Byla eI-5508-764/2015
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Raimondo Blauzdžiaus ir Ernesto Spruogio, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Andriui Baranskiui, atsakovės atstovei Olgai Sokolovai ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Aurelijui Mačiulaičiui, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Agentas“ skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM, trečiajam suinteresuotam asmeniui Žemės ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Agentas“ (toliau – Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti: 1) Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) 2014-11-03 sprendimą Nr. 3R-450(AG-367/01-2014); 2) Žemės ūkio ministerijos 2014-09-02 sprendimą

3Nr. 3JA-285-236; 3) Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM (toliau – Agentūra) 2014-05-19 sprendimą Nr. SKP-69 „Dėl UAB „Agentas“ išmokėtos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles susigrąžinimo“.

4Pagrįsdama savo reikalavimą pareiškėja nurodė, kad ginčijamais sprendimais nepagrįstai pripažinta, jog Bendrovė, vykdydama projektą „Gamybos vieneto kaimo vietovėje modernizacija ir plėtra“ Nr. 3VK-KM-10-2-003589-PR001 (toliau – Projektas), nesilaikė paraiškoje nustatytų įsipareigojimų, nefiksavo ir nesaugojo visų operacijų ir dokumentų, susijusių su Projekto vykdymu, nesilaikė įsipareigojimo tinkamai tvarkyti buhalterinę apskaitą, neįvykdė įsipareigojimų, susijusių su turto draudimu bei pranešimu apie draudiminius įvykius, todėl sprendimas taikyti sankciją ir susigrąžinti skirtą paramą yra neteisėtas ir naikintinas. Pareiškėjos nuomone, buvo pasiekti visi Paramos sutartyje nustatyti tikslai, t. y. buvo įsteigtas naujas ir modernus gamybos vienetas kaimo vietovėje, sukurtos naujos darbo vietos, gamybos apimtys nuolat auga. Šios aplinkybės Komisijai buvo žinomos, tačiau jų ji nevertino. Komisija netinkamai interpretavo sutarties nuostatas dėl numatomos pagaminti produkcijos kiekio, nes sutartyje Bendrovė ne įsipareigojo pagaminti 1 600 t anglies, o tik nustatė, kad Bendrovė per metus sugebės pagaminti iki 1 600 t medienos anglies, o 2012 metais prognozuoja pagaminti 1 515 t. Tokių rezultatų pareiškėja objektyviai negalėjo pasiekti, nes paramos lėšos buvo išmokėtos tik 2012 metų balandžio mėnesį, reali gamybos veikla prasidėjo 2012 metų II pusmetį, todėl pirmieji kontrolės metai turėjo būti ne 2011, o 2013. Be to, pažymėtina, kad Agentūra pritarė pareiškėjos pasirinktai medžio anglies gamybos technologinei įrangai, kuri gali pagaminti iki 120 t anglies per mėnesį, vadinasi, atsakovei buvo žinoma, kad

51 600 t per metus Bendrovė negalės pagaminti ir tai yra ne įsipareigojimas, bet siekiamybė. Pareiškėjai nebuvo žinoma, kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis turi būti vykdoma projekto stebėsena. Komisija taip pat nevertino to, kad Agentūra taip pat turėjo pareigą vykdyti Projekto stebėseną ir teikti savo rekomendacijas. Pareiškėja siekė tinkamai įgyvendinti Projektą ir jį baigė dar 2012 metais, nors turėjo teisę Projekto vystymą baigti 2015-06-30 ir išvengti tikrinimo procedūrų. Pareiškėja nepažeidė įsipareigojimo tinkamai tvarkyti buhalterinę apskaitą, nes jos atžvilgiu nebuvo pradėtas mokestinis patikrinimas, o Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pranešime nėra aiškiai nurodyta, kokių Įgyvendinimo taisyklių 20.7 p. nuostatų pareiškėja nesilaikė. Aiškių ir objektyviais duomenimis pagrįstų argumentų dėl įsipareigojimo tinkamai tvarkyti buhalterinę apskaitą nesilaikymo nėra nei viename iš ginčijamų sprendimų. Pareiškėja nepažeidė Įgyvendinimo taisyklių 20.11 p. bei Paramos sutarties 17.16 p. ir 17.17 p. nuostatų, nes anglies krosnis sprogo tada, kai galiojo turto draudimas, o pratęsti draudimo sutartį Bendrovė pavėlavo, nes siekė nustatyti krosnies sprogimo priežastis. Pareigą apdrausti turtą pareiškėja iš esmės vykdė, o vien tai, kad įranga nebuvo apdrausta vieną mėnesį, negali būti pažeidimas, kuriam esant taikoma pati griežčiausia sankcija. Iš ginčijamų sprendimų nėra aišku, kodėl Bendrovės atžvilgiu buvo taikyta pati griežčiausia sankcija. Nei vienas iš Bendrovės padarytų pažeidimų pagal savo pobūdį nebuvo toks sunkus, kad būtų pažeistos imperatyvios sutarties nuostatos. Savo išvadų nei Agentūra, nei Ministerija, nei Komisija tinkamai nepagrindė. Be to, pareiškėja iki Agentūros sprendimo priėmimo nebuvo informuota apie galimus pažeidimus, negavo pasiūlymo juos pašalinti ir pan.

6Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti.

7Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsiliepime pažymėjo, kad Agentūra, atlikusi pažeidimo tyrimą, nustatė, kad pareiškėja pažeidė Paramos sutarties 17.13 p., nes nesilaikė sutartyje nustatytų įsipareigojimų, susijusių su projekto rezultatais ir pasiekimais ir 17.16 p., nes nevykdė įsipareigojimų, susijusių su turto draudimu bei pranešimu apie draudiminius įvykius, bei Įgyvendinimo taisyklių 20.7 p., nes nesilaikė įsipareigojimo tinkamai tvarkyti buhalterinę apskaitą. Įvertinus nustatytus pažeidimus ir gavus Žemės ūkio ministerijos pritarimą, buvo nuspręsta nutraukti Paramos sutartį ir susigrąžinti Bendrovei išmokėtas paramos lėšas. Visiškai nepagrįsti pareiškėjos skunde išdėstyti argumentai dėl to, kad buvo pasiekti Paramos sutarties tikslai. Pasirašydama Paramos sutartį, Bendrovė įsipareigojo laikytis sutarties ir teisės aktų nuostatų bei pasiekti tam tikrus gamybos rodiklius, nurodytus paramos paraiškoje ir (arba) verslo plane. Agentūra sutinka, kad nurodyti anglies kiekiai negali būti vertinami kaip konkretūs įsipareigojimai, tačiau Bendrovė turėjo užtikrinti, kad pasiekti rodikliai būtų kuo artimesni planuotiems. Atlikdama tyrimą, Agentūra atsižvelgė į tai, kada Bendrovė faktiškai pradėjo gaminti produkciją ir nustatė, kad per 17 mėnesių, t. y. nuo 2012-04-11 iki

92013-10-09 buvo pagaminta tik 160 t medžio anglies. Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad įtakos tam turėjo tai, kad parama buvo išmokėta ne 2011 metais, bet 2012 metų balandžio mėnesį. Paramos išmokėjimo momentas buvo susijęs su pačios pareiškėjos veiksmais, nes ji medžio anglies gamybos krosnį įsigijo už savo lėšas, todėl tai galėjo padaryti ir 2011 metais. Visiškai nepagrįsti pareiškėjos argumentai dėl projekto įvykdymo termino, nes pagal 2012-02-10 susitarimą Nr. 1 „Dėl Paramos sutarties pakeitimo“, projektą ji įsipareigojo įvykdyti iki 2012-04-30, o ne kaip teigia skunde iki 2015 metų. Įgyvendinimo taisyklių 20.7 p. nuostatų pažeidimas buvo konstatuotas įvertinus Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą informaciją apie pareiškėjos atžvilgiu atliktą mokestinį tyrimą ir jo metu nustatytus buhalterinės apskaitos neatitikimus. Pareiškėja neneigia, kad ji pažeidė Paramos sutarties 17.16 p. nuostatas. Jos nurodytos priežastys, nepaneigia fakto, kad Bendrovė nevykdė imperatyvių reikalavimų.

10Atsiliepime taip pat pažymėjo, kad pareiškėja yra praleidusi Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatytą vieno mėnesio terminą skųsti Agentūros 2014-05-19 sprendimui, kurį ji gavo 2014-06-03. Komisija pareiškėjos skundo dalies dėl Agentūros sprendimo nenagrinėjo, nes jis buvo paduotas praleidus terminą.

11Teismo posėdyje atsakovės atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsiliepime pažymėjo, kad sankcija pareiškėjai buvo paskirta pagrįstai, nes buvo nustatyti imperatyvių Paramos sutarties ir teisės aktų nuostatų pažeidimai. Nagrinėdama pareiškėjos skundą, Komisija tinkamai ir objektyviai įvertino visas ginčui reikšmingas aplinkybes ir konstatavo, kad Bendrovė pažeidė Paramos sutarties ir Įgyvendinimo taisyklių nuostatas. Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad buvo pasiekti visi projekto tikslai. Agentūra nustatė, kad produkcijos gamybos rodikliai buvo žymiai mažesni nei numatyti paraiškoje ar verslo plane, todėl pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja pažeidė Paramos sutarties 17.13 p. nuostatas. Pareiškėjos argumentai susiję su Įgyvendinimo taisyklių 20.7 p. ir Paramos sutarties 17.16 p. nuostatų tinkamu įgyvendinimu visiškai nepagrįsti, nes atsakovė nustatė, kad Bendrovė tinkamai nevedė buhalterinės apskaitos ir nevykdė įsipareigojimų, susijusių su turto draudimu. Žemės ūkio ministerija tinkamai išnagrinėjo pareiškėjos skundą dėl Agentūros sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, įvertino visas reikšmingas aplinkybes ir pripažino, kad už nustatytus pažeidimus pareiškėjai gali būti skiriama griežčiausia sankcija – paramos sutarties nutraukimas ir išmokėtų paramos lėšų susigrąžinimas.

14Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

16Byloje ginčas yra keliamas dėl Agentūros, Žemės ūkio ministerijos ir Komisijos sprendimų, kuriais nustatyta Bendrovės pareiga grąžinti jai išmokėtas 499 882,41 eurų ( 1 725 994,00 Lt) paramos lėšas, teisėtumo ir pagrįstumo.

17Nustatyta, kad pareiškėja 2010-10-29 pateikė paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) (toliau – Paraiška) (Komisijos bylos t. I, l. 8–36).

18Bendrovė 2011-05-20 su Agentūra pasirašė paramos sutartį Nr. 3VK-KM-10-2-003589-PR001 (toliau – Paramos sutartis), kuria įsipareigojo įgyvendinti projektą „Gamybos vieneto kaimo vietovėje modernizacija ir plėtra“ (Komisijos bylos t. I, l. 55–70).

19Agentūra atliko įtariamo pažeidimo tyrimą dėl pareiškėjos vykdyto Projekto, kurio metu nustatė, kad pareiškėja, įgyvendindama Projektą, nesilaikė Paramos sutarties 17.13, 17.16, 17.17 ir 17.29 p. bei Įgyvendinimo taisyklių 20.7 p. reikalavimų, todėl nusprendė kreiptis į Žemės ūkio ministeriją siūlant pritarti Agentūros sprendimui paramos gavėjui taikyti visos išmokėtos paramos susigrąžinimo sankciją (Komisijos bylos t. I, l. 159–161).

20Agentūra 2014-03-12 raštu Nr. BRK-(14.5)-2345 pateikė Žemės ūkio ministerijai informaciją apie pareiškėjos padarytus pažeidimus vykdant Projektą ir kreipėsi dėl pritarimo skirti jai 100 procentų paramos lėšų sumos susigrąžinimo sankciją (Komisijos bylos t. I, l. 157).

21Atsakovės pateikta informacija buvo svarstyta 2014-04-08 vykusiame Žemės ūkio ministerijos komisijos posėdyje, kurio metu nutarta pritarti Agentūros sprendimui Bendrovei taikyti sankciją – nutraukti paramos sutartį ir susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas (Komisijos bylos t. I, l. 131–136).

22Atsižvelgdama į Žemės ūkio ministerijos komisijos sprendimą, atsakovė priėmė

232014-05-19 sprendimą Nr. SKP-69 nutraukti Paramos sutartį ir susigrąžinti Bendrovei išmokėtas

24499 882,41 eurų ( 1 725 994,00 Lt) paramos lėšas (Komisijos bylos t. I, l. 71–75).

25Nesutikdama su nurodytu Agentūros sprendimu, pareiškėja su 2014-07-24 skundu (Komisijos bylos t. I, l. 76–81) kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, prašydama jį panaikinti. Žemės ūkio ministerija 2014-09-02 sprendimu Nr. 3JA-285-236 pareiškėjos skundą tenkinti atsisakė ir nurodė, kad Agentūros 2014-05-19 sprendimas yra teisėtas (Komisijos bylos t. I, l. 82–90).

26Nesutikdama su Agentūros 2014-05-19 sprendimu Nr. SKP-69 ir Žemės ūkio ministerijos 2014-09-02 sprendimu Nr. 3JA-285-236 pareiškėja padavė skundą Komisijai (Komisijos bylos t. I, l. 1–7), prašydama juos panaikinti.

27Komisija 2014-11-03 sprendimu Nr. 3R-450(AG-367/01-2014) Bendrovės skundą atmetė kaip nepagrįstą, taip pat konstatavo, kad skundą dėl Agentūros 2014-05-19 sprendimo pareiškėja padavė praleidusi vieno mėnesio terminą, todėl šios pareiškėjos skundo dalies nenagrinėjo (Komisijos bylos t. II, l. 201–206).

28Pareiškėja prašo teismą panaikinti Agentūros 2014-05-19, Žemės ūkio ministerijos

292014-09-02 ir Komisijos 2014-11-03 sprendimus.

30Agentūra teigia, kad pareiškėja yra praleidusi terminą ginčyti jos priimtą 2014-05-19 sprendimą Nr. SKP-69, todėl ši skundo dalis teisme nenagrinėtina.

31Žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintose Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėse (toliau – Administravimo taisyklės) nustatyta, kad pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, nesutinkantys su Agentūros ir (arba) ministerijos priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, susijusiais su paramos paraiškų, pateiktų pagal priemonę, administravimu, vertinimu, atranka ir mokėjimo prašymų administravimu, turi teisę juos apskųsti. Agentūros sprendimus, veikimą arba neveikimą pareiškėjas gali apskųsti ministerijai raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius sprendimus, veiksmus (neveikimą). Agentūros sprendimus, veikimą ar neveikimą, kuriuos ministerija jau buvo nagrinėjusi ir priėmusi sprendimą, pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas gali apskųsti savo pasirinkimu Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui teisės aktų nustatyta tvarka (216 p.). Pagal Administravimo taisyklių 218 p., pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, nesutikdami su Agentūros ir (arba) ministerijos sprendimais, veikimu ar neveikimu, gali tiesiogiai kreiptis į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją arba Vilniaus apygardos administracinį teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

32Nurodytas teisinis reguliavimas tvirtina, kad Agentūros sprendimams apskųsti yra nustatyta alternatyvi ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka, t. y. Agentūros sprendimas ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka gali būti skundžiamas Žemės ūkio ministerijai arba Komisijai. Pagal nurodytas Administravimo taisyklių nuostatas, Agentūros ir Žemės ūkio ministerijos sprendimai pasirinktinai gali būti skundžiami Komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

33Nustatyta, kad Bendrovė pasinaudojo teisės aktuose nustatyta alternatyvia ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka ir skundą dėl Agentūros 2014-05-19 sprendimo padavė Žemės ūkio ministerijai. Pastaroji pareiškėjos skundą išnagrinėjo ir tenkinti atsisakė. Žemės ūkio ministerijos 2014-09-02 sprendimą ir Agentūros 2014-05-19 sprendimą pareiškėja apskundė Komisijai, kuri išnagrinėjo tik skundo dalį dėl Žemės ūkio ministerijos 2014-09-02 sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

34Teismo vertinimu, pareiškėja nėra praleidusi termino ginčyti Agentūros 2014-05-19 sprendimą. Nors anksčiau paminėta sprendimų apskundimo tvarka ir neprivaloma (alternatyvi), tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėja ja naudojosi nuosekliai. Komisija neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti nagrinėti pareiškėjos skundo dalį dėl Agentūros sprendimo. Priešingas aiškinimas suponuotų tokią situaciją, kad subjektui, pasinaudojusiam teisės aktuose nustatyta ikiteismine tvarka, būtų užkirsta galimybė realiai apginti pažeistas teises, nes liktų galioti tiesiogines teisines pasekmes sukeliantis Agentūros 2014-05-19 sprendimas.

35Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, kad Komisijos padarytas teisės normų pažeidimas negali apriboti Bendrovės teisės į tinkamą pažeistų teisių gynybą teisme, todėl siekdamas realiai apginti pareiškėjos teises, teismas konstatuoja, kad skundas dėl Agentūros

362014-05-19 sprendimo buvo paduotas nepraleidus nustatyto termino. Be to, nagrinėdama pareiškėjos skundą, Komisija iš esmės įvertino ir Agentūros 2014-05-19 sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, nes konstatavo, kad Žemės ūkio ministerijos 2014-09-02 sprendimo, kuriuo ikiteismine tvarka išnagrinėtas Bendrovės skundas, naikinti nėra teisinio pagrindo.

37Žemės ūkio ministro 2010-09-29 įsakymu Nr. 3D-882 patvirtintose Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėse (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) (toliau – Įgyvendinimo taisyklės) nustatyta, kad paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir (arba) pažeidžiant paramos sutarties sąlygas, ir (arba) nesilaikant Taisyklėse, paramos paraiškoje ir paramos sutartyje numatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, taikomos sankcijos, numatytos Administravimo taisyklėse (64 p.).

38Pagal Administravimo taisyklių 3 p., teisės aktų nuostatų pažeidimu laikomas pareiškėjo arba paramos gavėjo veikimas ar neveikimas nesilaikant Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos teisės aktų nuostatų, dėl kurio Europos Bendrijų bendrajam biudžetui ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui padaroma arba gali būti padaryta žala. Paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir (arba) pažeidžiant paramos gavimo ir naudojimo sąlygas ir (arba) nesilaikant paramos paraiškoje numatytų reikalavimų ir (arba) prisiimtų įsipareigojimų, numatomos trys sankcijų rūšys – paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir paramos ar jos dalies susigrąžinimas (Administravimo taisyklių 197 str.). Pažeidimai, kuriems esant taikoma griežčiausia sankcija paramos susigrąžinimas, nustatyti Administravimo taisyklių 197.3 p. Pagal šio punkto nuostatas, paramos susigrąžinimas taikytinas, inter alia, kai paramos gavėjas: vykdydamas projektą, pažeidė ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su projekto įgyvendinimu (197.3.1 p.), negali pasiekti paramos sutartyje ir (arba) paramos paraiškoje nustatytų projekto uždavinių, tikslų (197.3.2 p.), nevykdo reguliarios projekto įgyvendinimo stebėsenos, kad užtikrintų projekto įgyvendinimą, kaip numatyta paramos paraiškoje ir (arba) verslo plane (197.3.5 p.).

39Paramos sutarties 25 p. nustatyta, kad sutarties pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai paramos gavėjas: teikdamas Paraišką, mokėjimo prašymą, Projekto įgyvendinimo ataskaitą ar kitus dokumentus, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės sprendimo suteikti paramą ir (arba) išmokėti Paramos lėšas priėmimui arba tinkamai Paraiškos ir Projekto kontrolei vykdyti (25.2 p.); vykdydamas Projektą pažeidė Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kiek jie susiję su projekto įgyvendinimu (25.3 p.); negali pasiekti Projekto uždavinių, tikslų ir apie tai neinformavo Agentūros (25.8 p.); nevykdo sutarties sąlygų, susijusių su turto draudimu, pranešimu apie draudiminius įvykius bei gautas draudimo sumas (25.12 p.); nevykdo reguliarios Projekto įgyvendinimo stebėsenos, kad užtikrintų Projekto įgyvendinimą, kaip numatyta Paraiškoje ir (arba) verslo plane (25.19 p.); pažeidžia kitas sutarties, Paramos skyrimo bei naudojimo sąlygas (25.23 p.).

40Pagal Administravimo taisyklių 253 p. nuostatas, pažeidimą Agentūra gali nustatyti tuomet, kai pareiškėjas arba paramos gavėjas pažeidžia Programos paramos gavimo ir naudojimo sąlygas: teikdamas paramos paraišką, mokėjimo prašymą, kasmetinį prašymą, projekto ataskaitą ar kitus dokumentus, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės sprendimo suteikti paramą ir (arba) išmokėti paramos lėšas priėmimui arba tinkamai paramos paraiškos ir projekto kontrolei vykdyti (253.1 p.); nesilaiko su skirta parama susijusių įsipareigojimų (253.2 p.); vykdydamas projektą, pažeidė Lietuvos Respublikos ir/arba Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu (253.3 p.); negali pasiekti nustatytų projekto uždavinių, tikslų ir apie tai neinformavo Agentūros (253.4 p.); pažeidžia kitas paramos skyrimo ir naudojimo sąlygas (253.13 p.).

41Nustatyta, kad Bendrovei sankcija – išmokėtos paramos susigrąžinimas – pritaikyta atsižvelgus į tai, kad ji pažeidė: 1) Paramos sutarties 17.13, 17.29 ir 25.23 p. nuostatas, nes nesilaikė paraiškoje (verslo plane) nustatytų įsipareigojimų, susijusių su Projekto rezultatais ir pasiekimais; 2) Įgyvendinimo taisyklių 20.7 p., Administravimo taisyklių 253.3 ir 253.9 p. ir Paramos sutarties 25.3 p. nuostatas, nes nesilaikė įsipareigojimo tinkamai tvarkyti buhalterinę apskaitą; 3) Paramos sutarties 17.16, 17.17, 25.2 ir 25.8 p. bei Įgyvendinimo taisyklių 20.11 p. nuostatas, nes nevykdė įsipareigojimų, susijusių su turto draudimu bei pranešimu apie draudiminius įvykius.

42Iš teismui pateikto pareiškėjos skundo bei jos atstovo paaiškinimų teisminio bylos nagrinėjimo metu matyti, kad ginčo dėl Agentūros nustatytų faktinių aplinkybių, t. y. pareiškėjos pagamintos ir parduotos medžio anglies kiekio, draudimo sutarčių galiojimo laikotarpių, įvykusio draudiminio įvykio, byloje nėra. Ginčas keliamas dėl šių faktinių aplinkybių vertinimo Paramos sutarties, teisės aktų nuostatų kontekste bei jų įtakos konstatuoti imperatyvių teisės aktų nuostatų pažeidimą.

43Paramos sutartyje nustatyta, kad paramos gavėjas privalo: siekdamas numatytų Projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Paraiškoje, verslo plane

44(17.1 p.), įvykdyti Paraiškoje (verslo plane) numatytus įsipareigojimus, susijusius su Projekto rezultatais ir pasiekimais (17.13 p.), vykdyti reguliarią Projekto įgyvendinimo stebėseną, kad užtikrintų Projekto įgyvendinimą, kaip numatyta Paraiškoje ir (arba) verslo plane (17.29 p.).

45Agentūra nustatė, kad pareiškėja nesilaikė Paramos sutarties 17.13 ir 17.29 p. nuostatų ir padarė 25.3 p. nustatytą pažeidimą, nes 2012 metais pardavė tik 25 t medžio anglies ir gavo

4628 535,53 Lt pajamų, iš viso nuo įrangos perdavimo (2012-04-11) iki 2013-10-09, t. y. per 17 mėnesių, Bendrovė pagamino tik 160 t medžio anglies (Agentūros 2014-05-19 sprendimas). Agentūrai pateiktoje Paraiškoje nurodoma, kad Projekto tikslas – įsteigti itin modernų gamybos vienetą kaimiškoje vietovėje, kuris gamintų kokybišką ir eksporto rinkose paklausią medžio anglies produkciją. Numatoma, kad Bendrovė per metus sugebės pagaminti iki 1 600 t medienos anglies produkcijos. Paraiškoje Bendrovė nurodė prognozuojamas gauti pajamas, t. y. 2011 metais –

471 362 600 Lt, 2012 metais – 2 293 710 Lt, 2013 metais – 2 363 400 Lt ir 2014 metais – 2 370 975 Lt. Verslo plane nurodyta, kad 2011 metais Bendrovė prognozuoja pagaminti 900 t medienos anglies, 2012 metais – 1 515 t medienos anglies, 2013 metais – 1 560 t medienos anglies, o 2014 metais – 1 565 t medienos anglies. Pasirašydama Paramos sutartį pareiškėja įsipareigojo Projektą įgyvendinti taip, kaip aprašyta Paraiškoje (verslo plane) ir įvykdyti Paraiškoje (verslo plane) numatytus įsipareigojimus, susijusius su Projekto rezultatais ir pasiekimais. Kaip minėta, Agentūros nustatytų aplinkybių, susijusių su 2012–2013 metais pagamintos produkcijos kiekiu, pareiškėja neginčija. Įvertinęs Agentūros nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad Bendrovė pažeidė anksčiau nurodytas Paramos sutarties nuostatas ir Projekto neįgyvendino taip, kaip buvo įsipareigojusi tai padaryti. 2012–2013 metais pareiškėjos pagamintos medienos anglies kiekiai sudaro pagrindą teigti, kad pareiškėja nepasiekė Projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų.

48Įvertinęs pareiškėjos skunde nurodytus argumentus, kuriais siekiama pateisinti itin mažą pagamintos produkcijos kiekį, teismas konstatuoja, kad jie nepaneigia nustatytų Paramos sutarties ir anksčiau nurodytų teisės aktų nuostatų pažeidimo. Pareiškėja teigia, kad tokį mažą pagamintos produkcijos kiekį nulėmė tai, kad parama buvo išmokėta tik 2012 metų balandžio mėnesį, anglies gamyba susiduria su sezoniškumu, be to, Bendrovė galėjo Projektą baigti įgyvendinti iki 2015 metų. Paramos išmokėjimo momentas siejamas su pačios pareiškėjos veiksmais, nes kaip nurodė Agentūra, medžio anglies gaminimo įrangą pareiškėja įsigijo savo lėšomis, o atsakovė kompensavo jos įsigijimo išlaidas. Teismas taip pat pažymi, kad, priešingai nei nurodoma pareiškėjos skunde, Agentūra nevertino Projekto įgyvendinimo 2011 metais, nes atsižvelgė į tai, kad medienos anglies gamybos įrangą pareiškėja naudoti pradėjo tik nuo 2012-04-11. Pažymėtina ir tai, kad nurodytų nuostatų pažeidimas buvo nustatytas įvertinus pareiškėjos veiklą per 17 mėnesių laikotarpį, per kurį Bendrovė pagamino tik 160 t anglies produkcijos, nors 2012 metais buvo įsipareigojusi pagaminti iki 1 515 t, o 2013 – 1 560 t. Pateikdama Paraišką Agentūrai, pareiškėja privalėjo ir galėjo įvertinti numatomos pagaminti produkcijos kiekius, atsižvelgti į visas nurodytai veiklai vykdyti reikšmingas aplinkos sąlygas. Matydama, kad neįvykdys Paraiškoje (verslo plane) nurodytų Projekto rezultatų ir priežiūros rodiklių, turėjo apie tai nulėmusias priežastis informuoti Agentūrą ar kreiptis dėl Paramos sutarties nuostatų pakeitimo. Teismo vertinimu, pateikdama Paraišką (verslo planą) ir pasirašydama Paramos sutartį pagal tokias sąlygas, kokios nurodytos Paraiškoje, Bendrovė veikė savo rizika ir prisiėmė įsipareigojimą pasiekti Paraiškoje nurodytus rodiklius. Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad sankcijai jai skirta dėl nepagaminto konkretaus medienos anglies produkcijos kiekio. Agentūros sprendimas priimtas objektyviai įvertinus pareiškėjos veiklą per 17 mėnesių laikotarpį ir nustačius, kad vykdoma veikla yra neproduktyvi. Tai, kad Bendrovės pagamintos produkcijos rodikliai 2014 metais išaugo, nepaneigia nustatytų aplinkybių, kad Bendrovė nepasiekė Projekto tikslų ir rezultatų. Pažymėtina, kad kaip nustatyta 2015-04-09–2015-04-17 atlikto patikrinimo metu, 2014 metais pareiškėja pardavė tik 627,94 t produkcijos, iš kurios dalį ne pagamino pati, o įsigijo iš kitų subjektų ir perpardavė (Agentūros patikros vietoje ataskaita Nr. V-VU-07398383).

49Taip pat pažymėtina, kad Projekto įgyvendinimas buvo siejamas ne su darbo vietų sukūrimu, bet su medienos anglies gamyba, todėl pareiškėja nepagrįstai teigia, kad, sukūrusi 15 darbo vietų, pasiekė Projekto tikslus.

50Visiškai nepagrįsti yra pareiškėjos argumentai, susiję su Projekto įgyvendinimo terminu, nes pagal Paramos sutarties nuostatas ir 2012-02-10 pasirašytą Susitarimą Nr. 1, Projektas privalėjo būti baigtas iki 2012-04-30.

51Pareiškėja teigia, kad ji nepažeidė Paramos sutarties 17.29 p. nuostatų ir vykdė reguliarią projekto stebėseną, rinko duomenis apie žaliavos, pagamintos produkcijos kainas rinkoje, analizavo produkcijos paklausos pokyčius. Iš Paramos sutarties nuostatų matyti, kad Projekto stebėsena skirta tam, kad būtų užtikrintas Projekto įgyvendinimas, kaip numatyta Paraiškoje ir (arba) verslo plane. Teismas konstatavo, kad pareiškėja neužtikrino Projekto įgyvendinimo, vadinasi, ji nevykdė ir Paramos sutarties 17.29 p. nuostatų, t. y. nevykdė reguliarios Projekto stebėsenos.

52Įgyvendinimo taisyklių 20.7 p. nustatyta, kad pareiškėjas tvarko ir (arba) įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka bei vadovaujasi ir (arba) įsipareigoja vadovautis galiojančiais Verslo apskaitos standartais, skelbiamais viešosios įstaigos „Audito ir apskaitos tarnyba“ interneto svetainėje (www.aat.lt). Iš esmės analogiškas reikalavimas nustatytas ir Paramos sutarties 17.9 p.

53Nurodytų nuostatų pažeidimą Agentūra nustatė atsižvelgusi į Panevėžio apskrities valstybės mokesčių inspekcijos 2013-10-29 rašte pateiktą informaciją apie Bendrovės atžvilgiu atlikto mokestinio tyrimo rezultatus, kuriame nurodyta, kad Bendrovės veiklos rodikliai, susiję su apskaitomomis pajamomis, neatitinka ekonominės verslo logikos, todėl daroma išvada, kad buhalterinėje apskaitoje apskaitomos ne visos ūkinės operacijos ir už parduotą produkciją gaunamos pajamos, taip pat pateikiami tikrovės neatitinkantys duomenys apie patirtas išlaidas (Komisijos bylos t. I, l. 172–173). Pareiškėjos nuomone, mokestinio tyrimo metu nustatyti duomenys negali būti pagrindu teigti, kad Bendrovė pažeidė Įgyvendinimo taisyklių 20.7 p. ir Paramos sutarties

5417.9 p. nuostatas dėl tinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Taip pat teigia, kad 2015-04-09–

552015-04-17 atlikto patikrinimo metu buvo nustatyta, jog buhalterinė apskaita įmonėje tvarkoma tinkamai.

56Teismo vertinimu, Agentūra pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja tinkamai netvarkė buhalterinės apskaitos, nes tokią informaciją jai pateikė Panevėžio apskrities valstybės mokesčių inspekcija, atlikusi Bendrovės 2012–2013 metais įsigytos medienos ir pagamintos produkcijos kiekių analizę. Pažymėtina, kad net ir 2015-04-09–2015-04-17 atlikto patikrinimo metu Bendrovė nepateikė dokumentų, leidžiančių nustatyti konkrečius pagamintos produkcijos kiekius. Be to, aplinkybės susiklosčiusios po ginčijamų sprendimų priėmimo negali paneigti nustatytų aplinkybių, kad 2012–2013 metais Bendrovėje buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai.

57Paramos sutarties 17.16 p. nustatyta, kad paramos gavėjas privalo, esant draudimo paslaugų prieinamumui apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus naudojama parama, ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo dienos. Paramos gavėjas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo draudiminio įvykio pranešti Agentūrai apie draudiminius įvykius, susijusius su turtu, kuriam įgyti ar sukurti buvo suteikta parama, ir gautinas draudimo išmokas (Paramos sutarties 17.17 p.).

58Nustatyta ir ginčo dėl to byloje nėra, kad įsigytą medžio anglies deginimo krosnį pareiškėja buvo apdraudusi nuo 2012-04-13 iki 2013-04-12 (draudimo polisas Nr. 2100005168/2012) ir nuo 2013-05-30 iki 2014-05-29 (draudimo polisas Nr. 210006412/2013). Laikotarpiu nuo 2013-04-13 iki 2013-05-29 pagal Paramos sutartį įsigytas įrenginys nustatyta tvarka, kaip tai nustatė Paramos sutarties 17.16 p. nuostatos, nebuvo apdraustas. Be to, 2013 m. I ketvirtį viena medžio anglies gamybos krosnis „Coal&Coal Premium“ susprogo ir Agentūros atliktų patikrinimo vietoje metu (2013-08-05 ir 2013-08-12) bei pareiškėją tikrinant Valstybinei mokesčių inspekcijai (2013-09-24 bei 2013-10-09) neveikė. Apie krosnies sprogimą Agentūros pareiškėja per Paramos sutarties

5917.17 p. nustatytą terminą neinformavo.

60Nurodytos faktinės aplinkybės vienareikšmiškai tvirtina, kad pareiškėja pažeidė Paramos sutarties 17.16–17.17 p. reikalavimus, nes neapdraudė įsigyto turto ir neinformavo atsakovės apie turto sugadinimą. Pareiškėjos padaryto pažeidimo nepaneigia jos nurodyti argumentai, kad draudimo sutartis nebuvo laiku sudaryta dėl to, kad pareiškėja siekė išsiaiškinti krosnies sprogimo priežastis. Nurodytos Paramos sutarties nuostatos yra imperatyvios, todėl pareiškėja privalėjo jas tinkamai vykdyti.

61Pareiškėja taip pat nurodo, kad jai paskirta neproporcinga, t. y. pati griežčiausia sankcija.

62Pagal Administravimo taisyklių 197.3 p. nuostatas, paramos susigrąžinimas taikytinas, inter alia, kai paramos gavėjas: vykdydamas projektą, pažeidė ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su projekto įgyvendinimu (197.3.1 p.), negali pasiekti paramos sutartyje ir (arba) paramos paraiškoje nustatytų projekto uždavinių, tikslų (197.3.2 p.), nevykdo reguliarios projekto įgyvendinimo stebėsenos, kad užtikrintų projekto įgyvendinimą, kaip numatyta paramos paraiškoje ir (arba) verslo plane (197.3.5 p.).

63Agentūra nustatė anksčiau nurodytus pažeidimus, todėl turėjo teisėtą pagrindą skirti griežčiausią sankciją, t. y. paramos sutarties nutraukimą ir išmokėtų paramos lėšų susigrąžinimą. Pažymėtina, kad, prieš skirdama šią sankciją, Agentūra laikėsi žemės ūkio ministro 2010-02-05 įsakymu Nr. 3D-80 patvirtintų Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklių 10 p. nustatytų reikalavimų ir per 5 darbo dienas nuo pažeidimo nustatymo pateikė Žemės ūkio ministerijai visą su pažeidimu susijusią medžiagą ir agentūros siūlomą sprendimą dėl sankcijų, pagrįstą objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Žemės ūkio ministerijos komisija, 2014-04-08 vykusio posėdžio metu, pritarė Bendrovei siūlomai taikyti sankcijai.

64Remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, išdėstytais motyvais ir nurodytomis teisės aktų nuostatomis, teismas konstatuoja, kad tenkinti pareiškėjos skundo, remiantis jame išdėstytais argumentais nėra pagrindo, todėl jis atmestinas kaip nepagrįstas.

65Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127, 129 str. teisėjų kolegija

Nutarė

66Pareiškėjos UAB ,,Agentas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

67Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja UAB „Agentas“ (toliau – Bendrovė) kreipėsi į teismą su... 3. Nr. 3JA-285-236; 3) Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM (toliau –... 4. Pagrįsdama savo reikalavimą pareiškėja nurodė, kad ginčijamais... 5. 1 600 t per metus Bendrovė negalės pagaminti ir tai yra ne įsipareigojimas,... 6. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus... 7. Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM atsiliepime į... 8. Atsiliepime pažymėjo, kad Agentūra, atlikusi pažeidimo tyrimą, nustatė,... 9. 2013-10-09 buvo pagaminta tik 160 t medžio anglies. Pareiškėja nepagrįstai... 10. Atsiliepime taip pat pažymėjo, kad pareiškėja yra praleidusi... 11. Teismo posėdyje atsakovės atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko, palaikė... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija atsiliepime į... 13. Atsiliepime pažymėjo, kad sankcija pareiškėjai buvo paskirta pagrįstai,... 14. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė atsiliepime... 15. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 16. Byloje ginčas yra keliamas dėl Agentūros, Žemės ūkio ministerijos ir... 17. Nustatyta, kad pareiškėja 2010-10-29 pateikė paramos paraišką pagal... 18. Bendrovė 2011-05-20 su Agentūra pasirašė paramos sutartį Nr.... 19. Agentūra atliko įtariamo pažeidimo tyrimą dėl pareiškėjos vykdyto... 20. Agentūra 2014-03-12 raštu Nr. BRK-(14.5)-2345 pateikė Žemės ūkio... 21. Atsakovės pateikta informacija buvo svarstyta 2014-04-08 vykusiame Žemės... 22. Atsižvelgdama į Žemės ūkio ministerijos komisijos sprendimą, atsakovė... 23. 2014-05-19 sprendimą Nr. SKP-69 nutraukti Paramos sutartį ir susigrąžinti... 24. 499 882,41 eurų ( 1 725 994,00 Lt) paramos lėšas (Komisijos bylos t. I, l.... 25. Nesutikdama su nurodytu Agentūros sprendimu, pareiškėja su 2014-07-24 skundu... 26. Nesutikdama su Agentūros 2014-05-19 sprendimu Nr. SKP-69 ir Žemės ūkio... 27. Komisija 2014-11-03 sprendimu Nr. 3R-450(AG-367/01-2014) Bendrovės skundą... 28. Pareiškėja prašo teismą panaikinti Agentūros 2014-05-19, Žemės ūkio... 29. 2014-09-02 ir Komisijos 2014-11-03 sprendimus.... 30. Agentūra teigia, kad pareiškėja yra praleidusi terminą ginčyti jos... 31. Žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintose Lietuvos... 32. Nurodytas teisinis reguliavimas tvirtina, kad Agentūros sprendimams apskųsti... 33. Nustatyta, kad Bendrovė pasinaudojo teisės aktuose nustatyta alternatyvia... 34. Teismo vertinimu, pareiškėja nėra praleidusi termino ginčyti Agentūros... 35. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, kad Komisijos padarytas teisės... 36. 2014-05-19 sprendimo buvo paduotas nepraleidus nustatyto termino. Be to,... 37. Žemės ūkio ministro 2010-09-29 įsakymu Nr. 3D-882 patvirtintose Lietuvos... 38. Pagal Administravimo taisyklių 3 p., teisės aktų nuostatų pažeidimu... 39. Paramos sutarties 25 p. nustatyta, kad sutarties pažeidimas gali būti... 40. Pagal Administravimo taisyklių 253 p. nuostatas, pažeidimą Agentūra gali... 41. Nustatyta, kad Bendrovei sankcija – išmokėtos paramos susigrąžinimas –... 42. Iš teismui pateikto pareiškėjos skundo bei jos atstovo paaiškinimų... 43. Paramos sutartyje nustatyta, kad paramos gavėjas privalo: siekdamas numatytų... 44. (17.1 p.), įvykdyti Paraiškoje (verslo plane) numatytus įsipareigojimus,... 45. Agentūra nustatė, kad pareiškėja nesilaikė Paramos sutarties 17.13 ir... 46. 28 535,53 Lt pajamų, iš viso nuo įrangos perdavimo (2012-04-11) iki... 47. 1 362 600 Lt, 2012 metais – 2 293 710 Lt, 2013 metais – 2 363 400 Lt ir... 48. Įvertinęs pareiškėjos skunde nurodytus argumentus, kuriais siekiama... 49. Taip pat pažymėtina, kad Projekto įgyvendinimas buvo siejamas ne su darbo... 50. Visiškai nepagrįsti yra pareiškėjos argumentai, susiję su Projekto... 51. Pareiškėja teigia, kad ji nepažeidė Paramos sutarties 17.29 p. nuostatų ir... 52. Įgyvendinimo taisyklių 20.7 p. nustatyta, kad pareiškėjas tvarko ir (arba)... 53. Nurodytų nuostatų pažeidimą Agentūra nustatė atsižvelgusi į Panevėžio... 54. 17.9 p. nuostatas dėl tinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Taip pat... 55. 2015-04-17 atlikto patikrinimo metu buvo nustatyta, jog buhalterinė apskaita... 56. Teismo vertinimu, Agentūra pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja tinkamai... 57. Paramos sutarties 17.16 p. nustatyta, kad paramos gavėjas privalo, esant... 58. Nustatyta ir ginčo dėl to byloje nėra, kad įsigytą medžio anglies... 59. 17.17 p. nustatytą terminą neinformavo.... 60. Nurodytos faktinės aplinkybės vienareikšmiškai tvirtina, kad pareiškėja... 61. Pareiškėja taip pat nurodo, kad jai paskirta neproporcinga, t. y. pati... 62. Pagal Administravimo taisyklių 197.3 p. nuostatas, paramos susigrąžinimas... 63. Agentūra nustatė anksčiau nurodytus pažeidimus, todėl turėjo teisėtą... 64. Remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, išdėstytais... 65. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1... 66. Pareiškėjos UAB ,,Agentas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 67. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...