Byla I-3975-38/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Viščinio, kolegijos teisėjų Audriaus Bakavecko ir Liudmilos Zaborovskos, dalyvaujant pareiškėjos atstovui Antanui Aleksoniui ir advokatei Rūtai Čilinskaitei, atsakovės atstovėms Rasuolei Asanavičiūtei ir Svetlanai Vinžanovai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Barnesis“ skundą atsakovei Valstybinei metrologijos tarnybai dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4pareiškėja su skundu kreipėsi į teismą, kuriame prašo panaikinti 2008-06-11 Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. V-52 „Dėl leidimo eksploatuoti žaidimo automatus anuliavimo“ 1-3 punktus.

5Pareiškėja skunde nurodė, kad 2008-06-11 buvo priimtas Valstybinės metrologijos tarnybos (toliau – VMT) direktoriaus įsakymas Nr. V-52. Įsakyme nurodyta, kad Valstybinė lošimų priežiūros komisija (toliau – Komisija), atlikusi eksploatuojamų žaidimo automatų apžiūrą, nustatė, kad automatai, kuriems VMT yra išdavusi žaidimo automatų pasus, savo išore ir funkcijomis imituoja lošimo įrenginius, o instaliuotomis programomis ir žaidimais imituoja azartinius lošimus, todėl VMT anuliuoja 2003 išduotą leidimą eksploatuoti žaidimo automatus SINBAB GOLDMINE, SINBAD DE LUXE, SINBAD 2000, OLYMPIC GOLD, CUP FINAL, MONTE CARLO, kurie savo išore ir funkcijomis imituoja lošimo įrenginius, o instaliuotomis programomis ir žaidimais imituoja azartinius lošimus. Skundžiamas įsakymas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. ir 3 str. reikalavimų. Nėra pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis ir priimtas viršijant savo, kaip viešojo administravimo subjekto, įgaliojimus. Pareiškėja turi įsigijusi 36 žaidimo automatus. Leidimai eksploatuoti žaidimo automatus pradėti išduoti 2003 metais. Kasmet buvo atliekama žaidimo automatų patikra ir iki skundžiamo įsakymo priėmimo dienos buvo leidžiama eksploatuoti žaidimo automatus, pareiškėja pagrįstai tikėjosi juos naudoti, gauti pajamas, plėtoti savo verslą. Dėl priimto įsakymo pareiškėja tokią galimybę prarado, nes iš anksto nebuvo įspėta, kad negalės naudoti bendrovės veikloje jau įsigyto turto, nors žaidimo automatų forma, funkcijos ir instaliuotos programos nepasikeitė iki šiol.

6Atsakovė su skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėja 2003-10-08 ir 2003-12-04 kreipėsi į Tarnybą su prašymais leisti pradėti naudoti žaidimų automatus. Prašymuose patvirtino, kad žaidimų automatų modeliai atitinka visus LR Vyriausybės 2003-03-18 nutarimo Nr. 327 reikalavimus. Nuo 2004 metų Tarnyba Komisijos raštą dėl to, kad leidžiami eksploatuoti žaidimo automatai savo išore ir funkcijomis imituoja lošimo įrenginius, o instaliuotomis programomis ir žaidimais imituoja azartinius lošimus, kurių eksploatavimą draudžia Nutarimo Nr. 327 8 punktas. Remiantis 2004-10-27 Komisijoje įvykusio pasitarimo protokoliniu sprendimu ir pritariant Komisijos siekiui užkirsti kelią neleistinam žaidimo automatų eksploatavimui, Tarnybos direktoriaus 2005-01-18 įsakymu Nr. V-5 buvo padarytas Tvarkos papildymas, kuriuo vadovaujantis, prieš užregistruodama ir leisdama eksploatuoti žaidimo automato modelį, Tarnyba turi kreiptis į Komisiją, prašydama išduoti pažymą, kad nurodytas žaidimo automatas savo išore arba funkcijomis neimituoja lošimo įrenginio, o instaliuotomis programomis arba žaidimais neimituoja azartinių lošimų. Tarnyba gavo 2008-05-26 raštą, kuriame prašoma panaikinti leidimus eksploatuoti žaidimo automatų modelius, nurodytus rašto priede – Komisijos administracijos Lošimo įrenginių techninės kontrolės ir registro skyriaus 2008-05-14 išvadose dėl apžiūrėtų automatų Nr. IVD-146. Iš Komisijos rašto akivaizdu, kad pareiškėja kreipdamasi 2003 m. į Tarnybą dėl leidimo pradėti naudoti žaidimo automatų modelius, teigdama, kad žaidimo automatų modeliai atitinka Nutarimu Nr. 327 nustatytus reikalavimus, pateikė klaidinančią informaciją. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba įsakymu anuliavo pareiškėjai išduotus leidimus.

7Skundas tenkintinas.

8Nagrinėjamoje byloje kyla ginčas dėl Valstybinės metrologijos tarnybos ir Valstybinės lošimų priežiūros komisijos kompetencijos ir įgaliojimų žaidimų automatais organizavimo ir priežiūros srityje.

9LR Vyriausybė 2001-06-19 nutarimu Nr. 739 patvirtino Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nuostatus (toliau - Komisijos nuostatai). Azartinių lošimų įstatymas nustato azartinių lošimų organizavimo sąlygas ir tvarką, įtvirtina valstybinę lošimų organizavimo kontrolę ir priežiūrą. Ketvirtame įstatymo skirsnyje nustatytos Komisijos funkcijos ir teisės. Pažymėtina, kad nei įstatyme, nei Komisijos nuostatuose neįtvirtinta, kad Komisijai Valstybinė metrologijos tarnyba turi teisę duoti nurodymus žaidimų automatais organizavimo ar priežiūros srityje, arba, kad Komisija turi kokius nors įgalinimus žaidimo automatų priežiūros srityje.

10Valstybinė lošimų priežiūros komisija 2004-06-17 nutarimu Nr. N-198 patvirtino Valstybinės lošimų priežiūros komisijos darbo reglamentą (toliau – Reglamentas). Administracijos pareigūnams nėra nustatytos funkcijos tikrinti žaidimų automatais organizavimo priežiūrą. Reglamente įtvirtinta, kam Komisija turi teisę duoti pavedimus (81-84 punktai). Nėra nustatyta, kad Komisija, jos nariai ar darbuotojai gali duoti pavedimus Tarnybai.

11LR aplinkos ministras 2006-11-20 įsakymu Nr. D1-538 patvirtino Valstybinės metrologijos tarnybos nuostatus (toliau – Tarnybos nuostatai). Tarnybos nuostatuose nėra nustatyta, kad atsakovė turi teisę duoti nurodymus Komisijai, arba turi pareigą vykdyti Komisijos pavedimus ir panaikinti išduotus leidimus žaidimų automatams. Tačiau Valstybinės metrologijos tarnybos direktorius 2003-04-25 įsakymu Nr. V-56 patvirtino Žaidimo automatų priežiūros tvarką, 2005-01-18 įsakymu Nr. V-5 ją papildė 8 punktu – gavus gamintojo ar pareiškėjo prašymą užregistruoti žaidimo automato modelį, Valstybinė metrologijos tarnyba kreipiasi į Valstybinę lošimų priežiūros komisiją, prašydamas ne vėliau kaip per 15 dienų išduoti pažymą, kad nurodytas žaidimo automatas savo išore arba funkcijomis neimituoja lošimo įrenginio, o instaliuotomis programomis arba žaidimais neimituoja azartinius lošimus.

12LR Vyriausybė 2003-03-18 nutarimu Nr. 327 patvirtino Žaidimų automatais organizavimo tvarką (toliau – Tvarka). Tvarka nustato žaidimų žaidimo automatais organizavimą Lietuvos Respublikoje, bendrus ir specialiuosius žaidimo automatų techninius reikalavimus, reikalavimus Lietuvos Respublikoje žaidimo automatus eksploatuojantiems subjektams.

13Tvarkos 14 punkte įtvirtinta, kad žaidimo automatų atitiktį nustatytiesiems specialiesiems techniniams reikalavimams tikrina, automato pasus ir specialius ženklus išduoda Tarnyba.

14Minėto teisės akto 15 punkte nustatyta, kad specialus ženklas, kuriuo turi būti ženklinamas kiekvienas žaidimo automatas, išduodamas kartu su žaidimo automato pasu Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka. Tvarkos 16 punktas nustato, kad fizinis arba juridinis asmuo, norintis gauti žaidimo automato pasą ir specialų ženklą, pateikia Tarnybai prašymą ir žaidimo automato gamintojo išduotą žaidimo automato sertifikatą arba kitus šios tarnybos nustatytus dokumentus. Darytina išvada, kad Tarnyba pati gali nustatyti, kokie dokumentai reikalingi norint gauti žaidimo automato pasą ir specialų ženklą, taip pat gali nustatyti žaidimo automatų ženklinimo tvarką.

15Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjos eksploatuotiems automatams buvo išduoti žaidimo automatų pasai, automatai buvo pažymėti specialiais ženklais.

16Tvarkoje yra nustatyta, kad:

17„Žaidimo automato pasas - dokumentas, kuriame nurodomi žaidimo automato identifikavimo duomenys - žaidimo automato ir žaidimo rūšis, patvirtinama žaidimo automato atitiktis šioje tvarkoje nustatytiems specialiesiems techniniams reikalavimams.

18Specialus ženklas - tam tikru būdu apsaugotas lipdukas, patvirtinantis, kad žaidimo automatas turi pasą, ir tvirtinamas ant žaidimo automato sienelės“.

19Žaidimo automatų pasus ir specialius ženklus, kaip ir numatyta minėtos Tvarkos 14 punkte, yra išdavusi Valstybinė metrologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Tarnyba pasus ir specialius ženklus gali išduoti tik patikrinus žaidimo automatų atitiktį nustatytiesiems specialiesiems techniniams reikalavimams. Vadinasi, kad ir nagrinėjamoje byloje nurodyti automatai prieš išduodant pasus ir specialius ženklus buvo patikrinti, pasų ir specialiųjų ženklų išdavimu buvo konstatuota, kad patikrinti įrenginiai yra žaidimo automatai.

20Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 327 priimtas Azartinių lošimų įstatymo pagrindu, tačiau specialieji reikalavimai žaidimo automatų išorei, jų programoms ir žaidžiančio asmens gebėjimams, teisės aktais nėra sureguliuoti. Nėra reglamentuota, ar atitinkama institucija turi specialiai tikrinti žaidimo automatų panašumą į lošimo automatus.

21Byloje nustatyta, kad Tarnybos direktorius 2008-06-11 priėmė įsakymą Nr. V-52. Įsakyme nurodė, kad Komisija atliko eksploatuojamų žaidimo automatų apžiūrą, per kurią nustatė, kad automatai, kuriems Tarnyba yra išdavusi žaidimo automatų pasus, savo išore ir funkcijomis imituoja lošimo įrenginius, o instaliuotomis programomis ir žaidimais imituoja azartinius lošimus. Remdamasi tokia išvada ir Nutarimu Nr. 327, Žaidimo automatų priežiūros tvarka, anuliavo 2003 metais išduotą leidimą eksploatuoti žaidimo automatus SINBAD GOLDAMINE, SINBAD DE LUXE, SINBAD 2000, OLYMPIC GOLD, CUP FINAL, MONTE CARLO. Komisija 2008-05-26 Tarnybai adresuotame rašte Nr. 2-R-699 nurodė, kad atliko žaidimo automatų, kuriems Tarnyba yra išdavusi leidimus apžiūrą. Rašte nurodoma, kad apžiūra atlikta pagal Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prašymą. Paaiškino, kad remiantis pateikta išvada dėl apžiūrėtų automatų, prašo panaikinti leidimus eksploatuoti nurodytus automatų modelius. Rašte nenurodoma kokie teisės aktai suteikia teisę Komisijai atlikti žaidimo automatų apžiūras ir pateikti išvadas dėl jų ir juose instaliuotų programų panašumo į lošimo automatus. Nenurodyta, kad teisės aktai suteikia teisę Tarnybai anuliuoti leidimus žaidimų automatams, remiantis Komisijos išvada. Pažymėtina, kad rašte yra prašoma, bet neįpareigojama panaikinti leidimus nurodytiems žaidimo automatų modeliams (b. l. 37). Rašte nedetalizuojama, kokių žaidimų automatų modeliai turėtų būti uždrausti eksploatuoti, nurodyta, kad nežinomi apžiūrėtų automatų savininkai. Atkreiptinas dėmesys, kad iš išvados (b. l. 38-39) nėra visiškai aišku, apie kokius konkrečiai žaidimų automatus kalbama, o vienas iš automatų apžiūros metu buvo išjungtas.

22Byloje pateikti UAB „Barnesis“ prašymai Tarnybai leisti naudoti nurodytus žaidimo automatų modelius. 2003-10-06 prašyme siekiama įregistruoti 6 žaidimo automatų modelius – tarp jų MONTE CARLO, gamintojas GOTTLIER PREMIER TECHNOLOGI, BWB GERMAN SINBAD Nr. 6721C, gamintojas Anglijos firma „Barcrest“, BWB GERMAN SINBAD DE LUXE Nr. 6901C, gamintojas Anglijos firma „Barcrest“. Prašyme nurodoma, kaip reikia žaisti su kiekvienu iš modelių, paaiškinama, kad papildomi kreditai laimimi priklausomai nuo žaidžiančiojo sugebėjimų (b. l. 31-32). 2003-12-03 prašyme siekiama įregistruoti 4 žaidimo automatų modelius – tarp jų SINBAD 2000, gamintojas Anglijos firma „MAZGOMA GAMES“, BWB GERMAN „MONTE CARLO“ Nr. 6756C, gamintojas Anglijos firma „Barcrest“ (b. l. 33-34). Prašyme taip pat paaiškinta, kad žaidžiant nurodytais žaidimų automatų modeliais galima rinktis įvairius žaidimus, laimėjimai priklauso nuo žaidžiančiojo sugebėjimų.

23Išvadą dėl apžiūrėtų automatų 2008-05-14 pateikė Komisijos Lošimų įrenginių techninės kontrolės ir registro skyriaus vedėjas. Vienas iš automatų – CUP FINAL apžiūros metu buvo išjungtas, iš apžiūros nuspręsta, kad jo korpuso dalys panašios į atitinkamas lošimo automatų dalis, aparatas išore panašus į būgninius lošimo automatus. Apžiūrėti ir išbandyti du žaidimo automatai SINBAD, OLYMPIC GOLD, pagaminti NOVA Games, Barcrest Group, MONTE CARLO 100, pagamintas WALBERER automaten GmbH, Barcrest Group. Nurodyta, kad visų žaidimų laimėjimą lemia atsitiktinumas, patys automatai imituoja lošimų automatus, jų korpusai, valdymo įtaisai, būgnai ir ant jų nupiešti įvairūs simboliai panašūs į atitinkamas lošimo automatų dalis. Ne visi išvadoje nurodytų žaidimo automatų pavadinimai ir gamintojai sutampa su pareiškėjos prašymuose nurodytais pavadinimais ir gamintojais. Tarnybos direktoriaus 2008-06-11 įsakyme panaikinti leidimai šešiems žaidimų automatams, kurių pavadinimai nevisiškai sutampa su žaidimų automatais, kurie buvo apžiūrėti ir įvertinti Komisijos išvadoje. 2008-05-14 išvadoje nenurodyta, kokie teisės aktai įpareigoja ar suteikia teisę Komisijos Lošimo įrenginių techninės kontrolės ir registro skyriaus vedėjui atlikti žaidimo automatų apžiūrą, teikti išvadas dėl žaidimo automatų panašumo į lošimo įrenginius, spręsti, ar atitinkami žaidimai ar programos imituoja azartinius lošimus. Pateiktose žaidimo automatų nuotraukose neaiškiai matosi žaidimo automatų pavadinimai ir dalys. Įsakymas, kuriuo anuliuoti pareiškėjai išduoti leidimai eksploatuoti žaidimų automatus sukelia jai teisines pasekmes, todėl privalo būti pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis.

24Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 2 d. teismas nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

25Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta ir į bylos rašytinę medžiagą, darytina išvada, kad skundžiamas Tarnybos 2008-06-11 įsakymas naikintinas kaip nepagrįstas ir neteisėtas. Nurodytas administracinis teisės aktas nepagrįstas objektyviais duomenimis, nenurodyti teisės aktai, kuriais vadovaujantis anuliuoti pareiškėjai išduoti leidimai eksploatuoti žaidimų automatus. Nepagrįsta, kokie įstatymai ar kiti teisės aktai reglamentuoja Tarnybos teisę remiantis Komisijos išvada anuliuoti leidimus eksploatuoti žaidimų automatus. Įsakyme nenurodyta ir kokia konkrečiai Komisijos išvada yra remiamasi. Individualus administracinis teisės aktas turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 8 str. nustatytus reikalavimus, priimtas laikantis teisės aktuose nustatytų procedūrų, pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis ir teisės aktų normomis.

26Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

27pareiškėjos UAB „Barnesis“ skundą patenkinti.

28Panaikinti 2008-06-11 Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. V-52 „Dėl leidimo eksploatuoti žaidimo automatus anuliavimo“ 1-3 punktus.

29Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. pareiškėja su skundu kreipėsi į teismą, kuriame prašo panaikinti... 5. Pareiškėja skunde nurodė, kad 2008-06-11 buvo priimtas Valstybinės... 6. Atsakovė su skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime... 7. Skundas tenkintinas.... 8. Nagrinėjamoje byloje kyla ginčas dėl Valstybinės metrologijos tarnybos ir... 9. LR Vyriausybė 2001-06-19 nutarimu Nr. 739 patvirtino Valstybinės lošimų... 10. Valstybinė lošimų priežiūros komisija 2004-06-17 nutarimu Nr. N-198... 11. LR aplinkos ministras 2006-11-20 įsakymu Nr. D1-538 patvirtino Valstybinės... 12. LR Vyriausybė 2003-03-18 nutarimu Nr. 327 patvirtino Žaidimų automatais... 13. Tvarkos 14 punkte įtvirtinta, kad žaidimo automatų atitiktį nustatytiesiems... 14. Minėto teisės akto 15 punkte nustatyta, kad specialus ženklas, kuriuo turi... 15. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjos eksploatuotiems... 16. Tvarkoje yra nustatyta, kad:... 17. „Žaidimo automato pasas - dokumentas, kuriame nurodomi žaidimo automato... 18. Specialus ženklas - tam tikru būdu apsaugotas lipdukas, patvirtinantis, kad... 19. Žaidimo automatų pasus ir specialius ženklus, kaip ir numatyta minėtos... 20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 327 priimtas Azartinių... 21. Byloje nustatyta, kad Tarnybos direktorius 2008-06-11 priėmė įsakymą Nr.... 22. Byloje pateikti UAB „Barnesis“ prašymai Tarnybai leisti naudoti nurodytus... 23. Išvadą dėl apžiūrėtų automatų 2008-05-14 pateikė Komisijos Lošimų... 24. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 2 d. teismas nustato, ar... 25. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta ir į bylos rašytinę medžiagą,... 26. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių... 27. pareiškėjos UAB „Barnesis“ skundą patenkinti.... 28. Panaikinti 2008-06-11 Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymo... 29. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...