) (įrašo Nr. ( - ) ( - ))(b.l.14, 16). V. F. santuoka su L.K. V. įregistruota ( - ), V. F. po santuokos suteikta pavardė – V. (įrašo Nr. ( - ))(b.l. 17), ištuoka įregistruota ( - ) (įrašo Nr. ( - )) (b.l.18). V. V. deklaruota gyvenamoji vieta – ( - ) (b.l. 4). Pareiškėjai neterminuotai nustatytas 50 procentų asmens darbingumo lygis (neįgaliojo pažymėjimo ( - )) (b.l. 6). J. F., gim. ( - ), yra V. V. (buv. F.) ir L. F. duktė (gimimo liudijimo įrašo Nr. ( - ))(b.l. 15). J. F. ( - ) mirė (mirties liudijimo įrašo Nr. ( - ))(b.l. 19). K. F., gim. ( - ), yra J. F. sūnus, tėvas gimimo liudijime nenurodytas (gimimo liudijimo įrašo Nr. ( - ))(b.l. 20). ( - ) Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) K. F. nustatyta laikinoji globa, vaiko globėja paskirta pareiškėja V. V., globos vieta – ( - ) (b.l. 21-22). Klaipėdos miesto apylinkės teismo ( - ) nutartimi K. F., gim. 2002-04-03, nustatyta nuolatinė globa, globėja paskirta V. V. (b.l. 63). Iš pateiktų sąskaitų faktūrų bei mokėjimą patvirtinančių dokumentų nustatyta, jog buto, esančio ( - ) skola UAB „( - )“ sudaro 6691,00 Lt (b.l. 23-24), pareiškėjos ir UAB „( - )“ pasirašytas neprotestuotinas paprastasis vekselis 2651,60 Lt sumai, kurią pareiškėja įsipareigojo sumokėti iki ( - ) (b.l. 25). 2011-06-10 UAB „( - )“ pervesta 4000,00 Lt suma (b.l. 26), 2011-06-14 AB „( - )“ sumokėta 4000,00 Lt suma (b.l. 27), 2177,86 Lt sumai sudarytas skolos grąžinimo grafikas, pagal kurį pareiškėja įsipareigojo skolą grąžinti iki ( - ) (b.l. 28). Pateikti mokėjimo kvitai patvirtina faktą, jog pareiškėja moka mokesčius už buto eksploatavimo, komunalines bei kitas paslaugas AB „( - )“, AB „( - )“, AB „( - )“ (b.l. 29-38)

8Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 str. 1, 2 d.). Šie veiksmai turi būti atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 str. 3 d.). Praleidus įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą ir jo įstatymo nustatyta tvarka nepratęsus įpėdinis praranda paveldėjimo teisę. Įstatyme nustatytą terminą palikimui priimti gali pratęsti teismas, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Pasibaigus šiam terminui palikimas gali būti priimtas nesikreipiant į teismą tik tuo atveju, jeigu su tuo sutinka visi kiti priėmę palikimą įpėdiniai (CK 5.57 str. 1 d.). Pasisakydamas CK 5.57 str. 1 d. įtvirtinto pagrindo terminui palikimui priimti pratęsti, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, atsižvelgiant į tai, jog su materialiosios teisės normomis nustatytų terminų pabaiga įstatymas sieja asmenų tam tikrų teisių ar pareigų, materialinių teisinių santykių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą, taip pat į tai, kad sprendimas pratęsti ar nepratęsti terminą palikimui priimti gali turėti neigiamų padarinių tiek asmens, prašiusio pratęsti terminą, tiek kitų asmenų teisių ir pareigų apimčiai, teismai spręsdami klausimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo turi įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas, ir tai, kiek jis buvo praleistas, bet ir į kitas teisinės reikšmės turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo. Įstatymas numato, kad atsiradęs palikimas gali būti priimtas: 1) pradėjus faktiškai jį valdyti; 2) kreipiantis į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto aprašo sudarymo; 3) įpėdiniui padavus palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 str. 2 d.). Pagal CK 5.50 str. 3 d. nuostatas nurodyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. CK 5.50 str. 3 d. nustatytas terminas nėra naikinamasis, todėl remiantis CK 5.57 str. 1 d., teismas gali praleistą terminą pratęsti, jeigu pripažįsta, jog terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių. Įstatyme nenurodyta, kokios priežastys pripažįstamos svarbiomis, taigi kiekvienoje byloje teismas, įvertinęs konkrečias byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, ar yra pagrindas atnaujinti pareiškėjo praleistą terminą palikimui priimti. Vertinant pareiškėjo elgesį, būtina atsižvelgti į tai, ar jis buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai.

9Byloje esantys įrodymai – pareiškėjos motinos J. P. bei jos dukters J. F. mirties liudijimai, notaro pranešimai, duomenys iš VĮ Registrų centras, mokėjimo kvitai bei skolos grąžinimo dokumentai ir kiti įrodymai patvirtina, kad V. V. duktė J. F., įvertinus J. F. sunkios ligos diagnozę, negalėjo pasirūpinti J. P. testamentu paliktu turtu bei palikimo priėmimu. Įvertinus teismui pateiktus rašytinius įrodymus, teismas neturi pagrindo netikėti pareiškėjos nurodytomis priežastimis, juo labiau, jog apie aplinkybes, kad palikimas nepriimtas, pareiškėja sužinojo tik po dukters J. F. mirties. Ginčo byloje nėra. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, daroma išvada, jog pareiškėja dėl objektyvių priežasčių negalėjo priimti palikimo, nustatytą trijų mėnesių terminą praleido dėl svarbių priežasčių, todėl yra pagrindas šį terminą atnaujinti.

10Vadovaudamasis LR CPK 290 str., teismas

Nutarė

11pareiškimą tenkinti. Atnaujinti V. V., a.k. ( - ), ir K. F., a.k. ( - ), terminą palikimui priimti po J. P., a.k. ( - ), mirties, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių ir jį pratęsti trims mėnesiams.

12Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai