Byla 2YT-40490-1101/2019
Dėl antstolio Vitalio Milevičiaus veiksmų, suinteresuoti asmenys – V. Ž. ir antstolis Vitalis Milevičius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laura Matusevičiūtė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nord Service“ skundą dėl antstolio Vitalio Milevičiaus veiksmų, suinteresuoti asmenys – V. Ž. ir antstolis Vitalis Milevičius.

2Teismas

Nustatė

31.

4antstolis Vitalis Milevičius vykdomojoje byloje Nr. 0013/19/00929 vykdo vykdomąjį įrašą dėl 1 331 000 Eur skolos išieškojimo skolininkės UAB „Nord Service“ išieškotojo V. Ž. naudai. 2019 m. liepos 12 d. turto arešto aktu antstolis areštavo 70 skolininkei priklausančių žemės sklypų, 2019 m. rugsėjo 2 d. priimtas antstolio patvarkymas dėl ekspertizės byloje skyrimo. Vykdydama šį patvarkymą, UAB ,,Verslavita“ pateikė ekspertizės aktą. 2019 m. rugsėjo 26 d. patvarkymu nustatyta visų 70 žemės sklypų, kaip vientiso objekto, rinkos vertė, kuri sudaro 1 607 900 Eur. 2019 m. spalio 18 d. buvo priimtas antstolio patvarkymas dėl varžytinių paskelbimo.

52.

6Pareiškėja (skolininkė) UAB „Nord Service“ padavė skundą dėl antstolio veiksmų, prašydama panaikinti 2019 m. spalio 18 d. patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo. Skundas grindžiamas tuo, kad 70 areštuotų žemės sklypų pardavimo varžytinėse pradinė kaina nustatyta neteisingai, kadangi nebuvo atlikta išsami areštuoto turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė, o dėl tinkamai nenustatytos turto vertės, neteisėtas taip pat yra ir varžytinių paskelbimas. Ekspertizės metu buvo įvertinti tik 9 skolininkei nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai ir nustatyta, kad šio vertinamo turto bendra vertė 2019 m. rugsėjo 19 d. sudaro 104 300 Eur. Likusiems 61 žemės sklypams jokia rinkos vertės nustatymo ekspertizė atlikta nebuvo, todėl šių sklypų rinkos vertė iki šiol nėra nustatyta. Akivaizdu, kad antstoliui kilo abejonių dėl 70 areštuotų žemės sklypų vertės, todėl ir buvo paskirta ekspertizė, tačiau vos 9 žemės sklypų iš 70 žemės sklypų parinkimas ekspertizei atlikti ir tik 9 sklypų rinkos vertės nustatymas ekspertizės būdu leidžia teigti, kad iš esmės areštuoto turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė vykdomojoje byloje nėra atlikta. Antstolio pozicija, kad visi 62 žemės sklypai yra tipiniai, todėl pakanka nustatyti tik vieno iš jų vertę ekspertizės būdu, yra akivaizdžiai neteisinga ir lemianti netikslų areštuoto turto vertės nustatymą. Esant areštuotų žemės sklypų plotų skirtumams, taip pat skirtingam šių žemės sklypų išsidėstymui gyvenvietės plane, šie žemės sklypai negalėjo būti vertinami kaip tipiniai. Netinkamas žemės sklypų įvertinimas galėjo lemti žymiai mažesnę jų rinkos kainą.

73.

82019 m. lapkričio 11 d. patvarkymu antstolis Vitalis Milevičius pareiškėjos skundo netenkino ir persiuntė jį Vilniaus miesto apylinkės teismui. Nurodo, jog tai, kad ekspertizės akte atsispindi tik 9 turto vienetai, nereiškia, kad tik 9 objektai apskritai ir tebuvo vertinti. Kiti 62 žemės sklypai buvo įvertinti kaip tipiniai, atskirai jie nebuvo nurodyti, tačiau tapo aišku, kad kiekvieno iš jų vertė turi būti nustatoma skaičiuojant pagal tipinio žemės sklypo ploto vieneto kainą. Nei prieštaravimų dėl ekspertizės išvados, nei 2019 m. rugsėjo 26 d. patvarkymo, kuriuo nustatyta areštuoto turto kaina, pareiškėja neginčijo. Gavusi ekspertizės aktą, pareiškėja 2019 m. spalio 1 d. paprašė antstolio nurodyti, kuo remiantis buvo nustatyta likusių žemės sklypų vertė, o gavusi paaiškinimą, jokių prašymų ar skundų šiuo klausimu neteikė. Turto vertinimo ekspertizė buvo paskirta ir atlikta kompetentingo vertintojo, laikantis įstatymo reikalavimų, pareiškėja nereiškė jokių pretenzijų nei dėl paskirto vertintojo, nei dėl nustatytos turto vertės ir neprašė skirti papildomos ekspertizės, todėl darytina išvada, kad turtas vykdomojoje byloje buvo įkainotas teisingai, taigi varžytinės buvo paskelbtos taip pat pagrįstai, teisėtai ir turėtų būti tęsiamos.

94.

10Suinteresuotas asmuo V. Ž. pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Pareiškėjos teiginiai, kad jai priklausantis turtas tariamai buvo įkainotas per maža verte, laikytini neteisingais ir neatitinkančiais faktinių aplinkybių. Ekspertizę atliko kompetentinga institucija, byloje nėra duomenų, kad ekspertizės aktas būtų nuginčytas. Pareiškėja prašymų ar nušalinimų ekspertui nereiškė, 2019 m. rugsėjo 26 d. antstolio patvarkymo, kuriuo nustatyta viso pareiškėjai priklausančio turto vertė, neginčijo ir tik galutinėje stadijoje pareiškėjos nesutikimą su antstolio patvarkymais, priimtais jai priklausančio turto įkainojimu, ginčydama 2019 m. spalio 18 d. patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo. Ekspertizės akte tiesiogiai nenurodytų žemės sklypų kaina buvo nustatyta teisingai pagal ekspertizės akte nustatytą aro kainą. Be to, minėtų sklypų varžytinės paskelbtos neįvykusiomis, kadangi jose nedalyvavo nė vienas pirkėjas. Ši aplinkybė pagrįstai leidžia teigti, kad parduodamo turto kaina yra ne tik ne per maža, tačiau akivaizdžiai per didelė.

11Skundas atmestinas.

125.

13Pareiškėjas skundžia antstolio Vitalio Milevičiaus 2019 m. spalio 18 d. patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo, kuriuo antstolis paskelbė pareiškėjai priklausančių 70 žemės sklypų, kaip vientiso objekto, pardavimą varžytinėse už pradinę 1 286 320 Eur kainą (80 proc. nuo 1 607 900 Eur sumos) (vykd. b. l. 252-253). Šio turto vertė buvo nustatyta antstolio 2019 m. rugsėjo 26 d. patvarkymu dėl kainos nustatymo, kuriame antstolis nustatė, kad pareiškėjai priklausančių 70 žemės sklypų vertės įkainojimas yra 1 607 900 Eur; minėtame patvarkyme nurodyta kiekvieno žemės sklypo vertė (vykd. b. l. 229-231). Pareiškėja, ginčydama 2019 m. spalio 18 d. patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo, nesutinka su parduodamo turto įkainojimu, argumentuodama tuo, jog UAB ,,Verslavita“ pateiktame turto ekspertizės akte buvo įvertinti tik 9 žemės sklypai iš 70, todėl parduodamo turto vertė galimai nustatyta neteisingai (nustatyta vertė per maža).

146.

15Pareiškėjos skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti antstolio 2019 m. spalio 18 d. patvarkymo dėl varžytinių paskelbimo.

167.

17Pagal CPK 681 straipsnio 1 dalį, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Jeigu CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustato ekspertas, tai areštuoto turto vertė laikoma eksperto nustatyta vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis).

188.

19Šiuo atveju antstolis 2019 m. liepos 12 d. arešto aktu areštavo pareiškėjai priklausančius 70 žemės sklypus (vykd. b. l. 114-120); išieškotojo prašymu (vykd. b. l. 131) antstolis 2019 m. rugsėjo 2 d. patvarkymu paskyrė ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti, pavedant ją atlikti UAB ,,Verslavita“ (vykd. b. l. 132-134). Byloje pateiktas UAB ,,Verslavita“ ekspertizės aktas patvirtina pareiškėjos teiginį, kad ekspertizės aktu nustatyta 9 pareiškėjai priklausančių žemės sklypų vertė, kartu jame nurodant, kad žemės sklypas Nr. 1 yra tipinis šios gyvenvietės vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijų paskirties žemės sklypas. Vykdomojoje byloje taip pat pateikta UAB ,,Verslavita“ 2019 m. rugsėjo 19 d. konsultacija, kurioje nurodyta labiausiai tikėtina visų 70 žemės sklypų vertė rinkoje 2019 m. rugsėjo 19 d. datai – 1 607 900 Eur. Įvertinęs turimus duomenis, 2019 m. rugsėjo 26 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl kainos nustatymo, nustatydamas, kad pareiškėjai priklausančių 70 žemės sklypų vertė yra 1 607 900 Eur (vykd. b. l.). Šio patvarkymo pareiškėja neskundė, 2019 m. spalio 1 d. pateikė paklausimą antstoliui, kokiu pagrindu jis priėmė patvarkymą dėl turto vertės nustatymo, kadangi ekspertizės aktas aprašo tik 9, o ne 70 žemės sklypų vertinimą (vykd. b. l. 233). Antstolis atsakė, kad ekspertizės akte žemės sklypas Nr. 1 yra pažymėtas kaip tipinis. Pagal šio sklypo vertę įvertinti ir likę žemės sklypai proporcingai jų plotui.

209.

21Vykdomosios bylos duomenimis, pareiškėja prieštaravimų dėl ekspertizės išvados nereiškė, papildomos ar pakartotinės turto vertinimo ekspertizės skirti neprašė (CPK 682 straipsnio 3 dalis), skundo dėl antstolio 2019 m. rugsėjo 26 d. patvarkymo, kuriuo nustatyta areštuoto turto vertė, nereiškė.

2210.

23Priešingai nei nurodo pareiškėja, šioje byloje ekspertizės paskyrimo pagrindas buvo ne antstolio abejonės dėl turto vertės, o išieškotojo pateiktas prašymas paskirti ekspertizę areštuotam turtui įvertinti. Pareiškėja, gavusi ekspertizės aktą bei antstolio 2019 m. rugsėjo 26 d. patvarkymą dėl areštuoto turto vertės, antstolio paaiškinimą, kaip buvo nustatyta kitų 61 žemės sklypų vertė, neprašė paskirti likusio turto individualaus vertinimo.

2411.

25Paduotame skunde pareiškėja nenurodo jokių objektyvių aplinkybių ir nepateikia įrodymų, leidžiančių spręsti, kad pareiškėjos turtas varžytinėse realizuojamas už per mažą kainą. Šią ieškovo įrodinėjamą aplinkybę paneigia ir byloje pateiktas 2019 m. lapkričio 18 d. patvarkymas dėl neįvykusių varžytinių paskelbimo, iš kurio matyti, kad pareiškėjos ginčijamu 2019 m. spalio 18 d. patvarkymu paskelbtose varžytinėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas.

2612.

27Remiantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 510, 513 straipsniais teismas

Nutarė

29pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nord Service“ skundą atmesti.

30Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai