Byla II-1583-580/2009
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutarties S. B. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo S. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutarties S. B. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros (toliau – ir Institucija) pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą S. B. už tai, kad jis, veikdamas kartu su V. M., Ukmergės rajone, Šešiuolių seniūnijoje, netoli Šešiuolių kaimo esančiuose laukuose, 2009 m. rugsėjo 23 d., neturėdamas medžioklei reikalingų dokumentų, nenustatytos markės šaunamuoju ginklu neteisėtai sumedžiojo suaugusį stirnos patiną. Šiais veiksmais S. B. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 511 (redakcijos, galiojusios nuo 2009 m. sausio 11 d. iki 2010 m. sausio 22 d.), 18, 60.1, 60.2 punktų reikalavimus, padarė žalą laukinei gyvūnijai. Administracinė atsakomybė už tai kyla pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 85 straipsnio 4 dalį (b. l. 11-12).

5Institucijos pareigūnas 2009 m. rugsėjo 28 d. nutarimu pripažino S. B. kaltu padarius teisės pažeidimą, numatytą ATPK 85 straipsnio 4 dalyje, ir skyrė jam administracinę nuobaudą – 3 000 Lt baudą, bei pasiūlė solidariai su V. M. atlyginti 637 Lt žalą laukinei gyvūnijai (b. l. 13).

6S. B. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Institucijos 2009 m. rugsėjo 28 d. nutarimą. Teigė, kad nei jis, nei V. M. stirnos patino nenušovė.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs S. B. skundą, 2009 m. gruodžio 18 d. nutartimi (b. l. 111-115) skundo netenkino ir Institucijos pareigūno 2009 m. rugsėjo 28 d. nutarimą paliko nepakeistą. Įvertinęs liudytojų parodymus, teismas padarė išvadą, jog liudytojų V. Š., A. Š. ir H. S. paaiškinimai patvirtina, kad S. B. medžiojo kartu su V. M. netoli Šešuolių kaimo esančiuose laukuose, tuo pažeisdamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 18, 60.1, 60.2 punktus bei įvykdė pažeidimą, numatytą ATPK 85 straipsnio 4 dalyje. Teismas pažymėjo, kad S. B. padarytas pažeidimas yra įrodytas ir kitais byloje esančiais dokumentais: administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, kuriose užfiksuotas nušautas stirninas (b. l. 23), 2009 m. rugsėjo 24 d. žvėries apžiūros aktu, liudijančiu nušauto stirnino skrodimo, daryto 2009 m. rugsėjo 23 d., apie 22 val. rezultatus (b. l. 44), V. M., V. Š., A. Š., H. S., J. D., Vytauto B. R. rašytiniais paaiškinimais (b. l. 15-16, 19, 20-22), pareigūnų J. Č. bei Ž. C. 2009 m. rugsėjo 23 d. tarnybiniais pranešimais (b. l. 18-19). Nurodė, kad pažeidimo padarymo faktą patvirtina ir administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusio pareigūno Ž. C. bei V. M. pokalbio garso įrašas, patvirtinantis, kad apklausiamas V. M. neginčijo neteisėtos medžioklės fakto (b. l. 76).

8II.

9Apeliaciniu skundu S. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartį. Paaiškina, kad inkriminuoto teisės pažeidimo nepadarė. Teigia, kad teismas, spręsdamas dėl jo kaltės, nekreipė dėmesio į tai, kad V. M. prisipažinimas buvo išgautas smurtu, nepagrįstai nesustabdė bylos iki tyrimo baudžiamojoje byloje, pradėtoje pagal V. M. pareiškimą dėl jo sveikatos sutrikdymo, pabaigos. Tvirtina, kad liudytojai V. Š., A. Š. ir H. S., siekdami išvengti atsakomybės už V. M. sumušimą, susitarę melavo, jie pažįsta vienas kitą, yra medžiotojų būrelio „Girelė“ nariai, todėl suinteresuoti bylos baigtimi. Teigia, jog byloje nenustatyta svarbi aplinkybė, jog įvykio dieną vyko medžioklė, teismas rėmėsi būrelio pirmininko raštu, tačiau neišreikalavo medžiotojų klubo „Girelė“ medžioklės lapo. Nesutinka su jo liudytojų parodymų vertinimu. Akcentuoja, kad minėti asmenys vienareikšmiškai patvirtino, jog jis su V. M. išėjo pašaudyti į taikinį, o ne medžioti. Pažymi, kad šaudymo į taikinį faktą ir trukmę įrodo įvykio vietoje apžiūros metu rastos gilzės ir skardinės (b. l. 120-122).

10Institucija atsiliepimu su S. B. skundu nesutinka ir prašo jo netekinti. Teigia, kad neteisėtos medžioklės faktas patvirtintas bylos medžiaga, teismo posėdyje apklaustų „Girelės“ medžiotojų klubo narių parodymais, administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusio pareigūno Ž. C. bei V. M. pokalbio garso įrašu, kuriame apklausiamas V. M. neginčijo neteisėtos medžioklės fakto, taip pat nuotraukomis, kuriuose užfiksuotas nušautas stirninas.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Apeliacinis skundas tenkinamas.

14S. B. kaltinamas padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 85 straipsnio 4 dalyje, kuri nustato, kad medžiojimas medžioklės plotuose be galiojančio leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius ar be galiojančios licencijos arba licencijos neužpildymas sumedžiojus gyvūną, kurį sumedžioti teisę suteikia licencija, arba medžiojimas uždraustu laiku ar uždraustose vietose, arba medžiojimas draudžiamais įrankiais, priemonėmis ar būdais užtraukia piliečiui baudą nuo dviejų iki keturių tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

15Nagrinėjamos bylos medžiaga rodo, kad V. M. 2009 m. rugsėjo 23 d., apie 20.00 val., buvo sulaikytas medžioklės plotuose, priskirtuose medžiotojų klubui „Girelė“. Rašytine medžiaga ir liudytojų parodymais nustatyta, jog V. M. ir S. B. dėvėjo maskuojamąsias uniformas, nešėsi priemones, skirtas medžiojamųjų gyvūnų persekiojimui – žiūronus ir revolverį, iš kurio šaudė. Minėtų asmenų buvimo vietoje aptiktas sumedžiotas stirnos patinas (b. l. 23, 44). V. M. 2009 m. rugsėjo 23 d. paaiškinime prisipažino, jog kartu su S. B. medžiojo Šešiuolių kaimo laukuose, ir nurodė, kad stirną iš savo ginklo nušovė S. B..

16Pagal ATPK 284 straipsnį, organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. ATPK 257 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas (2007 m. lapkričio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N1-1872/2007).

17Įvertinusi byloje esančią medžiagą ir teismo nutartį, teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nesurinkta vienareikšmiškų ir neginčytinų įrodymų, jog S. B., veikdamas kartu su V. M., Ukmergės rajone, Šešiuolių seniūnijoje, netoli Šešiuolių kaimo esančiuose laukuose, 2009 m. rugsėjo 23 d., neturėdamas medžioklei reikalingų dokumentų, nenustatytos markės šaunamuoju ginklu neteisėtai sumedžiojo suaugusį stirnos patiną, ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 85 straipsnio 4 dalyje.

18Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėja 2009 m. lapkričio 23 d. užduotimi Nr. 88-1-00809-09 pavedė Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui atlikti ginklo, šaudmenų (taip pat ir kulkų, išimtų iš sumedžiotos stirnos) ir skardinių nuo alaus tyrimą (b. l. 98.). Tyrimui buvo pateiktos iš stirnos išimtos 2 kulkos, 4 skardinės nuo alaus su skylėmis bei 3 tūtelės, rastos apžiūrint vietą, kur S. B. nurodė šaudęs į skardines nuo alaus, pats S. B. tyrimui pateikė revolverį, iš kurio šaudė į skardines, revolverio būgne buvo 2 šoviniai ir 4 tūtelės. Lietuvos Respublikos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje yra nurodyta, jog 7 tirti pateiktos tūtelės buvo šautos viename (tame pačiame) ginkle, t. y. 7 pateiktos tirti tūtelės buvo šautos tirti pateiktame 6 mm kalibro „ME FLOBERT 4“ modelio revolveryje „KORA BRNO“ Nr. 646685 (teigiama indentifikacija). Specialisto išvadoje konstatuota, kad tirti pateiktos 2 kulkos, kurios buvo išimtos iš nušauto stirnino, iš pateikto revolverio iššautos nebuvo (neigiama indetifikacija), pažymėta, kad revolveris skirtas šaudyti kitos rūšies šoviniais, ant kulkų palieka kitokius pėdsakus. Specialisto išvadoje yra nurodyta, kad tirti pateiktose skardinėse nuo alaus esantys pažeidimai galėjo būti padaryti šaunant iš tirti pateikto ginklo kulkomis, analogiškomis tirti pateiktų šovinių kulkoms. Taigi, kaip matyti iš padarytų specialisto išvadų, suaugęs stirnos patinas nebuvo nušautas iš S. B. priklausančio revolverio.

19Byloje nėra duomenų, jog kuris nors iš liudytojų būtų tiesiogiai matęs, kaip S. B. nušovė stirtiną. Liudytojas V. Š. teigė, kad matė du vyrus su dideliais šautuvais, teigė matęs, kaip vienas iš jų paleido du šūvius, tačiau nurodė, jog nežino, kuris iš vyrų šovė, kadangi abu buvo vienodai apsirengę bei panašaus kūno sudėjimo (b. l. 50-51). Remiantis V. M. prisipažinimu, taip pat negalima daryti vienareikšmės išvados dėl S. B. kaltės, kadangi teismo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme V. M. paaiškino prisipažinimą parašęs dėl to, jog prieš jį buvo naudojamas smurtas (b. l. 49-50).

20Kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, remiantis kuriais tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Pastebėtina, kad administracinių teisės pažeidimų bylose patrauktojo administracinėn atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija, o visi neaiškumai traktuojami administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. N9-990/2006).

21Įvertinęs šias aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje esančių įrodymų nepakanka pagrįsti S. B. kaltei, padarius ATPK 85 straipsnio 4 dalyje numatytą pažeidimą. Rinkti naujus įrodymus nėra jokios protingos galimybės. Todėl pirmosios instancijos teismo nutarimas naikinamas, administracinio teisės pažeidimo byla S. B. atžvilgiu nutraukiama, nenustačius jo veiksmuose administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23S. B. apeliacinį skundą tenkinti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartį ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2009 m. rugsėjo 28 d. nutarimą panaikinti, administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 85 straipsnio 4 dalyje, bylos teiseną S. B. atžvilgiu nutraukti.

25Nutarimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros... 5. Institucijos pareigūnas 2009 m. rugsėjo 28 d. nutarimu pripažino S. B. kaltu... 6. S. B. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs S. B. skundą, 2009... 8. II.... 9. Apeliaciniu skundu S. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio... 10. Institucija atsiliepimu su S. B. skundu nesutinka ir prašo jo netekinti.... 11. Teisėjų kolegija... 12. III.... 13. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 14. S. B. kaltinamas padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą 15. Nagrinėjamos bylos medžiaga rodo, kad V. M. 2009 m. rugsėjo 23 d., apie... 16. Pagal ATPK 284 straipsnį, organas (pareigūnas),... 17. Įvertinusi byloje esančią medžiagą ir teismo nutartį, teisėjų kolegija... 18. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono... 19. Byloje nėra duomenų, jog kuris nors iš liudytojų būtų tiesiogiai matęs,... 20. Kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti... 21. Įvertinęs šias aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. S. B. apeliacinį skundą tenkinti.... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartį ir... 25. Nutarimas neskundžiamas....