Byla 2-1978-463/2013
Dėl 22290,73 Lt skolos, 46,81 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Malijauskienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovui Ž. M. dėl 22290,73 Lt skolos, 46,81 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „General Financing“ prašo priteisti iš atsakovo Ž. M. 22290,73 Lt skolos, 46,81 Lt delspinigių, iš viso 22337,54 Lt įsiskolinimą, bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka- viešo paskelbimo būdu.

4Atsakovas neįvykdė CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovui prašant priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tekintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Pagal šalių 2007-01-20 sudarytą vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) (toliau – Sutartis) finansavimo sandorį Nr. 1, 2007-08-11 finansavimo sandorį Nr. 2, 2007-12-06 finansavimo sandorį Nr. 3, 2009-05-24 finansavimo sandorį Nr. 4, 2009-06-16 finansavimo sandorį Nr. 5, 2009-12-06 finansavimo sandorį Nr. 6, 200912-11 finansavimo sandorį Nr. 7, 2010-03-12 finansavimo sandorį Nr. 8, 2011-04-17 finansavimo sandorį Nr. 9, 2011-09-24 finansavimo sandorį Nr. 10, 2012-02-03 finansavimo sandorį Nr. 11, 2012-08-15 finansavimo sandorį Nr. 12, ieškovas iš viso suteikė atsakovui 37892,03 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2017-08-20, o atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nevykdė.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

9Atsakovui nevykdant sutarties sąlygų – nemokant įmokų daugiau kaip 60 dienų (Sutarties 6.3.1 p.), ieškovui, sutinkamai su Sutarties 6.3 punktu, suteikta teisė reikalauti, kad atsakovas sumokėtų visas pagal sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu.

10Atsakovas nevykdė savo sutartinių prievolių pagal Sutartį, sutartyje nustatytais terminais nemokėjo įmokų ir įsiskolino ieškovui 22290,73 Lt mokėtinų įmokų, todėl ieškinys dalyje dėl 22290,73 Lt skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio (lot. pagal pareigas; savo iniciatyva) turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

13Sutarties 6.3 punktas nustato, kad atsakovas, laiku nesumokėjęs ieškovui moka 0,5 procento dydžio delspinigius nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną, kurie, mokami kas dieną, sudaro net 182,5 procentų per metus, todėl tokia vartojimo sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

14Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

15Minėta, kad pagal Sutarties 6.3 punktą atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų ieškovui, moka 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Pažymėtina, kad ieškinyje ieškovas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir nurodo, kad sutartyje nustatytos netesybos negali būti mažinamos iki ieškovo įrodytų realių nuostolių dydžio. Tačiau ieškovo nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis yra priimta byloje, kurioje buvo sprendžiamas fizinių asmenų sudarytoje preliminariojoje nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartyje numatytų netesybų (baudos) pagrįstumo klausimas, tuo tarpu šioje byloje ieškovas - juridinis asmuo - prašo priteisti netesybas (delspinigius) iš fizinio asmens pagal Vartojimo kredito sutartį. Taigi, teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos pobūdį (atsakovas yra vartotojas, silpnesnioji sutarties šalis), taip pat į teisingumo ir protingumo principus daro išvadą, kad tokie Sutartyje numatyti delspinigiai (0,5 procento) yra aiškiai per dideli, todėl siekiant apsaugoti atsakovo kaip vartotojo interesus, ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo negali būti tenkintinas visa apimtimi, o priteistini delspinigiai yra mažintini.

162011 m. balandžio 1 d. įsigaliojęs Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Pažymėtina, kad šalys Sutartį sudarė dar iki šio įstatymo įsigaliojimo, todėl šis įstatymas atgręžtine tvarka nėra taikomas. Tačiau teismas konstatuoja, kad 0,05 procento delspinigių dydis atitinka protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl įvertinus byloje esančius duomenis bei skolos susidarymo aplinkybes, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovo galimai patirtus nuostolius.

17Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartį 0,5 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 46,81 Lt sumą. Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 4,68 Lt sumą. Tuo tarpu ieškovas prašo priteisti 46,81 Lt delspinigių. Dėl išdėstyto ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

18Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), t.y. 99,81 procentai žyminio mokesčio – 668,74 Lt (670,00 Lt x 99,81 proc.).

19Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje byloje sudaro 2,54 Lt, t.y., mažiau nei 10 litų, todėl vadovaujantis CPK 92 str. ir 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, šios išlaidos valstybei nėra priteisiamos.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.1, 6.4, 6.6., 6.37, 6.38, 6.59, 6.63, 6.189, 6.210, 6.886, 6.889 str. str., CPK 5, 88, 93, 96 str. str., 142 str. 4 d., 262, 270 str. str., 279 str. 2 d., 285-288 str., teismas

Nutarė

21ieškinį patenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo Ž. M. 22290,73 Lt (dvidešimt du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt litų 73 ct) skolos, 4,68 Lt (keturi litai 68 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. už 22295,41 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-06-13, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 668,74 Lt (šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni litai 74 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „General Financing“.

23Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Malijauskienė, vadovaudamasi... 2. ieškovas UAB „General Financing“ prašo priteisti iš atsakovo Ž. M.... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka- viešo... 4. Atsakovas neįvykdė CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į... 5. Ieškinys tekintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Pagal šalių 2007-01-20 sudarytą vartojimo kredito sutarties Nr. ( - )... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Atsakovui nevykdant sutarties sąlygų – nemokant įmokų daugiau kaip 60... 10. Atsakovas nevykdė savo sutartinių prievolių pagal Sutartį, sutartyje... 11. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis nustato, kad skolininkas... 12. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 13. Sutarties 6.3 punktas nustato, kad atsakovas, laiku nesumokėjęs ieškovui... 14. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 15. Minėta, kad pagal Sutarties 6.3 punktą atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų... 16. 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojęs Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d.... 17. Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartį 0,5... 18. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo... 19. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.1, 6.4, 6.6., 6.37,... 21. ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo Ž. M. 22290,73 Lt (dvidešimt du tūkstančiai du... 23. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...