Byla II-59-422/2009
Dėl nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė, sekretoriaujant Rasai Tamašiūtei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui V. K. , jo atstovei advokatei Onai Klinavičienei, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Irenijui Kaluškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. K. skundą dėl nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

22008 m. rugsėjo 16 d. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Kalvarijos agentūros pareigūno nutarimu Nr. 105 AM 014345 V. K. paskirta 1500 Lt administracinė nuobauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 512 str. 2 d., padarymą.

3V. K. administracinė nuobauda paskirta už tai, kad UAB „Alytaus melioracija“, atstovaujama padalinio vadovo V. K. , vykdė ūkinę veiklą, neturėdama Taršos ir integracijos prevencijos ir kontrolės leidimo, t.y. 2009 m. rugsėjo 3-9 dienomis Trumpalių kaime, Kalvarijos savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, neturėdama teisės išgauti ir naudoti gamtos išteklius, iškasė ir pasisavino 200 m3 grunto ( žvyro), tokiu būdu pakeisdama reljefą (nukasė kalvą), sugadino kraštovaizdį. Šiais veiksmais pažeidė LR Žemės įstatymo 12 str. 1 ir 4d., 13 str. 3d. bei Taršos integracijos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 7.2p. ir 2-ojo priedo 14p. reikalavimus.

4V. K. skundu prašo panaikinti nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Pareiškėjas ir jo atstovė advokatė nurodė, jog nutarimas yra neteisėtas, nepagrįstas, neįrodytas. Skundžiamas nutarimas neatitinka ATPK 286 str. šiam dokumentui nurodytų reikalavimų, dėl neįskaitomos pareigūno rašysenos, neaišku, pagal kokį teisinį pagrindą ( ar pagal LR ATPK 512 str. 2 d. ar pagal ATPK 51 str. 2 d.) pareiškėjas buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn. Nė vieno iš nurodytų pažeidimų jis nepadarė. Pareiškėjas nėra pareigūnas ATPK 14 str. prasme, jis yra UAB "Alytaus melioracija" meistras, tiesiogiai pavaldus projektų vadovui, todėl protokolas surašytas netinkamam subjektui. Administracinio teisės pažeidimo surašymo metu UAB "Alytaus melioracija" atliko 1,7 km. kelio ruožo nuo buvusios Lietuvos - Lenkijos valstybinės sienos Trumpalių kaime, Kalvarijos seniūnijoje Marijampolės rajone tiesimo darbus pagal užsakovo pateiktą dokumentaciją.Bendrovei Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai nereikalingi, jos vykdoma veikla nenurodyta minėtų leidimų išdavimo Taisyklėse, nes bendrovė neeksploatuoja taisyklių 7.2p. nurodytų įrenginių. Pagal darbų techninį projektą toje vietoje, kurioje buvo kasamas dirvožemis kelio juostos plotis sudarė 19 metrų, nutarimą priėmusi institucija neįrodė, jog grunto kasimo darbai vyko pažeidžiant kelio juostos ribas. Administracinio teisės pažeidimo protokole kaltinimas išdėstytas abstrakčiai, nenurodyta konkreti tariamo pažeidimo vieta, neatlikti išmatavimai, nenustatyta dirvožemio sudėtis, todėl nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties, administracinė byla turi būti nutraukta.

5Nuobaudą paskyrusi institucija Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo skundą atmesti. Minėtos institucijos atstovas nurodė, jog ginčijamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, įrodytas administracinės bylos medžiaga.

6Skundas netenkintinas.

7Administracinis teisės pažeidimas įrodytas administracinio teisės pažeidimo protokolu ( b.l. 19), Patikrinimo aktu Nr. 78 ( b.l. 6), 2008 09 08 pareiškėjo paaiškinimu ( b.l.21), fotonuotraukomis (b.l. 47-48), kadastro žemėlapio duomenimis (b.l.58-59), liudytojų Ž. M. , L. Š. , G. V. parodymais ( b.l.52-53, 62-63).

8Administracinio teisės pažeidimo protokolą surašęs Ž. M. paaiškino, jog 2008 m. rugsėjo mėnesį kartu su statybos inspekcijos pareigūnais dalyvavo reide, atvykę į Trumpalių kaimą, nustatė, jog šalia naujai tiesiamo kelio iš kalvos, kuri nepriskirta kelio ruožui ir yra valstybinė žemė, neteisėtai be leidimo kasamas žvyras, tai užfiksavo fotonuotraukose. Kasimo darbus atliko UAB „Alytaus melioracija“, vadovaujant aikštelės statybos vadovui V. K. , kuris pažeidimą pripažino, kitą dieną atvažiavęs į agentūrą pateikė dokumentus, patvirtinančius darbų neteisėtumą, todėl jam kaip padalinio vadovui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Liudytojai L. Š. ir G. V. šias aplinkybes patvirtino, paaiškindami, jog 2008 09 08 kartu su Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnais dalyvavo reide, kurio metu tikrino statybvietes. Trumpalių kaime užfiksavo UAB „Alytaus melioracija“ šlaite vykdomus be leidimo kasimo darbus, kurie nebuvo numatyti projekte. Prisistatęs už minėtus darbus atsakingas asmuo V. K. savo iniciatyva niekieno neverčiamas parašė paaiškinimą, jog nukasė 200 m3 grunto.

9Liudytojų parodymai yra nuoseklūs, neprieštarauja vieni kitiems bei aplinkybėms, nustatytomis kitais įrodymais, todėl teismui abejoti jais nėra pagrindo.

10Taršos integracijos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 2-ame priede nurodyta, jog veiklos vykdytojai, eksploatuojantys stacionarius ūkinės veiklos objektus, kurie nepriskiriami prie Taisyklių 1 priede nurodytų įrenginių, turi turėti Leidimą 14p. 2-ame priede numatytu atveju, kai išgaunamos naudingosios mineralinės medžiagos ( iškasenos), prie šių medžiagų yra nurodytas žvyras, todėl pareiškėjo ir jo atstovės argumentai, jog ginčo atveju leidimas šiai veiklai nebuvo reikalingas, atmestini.

11V. K. administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas dėl ATPK 512 str. 2 d. numatyto pažeidimo, tai aiškiai matyti iš minėto dokumento turinio ( b.l.19) bei ginčijamo nutarimo ( b.l. 5), teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, jog suprato, už ką yra baudžiamas ( b.l. 36 ), todėl jo skundo argumentai dėl neaiškaus kaltinimo atmestini.

12Administracinės bylos medžiaga įrodyta, jog pareiškėjas pažeidimo užfiksavimo metu dirbo UAB „ Alytaus melioracija“ statybos meistru, pagal minėtos bendrovės Statybos meistro nuostatus, jis yra pagrindinis darbų organizatorius ir vadovas darbo vietoje, tiesiogiai pavaldus statybos projektų vadovui, direktoriui, atskirais atvejais statybos darbų vadovui, meistras privalo žinoti Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, jis atsakingas už bendrovės vadovo įsakymų, potvarkių ir nurodymų vykdymą ( nuostatų 1.1p., 1.4p., 4.1.7p., b.l. 9-11). Nustatyta, jog tuo metu objekte statybos projektų vadovo nebuvo, todėl už minėtų darbų atitikimą norminiams reikalavimams buvo atsakingas meistras V. K. , tai patvirtino teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju ir UAB „Alytaus melioracija“ direktorius J. K. ( b.l. 64).

13ATPK 14 str. 1 d. numato, kad asmenys, kurie valstybinėse ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą, yra laikomi pareigūnais. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, jog pareiškėjas vykdė administracines –ūkines funkcijas, taigi ATP kodekso prasme yra pareigūnas ir tinkamas subjektas, todėl šis pažeidimas yra teisingai kvalifikuotas pagal ATPK 512 str. 2d., administracinė nuobauda 1500 litų bauda jam kaip pareigūnui paskirta sankcijos įstatymo nustatytos už pažeidimą ribose.

14Nors administracinio teisės pažeidimo protokole tiksliai pagal išmatavimus nenurodyta pažeidimo padarymo vieta, tačiau pažeidimo dieną institucijos darbuotojų padarytos fotonuotraukos patvirtina, jog žvyras buvo kasamas kalvoje, būtent, minėtose nuotraukose nurodytoje vietoje ( b.l. 47). Pareiškėjas teismo posėdžio metu šios vietos neginčijo, pripažino, jog tai ta pati vieta, iš kurios buvo kasamas gruntas, fotonuotraukose užfiksuotos UAB „Alytaus melioracija“ priklausančios transporto priemonės ( b.l. 54). Pareiškėjas pirminiame paaiškinime ( b.l. 21) yra nurodęs, jog 2008 m. rugsėjo 8 d. objekte Trumpaliai – Trumpaliai vykdant kelio sankasos įrengimo darbus buvo iškasta 2003 metrų grunto, pažeidžiant kelio juostos ribas, pripažinęs šių veiksmų neteisėtumą, jokių duomenų apie tai, jog jo paaiškinimas buvo išgautas neteisėtu būdu byloje nėra, priešingai, liudytojų L. Š. , G. V. paaiškinimais nustatyta, jog pareiškėjas savo iniciatyva geranoriškai raštu paaiškino žvyro kasimo kalvoje aplinkybes ( b.l. 62-63).

15Pareiškėjas teismo posėdžio metu neigė, jog buvo kasamas žvyras, tačiau administracinio teisės pažeidimo protokole, kuriame kaltinimas suformuluotas konkrečiai už 200 m3 žvyro iškasimą ( b.l. 19) jokių pastabų nepareiškė, pirminiu paaiškinimu pažeidimą visiškai pripažino, todėl šie jo nurodyti argumentai vertintini kritiškai, kaip asmens siekiančio išvengti administracinės atsakomybės.

16Pareiškėjas įrodymų apie tai, kad žvyras buvo kasamas kelio juostos ribose teismui nepateikė, darbų techninis projektas ir jame nurodytas toje vietoje praplatėjimas, kurio plotis sudaro 19 metrų, nepatvirtina, kad žvyras buvo kasamas , nepažeidžiant kelio juostos ribų, juolab, kad pirminiame paaiškinime pareiškėjas teigė priešingai. Liudytoju apklaustas UAB „Alytaus melioracija“ vadovas J. K. iš esmės teismo posėdžio metu neneigė, jog buvo pažeistos kelio juostos ribos ( b.l. 64).

17Įvertinant byloje nustatytas aplinkybes bei jas patvirtinančių įrodymų visetą, darytina išvada, jog V. K. padarė LR ATPK 512 str. 2 d. numatytą pažeidimą, administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta tam įgaliotų pareigūnų, nuobauda paskirta, nepažeidžiant nuobaudos skyrimo terminų, norminio akto, numatančio atsakomybę už tokio administracinio teisės pažeidimo padarymą nustatytose ribose, suteiktų įgaliojimų ribose, laikantis LR ATPK 20 str., 30 str. reikalavimų, todėl naikinti nutarimą administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens nurodytais motyvais nėra pagrindo, nes nebūtų pasiekti ATPK 20 str. įtvirtinti administracinės nuobaudos tikslai.

18Skundas kaip nepagrįstas atmestinas.

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėja

Nutarė

202008 m. rugsėjo 16 d. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Kalvarijos agentūros pareigūno nutarimą Nr. 105 AM 014345, kuriuo V. K. paskirta 1500 Lt administracinė nuobauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 512 str. 2 d., padarymą, palikti nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai ar per šį Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė,... 2. 2008 m. rugsėjo 16 d. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento... 3. V. K. administracinė nuobauda paskirta už tai, kad UAB „Alytaus... 4. V. K. skundu prašo panaikinti nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo... 5. Nuobaudą paskyrusi institucija Marijampolės regiono aplinkos apsaugos... 6. Skundas netenkintinas.... 7. Administracinis teisės pažeidimas įrodytas administracinio teisės... 8. Administracinio teisės pažeidimo protokolą surašęs Ž. M. paaiškino, jog... 9. Liudytojų parodymai yra nuoseklūs, neprieštarauja vieni kitiems bei... 10. Taršos integracijos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo... 11. V. K. administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas dėl ATPK... 12. Administracinės bylos medžiaga įrodyta, jog pareiškėjas pažeidimo... 13. ATPK 14 str. 1 d. numato, kad asmenys, kurie valstybinėse ar kitų nuosavybės... 14. Nors administracinio teisės pažeidimo protokole tiksliai pagal išmatavimus... 15. Pareiškėjas teismo posėdžio metu neigė, jog buvo kasamas žvyras, tačiau... 16. Pareiškėjas įrodymų apie tai, kad žvyras buvo kasamas kelio juostos ribose... 17. Įvertinant byloje nustatytas aplinkybes bei jas patvirtinančių įrodymų... 18. Skundas kaip nepagrįstas atmestinas.... 19. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies... 20. 2008 m. rugsėjo 16 d. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...