Byla AS-556-384-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. P. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. P. skundą atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Ignalinos rajono žemėtvarkos skyriui dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas R. P. (toliau – ir pareiškėjas) 2009 m. kovo 16 d. (išsiuntė skundą 2009 m. kovo 13 d.) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos 2006 m. liepos 26 d. sprendimą Nr. 13-16761, kuriuo buvo nustatytas jo paveldėtame žemės sklype 6 metrų pločio kelio servitutas.

6Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 18 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą, kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą ir neprašant šio termino atnaujinti (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str.).

7Pareiškėjas 2009 m. balandžio 8 d. (išsiuntė skundą 2009 m. balandžio 6 d.) kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti terminą skundui paduoti.

8Prašyme pareiškėjas nurodė, kad apie tai, jog ginčijamu sprendimu žemės sklype nustatytas 6 metrų pločio kelio servitutas, jis sužinojo 2006 m. rugsėjo 7 d., kai jam buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą. Pareiškėjas norėdamas išspręsti servituto panaikinimo klausimą administracine tvarka, 2006 m. rugsėjo 14 d. raštais kreipėsi į Utenos apskrities viršininko administraciją ir Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Ignalinos rajono žemėtvarkos skyrių prašydamas panaikinti servitutą. Atsakymus į savo raštus gavo iš Utenos apskrities viršininko administracijos 2006 m. rugsėjo 28 d. ir iš Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Ignalinos rajono žemėtvarkos skyriaus 2006 m. rugsėjo 21 d. Abejuose atsakymuose buvo nurodoma, kad servitutinio kelio panaikinti negalima, tiktai nurodoma, jog kelias per platus, jis gali būti sumažintas iki 4 metrų pločio. Utenos apskrities viršininko administracija 2006 m. lapkričio 17 d. rašte Nr. (3.19)-10-678 jam davė analogišką atsakymą, kad servitutinio kelio panaikinti negalima. Nei viename iš šių raštų nėra nurodyta, kad jis savo teisę gali apginti tik kreipdamasis į teismą, o jam turinčiam tik specialųjį išsilavinimą buvo sunku susivokti, kur ir per kurį terminą reikia kreiptis dėl teisės gynimo. Ir tik 2008 m. spalio 28 d. gavęs iš Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Ignalinos rajono žemėtvarkos skyriaus raštą Nr. 41-187 „Dėl žemės sklypo kadastrinių matavimų“ įsitikino, kad servituto neteisėtumą ir nepagrįstumą turi įrodinėti teismine tvarka. Pareiškėjo manymu, terminą skundui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių.

9II.

10Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 29 d. nutartimi neatnaujino termino pareiškėjui skundui paduoti ir skundą atsisakė priimti bei nutarčiai įsiteisėjus nutarė grąžinti skundą su priedais pareiškėjui (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.). Teismas taip pat nutarė grąžinti pareiškėjui 100 Lt žyminį mokestį.

11Teismas konstatavo, kad ABTĮ 33 straipsnis numato, jog skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo dienos. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 3 dalis numato, kad sprendimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo gali būti skundžiami teismui per 30 dienų. Pareiškėjas nurodo, kad jis apie tai, jog ginčijamu sprendimu nustatytas jo žemės sklype 6 metrų pločio kelio servitutas, sužinojo

122006 m. rugsėjo 7 d., todėl nuo šios datos skaičiuotinas terminas skundui paduoti. Skundas Panevėžio apygardos administraciniam teismui paduotas 2009 m. kovo 16 d., t. y. praleidus terminą skundui paduoti. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad buvo siekiama ginčą išspręsti geruoju, tačiau jau iš 2006 m. rugsėjo 21 d., 2006 m. rugsėjo 28 d. atsakymų jam tapo aišku, jog sprendimas administracine tvarka nebus pakeistas. Tiek Administracinių bylų teisenos įstatymas, tiek Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 3 dalis aiškiai reglamentuoja sprendimų, kuriais atkurtos nuosavybės teisės, apskundimo tvarką. Išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka tokiam ginčui spręsti nėra numatyta. Todėl pareiškėjas, manydamas, kad jo teisės pažeistos, nepavykus išspręsti ginčo taikiai (administracine tvarka), turėjo kreiptis tiesiogiai į apygardos administracinį teismą. Be to, net ir gavęs iš Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Ignalinos rajono žemėtvarkos skyriaus 2008 m. spalio 28 d. raštą Nr. 41-187 „Dėl žemės sklypo kadastrinių matavimų“, iš kurio, kaip pareiškėjas teigia, galutinai supratęs, kad turi kreiptis dėl savo pažeistos teisės į teismą, nepagrįstai delsė ir į teismą kreipėsi tik 2009 m. kovo 16 d. Pareiškėjas nėra senyvo amžiaus žmogus, turintis pakankamai gerą išsilavinimą, todėl nei amžius, nei išsilavinimas negalėjo jam sutrukdyti laiku kreiptis į teismą dėl savo pažeistos teisės gynimo. Teismas konstatavo, kad terminas skundui paduoti praleistas be svarbių priežasčių, todėl neatnaujintinas.

13III.

14Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Teismo nutartis priimta pažeidžiant ABTĮ 34 straipsnio 3 dalį. Teismo nutartis priimta akivaizdžiai praleidus ABTĮ 34 straipsnio 3 dalyje nustatytą 10 dienų terminą.

162. Teismo nutartyje išdėstyti atsisakymo patenkinti prašymą motyvai yra neišsamūs bei abstraktūs. Teismo nutartyje nėra įvertinta, ar pareiškėjo prašyme pateiktos priežastys, dėl kurių praleido skundo padavimo terminą, yra svarbios ar ne.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Nagrinėjamojoje byloje pareiškėjas skundžia Utenos apskrities viršininko administracijos 2006 m. liepos 26 d. sprendimą Nr. 13-16761, kuriuo buvo nustatytas jo paveldėtame žemės sklype 6 metrų pločio kelio servitutas.

21ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Pareiškėjo skundžiamo sprendimo apskundimo tvarką reglamentuojantis specialus įstatymas (Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 19 str. 1 d.) nustato, kad institucijų sprendimai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo gali būti apskųsti teismui per 30 dienų nuo šių sprendimų įteikimo piliečiams dienos. Iš šių teisės normų matyti, kad jos yra skirtos sureglamentuoti administracinio sprendimo apskundimo tvarką, kai tokį sprendimą skundžia asmuo, kuriam toks sprendimas yra skirtas. Nesant specialiai tokiems asmenims termino kreiptis į teismą laikas nustatytinas pagal bendrus ieškinio senaties termino nustatymo kriterijus. Pagal minėtus kriterijus yra nustatytina šio termino eigos pradžia, kuri yra siejama su diena, kurią asmenys (pareiškėjai) sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (Civilinio kodekso 1.127 str.).

22Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė šioje byloje taikytino termino kreiptis į teismą eigos pradžią ir padarė faktinėmis aplinkybėmis pagrįstą išvadą apie šio termino praleidimą. Pareiškėjas nurodė, kad apie tai, jog ginčijamu sprendimu žemės sklype nustatytas 6 metrų pločio kelio servitutas, jis sužinojo 2006 m. rugsėjo 7 d., kai jam buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą, todėl teismas pagrįstai nuo 2006 m. rugsėjo 7 d. skaičiavo terminą skundui paduoti.

23Pagal ABTĮ 34 straipsnį praleistas skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, tačiau tik tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, kad jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

24Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs bylos faktines aplinkybes, atsižvelgęs į tai, kad proceso dalyviai privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (ABTĮ 53 str. 3 d.), konstatuoja, jog pareiškėjas neveikė tokiu būdu, kuris užtikrintų greičiausią ginčo išsprendimą, uždelsė paduoti skundą teismui ir tokiais veiksmais pats sau sukūrė neigiamas pasekmes.

25Pareiškėjas teigė, kad apie tai, jog ginčijamu sprendimu žemės sklype nustatytas 6 metrų pločio kelio servitutas, jis sužinojo 2006 m. rugsėjo 7 d., tačiau į teismą iš karto nesikreipė. Ta aplinkybė, jog pareiškėjas, norėdamas išspręsti servituto panaikinimo klausimą, susirašinėjo su įvairiomis institucijomis, negali būti pripažinta, kad terminas skundui paduoti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Minėti pareiškėjo veiksmai yra jo valia pasirinktas jo teisių gynybos būdas, kuris negali būti vertinamas kaip objektyvi termino skundui paduoti praleidimo priežastis.

26Nenustačius svarbių termino parleidimo priežasčių, terminas negali būti atnaujinamas (ABTĮ 34 str. 1 d.).

27Pažymėtina, kad pareiškėjo nurodytas procesinės teisės pažeidimas – Panevėžio apygardos administracinis teismas priimant nutartį praleido 10 dienų terminą, nustatytą ABTĮ 34 straipsnio 3 dalyje, nėra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį, kadangi jis nėra esminis, dėl kurio galėjo būti neteisingai išspręsta byla (ABTĮ 142 str.).

28Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė atmesti prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti ir atsisakė priimti skundą, todėl skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir jos panaikinti nėra pagrindo.

29Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjo R. P. atskirąjį skundą atmesti.

31Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės ir... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas R. P. (toliau – ir pareiškėjas) 2009 m.... 6. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 18 d. nutartimi... 7. Pareiškėjas 2009 m. balandžio 8 d. (išsiuntė skundą 2009 m. balandžio 6... 8. Prašyme pareiškėjas nurodė, kad apie tai, jog ginčijamu sprendimu žemės... 9. II.... 10. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 29 d.... 11. Teismas konstatavo, kad ABTĮ 33 straipsnis numato, jog skundas... 12. 2006 m. rugsėjo 7 d., todėl nuo šios datos skaičiuotinas terminas skundui... 13. III.... 14. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 15. 1. Teismo nutartis priimta pažeidžiant ABTĮ 34 straipsnio 3 dalį. Teismo... 16. 2. Teismo nutartyje išdėstyti atsisakymo patenkinti prašymą motyvai yra... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Nagrinėjamojoje byloje pareiškėjas skundžia Utenos apskrities viršininko... 21. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas... 22. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė šioje byloje taikytino... 23. Pagal ABTĮ 34 straipsnį praleistas skundo padavimo terminas gali būti... 24. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs bylos faktines aplinkybes,... 25. Pareiškėjas teigė, kad apie tai, jog ginčijamu sprendimu žemės sklype... 26. Nenustačius svarbių termino parleidimo priežasčių, terminas negali būti... 27. Pažymėtina, kad pareiškėjo nurodytas procesinės teisės pažeidimas –... 28. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad... 29. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 30. Pareiškėjo R. P. atskirąjį skundą atmesti.... 31. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutartį... 32. Nutartis neskundžiama....