Byla e2-1474-960/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski, sekretoriaujant Gretai Ribikauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Egidijui Langiui, atsakovo atstovei advokato padėjėjai Daumantei Hinz,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Mano Būstas Neris“ ieškinį atsakovui UAB „Sorita“, trečiajam asmeniui UAB „Kardos“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, o vėliau su patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo 981,50 Eur skolą, 6 proc. procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį grindė tuo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus įsakymais buvo paskirtas namo, esančio ( - ), Vilniuje, administratoriumi. Atsakovui nuosavybės teisė priklauso, butas, esantis ( - ), Vilniuje. Ieškovas teikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovui remiantis CK 4.82 straipsnio 3, 4 dalimis, 4.84 straipsnio 9 dalimi kilo pareiga išlaikyti bendrąją nuosavybę. Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d. atsakovui susidarė 981,50 Eur skola, kurią prašoma priteisti.

4Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nesutikimą su ieškiniu grindė tuo, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso negyvenamoji patalpa – slėptuvė, esanti ( - ), Vilniuje. Ieškovas neįrodė kokias paslaugas suteikė atsakovui, kokia jų kainodara, kad atsakovas šias paslaugas gavo. Atsakovo turimas turtas turi ypatumus – tai slėptuvė, todėl atsakovas nesinaudoja jokiu bendru turtu. Atsakovas turi atskirą įėjimą į patalpą. Pagal atsakovo su UAB „Kardos“ sudarytą sutartį, UAB „Kardos“ administruoja bei eksploatuoja atsakovo nuosavybės teise priklausančias patalpas kartu su bendrojo naudojimo patalpomis bei inžineriniais tinklais.

5Trečiasis asmuo teismui nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas Egidijus Langys palaikė ieškinį. Papildomai paaiškino, jog ieškovas teikia administravimą pastato bendrojo naudojimo objektams pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsakymą. Administravimas atsiranda tik 3 būdais: savivaldybės administracijos įsakymu, jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir įsteigus bendriją. Ieškovas yra vienintelis pastato administratorius, visi pastato patalpų savininkai moka ieškovui ir neteikia pretenzijų. Atsakovo patalpos yra pastato dalis, todėl nepriskirtas adresas, o atskiro patekimo buvimas neturi jokios reikšmės.

7Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė advokato padėjėja Daumantė Hinz nesutiko su ieškiniu. Papildomai paaiškino, jog atsakovo patalpa yra slėptuvė, ji neturi atskiro adreso, turi atskirą įėjimą ir jai nepriskiriamos jokios bendrojo naudojimo patalpos. Ši patalpa yra pastato dalis ir joje nėra jokių komunikacinių tinklų, ji nėra sujungta jokiais inžineriniais tinklais su kitomis pastato dalimis. UAB „Kardos“ pagal sutartį teikia paslaugas pastate tik atsakovo patalpai. Atsakovas neturi pareigos mokėti už bendrojo naudojimo patalpų administravimą, kurių neturi.

8Ieškinys tenkinamas.

9Dėl bylos nagrinėjimui reikšmingų aplinkybių nustatymo ir ginčo ribų.

10Byloje pateiktas Nekilnojamojo turto registro išrašas pagrindžia, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso negyvenamoji patalpa – slėptuvė, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), kuriai nesuteiktas pilnas adresas (toliau - Patalpa), kuri yra pastate unikalus Nr. ( - ) (toliau - Pastatas), ir jai tiekiamas šildymas iš centralizuotų sistemų, yra komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 30-1949, su vėlesniais jo papildymais ir pakeitimais, buvo paskirtas daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilniuje, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi.

112015 m. kovo 2 d. tarp atsakovo ir trečiojo asmens buvo sudaryta Elektros energijos teikimo, paskirstymo, priežiūros ir pastatų vidinių elektros tinklų aptarnavimo paslaugų sutartis Nr. 13/10/03 (toliau - Sutartis) pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo teikti atsakovo nuosavybės ir / ar nuomos teise valdomose patalpose, unikalus Nr. ( - ), ( - ), Vilnius, nurodytas paslaugas.

12Pareikštu ieškiniu ieškovas prašė priteisti iš atsako skolą, susidariusią nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d. už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas nesutikimą su ieškiniu grindė aplinkybėmis, jog Patalpa dėl jos ypatumų, neturi jokių bendrojo naudojimo objektų ir todėl ieškovas neteikė jokių paslaugų atsakovui, o be to, atsakovas buvo sudaręs sutartį su trečiuoju asmeniu, kuris teikė atsakovo Patalpai visas būtinas paslaugas, t. y. ginčo objektu virto atsakovo pareigos apmokėti ieškovui už paslaugas buvimas, o ne atliktų apskaičiavimų pagrįstumas ir teisingumas, todėl šiose ribose byloje ir nagrinėjamas tarp šalių kilęs ginčas.

13Dėl atsakovo pareigos apmokėti už bendrojo naudojimo objektų administravimą.

14CK 4.82 straipsnio 3 ir 4 dalys numato butų ir kitų patalpų savininkų pareigą proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui išlaidyti ir išsaugoti, įstatymų nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas), kaupti lėšas. Toks įtvirtintas teisinis reguliavimas, teismo vertinimu, kildamas iš savininko pareigos rūpintis savo turtu, jį prižiūrėti.

15Anksčiau teismo nustatytos aplinkybės pagrindžia, jog ieškovas šioje byloje nagrinėjamo ginčo laikotarpiu buvo paskirtas Pastato, kuriame yra atsakovo Patalpos, bendrosios nuosavybės administratoriumi, o ne atsakovo asmeninės nuosavybės teise priklausančių Patalpų administratoriumi, todėl atsakovo nesutikimo su ieškiniu motyvai, jog ieškovas nesuteikė ieškovui jokių paslaugų, teismo laikomi nepagrįstais, nes ieškovas ir neprivalėjo teikti atsakovui jo asmeninės nuosavybės teise priklausančiam turtui (Patalpoms) jokias paslaugas ir šioje byloje nereiškė reikalavimų dėl skolos už šias paslaugas priteisimo.

16Atsakovas Pastate asmeninės nuosavybės teise turėdamas Patalpas taip pat yra Pastato bendrojo naudojimo inžinierinių tinklų (elektros, vandentiekio ir pan.), Pastato bendrojo naudojimo konstrukcijų (stogas, sienos, laiptinės ir pan.) bendrasavininku ir todėl jam nepriklausomai nuo to ar jis naudojasi ir kiek naudojasi šiuo turtu pagal CK 4.82 straipsnio 3 ir 4 dalis jam kyla pareiga apmokėti šio turto išlaidas, kaupti lėšas, mokėti rinkliavas ir pan. Atsakovas teigdamas, jog Patalpa dėl jos specifinės paskirties – slėptuvė, neturi jokio bendrojo naudojimo turto, nepateikė jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų, jog Patalpa yra visiškai atskiras ir nepriklausomas nuo Statinio objektas. Priešingai, byloje pateiktas Nekilnojamojo turto registro išrašas pagrindžia, jog Patalpa yra Pastate, jai tiekiamas šildymas iš centralizuotų šildymo sistemų, yra komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas, todėl yra Patalpa yra Pastato dalimi ir tokiu būdu turi atsakovas yra Pastato bendrų konstrukcijų ir inžinierinių tinklų bendrasavininku.

17Vertinant byloje pateiktos Sutarties sąlygas, nėra aišku kas joje laikoma sutarties objektu: ar paslaugos teikiamos Patalpoms, ar Pastato bendrojo naudojimo objektams. Trečiasis asmuo teismui nepateikė atliepimo į ieškinį ir neatvyko į teismo posėdį, todėl teismui nepavyko gauti jo paaiškinimus dėl to kokiems objektams teikiamos paslaugos pagal Sutartį. Daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės valdymas yra susijęs su visų pastate esančių patalpų savininkų interesais, todėl kiekvienas patalpos savininkas negali pats nuspręsti ir pats vienas sudaryti sutartį dėl jam ir kitiems asmenims priklausančio turto administravimo. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje ir 4.84 straipsnio 1 dalyje numatytas teisinis reglamentavimas numato, jog bendrojo naudojimo objektų valdymas galimas 3 būdais: 1) įsteigus bendriją; 2) sudarius jungtinės veiklos sutartį; 3) savivaldybės vykdomajai institucijai paskyrus administratorių. Dėl šių priežasčių, nepaisant Sutarties ir jos turinio aiškinimo, bei trečiojo asmens teikiamų paslaugų apimties, tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta Sutartis negali būti laikoma jungtinės veiklos sutartimi ir jos pagrindu trečiasis asmuo neturėdamas kitų Pastato savininkų sutikimo ir pritarimo, negali teikti Pastato bendrojo naudojo objektų administravimo paslaugas. Teismo nustatytos aplinkybės pagrindžia, jog ieškovas buvo paskirtas savivaldybės vykdomosios institucijos Pastato administratoriumi, todėl turėjo teisę ir pareigą administruoti Pastato bendrojo naudojimo objektus ir atitinkamai reikalauti iš Pastate esančių patalpų savininkų proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas (statiniui išlaidyti ir išsaugoti, įstatymų nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas), kaupti lėšas.

18Ieškovo pateiktoje valdymo ataskaitoje nurodoma, jog prašoma priteisti skola susidarė apskaičiuojant mokėjimus už administravimą, kaupiamąsias lėšas, už atliktus darbus, priežiūrą ir eksploataciją, remontą, šilumos ūkio priežiūrą, šiukšlių išvežimą. Kadangi atsakovas Pastate turėjo bendrojo naudojimo turtą, kurį administravo ieškovas, atsakovui remiantis CK 4.82 straipsnio 3 ir 4 dalimi, kilo pareiga apmokėti ieškovui už Pastato administravimą, kaupiamąsias lėšas, už atliktus darbus, priežiūrą ir eksploataciją, remontą, šilumos ūkio priežiūrą, šiukšlių išvežimą. Atsakovui neginčijant šių mokėjimų apskaičiavimo teisingumo ir pagrįstumo, teismas tenkina ieškovo pareikštus reikalavimus ir priteisia iš atsakovo 981,50 Eur skolą.

19Teismui tenkinus ieškovo reikalavimą dėl 981,50 Eur skolos priteisimo, remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteisiamos 6 proc. palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų.

21Ieškovas kreipdamasis į teismą sumokėjo 52,00 Eur dydžio žyminį mokestį. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas sumažino ieškinio reikalavimus iki 981,50 Eur, todėl už patikslintą ieškinį, pateiktą elektroninių ryšių priemonėmis, mokėtinas 22,00 Eur dydžio žyminis mokestis. Kadangi ieškovas permokėjo žyminį mokestį, todėl jam grąžinamas permokėtas 30,00 Eur (52,00 Eur – 22,00 Eur) dydžio žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Ieškovas pateikė įrodymus apie patirtas 0,87 Eur išlaidas už bylos nagrinėjimui reikšmingų duomenų gavimą iš registro ir 665,00 Eur (60,00 Eur +151,25 Eur +302,50 +151,25 Eur) išlaidas už advokato teisines paslaugas.

23Teismas įvertinęs nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ieškovo advokato darbo ir laiko sąnaudas, ir atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, daro išvadą, jog ieškovo išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti yra pagrįstos ir įrodytos bei nėra pagrindo jų mažinti.

24Kadangi ieškovo ieškinys yra tenkintas, t.y. sprendimas priimtas ieškovo naudai, tai teismas priteisia iš atsakovo ieškovui visas jo patirtas 687,87 Eur bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis), o atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

25Iš atsakovo priteisiamos 3,58 Eur pašto išlaidos valstybės naudai (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

27Ieškovo ieškinį tenkinti.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Sorita“, j.a.k. 302845291, 981,50 Eur skolą, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugsėjo 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 687,87 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Mano Būstas Neris“, j.a.k. 121483222, naudai.

29Grąžinti ieškovui UAB „Mano Būstas Nėris“, j.a.k. 121483222, permokėtą 30,00 Eur dydžio žyminį mokestį.

30Priteisti iš atsakovo UAB „Sorita“, j.a.k. 302845291, 3,58 Eur pašto išlaidas valstybės naudai.

31Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, o vėliau su patikslintu ieškiniu... 4. Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu... 5. Trečiasis asmuo teismui nepateikė atsiliepimo į ieškinį.... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas Egidijus Langys palaikė... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė advokato padėjėja Daumantė Hinz... 8. Ieškinys tenkinamas.... 9. Dėl bylos nagrinėjimui reikšmingų aplinkybių nustatymo ir ginčo ribų.... 10. Byloje pateiktas Nekilnojamojo turto registro išrašas pagrindžia, jog... 11. 2015 m. kovo 2 d. tarp atsakovo ir trečiojo asmens buvo sudaryta Elektros... 12. Pareikštu ieškiniu ieškovas prašė priteisti iš atsako skolą,... 13. Dėl atsakovo pareigos apmokėti už bendrojo naudojimo objektų... 14. CK 4.82 straipsnio 3 ir 4 dalys numato butų ir kitų patalpų savininkų... 15. Anksčiau teismo nustatytos aplinkybės pagrindžia, jog ieškovas šioje... 16. Atsakovas Pastate asmeninės nuosavybės teise turėdamas Patalpas taip pat yra... 17. Vertinant byloje pateiktos Sutarties sąlygas, nėra aišku kas joje laikoma... 18. Ieškovo pateiktoje valdymo ataskaitoje nurodoma, jog prašoma priteisti skola... 19. Teismui tenkinus ieškovo reikalavimą dėl 981,50 Eur skolos priteisimo,... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 21. Ieškovas kreipdamasis į teismą sumokėjo 52,00 Eur dydžio žyminį... 22. Ieškovas pateikė įrodymus apie patirtas 0,87 Eur išlaidas už bylos... 23. Teismas įvertinęs nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ieškovo advokato darbo... 24. Kadangi ieškovo ieškinys yra tenkintas, t.y. sprendimas priimtas ieškovo... 25. Iš atsakovo priteisiamos 3,58 Eur pašto išlaidos valstybės naudai (CPK 96... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 265, 268,... 27. Ieškovo ieškinį tenkinti.... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Sorita“, j.a.k. 302845291, 981,50 Eur skolą, 6... 29. Grąžinti ieškovui UAB „Mano Būstas Nėris“, j.a.k. 121483222,... 30. Priteisti iš atsakovo UAB „Sorita“, j.a.k. 302845291, 3,58 Eur pašto... 31. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...