Byla 2YT-12065-430/2017
Dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto 35-ojo notarų biuro notarė A. P., nepilnamečiai J. Z. ir J. Z., atstovaujami įstatyminio atstovo V. Z., J. N.-Z

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei, dalyvaujant pareiškėjai G. N., jos atstovei advokatei Onai Vitartienei, suinteresuotam asmeniui J. N.-Z., suinteresuotų asmenų nepilnamečių J. Z. ir J. Z. įstatyminiam atstovui V. Z., suinteresuotam asmeniui notarei A. P., jos atstovei advokatei Laurai Augytei-Kamarauskienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G. N. skundą dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto 35-ojo notarų biuro notarė A. P., nepilnamečiai J. Z. ir J. Z., atstovaujami įstatyminio atstovo V. Z., J. N.-Z.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja skunde nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 30 d. mirė jos sutuoktinis R. V. N. Pareiškėja 2016 m. gruodžio 14 d. padavė pareiškimą Vilniaus miesto 35-ojo notarų biuro notarei A. P. apie palikimo priėmimą. Pareiškėjos ir mirusiojo R. V. N. duktė J. N.-Z. yra vienintelė pirmos eilės įpėdinė pagal įstatymą. Kitų vaikų neturi. 2016 m. lapkričio 24 d. pareiškėjos dukra Vilniaus rajono 1-ajame notarų biure vienašaliu sandorių atsisakė palikimo, manydama, jog jai priklausanti palikimo dalis atiteks pareiškėjai. 2017 m. sausio 20 d. pareiškėja sužinojo, kad 2016 m. gruodžio 30 d. į notarų biurą dėl palikimo priėmimo nepilnamečių vaikų J. Z. ir J. Z. vardu kreipėsi vaikų tėvas V. Z. (mirusiojo žentas), kuris pateikė notarei vaikų gimimo liudijimus ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 13 d. nutartį dėl leidimo priimti palikimą nepilnamečių vaikų vardu, 2016 m. rugsėjo 30 d. mirus jų seneliui, pareiškėjos sutuoktiniui. Notarė atliko notarinį veiksmą ir išdavė 2016 m. gruodžio 30 d. liudijimus, patvirtinančius, kad priėmė nepilnamečių vaikų pareiškimus apie palikimo priėmimą, turint vaikų tėvo sutikimą. Pažymėjo, kad pareiškimą dėl leidimo vaikų vardu priimti palikimą pasirašė tik vaikų tėvas apie tai neinformavęs vaikų motinos. Pareiškėjos dukros nepilnamečiai vaikai, jai atsisakius nuo palikimo, kaip palikėjo vaikaičiai, neįgijo paveldėjimo teisės kaip antros eilės įpėdiniai ir negali paveldėti palikėjo R. V. N. palikimo, nes pareiškėjos dukra yra gyva, dėl ko V. Z., kaip vaikų tėvas, negali priimti R. V. N. palikimo jų vardu. Teismo prašo įpareigoti notarę panaikinti atliktus notarinius veiksmus ir panaikinti 2016 m. gruodžio 30 d. išduotus notarinius liudijimus, notarinio registro Nr. 11641-7, Nr. 11092-7 dėl J. Z., J. Z. palikimo priėmimo.

5Teisme gautas suinteresuoto asmens Vilniaus miesto 35-ojo notarų biuro notarės A. P. atsiliepimas į pareiškėjos skundą dėl notarinių veiksmų, kuriame nurodyta, kad su skundu nesutinka. Notarė nurodė, kad palikėjo vaikaičių pareiškimai dėl palikimo priėmimo buvo paduoti laiku, t. y. nepraleidus 3 mėnesių termino nuo palikimo atsiradimo dienos, notarei buvo pateikti visi dokumentai, patvirtinantys palikėjo ir jų vaikaičių giminystės ryšius, notarei buvo pateikta 2016 m. gruodžio 13 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, kuria buvo leista palikėjo vaikaičių tėvui savo nepilnamečių vaikų vardu priimti palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą. Notarė turėjo visus duomenis, patvirtinančius faktą, jog palikėjo duktė J. N.-Z., būdama vienintele pirmosios eilės įstatymine įpėdine, atsisakė palikimo, buvo surinkti visis kiti reikalingi dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant, palikėjo vaikaičių ir jų atstovo (tėvo) giminystės ryšius patvirtinančiais dokumentais. Notarė neturėjo jokio faktinio ir/ar teisinio pagrindo nei atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, nei atidėti notarinio veiksmo atlikimą, t. y. atsisakyti priimti palikėjo vaikaičių, esančių vieninteliais antrosios eilės įpėdiniais, atstovaujamų jų tėvo, pareiškimų dėl palikimo priėmimo ir išduoti tai patvirtinančius liudijimus. Palikėjo vienintelė pirmosios eilės įstatyminė įpėdinė, t. y. dukra J. N. – Z., 2016 m. lapkričio 12 d. vienašaliu sandoriu atsisakė atsiradusio palikimo. Notarė pažymėjo, kad palikėjo vaikaičiai, atstovaujami jų tėvo, kreipėsi į notarę su pareiškimais dėl palikimo priėmimo ne kaip J. N.-Z. įpėdiniai, o kaip savarankiški palikėjo (jų senelio) R. V. N. antrosios eilės įstatyminiai įpėdiniai savarankišku pagrindu. Be to, nepilnamečiui J. Z. 2016 m. gruodžio 30 d. priimant palikimą pas notarę kartu dalyvavo jo mama J. N.-Z. (pareiškėjos dukra), tėvas V. Z. (pareiškėjos žentas) ir pati pareiškėja, kuomet ir sužinojo apie tai, kad po jos sutuoktinio mirties dėl palikimo priėmimo kreipėsi antros eilės įpėdiniai, jos vaikaičiai, atstovaujami įstatyminio atstovo. Notarės nuomone, palikėjo vaikaičiai įgijo teisę paveldėti po jų senelio mirties atsiradusį palikimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.11 straipsnio 2 dalies pagrindu, t. y. jų motinai kaip pirmosios eilės įstatyminei įpėdinei atsisakius palikimo ir nesant kitų pirmos eilės įstatyminių įpėdinių, tačiau ne CK 5.12 straipsnio pagrindu, kaip nepagrįstai teigia pareiškėja. Pažymėjo, kad pareiškėjos teiginys, jog palikėjo valia buvo visą turtą palikti pareiškėjai, nėra niekuo pagrįstas, kadangi palikėjas nebuvo sudaręs nei oficialaus, nei asmeninio testamento. Palikėjo vaikaičiai yra laikytini jo teisėtais antrosios eilės įstatyminiais įpėdiniais. Pareiškėja skundžia notarės veiksmus, atliktus 2016 m. gruodžio 14 d. ir 2016 m. gruodžio 30 d., apie kuriuos vėliausiai sužinojo 2016 m. gruodžio 30 d., t. y. praleidus 20 dienų terminą, todėl jos skundas atmestinas ir dėl šios priežasties.

6Teisme gautas suinteresuoto asmens J. N.-Z. atsiliepimas į pareiškėjos skundą dėl notarinių veiksmų, kuriame nurodyta, kad su skundu sutinka. Suinteresuotas asmuo yra nepilnamečių vaikų motina ir jai nebuvo žinoma, jog jos sutuoktinis, vaikų tėvas V. Z. 2016 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė prašymą dėl teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečių vaikų vardu išdavimo. Sudarydama vienašalį sandorį-atsisakymą nuo suinteresuotam asmeniui priklausančios dalies palikimo, ji buvo suklaidinta, kadangi buvo įsitikinusi, jog ši dalis turto atiteks motinai G. N.. Tokia valia buvo ir mirusiojo V. R. N.. Teismo prašo skundą tenkinti.

7Teisme gautas suinteresuotų asmenų nepilnamečių J. Z. ir J. Z. įstatyminio atstovo V. Z. atsiliepimas į pareiškėjos skundą dėl notarinių veiksmų, kuriame nurodyta, kad su skundu nesutinka. Nurodė, kad palikėjo dukrai atsisakius palikimo, palikėjo vaikaičiai J. Z. ir J. Z. įgijo paveldėjimo teisę pagal įstatymą kaip antros eilės įpėdiniai. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 13 d. nutartimi tenkino nepilnamečių vaikų J. Z. ir J. Z. įstatyminio atstovo V. Z. prašymą ir leido nepilnamečių vaikų vardu priimti palikėjo palikimą pagal antstolio sudarytą apyrašą. Apie teismo nutartį suinteresuotas asmuo informavo savo sutuoktinę ir pareiškėją dar 2016 m. gruodžio 14 d. Vilniaus miesto 5-o notarų biuro notarė A. P. 2016 m. gruodžio 14 d. ir 2016 m. gruodžio 30 d. išdavė liudijimus apie nepilnamečių vaikų J. Z. ir J. Z. palikimo priėmimą. Teismo prašo skundą išnagrinėti teismo nuožiūra.

8Teismo posėdžio metu pareiškėja, jos atstovė skundą palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad apie notarinių liudijimų išdavimą sužinojo jų išdavimo dieną.

9Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo J. N.-Z. su skundu sutiko, palaikė atsiliepimą į skundą jame nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad apie notarinių liudijimų išdavimą sužinojo jų išdavimo dieną.

10Teismo posėdžio metu suinteresuotų asmenų nepilnamečių J. Z. ir J. Z. įstatyminis atstovas V. Z. su skundu nesutiko, palaikė atsiliepimą į skundą jame nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad apie notarinių liudijimų išdavimą pareiškėja ir jos dukra sužinojo jų išdavimo dieną. Prašė skundą atmesti.

11Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo notarė A. P., jos atstovė su skundu nesutiko, palaikė atsiliepimą į skundą jame nurodytais motyvais. Prašė skundą atmesti. Papildomai nurodė, kad pareiškėja praleido 20 dienų terminą skundui paduoti.

12Byla nutrauktina.

13Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 30 d. mirė pareiškėjas sutuoktinis R. V. N. (b. l. 5). Pareiškėja 2016 m. gruodžio 14 d. padavė pareiškimą Vilniaus miesto 35-ojo notarų biuro notarei A. P. apie palikimo priėmimą (b. l. 7). 2016 m. lapkričio 24 d. pareiškėjos dukra J. N.-Z. Vilniaus rajono 1-ajame notarų biure vienašaliu sandorių atsisakė palikimo (b. l. 6). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 13 d. nutartimi tenkino nepilnamečių vaikų J. Z. ir J. Z. įstatyminio atstovo V. Z. prašymą ir leido nepilnamečių vaikų vardu priimti palikėjo palikimą pagal antstolio sudarytą apyrašą (b. l. 70-71). 2016 m. gruodžio 14 d. Vilniaus miesto 35-am notarų biuro notarei A. P. buvo pateikta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 13 d. nutartis ir nepilnamečių vaikų įstatyminio atstovo pareiškimas su dokumentais. Vilniaus miesto 5-o notarų biuro notarė A. P. 2016 m. gruodžio 14 d. ir 2016 m. gruodžio 30 d. išdavė liudijimus apie nepilnamečių vaikų J. Z. ir J. Z. palikimo priėmimą (notarinio registro Nr. 11641-7, Nr. 11092-7) (b. l. 8, 9). Pareiškėja skundžia notarės veiksmus, prašydama įpareigoti notarę panaikinti atliktus notarinius veiksmus ir panaikinti 2016 m. gruodžio 14 d. ir 2016 m. gruodžio 30 d. išduotus notarinius liudijimus, notarinio registro Nr. 11641-7, Nr. 11092-7 dėl J. Z., J. Z. palikimo priėmimo.

14Ginčas kilęs dėl notaro veiksmų, todėl taikytinos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXXI skyriaus nuostatos, reglamentuojančios bylų dėl antstolių ir notarų veiksmų ypatumus. Procesiniams veiksmams atlikti įstatyme nustatyti terminai. Jie drausmina proceso dalyvius, užtikrina sklandesnę, operatyvesnę teismo veiklą, civilinių teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkerta kelią procesui vilkinti.

15Kasacinis teismas, formuodamas CPK 512 straipsnio aiškinimo ir taikymo praktiką, nurodė, kad šiame straipsnyje nustatytas dvidešimties dienų terminas, skaičiuotinas nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, gali būti atnaujinamas, jeigu jis praleistas dėl svarbių priežasčių, o devyniasdešimt dienų terminas, kuris skaičiuojamas nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, yra naikinimasis ir, jį praleidus, teismo nebegali būti atnaujinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. V. skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-143/2008; 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. J. v. V. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-578/2014). CPK 512 straipsnyje nustatytas devyniasdešimties dienų naikinimasis terminas notaro (antstolio) veiksmams apskųsti vertinamas kaip pakankamas aktyviai ir sąžiningai veikiantiems vykdymo proceso dalyviams sužinoti apie galimus savo teisių pažeidimus ir imtis priemonių šias teises ginti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. J. v. V. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-578/2014). Dėl svarbių priežasčių praleistus procesinius terminus galima atnaujinti (CPK 78 straipsnis), tačiau tais atvejais, kai neribota termino atnaujinimo galimybė gali pažeisti didelę reikšmę visuomenei turinčius interesus, civilinių santykių dalyvių teises, įstatyme nustatoma galutinė termino atnaujinimo riba (naikinamasis terminas).

16Byloje nagrinėjamu atveju skundas dėl notaro veiksmų teisme užregistruotas 2017 m. vasario 9 d. Pareiškėja skundžia notarės veiksmus, atliktus 2016 m. gruodžio 14 d. ir 2016 m. gruodžio 30 d., apie kuriuos sužinojo 2016 m. gruodžio 30 d., ką teismo posėdžio metu patvirtino pati pareiškėja ir suinteresuoti asmenys, nurodydami, jo apie skundžiamus notarinius liudijimus sužinojo jų išdavimo dieną. Todėl pareiškėja skundžia notarės veiksmus praleidus 20 dienų terminą, praleistą procesinį terminą atnaujinti neprašo.

17Atsižvelgiant į išdėstytą ir vadovaujantis CPK 293 straipsnio 1 punktu, byla nutrauktina.

18Suinteresuotas asmuo notarė A. P. pateikė prašymą dėl 517,28 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

19CPK 443 straipsnio 6 dalis numato bendrą principą, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos bylose, išnagrinėtose ypatingosios teisenos tvarka, nėra atlyginamos. Minėta CPK norma numato ir keletą šios taisyklės išimčių, kurioms esant, atsižvelgiant į byloje dalyvaujančių asmenų suinteresuotumą bylos baigtimi arba, byloje dalyvaujančių asmenų interesams esant priešingiems, į tai, kieno interesas byloje buvo patenkintas, turėtos bylinėjimosi išlaidos jiems gali būti padalijamos proporcingai arba jų atlyginimas priteistas iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2006). Atsižvelgiant į tai, kad byla nutraukta, iš pareiškėjos suinteresuoto asmens notarės A. P. naudai priteistinos jos turėtos 517,28 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti.

20Vadovaudamasis CPK 290-292 straipsniais, 293 straipsnio 1 punktu, 512 straipsniu, teismas:

Nutarė

21Civilinę bylą pagal pareiškėjos G. N. skundą dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto 35-ojo notarų biuro notarė A. P., nepilnamečiai J. Z. ir J. Z., atstovaujami įstatyminio atstovo V. Z., J. N.-Z., nutraukti.

22Priteisti iš pareiškėjos G. N., a. k. ( - ) suinteresuoto asmens Vilniaus miesto 35-ojo notarų biuro notarės A. P. naudai 517,28 Eur (penkis šimtus septyniolika Eur 28 ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per šį apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos 3. Teismas... 4. Pareiškėja skunde nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 30 d. mirė jos sutuoktinis... 5. Teisme gautas suinteresuoto asmens Vilniaus miesto 35-ojo notarų biuro... 6. Teisme gautas suinteresuoto asmens J. N.-Z. atsiliepimas... 7. Teisme gautas suinteresuotų asmenų nepilnamečių J. Z.... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėja, jos atstovė skundą palaikė jame... 9. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo J. N.-Z. su... 10. Teismo posėdžio metu suinteresuotų asmenų nepilnamečių 11. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo notarė A. P.,... 12. Byla nutrauktina.... 13. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 30 d.... 14. Ginčas kilęs dėl notaro veiksmų, todėl taikytinos Lietuvos Respublikos... 15. Kasacinis teismas, formuodamas CPK 512 straipsnio aiškinimo ir taikymo... 16. Byloje nagrinėjamu atveju skundas dėl notaro veiksmų teisme užregistruotas... 17. Atsižvelgiant į išdėstytą ir vadovaujantis CPK 293 straipsnio 1 punktu,... 18. Suinteresuotas asmuo notarė A. P. pateikė prašymą dėl... 19. CPK 443 straipsnio 6 dalis numato bendrą principą, kad dalyvaujančių byloje... 20. Vadovaudamasis CPK 290-292 straipsniais, 293 straipsnio 1 punktu, 512... 21. Civilinę bylą pagal pareiškėjos G. N. skundą dėl... 22. Priteisti iš pareiškėjos G. N., a. k. 23. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti...