Byla I-6879-38/2007
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Petro Viščinio (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant Laurai Žvirblienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Sauliui Mocevičiui, atsakovų Utenos apskrities viršininko administracijos atstovei Gertrudai Petuchovai ir VĮ Registrų centro Utenos filialo atstovui Borisui Jakovlevui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui adv. Stasiui Šedbarui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos skundą (prašymą) atsakovams - Utenos apskrities viršininko administracijai ir VĮ Registrų centro Utenos filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui O. B. – dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT, ir Nacionalinė žemės tarnyba) prašo teismo (b.l. 71-77):

31) panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos (toliau - ir UAVA, ir Utenos apskrities viršininko administracija) 2002-08-21 pažymą Nr. 18-305.2 dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, kurioje nurodyta, kad O. B. turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusių savininkų B. ir J. B. nuosavybės teise valdytą 30.76 ha žemės sklypą Levizarų kaime;

42) panaikinti Utenos apskrities viršininko 2003-09-18 sprendimą Nr. 13-5182, kuriuo O. B. atkurtos nuosavybės teisės į buvusių savininkų B. ir J. B. valdytą 29.22 ha žemės sklypą Levizarų ir Antakalnių kaimuose;

53) panaikinti Utenos apskrities viršininko 2003-08-18 išvadą Nr. 4524 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn;

64) panaikinti VĮ Registrų centro Utenos filialo 2003-11-03 įrašus Nr. 44/86169, 44/86176, 44/86182, 44/86185 dėl žemės sklypų įregistravimo O. B. vardu.

7NŽT paaiškino, kad Utenos rajono apylinkės teismas 2001-07-23 sprendimu nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad O. B. tėvas B. B. su broliu J. B. iki 1940-07-22 bendrosios dalinės nuosavybės teise valdė 30.76 ha žemės sklypą, esantį Levizarų k., Užpalių sen., Utenos r. (t.p. Utenos apylinkės teismo 2001-12-19 sprendimu nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad B. B. iki 1940-07-22 nuosavybės teise valdė 2.08 ha žemės sklypą, esantį Antakalnių k., Užpalių sen., Utenos r.). Utenos rajono žemėtvarkos skyrius 2002-08-21 parengtoje pažymoje Nr. 18-305.2 nurodė, kad O. B. turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusių savininkų B. ir J. B. nuosavybės teise valdytą 30.76 ha žemės sklypą Levizarų kaime. Pareiškėjas nurodė, kad LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str., nustatančio piliečių, turinčių teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, sąrašą, nuostatuose nenumatyta teisė piliečiams pretenduoti į dėdžių iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdyto nekilnojamojo turto atkūrimą. Atsižvelgdamas į tai pareiškėjas teigia, kad Utenos rajono žemėtvarkos skyrius minėtoje 2002-08-21 pažymoje negalėjo nurodyti, jog O. B. turi teisę atkurti nuosavybės teises į visą buvusių savininkų B. ir J. B. nuosavybės teise valdytą 30.76 ha žemės sklypą Levizarų kaime. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Utenos apskrities viršininkas 2003-09-18 sprendimu Nr. 13-5182 O. B. atkūrė nuosavybės teises į buvusių savininkų B. ir J. B. valdytą 29.22 ha žemės sklypą Levizarų ir Antakalnių kaimuose, sugrąžinant natūra Levizarų k. 14.33 ha žemės bei 14.89 ha miško. Be to, Utenos apskrities viršininkas, vadovaudamasis O. B. 2003-07-30 pateiktu prašymu žemėtvarkos skyriui, 2003-08-18 patvirtino išvadą Nr. 4524, kurioje nurodė, jog O. B. turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusių savininkų B. ir J. B. valdytą 3.62 ha žemės sklypą Levizarų kaime. Pareiškėjas atsižvelgdamas į tai, kad Utenos rajono žemėtvarkos skyriaus 2002-08-21 parengtoje pažymoje Nr. 18-305.2 O. B. tenkantis žemės plotas buvo nurodytas pažeidžiant LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str. nuostatas, teigia, jog pagal šį dokumentą O. B. parengti nuosavybės teisių į žemę atkūrimo dokumentai yra naikintini.

8Atsakovas – UAVA – su pateiktu prašymu sutiko (b.l. 86-89).

9Atsakovas paaiškino, kad Utenos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2005-12-23 įsakymu Nr. 14-61 sudaryta komisija peržiūrėjo O. B. nuosavybės teisių atkūrimo bylą ir nustatė, jog nuosavybės teisių į žemę atkūrimo dokumentai parengti pažeidžiant LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str. nuostatas, t.y. O. B. turėjo būti atkurtos nuosavybės teisės tik į tėvo B. B. žemę.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo – O. B. – pateiktame atsiliepime su pareiškėjo prašymu nesutiko, prašė jį atmesti (b.l. 91-98).

11O. B. nurodė, kad Nacionalinė žemės tarnyba nėra įstatymu įgaliota reikšti skundą dėl viešojo intereso gynimo bylose, susijusiose su nuosavybės teisių atkūrimu, be to, yra praleistas įstatymais nustatytas terminas pareiškėjo ginčijamiems sprendimams apskųsti nagrinėjamoje byloje ir nėra objektyviai pagrįsto pagrindo šiam terminui atnaujinti. Dar paaiškino, kad jos dėdė J. B. paliko naminį testamentą, kuriuo visą savo ūkį ir žemę paliko brolio B. B., t.y. jos tėvo, vaikams. Nors minėtas testamentas ir buvo surašytas nesilaikant įstatymų nustatytos formos, tačiau dalyvaujant liudytojams, todėl ši aplinkybė kaip tik ir atitinka LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str. 1 d. 5 p., kuriame nurodoma, jog nuosavybės teisės atkuriamos asmenims, kuriems turtas perleistas nesilaikant įstatymo nustatytos formos ir tvarkos testamentu (naminiu testamentu), reikalavimus. O. B. atkreipia dėmesį ir į tai, kad pagal išlikusius archyvinius dokumentus buvo oficialiai laikomas B. B. šeimos nariu. Todėl daro išvadą, kad žemė buvo valdoma kaip vienas nedalomas šeimos turtas, kas suponuoja pakankamą prielaidą atkurti jam nuosavybės teises į jo tėvų valdytą žemės sklypą vadovaujantis ir LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str. 1 d. 3 p. nuostatomis.

12Nagrinėjant bylą teisme pareiškėjo atstovas skundą (prašymą) ir jame išdėstytus motyvus pilnai palaikė.

13Atsakovo - UAVA - atstovė su skundu (prašymu) sutiko, prašė jį tenkinti.

14Atsakovo – VĮ Registrų centro Utenos filialo – atstovas prašė bylą spręsti teismo nuožiūra.

15Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas su skundu (prašymu) nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

16Skundas tenkintinas.

17Nacionalinė žemės taryba į teismą kreipėsi gindama viešąjį interesą ir prašo panaikinti Utenos apskrities viršininko (administracijos) 2002-08-21 pažymą Nr. 18-305.2 dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, 2003-09-18 sprendimą Nr. 13-5182 dėl nuosavybės teisių atkūrimo, 2003-08-18 išvadą Nr. 4524 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, taip pat prašo panaikinti VĮ Registrų centro Utenos filialo 2003-11-03 įrašus Nr. 44/86169, 44/86176, 44/86182, 44/86185.

18O. B. atsiliepime abejoja pareiškėjo teise kreiptis į teismą Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 56 str. 1 d. pagrindu, t.y. ginant viešąjį interesą. Pažymėtina, kad šiuo klausimu pasisakyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006-08-24 nutartyje (b.l. 64-67) ir 2007-01-18 nutartyje (b.l. 159-162), t.y. pripažinta, jog Nacionalinė žemės tarnyba pagal ABTĮ 56 str. 1 d. turi teisę kreiptis į teismą su prašymu, kad būtų apgintas viešasis interesas bylose, susijusiose su nuosavybės teisių atkūrimu. Todėl šią situaciją vertinti kaip nors kitaip, nei tai padarė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nėra pagrindo.

19Dėl O. B. motyvų, kad nėra objektyvių priežasčių atnaujinti terminą pareiškėjos prašymui į teismą paduoti, pasakytina, jog klausimas dėl termino atnaujinimo šioje byloje yra išspręstas Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006-10-09 nutartimi (b.l. 79), o galimybė dar kartą spręsti termino atnaujinimo klausimą ar revizuoti kito apygardos administracinio teismo nutartį, Vilniaus apygardos administraciniam teismui įstatymu nenumatyta.

20Byloje nustatyta, kad O. B. 1991-09-23 tuometinei Utenos rajono Užpalių apylinkės agrarinės reformos tarnybai pateikė prašymą atstatyti nuosavybės teises į buvusio savininko B. B. nuosavybės teise valdytą žemę. Nesant nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, O. B. kreipėsi į Utenos rajono apylinkės teismą dėl B. B. valdytos žemės. Minėtas teismas 2001-07-23 sprendimu nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad B. B., kartu su savo broliu J. B. iki 1940-07-22 bendrosios dalinės nuosavybės teise valdė 30.76 ha žemės sklypą, esantį Levizarų kaime, Užpalių seniūnijoje. Taip pat šis teismas 2001-12-19 sprendimu nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad B. B. iki 1940-07-22 nuosavybės teise valdė 2.08 ha žemės sklypą, esantį Antakalnių kaime, Užpalių seniūnijoje, Utenos rajone. Teismo sprendimų pagrindu 2001-08-21 buvo parengtos pažymos dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų Nr. 18-305.1 (dėl 2.08 ha žemės, valdytos B. B. Antakalnio kaime) ir Nr. 18-305.2 (dėl 30.76 ha žemės, valdytos B. ir J. B. Levizarų k.). 2003-07-31 O. B. Levizarų kaime buvo suformuoti bei vietovėje paženklinti keturi žemės sklypai: 1.22 ha sklypas Nr. 152.1 (0.16 ha žemės ir 1.06 ha miško), 0.38 ha sklypas Nr. 152.2 (miško), 6.8 ha sklypas Nr. 152.3 (3.65 ha žemės ir 3.15 ha miško) bei 20.82 ha sklypas Nr. 152.4 (10.52 ha žemės ir 10.30 ha miško). Utenos apskrities viršininkas, vadovaudamasis O. B. 2003-07-30 prašymu, 2003-08-18 patvirtino išvadą Nr. 4524 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, kurioje nurodė, kad O. B. turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusių savininkų B. ir J. B. valdytą 3.62 ha žemės plotą Levizarų kaime. Utenos apskrities viršininkas 2003-09-18 sprendimu Nr. 13-5182 O. B. atkūrė nuosavybės teises į buvusių savininkų B. ir J. B. valdytą 29.22 ha žemės sklypą Levizarų ir Antakalnių kaime, sugrąžinant natūra Levizarų kaime 14.33 ha žemės bei 14.89 ha miško. Minėto sprendimo 4 p. nurodyta, kad nuosavybės teisės į O. B. tenkančią žemės valdos dalį, t.y. 3.62 ha žemės (vertė 4 959 Lt), bus atkurtos vėliau pilietei pageidaujant. Taigi, O. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės į dalį (29.22 ha) jos tėvo ir dėdės iki nacionalizacijos bendrosios dalinės nuosavybės teise valdytą žemės sklypą Levizarų kaime, Užpalių seniūnijoje, o į likusią dalį ketinta atkurti ateityje.

21LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtas asmenų ratas, kuriems atkuriamos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Iš šio įstatymo straipsnio akivaizdu, kad į išlikusį nekilnojamąjį turtą negali pretenduoti buvusio turto savininko sūnėnai ar dukterėčios, t.y. įstatymas nenumato piliečiams galimybės atkurti nuosavybės teises į dėdžių ar tetų turėtą turtą. Tuo tarpu O. B. buvo parengti dokumentai ir atkurtos nuosavybės teisės į dalį (29.22 ha) jos tėvo B. B. ir dėdės J. B. iki nacionalizacijos bendrosios dalinės nuosavybės teise valdytą žemės sklypą, o į likusią dalį ketinta atkurti ateityje, t.y. šiais veiksmais buvo pažeisti įstatymo reikalavimai (pažymėtina ir tai, kad O. B. nebuvo pateikusi net prašymo atkurti nuosavybės teises į jos dėdės J. B. turėtą žemę). O. B. galėjo būti atkurtos nuosavybės teisės tik į 1/2 B. ir J. B. valdytą žemę, t.y. tik į tėvo B. B. žemę. Todėl pareiškėjo šioje byloje ginčijami Utenos apskrities viršininko (administracijos) dokumentai, susiję su nuosavybės teisių atkūrimu O. B. į B. ir J. B. iki nacionalizacijos bendrosios dalinės nuosavybės teise valdytą žemės sklypą, negali būti laikomi teisėtais ir pagrįstais, todėl jie naikintini.

22Nepagrįstas O. B. teiginys, kad jai nuosavybės teisės į dėdės valdytą žemę turėjo būti atkurtos LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str. 1 d. 5 p. pagrindu, nes esą J. B. paliko naminį testamentą, kuriuo visą savo ūkį ir žemę paliko brolio B. B., t.y. jos tėvo, vaikams. Visų pirma, O. B., kaip minėta, nebuvo pateikusi prašymo atkurti nuosavybės teises į J. B. turėtą žemę. Antra, byloje nėra duomenų, kad šis testamentas būtų buvęs pateiktas atsakovui iki įstatymo nustatyto termino, be to, jis nėra patvirtintas teismo įstatymo nustatyta tvarka, todėl atsakovui juo vadovautis nebuvo jokio pagrindo.

23Nepagrįstas ir O. B. motyvas, kad yra pakankamos prielaidos jai atkurti nuosavybės teises į jos tėvų (dėdės) valdytą žemės sklypą vadovaujantis LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str. 1 d. 3 p. O. B. minima teisės norma nustato, kad nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą atkuriamos turto savininko, kuris mirė ir nepaliko testamento ar okupacijos metais (1939 – 1990 metais) emigravo į užsienį ir ten, netekdamas Lietuvos Respublikos pilietybės, priėmė kitos šalies pilietybę, sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), jei šie asmenys yra Lietuvos Respublikos piliečiai, - į jiems tenkančią išlikusio nekilnojamojo turto dalį. Iš šios taisyklės akivaizdu, kad O. B. negali pretenduoti į jos dėdės turėtą žemę. Ta aplinkybė, kad J. B., kaip teigia O. B., pagal archyvinius duomenis buvo laikomas B. B. šeimos nariu, šioje byloje nėra teisiškai reikšminga.

24Taigi, inter alia pripažinus neteistu ir nepagrįstu skundžiamą UAVA sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, naikintini ir šio sprendimo pagrindu VĮ Registrų centro Utenos filialo 2003-11-03 padaryti įrašai Nr. 44/86169 dėl O. B. vardu įregistruoto 1.22 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Levizarų kaime, Utenos rajone (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), Nr. 44/86176 dėl O. B. vardu įregistruoto 0.38 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Levizarų kaime, Utenos rajone (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), Nr. 44/86182 dėl O. B. vardu įregistruoto 6.80 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Levizarų kaime, Utenos rajone (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )) ir Nr. 44/86185 dėl O. B. vardu įregistruoto 20.82 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Levizarų kaime, Utenos rajone (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )).

25Kolegija, remiantis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str. 1 d.,

Nutarė

26Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos skundą patenkinti.

27Panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos (Utenos rajono žemėtvarkos skyriaus) 2002-08-21 pažymą Nr. 18-305.2 „Dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų“, Utenos apskrities viršininko administracijos 2003-09-18 sprendimą Nr. 13-5182 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje pilietei O. B. “ ir 2003-08-18 išvadą Nr. 4524 „Dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn“.

28Panaikinti VĮ Registrų centro Utenos filialo 2003-11-03 įrašus: Nr. 44/86169 dėl O. B. vardu įregistruoto 1.22 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Levizarų kaime, Utenos rajone (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )); Nr. 44/86176 dėl O. B. vardu įregistruoto 0.38 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Levizarų kaime, Utenos rajone (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )); Nr. 44/86182 dėl O. B. vardu įregistruoto 6.80 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Levizarų kaime, Utenos rajone (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )); Nr. 44/86185 dėl O. B. vardu įregistruoto 20.82 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Levizarų kaime, Utenos rajone (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )).

29Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir... 3. 1) panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos (toliau - ir UAVA,... 4. 2) panaikinti Utenos apskrities viršininko 2003-09-18 sprendimą Nr. 13-5182,... 5. 3) panaikinti Utenos apskrities viršininko 2003-08-18 išvadą Nr. 4524 dėl... 6. 4) panaikinti VĮ Registrų centro Utenos filialo 2003-11-03 įrašus Nr.... 7. NŽT paaiškino, kad Utenos rajono apylinkės teismas 2001-07-23 sprendimu... 8. Atsakovas – UAVA – su pateiktu prašymu sutiko (b.l. 86-89).... 9. Atsakovas paaiškino, kad Utenos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo – O. B. – pateiktame... 11. O. B. nurodė, kad Nacionalinė žemės tarnyba nėra... 12. Nagrinėjant bylą teisme pareiškėjo atstovas skundą (prašymą) ir jame... 13. Atsakovo - UAVA - atstovė su skundu (prašymu) sutiko, prašė jį tenkinti.... 14. Atsakovo – VĮ Registrų centro Utenos filialo – atstovas prašė bylą... 15. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas su skundu (prašymu) nesutiko, prašė... 16. Skundas tenkintinas.... 17. Nacionalinė žemės taryba į teismą kreipėsi gindama viešąjį interesą... 18. O. B. atsiliepime abejoja pareiškėjo teise kreiptis į... 19. Dėl O. B. motyvų, kad nėra objektyvių priežasčių... 20. Byloje nustatyta, kad O. B. 1991-09-23 tuometinei Utenos... 21. LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą... 22. Nepagrįstas O. B. teiginys, kad jai nuosavybės teisės... 23. Nepagrįstas ir O. B. motyvas, kad yra pakankamos... 24. Taigi, inter alia pripažinus neteistu ir nepagrįstu skundžiamą UAVA... 25. Kolegija, remiantis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi LR ABTĮ 85-87 str.,... 26. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos skundą... 27. Panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos (Utenos rajono... 28. Panaikinti VĮ Registrų centro Utenos filialo 2003-11-03 įrašus: Nr.... 29. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...