Byla 2-223-267/2009

1

2

4

5Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovo Žemės ūkio kooperatyvo „Dobilas“ direktoriui D. J., kooperatyvo atstovams valdybos pirmininkui G. Ž. ir advokatui Audriui Bitinui, atsakovo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos atstovui A. M., trečiojo asmens UAB „Laugina“ atstovui juristui A. Z. ir trečiojo asmens UAB „Radviliškio vanduo“ atstovui B. K. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Žemės ūkio kooperatyvo „Dobilas“ ieškinį atsakovui Radviliškio rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „Laugina“, UAB „Radviliškio vanduo“ dėl atviro viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų panaikinimo, pakeitimo ir įpareigojimo pradėti derybas dėl pirkimo sutarties sudarymo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7

8Ieškovas Žemės ūkio kooperatyvas „Dobilas“ (toliau tekste – ŽŪK „Dobilas“) 2008-09-26 pareiškė ieškinį teisme, prašydamas pripažinti negaliojančiais atviro viešojo pirkimo konkurso (pirkimo Nr. ( - )) „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Radviliškyje (Maironio rajonas)“ sąlygų 5.1.1 p. ir 5.1.5 p. kaip pažeidžiančius skaidrumo, racionalumo ir proporcingumo principus. Taip pat prašė panaikinti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos priimtus sprendimus dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo kaip netenkinančio kvalifikacinių reikalavimų; dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ir konkurso nugalėtojo paskelbimo. Atsižvelgiant į tai, kad ŽŪK „Dobilas“ pasiūlė mažiausią perkamų prekių kainą, prašė pripažinti ieškovą šio viešojo pirkimo konkurso laimėtoju ir įpareigoti atsakovą pradėti su ieškovu derybas dėl pirkimo sutarties sudarymo (tomas 1, b. l. 1 – 10).

92008-10-30 teismui pateiktame ieškinio papildyme ieškovas tikslino ieškininius reikalavimus ir prašė:

  1. Pripažinti negaliojančiais atviro viešojo pirkimo konkurso (pirkimo Nr. ( - )) „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Radviliškyje (Maironio rajonas)“ sąlygų 5.1.1 p. ir 5.1.5 p. kaip pažeidžiančius skaidrumo, racionalumo ir proporcingumo principus;
  2. Pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos priimtus sprendimus dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ir konkurso nugalėtojo paskelbimo, į sprendimus (dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ir konkurso nugalėtojo paskelbimo) įtraukiant žemės ūkio kooperatyvo „Dobilas“ pasiūlymą;
  3. Ex officio konstatuoti niekinio sandorio tarp UAB „Laugina“ ir atsakovo faktą;
  4. Atsižvelgiant į tai, kad žemės ūkio kooperatyvas „Dobilas“ pasiūlė mažiausią perkamų prekių kainą, pripažinti ieškovą viešojo pirkimo konkurso laimėtoju ir įpareigoti atsakovą pradėti su ieškovu derybas dėl pirkimo sutarties sudarymo (b. l. 91 – 98) .

10ŽŪK „Dobilas“ ieškinį grindė Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 2 dalies nuostatomis, nurodė, kad atsakovo konkurso sąlygos ir jų interpretavimas pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas bei dirbtinai riboja konkurenciją. Tai pasireiškė pernelyg aukštais arba specifiniais reikalavimais, neatitinkančiais proporcingumo principo bei viešojo pirkimo tikslo – sudaryti pirkimo sutartį, nes iš ieškovo pateiktų dokumentų aiškiai matyti, kad pirkimo sutartį pagal konkurso sąlygas ieškovas realiai galėtų įvykdyti. Ieškovas akcentavo tai, kad, atmetus jo pateiktą pasiūlymą, pirkimo objektas gali būti perkamas didesne kaina, tuo padarant žalą valstybės biudžetui. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai, nes pateikto Pasiūlymo galiojimo terminas buvo užtikrinamas AB DnB NORD banko garantiniu raštu iki 2008-10-15; Įmonė pateikė komisijai atestatą, leidžiantį vykdyti ypatingų statinių statybos darbus; įmonės metinė apyvarta (konkurso sąlygų 5.1.1 p.) 2007 metais sudarė 8165064,00 Lt ir kasmet didėja – tai rodo, kad įmonė pajėgi atlikti didelės apimties darbus; įmonė yra atlikusi daug statybos, melioracijos ir kitų darbų pagal Radviliškio rajono savivaldybės administracijos statybos rangos sutartis, todėl atitinka konkurso sąlygų 5.1.4 p. reikalavimus; Pagal 5.1.5 punkto reikalavimus pateiktas „Sidabravo miestelio perpumpavimo siurblinių, fekalinės kanalizacijos tinklų ir biologinio valymo įrenginių statyba“ statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktas, kur slėginių vamzdynų ilgis 1,607 km. Ieškovas teigia, kad atsakovo 2008-09-17 rašte Nr. S-2168-18.3 nepagrįstai interpretuojamos konkurso sąlygų nuostatos. Be to atsakovas neinformavo apie tai, kurio dalyvio pasiūlymas buvo pripažintas laimėtoju, nepateikė jokios informacijos apie preliminarią pasiūlymų eilę ir jos patvirtinimą. Ieškovo pasiūlymas, kaip neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų, buvo atmestas 2008-06-04, tačiau apie tai ieškovas informuotas tik 2008-09-05. Teigia, kad tokie atsakovo veiksmai pažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus skaidrumo, racionalumo bei proporcingumo principus, kitas šio įstatymo nuostatas bei ieškovo teises.

11Atsakovas Radviliškio rajono savivaldybės administracija su pareikštu ieškiniu nesutiko. 2008-10-22 Šiaulių apygardos teisme buvo gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį, kuriame nurodyta, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl atviro viešojo pirkimo konkurso sąlygų (5.1.1. p. ir 5.1.5 p.) pripažinimo pažeidžiančiomis skaidrumo, racionalumo ir proporcingumo principus ir negaliojančiomis, nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, kuria pasinaudoti nebegalima. Todėl byla turi būti nutraukta, vadovaujantis LR CPK 293 straipsnio 2 punktu. Atsiliepime teigiama, kad Radviliškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija, atmetusi ieškovo pateiktą pasiūlymą bei netenkindama skundo pasielgė teisėtai ir pagrįstai. Atsikirtimai į pareikštą ieškinį grindžiami tuo, jog ieškovas žinojo apie pasiūlymo pateikimo datos pakeitimą; ieškovui nesuteikta teisė vykdyti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbus; ieškovo 2005-2007 m. metinės apyvartos vidurkis 4,2 mln. Lt, t. y. mažesnis už konkurso sąlygose nustatytą minimalų vidurkį; ieškovo pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 5.1.5 p. reikalavimų, nes ŽŪK „Dobilas“ yra paklojęs 1,607 km tinklų, o tai nesiekia konkurso sąlygose nustatyto minimumo (tomas 1, b. l. 63 – 65).

12Nagrinėjant bylą iš esmės ieškovo ŽŪK „Dobilas“ direktorius D. J. ir kooperatyvo atstovas valdybos pirmininkas G. Ž. ieškinį palaikė ir paaiškino, kad konkurso sąlygos buvo aiškios, jų atstovaujamas kooperatyvas šias sąlygas atitiko, todėl neteisėtai buvo pašalintas iš konkurso (tomas 2, b. l. 2 – 11).

13Ieškovo atstovas advokatas Audrius Bitinas prašė ieškinį tenkinti, nurodė, kad visa bylos medžiaga rodo, jog pažeisti viešųjų pirkimų principai. Advokatas akcentavo, kad atsakovas nebuvo informuotas apie konkurso rezultatus, sutartis sudaryta nepraėjus įstatymo nustatytam terminui. Tokiu būdu buvo pažeista ieškovo teisė į teisinę gynybą. Atstovo teigimu, ieškovo pateiktas pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų reikalavimus. Šią poziciją ieškovo atstovas grindė tuo, kad dėl neaiškių konkurso sąlygų ŽŪK „Dobilas“ pateikė ne visus turimus dokumentus, o aplinkybę, kad metinė apyvarta turėjo būti nustatoma ne iš trijų, o iš dviejų metų patvirtina ir teismui pateiktas prof. habil. dr. A. P. atsakymas advokatui Audriui Bitinui. Pateikto pasiūlymo laidavimas, ieškovo manymu, taip pat yra tinkamas. Ieškovo atstovas paaiškino, jog atsakovas, vykdydamas viešąjį pirkimą, pažeidė tam tikras imperatyvias VPĮ nuostatas ir iš neteisėtų veiksmų, negali kilti teisinės pasekmės. Jei pirkimo procedūros baigtos, tai nesudaro pagrindo manyti, kad rezultatai teisėti. Teisminio nagrinėjimo metu nustačius, kad pagal ginčo sutartį UAB „Laugina“ atliko 84 procentus visų numatytų darbų, ieškovo atstovas nepalaikė ieškinio dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, akcentavo ieškovo galimybę pasinaudoti nuostolių atlyginimo institutu (tomas 2, b. l. 2 – 11) .

14 Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas A. M. prašė ieškinį atmesti nurodė, kad ieškovas, dalyvaudamas konkurse, aiškiai išdėstė savo sutikimą su konkurso sąlygomis, suprato sąlygas ir jų neginčijo. Atstovas paaiškino, kad ieškovo pateiktas konkursinis pasiūlymas pagrįstai buvo pripažintas neatitinkančiu konkurso dalyviams keliamų minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir atmestas. Ieškovo reikalavimas pripažinti ginčo konkurso sąlygas negaliojančiomis, vadovaujantis LR CPK 293 str. 2 p. nuostatomis, nenagrinėtinas teisme, nes šioje reikalavimo dalyje ieškovas nesilaikė VPĮ nustatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos ir ja pasinaudoti nebegalima (tomas 2, b. l. 2 – 11).

15Trečiojo asmens UAB „Radviliškio vanduo“ atstovas B. K. P. prašė Viešųjų pirkimų komisijos sprendimus nagrinėjamoje byloje pripažinti teisėtais ir ieškinį atmesti. Paaiškino, kad pagal rangos sutartį UAB „Laugina“ atliko 84 procentus sutartyje numatytų darbų, už kuriuos dėl tebevykstančio ginčo neapmokėta. Tai iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamas projektas, kuris turi būti baigtas 2009 metais gruodžio mėn. (tomas 2, b. l. 2 – 11). Trečiojo asmens UAB „Laugina“ atstovas juristas A. Z. teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas netinkamai suformulavo ieškinio pagrindą ir dalyką, nes, pasibaigus viešajam pirkimui, negalima ginčyti konkurso sąlygų. Galimas ieškinys dėl konkurso pripažinimo neteisėtu ir nuostolių atlyginimo. Ieškovas per įstatymo nustatytą 5 dienų terminą nepareiškęs pretenzijų dėl sutarties sąlygų, prarado teisę jas ginčyti. Todėl ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtu, arba atmestas. Be to ieškovas yra praleidęs ieškinio senaties terminą, nes pripažino, kad apie komisijos sprendimą buvo informuotas 2008-09-05 ir per penkias dienas nepateikė pretenzijos. Atstovas, remdamasis Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo 2004-09-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2004, nurodė, kad, dalyvio pateiktame pasiūlyme esant kvalifikacinių neatitikimų, viešųjų pirkimų komisija privalo jį atmesti (tomas 2, b. l. 2 – 11).

16Įvertinus teismui pateiktus įrodymus byloje nustatytos faktinės aplinkybės:

17Ieškovas ŽŪK „Dobilas“ dalyvavo atsakovo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos organizuotame Supaprastintajame viešajame darbų pirkimo konkurse (pirkimo Nr. ( - )) „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Radviliškyje (Maironio rajonas)“. Tai patvirtina teismui pateikta viešojo pirkimo medžiaga (tomas 1, b. l. 44 – 46, 76 – 88; priedas prie bylos Nr. 2, psl. 22; priedas prie bylos Nr. 3).

18Viešojo pirkimo komisija Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų I etape numatytos „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Radviliškio rajone“ darbams pirkti sudaryta 2008-04-01 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-04-01 įsakymu Nr. A-287-(8.2) (priedas prie bylos Nr. 2, psl.1).

19Skelbimas apie viešąjį pirkimą ir jo pakeitimus, nepažeidžiant VPĮ reglamentuotos tvarkos, savalaikiai registruotas viešųjų pirkimų tarnyboje ir publikuotas leidinyje „Valstybės žinios“ (tomas 1, b. l. 39-43; priedas prie bylos Nr. 2, b. l. 3 – 20).

20Darbų pirkimo dokumentai paruošti ir pateikti dalyviams įstatymo nustatyta tvarka. Tai patvirtina duomenys, esantys atsakovo teismui pateiktuose Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros 2008-03-21 rašte „Dėl pirkimo dokumentų patvirtinimo“ ir UAB „Hidora“ ir UAB „Arginta“ 2008-04-29 rašte Nr. H-8/064 (tomas 1, b. l. 66, 77, priedas prie bylos Nr. 1).

21Šiam supaprastintam atviram konkursui pasiūlymus pateikė aštuoni dalyviai (priedas prie bylos Nr. 2, psl. 21, 22).

22Ieškovas pasiūlymą pateikė 2008-05-14 12 val. 32 min. Tai patvirtina pasiūlymų registracijos žurnale esantis kooperatyvo direktoriaus I. M. parašas (priedas Nr. 2 lapas 22). Ieškovo atstovas dalyvavo ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje, kuri prasidėjo skelbime nurodytu laiku – 2008-05-14 13 val. (priedas Nr. 2 lapas 21). 2008-05-14 Viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo posėdžio protokole yra duomenys, kad vokų atplėšimo procedūros metu pasiūlymus pateikę tiekėjai klausimų neturėjo (priedas prie bylos Nr. 2 psl. 23 – 26).

23 Pasiūlymai komisijos posėdžiuose buvo nagrinėjami ir vertinami keletą kartų, t. y. 2008-06-04, 2008-06-19, 2008-07-22, 2008-08-01, 2008-08-18, 2008-09-05, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros pastabas (priedas prie bylos Nr. 2, psl. 44 – 48, 49, 74 – 84, 85 – 99, 101 – 120), ir tik 2008-09-05 viešojo pirkimo komisijos posėdyje, gavus Aplinkos projektų valdymo agentūros galutinių vertinimo ataskaitų patvirtinimą, buvo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė, kurioje pirmoji vieta atiteko UAB „Laugina“ (tomas 1, b. l. 74; priedas prie bylos Nr. 2, psl. 118 – 121). Tą pačią dieną ieškovui žemės ūkio kooperatyvui „Dobilas“ buvo išsiųstas pranešimas apie jo pasiūlymo atmetimą ir šį sprendimą nulėmusias priežastis ( b. l. 13,14, 15 – 28 bylos priedas Nr. 2, psl. 122, 123).

24Atkreiptinas dėmesys, kad dėl ieškovo ŽŪK „Dobilas“ pateikto pasiūlymo vertinimo Aplinkos projektų valdymo agentūra, perkančiajai organizacijai jokių pastabų nepareiškė.

252008-09-16 ieškovas Žemės ūkio kooperatyvas „Dobilas“ pateikė viešųjų pirkimų komisijai skundą, reikalaudamas pateiktą pasiūlymą svarstyti ir vertinti, nes įmonė pilnai atitinka konkurso sąlygas (tomas 1, b. l. 17 – 19, priedas prie bylos Nr. 2, psl. 127 – 134).

262008-09-16 Komisija skundą išnagrinėjo, jį atmetė ir apie tai informavo ieškovą (tomas 1, b. l. 15, 16; priedas prie bylos Nr. 2, psl. 124 – 126, 135 – 136).

272008-09-19 komisijos posėdžio protokole Nr.13 yra duomenys, kad Konkursą laimėjusiu pasiūlymu paskelbtas UAB „Laugina“ pasiūlymas (priedas prie bylos Nr. 2 psl. 137 – 139 ).

282008-09-22 buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. ( - ) ir viešojo pirkimo procedūra, vadovaujantis LR VPĮ 7 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pasibaigė (tomas 1, b. l. 55 – 57).

29Apie sutarties sudarymą ieškovas buvo informuotas 2008-09-24 raštu Nr. S-2235-(8.33) (priedas prie bylos Nr. 2, psl. 141 – 144).

302008-09-26 Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo ŽŪK „Dobilas“ ieškinys dėl konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, kuris, vadovaujantis konkurso procedūrų vykdymo metu galiojusios 1996-08-13 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 (toliau tekste – VPĮ) redakcijos (2007-11-08 įstatymo redakcija) nuostatomis negali būti tenkinamas.

31Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovo organizuoto viešojo pirkimo konkurso (pirkimo Nr. ( - )) „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Radviliškyje (Maironio rajonas)“ sąlygų 5.1.1 ir 5.1.5 punktų turinio atitikimo įstatymo reikalavimams.

32Teismas visiškai sutinka su atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Laugina“ argumentais, kad šie ieškovo reikalavimai negali būti nagrinėjami teisme, nes dėl jų nebuvo pareikštos pretenzijos VPĮ nustatyta tvarka ir terminais. Ieškovas viešojo pirkimo dokumentus gavo 2008-04-29 (tomas 1, b. l. 83, 66) ir jokių pretenzijų, prašymų paaiškinti konkurso sąlygas VPĮ nustatytais terminais nereiškė. Dar daugiau, pateikdamas viešojo pirkimo komisijai pasiūlymą, ieškovas viešai deklaravo, kad sutinka su pirkimo Nr. ( - ) dokumentų turiniu ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinka su visomis pirkimo dokumentų nuostatomis (tomas 1, b. l. 67 – 68; priedas Nr. 3, psl. 1). Dėl šių aplinkybių, vadovaudamasis VPĮ 120 straipsnio 1 d. nuostata, kad pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija, teismas konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju ieškovas yra nesilaikęs šios kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti. Todėl, vadovaujantis LR CPK 293 straipsnio 2 p., šioje reikalavimo dalyje byla nutrauktina ir teismas neanalizuoja ieškinio argumentų, susijusių su perkančiosios organizacijos nustatytomis konkurso sąlygomis ir pasirinktais kriterijais, vertinant tiekėjų ekonominius, techninius pajėgumus ir kvalifikaciją.

33Tačiau tiek ieškinyje, tiek ieškinio papildyme ieškovas, prašydamas panaikinti ir pakeisti viešojo pirkimo komisijos sprendimus, dėl kurių buvo pateiktas 2008-09-16 skundas, savo reikalavimus grindžia taip pat ir ginčo konkurso sąlygų 5.1.1 p ir 5.1.5 p. neaiškumu, netinkamu jų interpretavimu komisijos posėdžiuose, nurodo, kad šios aplinkybės jam paaiškėjo tik gavus 2008-09-05 komisijos pranešimą. Šioje reikalavimų dalyje teismas nagrinėja bylą iš esmės.

34Minėti konkurso sąlygų punktai reglamentuoja minimalius kvalifikacinius konkurso dalyviams keliamus reikalavimus (priedas prie bylos Nr.1 psl. 11, 12), atitinka VPĮ 32 straipsnio nuostatas, kurios įpareigoja perkančiąją organizaciją išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas, pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas ir suteikia teisę atsakovui pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus bei pareikalauti, kad dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. VPĮ 35 straipsnis suteikia perkančiajai organizacijai teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus, o VPĮ 36 straipsnis reglamentuoja dalyvių techninio ir profesinio pajėgumo įvertinimą ir patikrinimą.

35Įvertinęs bylos dokumentus teismas konstatuoja, kad ginčijamų pirkimo dokumentų 5.1.1 ir 5.1.5 punktų turinys yra aiškus ir visiškai atitinka VPĮ 35 ir 36 straipsnio nuostatas. Todėl ieškovo teiginiai dėl VPĮ nustatytų skaidrumo, racionalumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principų pažeidimo, konkurso metu taikant ginčijamus reikalavimus, atmestini kaip teisiškai nepagrįsti.

36Nagrinėjamu atveju Pirkimo dokumentų 5.1.1 punkte nustatytas reikalavimas, kad konkurso dalyvio 2005 - 2007 m. (arba nuo įregistravimo datos, jei veiklą pradėjo vėliau nei nuo 2005 m.) metinės apyvartos vidurkis negali būti mažesnis kaip 5,7 mln. litų. Šiuo punktu reikalaujama pateikti šį rodiklį patvirtinančius dokumentus: dalyvio 2005 – 2007 metų patvirtintas pelno (nuostolių) ataskaitas. Jeigu įmonė registruota ar veiklą pradėjo vykdyti vėliau nei 2005 metais, prašoma pateikti pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas nuo registravimo ar veiklos pradžios.

37Teismas atmeta ieškovo argumentus, susijusius su šio teksto lingvistiniu aiškinimu, nes pagal prof. habil. dr. A. P. pateiktą analizę akivaizdu, jog 5.1.1 p. tekste tarp skaičių 2005 ir 2007 reikia ilgo brūkšnio, kuris rašomas tarp skaičių ir datų, kai norima pasakyti „nuo...iki“ (tomas 1, b. l. 218). Profesorė konstatavo, kad šiame sakinyje nepaisoma nei skyrybos ženklų rašymo taisyklių, nei jų prasmės, tačiau nurodė kaip taisyklingai reikia parašyti šį sakinį, kad būtų suprantamas adekvačiai. Būtent taip (adekvačiai), nepaisant padarytų skyrybos ženklų rašymo klaidų, šio punkto turinį suprato ir ieškovas, pateikęs pasiūlyme duomenis apie trejų metų apyvartą.

38Konkurso sąlygų 5.1.1 punkto tekstas atitinka VPĮ 35 straipsnyje nurodytus reikalavimus ir dokumentų, apibūdinančių kandidatų ar dalyvių ekonominę ir finansinę būklę, prasme, todėl negali būti vertinamas kaip neaiškus, pažeidžiantis ieškovo interesus ar neatitinkantis VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų pagrindinių pirkimo principų.

39Ieškovo ŽŪK „Dobilas“ pateiktame pasiūlyme pateikti duomenys apie 2005, 2006 ir 2007 metų apyvartą ir pridėtos visų trejų metų pelno (nuostolių) ataskaitos (priedas prie bylos Nr. 3, psl. 51, 53 – 57). Pasiūlyme nurodyta, kad ieškovo apyvarta 2007 metais sudarė 8 165 064 Lt, 2006 metais – 2 142 262 Lt ir 2005 metais – 2 333 734 Lt. Šie duomenys leidžia spęsti, kad ieškovo metinės apyvartos vidurkis nesiekia konkurso sąlygose nustatyto minimalaus dydžio – 5, 7 milijonų litų (8 165 064 + 2 333 734 + 2 142 262 = 12 641 060 : 3 = 4 213 687 Lt). Todėl, teismo vertinimu, visiškai pagrįsta yra Viešojo pirkimo komisijos išvada, kad ŽŪK „Dobilas“ neatitiko konkurso sąlygų 5.1.1 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

40Pirkimo dokumentų 5.1.5 punkte nustatytas reikalavimas, kad konkurso dalyvis per 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau, tai nuo jos registravimo pradžios) iki pasiūlymo pateikimo dienos privalo būti atlikęs vandens tiekimo ir nuotekų lauko tinklų bei siurblinių statybos rangos sutartis, kurios atitinka nurodytą sąlygą: sėkmingai atliktas vandens tiekimo ir/arba nuotekų surinkimo lauko tinklų statybos arba rekonstrukcijos darbų objektas (arba objektų suma, kurių kiekvienas ne mažesnis nei 0,5 km), kuriame tinklų bendras ilgis ne mažiau kaip 2, 2 km;

41Ieškovo ŽŪK „Dobilas“ konkursui pateiktame pasiūlyme pateikti duomenys, kad paklotų vamzdynų ilgis – 1607 m (tomas 1, b. l. 84 – 88; priedas prie bylos Nr. 3, psl. 62). O tai reiškia, kad pagal komisijai pateikto pasiūlymo duomenis ieškovas neatitiko perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų 5.1.5 nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo.

42VPĮ 32 straipsnio 6 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją atmesti dalyvio pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Ieškovo pasiūlyme pateikti duomenys pagal Konkurso sąlygų 5.1.1 ir 5.1.5 punktų reikalavimus negali būti vertinami kaip netikslūs ar neišsamūs VPĮ 32 straipsnio 5 dalies ir 39 straipsnio 1 dalies prasme. Todėl atmestini ieškovo argumentai, kad perkančioji organizacija privalėjo prašyti ŽŪK „Dobilas“ patikslinti ar paaiškinti pateiktus duomenis apie kvalifikaciją.

43Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 8 dalimi, 26 straipsnio 6 dalimi ir 39 straipsnio 2 dalimi, darytina išvada, kad ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo yra teisėtas ir pagrįstas.

44Šią teismo išvadą pagrindžia ir byloje pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvada (tomas 1, b. l. 159, 160, 171, 172).

45Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyse šios kategorijos bylose taip pat yra suformuota praktika, kad vertinant pateiktus tiekėjų pasiūlymus, pirmiausia patikrinama, ar pateikti pasiūlymai atitinka formalius kvalifikacijos reikalavimus. Tik nenustačius formalių trūkumų (pažeidimų), pasiūlymas svarstomas iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m .rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-2004).

46 Kitų ginčo šalių argumentų, susijusių su ieškovo atestato (konkurso sąlygų 4.2.2 p.) ir pasiūlymo galiojimo termino (konkurso sąlygų 15.1 p.) vertinimu, teismas plačiau neanalizuoja, nes nustačius, jog ŽŪK “Dobilas” neatitiko konkurso dokumentuose nustatytų kandidatų ekonominės bei finansinės būklės ir kvalifikacijos reikalavimų (dėl nepakankamos metinės apyvartos ir nepakankamos atliktų darbų apimties), kitų konkurso sąlygose nurodytų dokumentų nepateikimas tampa nereikšmingu sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą.

47Tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas, teigdamas ieškininiame pareiškime, jog jo pateiktas pasiūlymas visiškai atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, šiuos faktus pagrindžiančius dokumentus pateikė tik pasibaigus pasiūlymų pateikimo laikui, dalį jų tik bylos nagrinėjimo eigoje (tomas 1, b. l. 20 – 24, 98 – 116, 125 – 128), o tai prieštarauja VPĮ reglamentuotai pasiūlymų pateikimo, vertinimo ir palyginimo tvarkai (VPĮ 28, 29, 31, 39 str.). Todėl visiškai nepagrįsti yra ieškovo argumentai, kad, atsisakydama priimti papildomus dokumentus, įrodančius atsakovo kvalifikacijos atitikimą konkurso sąlygoms, perkančioji organizacija grubiai pažeidė VPĮ nuostatas.

48 Kaip jau minėta šioje nutartyje, 2008-06-04, 2008-06-19, 2008-07-22, 2008-08-01, 2008-08-18, 2008-09-05, įvykusių viešojo pirkimo komisijos posėdžių protokoluose yra duomenys, kad, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai nepatvirtinus komisijos sprendimų, konkurso dalyvių pasiūlymai buvo vertinami pakartotinai, keitėsi nugalėtojas (priedas prie bylos Nr. 2, psl. 44 – 49, 74 – 99, 101 – 120). Galutines vertinimo ataskaitas, kuriose nurodyta, kad ŽŪK „Dobilas“ pasiūlymas atmestas, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra patvirtino tik 2008-09-02 (tomas 1, b. l. 74; priedas prie bylos Nr. 2, psl. 95, 122). Po to, 2008-09-05 viešojo pirkimo komisijos posėdyje buvo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė, kurioje pirmoji vieta atiteko UAB „Laugina“ (priedas prie bylos Nr. 2, psl.118 –121). Tą pačią dieną atsakovui buvo išsiųstas pranešimas apie pasiūlymo atmetimo priežastis (tomas 1, b. l. 13, 14; priedas prie bylos Nr. 2 psl. 122, 123), o 2008-09-24 pranešimas apie sutarties sudarymą (priedas prie bylos Nr. 2, psl. 144). Aplinkybę, kad ieškovo pasiūlymas nebuvo atmestas iki viešojo pirkimo procedūros pabaigos įrodo 2008-08-06 viešojo pirkimo komisijos sprendimas prašyti visų dalyvių pratęsti pasiūlymų galiojimo laiką iki 2008-10-15 (2008-08-06 posėdžio protokolas Nr. 8) ir ieškovui 2008-08-07 išsiųstas raštas, kurio išsiuntimo faktą pripažįsta ŽŪK „Dobilas“ teismui pateiktame 2009-05-22 rašte (tomas 1, b. l. 185 – 187, priedas prie bylos Nr. 2, psl. 107 – 108).

49Perkančiosios organizacijos ieškovui išsiųstame 2008-06-11 rašte Nr. S-1400-(8.33) „Dėl dokumentų grąžinimo“ nėra nurodyta, kad atmetamas ŽŪK „Dobilas“ pasiūlymas (tomas 1, b. l. 188). Priešingai, rašte nurodyta, kad vyksta pateiktų pasiūlymų vertinimo procedūra, apie kurios rezultatus jis bus informuotas įstatymo nustatyta tvarka. Ieškovui pagrįstai grąžinti pavėluotai pateikti dokumentai, nes juos priimti draudžia VPĮ 39 straipsnio 1 d. kur nurodyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentus.

50Todėl atmestini ieškovo argumentai dėl netinkamo informavimo apie konkurso rezultatus ir pasiūlymo atmetimo priežastis.

51Perkančioji organizacija Rangos sutartį Nr. ( - ) su trečiuoju asmeniu UAB „Laugina“ pasirašė 2008-09-22, t. y. praėjus 21 dienai nuo pranešimo apie preliminarią eilę išsiuntimo. Tai atitinka VPĮ 39 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatas. Ieškovas įrodinėja, kad perkančioji organizacija, sudarydama sutartį, nesilaikė minimalaus VPĮ 18 str. 9 p. nustatyto termino, tačiau neįvertina, kad pats pažeidė VPĮ 121 straipsnyje nustatytą 5 dienų terminą pretenzijai pareikšti. Pretenziją dėl pateikto pasiūlymo atmetimo ieškovas perkančiajai organizacijai pateikė 2008-09-16, o pranešimą apie pasiūlymo atmetimo priežastis gavo 2008-09-09. Tai patvirtina užrašas ant pranešimo „Gauta 2008 09 09 G – 056“ (tomas 1, b. l. 13). Gavusi pretenziją komisija stabdė pirkimo procedūras ir nagrinėjo skundą, nors ir konstatavo, pretenzijos pateikimo termino pažeidimo faktą (priedas prie bylos Nr. 2, psl.124 – 126).

52VPĮ 121 straipsnio 3 dalies nuostatos leidžia perkančiajai organizacijai nestabdyti pirkimo procedūrų, jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų daug didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas. Šio straipsnio taikymas, teismo vertinimu, aktualus nagrinėjamu atveju, nes sutarties darbai yra finansuojami LR Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis pagal EK sprendimą Nr. 2004/LT/16/P/PE/002 ir lėšų panaudojimas ribojamas laike.

53Įvertinusi šias aplinkybes ir tai, kad ieškovo pretenzija buvo visiškai nepagrįsta, pateikta pavėluotai, teismas daro išvadą, kad ieškinio argumentai, susiję su VPĮ nuostatų pažeidimu perkančiajai organizacijai pasirašant sutartį su konkurso nugalėtoju yra nepagrįsti ir prieštarauja LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, todėl atmestini.

54Patenkinus ieškinio reikalavimus dėl konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis kiti ieškovo reikalavimai dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų pakeitimo, preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ir konkurso nugalėtojo paskelbimo negalėtų būti nagrinėjami teisme. Šioje reikalavimo dalyje byla turėtų būti nutraukta LR CPK 293 str. 1 p. numatytu pagrindu, nes teismas neturi įstatymo suteiktų galių atlikti viešo konkurso procedūras ir nustatyti konkurso laimėtoją. Tačiau nagrinėjamu atveju, nepatenkinus ieškovo reikalavimo dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo atmesti ŽŪK „Dobilas“ pasiūlymą kaip netenkinantį kvalifikacinių reikalavimų, ir nustačius, kad viešasis konkursas pasibaigė, sudarius 2008-09-22 Rangos sutartį Nr. ( - ), kurios vertė 3 693 589, 43 Lt, o atliktų darbų vertė 2009-05-01 dienai – 2 111 090, 88 Lt (tai sudaro apie 84 procentus sutartyje numatytų darbų), ieškovo reikalavimai net ir pakeitus jų formuluotę, negali būti įvykdyti, nes nėra teisinio pagrindo tęsti konkursą. Todėl ir šie ieškovo reikalavimai atmestini.

55Kadangi, bylos nagrinėjimo metu, nustačius, kad darbai pagal rangos sutartį didele apimtimi yra įvykdyti, ieškovas nepalaikė ieškininių reikalavimų dėl rangos sutarties panaikinimo, byla ir šioje reikalavimo dalyje nutrauktina, o sumokėtas žyminis mokestis, 38 063 Lt, grąžintinas ieškovui (LR CPK 293 str. 1 d. 4 p., 87str. 1 d. 2 p.).

56LR CPK 88 str. 1 d. 3 p. pagrindu iš ieškovo priteistinos pašto išlaidos valstybei – 59,32 Lt.

57Vadovaujantis LR CPK 259 str., 270 str., 293 str. 2 p., 4 p., 87str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

59Nutraukti civilinę bylą ieškininių reikalavimų dalyje dėl atviro viešojo pirkimo konkurso (pirkimo Nr. ( - )) „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Radviliškyje (Maironio rajonas)“ sąlygų 5.1.1 p. ir 5.1.5 p. pripažinimo negaliojančiais ir 2008-09-22 rangos sutarties pripažinimo niekine.

60Kitoje reikalavimų dalyje ieškinį atmesti.

61Priteisti iš ieškovo Žemės ūkio kooperatyvo „Dobilas“ (įmonės kodas 171403314, adresas: Miškių kaimas, Sidabravo s., LT 82251 Radviliškio r., atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) „Swedbank“ AB) 59,32 Lt (penkiasdešimt devynis Lt 32 ct) pašto išlaidų valstybei.

62Grąžinti ieškovui Žemės ūkio kooperatyvui „Dobilas“ (įmonės kodas 171403314, adresas: Miškių kaimas, Sidabravo s., LT 82251 Radviliškio r., atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) „Swedbank“ AB) 38063,00 Lt (trisdešimt aštuonis tūkstančius šešiasdešimt tris Lt) žyminį mokestį, sumokėtą 2009-01-30 mokėjimo nurodymu Nr. 1839.

63Panaikinti 2008-09-30 Šiaulių apygardos teismo nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

64Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. ... 2. ... 4. ... 5. Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. ... 8. Ieškovas Žemės ūkio kooperatyvas „Dobilas“ (toliau tekste – ŽŪK... 9. 2008-10-30 teismui pateiktame ieškinio papildyme ieškovas tikslino... 10. ŽŪK „Dobilas“ ieškinį grindė Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų... 11. Atsakovas Radviliškio rajono savivaldybės administracija su pareikštu... 12. Nagrinėjant bylą iš esmės ieškovo ŽŪK „Dobilas“ direktorius D. J. ir... 13. Ieškovo atstovas advokatas Audrius Bitinas prašė ieškinį tenkinti,... 14. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas A. M. prašė ieškinį atmesti... 15. Trečiojo asmens UAB „Radviliškio vanduo“ atstovas B. K. P. prašė... 16. Įvertinus teismui pateiktus įrodymus byloje nustatytos faktinės aplinkybės:... 17. Ieškovas ŽŪK „Dobilas“ dalyvavo atsakovo Radviliškio rajono... 18. Viešojo pirkimo komisija Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio... 19. Skelbimas apie viešąjį pirkimą ir jo pakeitimus, nepažeidžiant VPĮ... 20. Darbų pirkimo dokumentai paruošti ir pateikti dalyviams įstatymo nustatyta... 21. Šiam supaprastintam atviram konkursui pasiūlymus pateikė aštuoni dalyviai... 22. Ieškovas pasiūlymą pateikė 2008-05-14 12 val. 32 min. Tai patvirtina... 23. Pasiūlymai komisijos posėdžiuose buvo nagrinėjami ir vertinami keletą... 24. Atkreiptinas dėmesys, kad dėl ieškovo ŽŪK „Dobilas“ pateikto... 25. 2008-09-16 ieškovas Žemės ūkio kooperatyvas „Dobilas“ pateikė... 26. 2008-09-16 Komisija skundą išnagrinėjo, jį atmetė ir apie tai informavo... 27. 2008-09-19 komisijos posėdžio protokole Nr.13 yra duomenys, kad Konkursą... 28. 2008-09-22 buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. ( - ) ir viešojo pirkimo... 29. Apie sutarties sudarymą ieškovas buvo informuotas 2008-09-24 raštu Nr.... 30. 2008-09-26 Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo ŽŪK „Dobilas“... 31. Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovo organizuoto viešojo pirkimo konkurso... 32. Teismas visiškai sutinka su atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Laugina“... 33. Tačiau tiek ieškinyje, tiek ieškinio papildyme ieškovas, prašydamas... 34. Minėti konkurso sąlygų punktai reglamentuoja minimalius kvalifikacinius... 35. Įvertinęs bylos dokumentus teismas konstatuoja, kad ginčijamų pirkimo... 36. Nagrinėjamu atveju Pirkimo dokumentų 5.1.1 punkte nustatytas reikalavimas,... 37. Teismas atmeta ieškovo argumentus, susijusius su šio teksto lingvistiniu... 38. Konkurso sąlygų 5.1.1 punkto tekstas atitinka VPĮ 35 straipsnyje nurodytus... 39. Ieškovo ŽŪK „Dobilas“ pateiktame pasiūlyme pateikti duomenys apie 2005,... 40. Pirkimo dokumentų 5.1.5 punkte nustatytas reikalavimas, kad konkurso dalyvis... 41. Ieškovo ŽŪK „Dobilas“ konkursui pateiktame pasiūlyme pateikti duomenys,... 42. VPĮ 32 straipsnio 6 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją atmesti... 43. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 8 dalimi, 26... 44. Šią teismo išvadą pagrindžia ir byloje pateikta Viešųjų pirkimų... 45. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyse šios kategorijos bylose taip pat yra... 46. Kitų ginčo šalių argumentų, susijusių su ieškovo atestato (konkurso... 47. Tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas, teigdamas... 48. Kaip jau minėta šioje nutartyje, 2008-06-04, 2008-06-19, 2008-07-22,... 49. Perkančiosios organizacijos ieškovui išsiųstame 2008-06-11 rašte Nr.... 50. Todėl atmestini ieškovo argumentai dėl netinkamo informavimo apie konkurso... 51. Perkančioji organizacija Rangos sutartį Nr. ( - ) su trečiuoju asmeniu UAB... 52. VPĮ 121 straipsnio 3 dalies nuostatos leidžia perkančiajai organizacijai... 53. Įvertinusi šias aplinkybes ir tai, kad ieškovo pretenzija buvo visiškai... 54. Patenkinus ieškinio reikalavimus dėl konkurso sąlygų pripažinimo... 55. Kadangi, bylos nagrinėjimo metu, nustačius, kad darbai pagal rangos sutartį... 56. LR CPK 88 str. 1 d. 3 p. pagrindu iš ieškovo priteistinos pašto išlaidos... 57. Vadovaujantis LR CPK 259 str., 270 str., 293 str. 2 p., 4 p., 87str. 1 d. 2 p.,... 59. Nutraukti civilinę bylą ieškininių reikalavimų dalyje dėl atviro viešojo... 60. Kitoje reikalavimų dalyje ieškinį atmesti.... 61. Priteisti iš ieškovo Žemės ūkio kooperatyvo „Dobilas“ (įmonės kodas... 62. Grąžinti ieškovui Žemės ūkio kooperatyvui „Dobilas“ (įmonės kodas... 63. Panaikinti 2008-09-30 Šiaulių apygardos teismo nutartimi byloje taikytas... 64. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...