Byla ATP-806-195/2011
Dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011-09-19 nutarties, kuria panaikintas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2011-05-30 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 13.1-111 AM 067936 ir administracinio pažeidimo byla P. K. atžvilgiu nutraukta

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Artūras Šumskas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011-09-19 nutarties, kuria panaikintas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2011-05-30 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 13.1-111 AM 067936 ir administracinio pažeidimo byla P. K. atžvilgiu nutraukta,

Nustatė

2Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2011-05-30 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 13.1-111 AM 067936 P. K. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 2 d. buvo paskirta 500 Lt bauda už tai, kad jis, 2010 m. rugsėjo 13 d. medžiojo „Laičių“ medžiotojų klubo medžioklės plotų vienete, neturėdamas galiojančio medžioklės lapo ir tuo pažeidė medžioklės Lietuvos Respublikoje taisykles.

3P. K. skundu kreipėsi į Ukmergės rajono apylinkės teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2011-05-30 nutarimą ir bylą jo atžvilgiu nutraukti, nurodydamas, kad medžioklės lape buvo padaryta klaida, kadangi jis medžiojo ne rugsėjo 13, o rugsėjo 12 dieną.

4Ukmergės rajono apylinkės teismas 2011-09-19 nutartimi P. K. skundą patenkino ir panaikinoVilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2011-05-30 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 13.1-111 AM 067936 ir administracinio pažeidimo byla P. K. atžvilgiu nutraukė. Išanalizavęs bylos įrodymus teismas konstatavo, kad medžioklė vyko rugsėjo 12 dieną, o už medžioklės lape padarytą klaidą P. K. neatsako, kadangi nebuvo medžioklės vadovas.

5Apeliaciniu skundu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo panaikinti 2011-09-19 Ukmergės rajono apylinkės teismo nutartį ir palikti galioti nepakeistą Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2011-05-30 nutarimą. Skunde teigiama, jog medžioklė buvo organizuojama ir vykdoma būtent rugsėjo 13 dieną, kadangi medžioklės lapo Nr. 382089 antroje pusėje ties šia diena yra medžioklėje dalyvavusių P. K., E. N. ir A. J. parašai. Taip pat yra įrašyti duomenys apie sumedžiotus žvėris.

6Skunde teigiama, jog administracinės byloje Nr. VR-13.1-111 nagrinėjimo Ukmergės rajono agentūroje metu P. K. pilnai prisipažino padaręs pažeidimą, nuoširdžiai gailėjosi, todėl jam buvo skirta minimali ATPK 85 str. 2 d. numatyta bauda. Apie tris liudytojus, galinčius patvirtinti, kad medžioklė vyko rugsėjo 12 dieną ir apie medžioklės lapą Nr. 382091, kuriame organizuoti medžioklę leidžiama kitam vadovui E. T., kurioje dalyvavo P. K., jis bylos nagrinėjimo metu neužsiminė.

7Institucijos teigimu, teismo išvada, kad tas pats asmuo negalėjo dalyvauti dviejose medžioklėse vienu metu, nepagrįsta, kadangi dalyvauti medžioklėse tą pačią dieną galima ir teoriškai ir praktiškai, nes Medžioklės taisyklių nuostatos to nedraudžia (pvz. ryte medžiojama su vienu medžioklės vadovu, vakare su kitu).

8Skunde taip pat teigiama, jog P. K. skunde apylinkės teismui minimas faktas, kad jis yra dirbantis žmogus, ir tai patvirtina faktą, kad jis darbo dieną (2010-09-13) negalėjo dalyvauti medžioklėje, yra visai nereikšmingas, nes šernų medžioklė tykojant, paprastai vyksta vakarais, t.y. ne darbo metu.

9Institucija siūlo teismo posėdyje apklaustų liudytojų parodymus vertinti kritiškai, kadangi liudytojai neklysdami atsakė tik į klausimus apie įvykusios medžioklės datą ir dalyvavusių asmenų skaičių, o į klausimus apie medžioklės pabaigą, apie sumedžioto žvėries dalybas, apie veterinarinių reikalavimų laikymąsi, jie atsakinėjo skirtingai, painiojosi.

10Apeliacinis skundas netenkinamas.

11Asmuo gali būti patrauktas administracinėn atsakomybėn tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 1 d. įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai. Todėl administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu bet kokios abejonės ar prieštaravimai dėl jo kaltumo turi būti pašalinti tiesiogiai apklausiant liudytojus, aktyviai tiriant įrodymus ir siekiant nustatyti tikrąsias galimo pažeidimo padarymo aplinkybes. Teismas kiekvienu atveju turi visapusiškai įvertinti visus byloje surinktus įrodymus ir nuspręsti, ar jų pakanka konstatuoti, kad buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas.

12Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Ukmergės rajono apylinkės teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir pagrįstai nutraukė administracinio teisės pažeidimo bylą P. K. atžvilgiu.

13P. K. apklaustas apylinkės teisme nurodė, jog medžioklė vyko 2010 m. rugsėjo 12 d., sekmadienį, jai vadovavo A. J.. Aplinkybės, kad medžioklės lape buvo įrašyta klaidinga data, tai yra 2010 m. rugsėjo 13 d., jis nepastebėjo. Analogiškas aplinkybes nurodė teisme apklausti liudytojai A. J., E. N., Ž. D., E. T., N. A., kurie visi dalyvavo minėtą dieną vykusioje medžioklėje ir visi patvirtino, jog medžioklė vyko sekmadienį, tai yra 2010 m. rugsėjo 12 d. Medžioklės vadovas A. J. pripažino, kad jis įtraukė tris medžiotojus į medžioklės lapą ir įrašydamas datą padarė klaidą. Liudytojai taip pat nurodė, kad gerai prisimena, kad medžiojo būtent sekmadienį, nes būtent tą dieną baigėsi pasaulio krepšinio čempionatas.

14Be to, iš byloje esančio medžioklės lapo Nr. 382091 (b.l. 7), matyti, kad P. K. 2010 m. rugsėjo 13 d. dalyvavo medžioklėje, kuriai vadovavo E. T.. Administracinio teisės pažeidimo byloje nėra duomenų apie tai, kad pildant medžioklės lapą Nr. 382091 būtų nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, jis būtų suklastotas. Juolab, kad kaip matyti iš teisme duotų institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą, atstovo Ž. C. paaiškinimų, medžioklės lapas Nr. 382091 taip pat buvo tikrinamas. P. K. bei aukščiau paminėtų liudytojų parodymus paneigiančių įrodymų administracinio teisės pažeidimo byloje nėra. Apeliaciniame skunde institucijos nurodyti smulkūs neatitikimai byloje apklaustų asmenų parodymuose bei prielaidomis paremtas teiginys, kad dalyvauti medžioklėse tą pačią dieną tik skirtingose vietose ir vadovaujant skirtingiems medžioklės vadovams ir teoriškai, ir praktiškai yra galimybė, Medžioklės taisyklių nuostatos to nedraudžia, negali paneigti aukščiau išdėstytų įrodymų visumos ir būti pakankamu pagrindu P. K. pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 85 str. 2 d., t.y. medžiojus neturint galiojančio medžioklės lapo.

15Apeliantas skunde atkreipia dėmesį į tai, jog administracinės bylos Ukmergės rajono agentūroje nagrinėjimo metu P. K. neužsiminė apie liudytojų egzistavimą ir nepateikė kito medžioklės lapo.

16Pažymėtina tai, kad pateikti pažeidimo padarymo faktą paneigiančius įrodymus yra tik administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisė, bet ne pareiga. Įrodymus renka, prireikus ekspertą ar specialistą skiria pareigūnai, turintys teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas) (ATPK 256 str. 3 d.). Būtent organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti (ATPK 284 str. 1 d.).

17Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors pirmosios instancijos teismas priimdamas procesinį sprendimą rezoliucinėje dalyje tinkamai vadovavosi ATPK 302 str. 1 d. 2 p. (panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti), tačiau priėmė nutartį, kai tuo tarpu ATPK 302 str. 4 d. numatyta, jog 302 str. 1 d. 2, 3 punktuose ir 2 d. numatytais atvejais teismas priima nutarimus, o 1 d. 1, 4 ir 5 p. numatytais atvejais – nutartis. Tačiau, kadangi buvo priimtas teisėtas bei pagrįstas sprendimas ir vadovautasi tinkamu ATPK straipsniu, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta tai rašymo apsirikimo klaida.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

19palikti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011-09-19 nutartį nepakeistą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinio skundo netenkinti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Artūras Šumskas, išnagrinėjęs... 2. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros... 3. P. K. skundu kreipėsi į Ukmergės rajono apylinkės teismą, prašydamas... 4. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2011-09-19 nutartimi P. K. skundą... 5. Apeliaciniu skundu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 6. Skunde teigiama, jog administracinės byloje Nr. VR-13.1-111 nagrinėjimo... 7. Institucijos teigimu, teismo išvada, kad tas pats asmuo negalėjo dalyvauti... 8. Skunde taip pat teigiama, jog P. K. skunde apylinkės teismui minimas faktas,... 9. Institucija siūlo teismo posėdyje apklaustų liudytojų parodymus vertinti... 10. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 11. Asmuo gali būti patrauktas administracinėn atsakomybėn tik tada, kai byloje... 12. Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. nustatyta, kad administracinio teisės... 13. P. K. apklaustas apylinkės teisme nurodė, jog medžioklė vyko 2010 m.... 14. Be to, iš byloje esančio medžioklės lapo Nr. 382091 (b.l. 7), matyti, kad... 15. Apeliantas skunde atkreipia dėmesį į tai, jog administracinės bylos... 16. Pažymėtina tai, kad pateikti pažeidimo padarymo faktą paneigiančius... 17. Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors pirmosios instancijos teismas... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,... 19. palikti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011-09-19 nutartį nepakeistą ir...