Byla 2A-972/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant atsakovo atstovui adv. Tomui Šedbarui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-197-450/2011 pagal ieškovo viešosios įstaigos „Kompiuterinių programų mokymo centras“ ieškinį atsakovui asociacijai „Žinių ekonomikos forumas“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vadybos pokyčių konsultavimas“, uždarajai akcinei bendrovei „TMD partneriai“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo ir sutarčių pripažinimo niekinėmis.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo, patikslinęs reikalavimus, prašė panaikinti asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo atmestas viešųjų pirkimų (pirkimo Nr. 82957; pirkimo Nr. 82959; pirkimo Nr. 82961) jungtinės veiklos partnerių VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“ ir UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ pasiūlymas; pripažinti niekinėmis asociacijos „Žinių ekonomikos forumo“ ir UAB „TMD partneriai“ sudarytas pirkimo sutartis: 1) 2010-02-24 Asmenų motyvavimo, kurie turi sunkumų derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus mokymo paslaugų teikimo sutartį; 2) 2010-02-24 Mokymų „Savęs atstovavimas, reprezentavimas ir interesų gynimas darbo rinkoje“ paslaugų teikimo sutartį; 3) 2010-02-24 Bendrųjų mokymų darbdavių, darbuotojų ir savivaldybių atstovams paslaugų teikimo sutartį; taikyti sandorių negaliojimo ir veiksmų neteisėtumo padarinius; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ dalyvavo atsakovo asociacijos „Žinių ekonomikos forumo“ supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytuose viešojo pirkimo konkursuose mokymo paslaugoms pirkti. Ieškovas dalyvavo trijuose pirkimuose: 1) Asmenų motyvavimo, kurie turi sunkumų derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus mokymo paslaugos (Pirkimo Nr. 82957); 2) Savęs atstovavimo, reprezentavimo ir interesų gynimo darbo rinkoje mokymo paslaugos (Pirkimo Nr. 82959); 3) Bendrieji mokymai darbdavių, darbuotojų ir savivaldybių atstovams (Pirkimo Nr. 82961). Kartu su pasiūlymais, kurie buvo pateikti į pirmuosius du Konkursus (Pirkimo Nr. 82957 ir Nr. 82959), pateiktose Jungtinės veiklos sutarties 5.1 p. buvo nurodyta, kad atsakinguoju partneriu yra paskiriamas UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“. Trečiajame Konkurse (Pirkimo Nr. 82961) atsakinguoju partneriu buvo paskirtas ieškovas. Atsakovas atmetė tiekėjo pateiktus Konkursų pasiūlymus, motyvuodamas, kad tiekėjo pasiūlymai neatitinka Konkurso pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, t.y. tiekėjo pateiktas jungtinės veiklos sutarties turinys neatitiko keliamų reikalavimų. Ieškovas teikė pretenzijas, tačiau jos buvo atmestos arba nenagrinėtos. Atsakovas nenagrinėjo pirmųjų dviejų ieškovo pretenzijų, motyvuodamas, kad pretenzijos pateiktos netinkamo subjekto. Ieškovas nesutinka su tokiais atsakovo sprendimais, nurodydamas, kad pretenzijas galėjo teikti bet kuris pirkime dalyvaujančio tiekėjo jungtinės veiklos partneris ir tokios teisės nustatyti jungtinės veiklos sutartyje neprivalu, kadangi teisė teikti pretenzijas kyla iš LR Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. 1 d.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimu: ieškovo VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“ ieškinį atsakovui asociacijai „Žinių ekonomikos forumas“, tretiesiems asmenims UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“, UAB „TMD partneriai“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo tenkino; panaikino atsakovo asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ viešojo pirkimo komisijos 2010-02-03 protokoluose Nr. 8183-4; Nr. 8189-4 ir Nr. 8211-4 sprendimus, kuriais buvo atmesti jungtinės veiklos partnerių VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“ ir UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ pasiūlymai mokymo paslaugų pirkimo konkursams (Pirkimo Nr. 8183, Pirkimo Nr. 8189, Pirkimo Nr. 8211); Pripažino niekinėmis asociacijos „Žinių ekonomikos forumo“ ir UAB „TMD partneriai“ sudarytas pirkimo sutartis: 1) 2010 m. vasario 24 d. Asmenų motyvavimo, kurie turi sunkumų derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus mokymo paslaugų teikimo sutartį; 2) 2010 m. vasario 24 d. Mokymų „Savęs atstovavimas, reprezentavimas ir interesų gynimas darbo rinkoje“ paslaugų teikimo sutartį; 3) 2010 m. vasario 24 d. Bendrųjų mokymų darbdavių, darbuotojų ir savivaldybių atstovams paslaugų teikimo sutartį. Teismas nurodė, kad šiuo atveju atsakovas, aiškindamas Jungtinės veiklos sutarčių 5.1 p., nepagrįstai teigia, kad ieškovas, kuris nebuvo paskirtas atsakinguoju partneriu pagal pirmąsias dvi jungtinės veiklos sutarties, neteko teisės pareikšti pretenziją ar ieškinį teisme. Tiekėjo, kaip jungtinės veiklos partnerio, teisės ir pareigos pateikti pretenziją dėl viešųjų pirkimų organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų numatomos ir reglamentuojamos specialaus LR Viešųjų pirkimų įstatymo, kuris ir turi būti taikomas. Tiekėjo pareiga laikytis ikiteisminės tvarkos, pateikiant pretenziją perkančiajai organizacijai, tiesiogiai numatyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo 93 str. 1 d., 2 d. Teismas nesutiko ir su tais atsakovo motyvais, kad ieškovas, nebūdamas atsakinguoju partneriu, neturėjo teisės vienasmeniškai pateikti pretenzijų, nes pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 26 d. tiekėju laikomas kiekvienas ūkio subjektas, galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Tokio aiškinimo laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris, remdamasis Teisingumo Teismo praktika, nurodė, kad viešųjų pirkimų atveju perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūra turi būti prieinama bent jau kiekvienam suinteresuotam asmeniui, kuris yra ar buvo suinteresuotas, kad su juo būtų sudaryta nagrinėjama viešojo pirkimo sutartis, ir kuris dėl tariamo pažeidimo gali arba galėjo patirti žalą nuo to momento, kai perkančioji organizacija išreiškė savo valią, galinčią lemti teisinius padarinius (Sprendimas Stadt Halle ir RPL Lochau). Tam, kad būtų galima pasinaudoti perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo, peržiūrėjimo procedūromis, pakanka parodyti teisinį suinteresuotumą dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir net nebūtina turėti formalųjį dalyvio ar kandidato statusą (sprendimas Stadt Halle ir RPL Lochau) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga). Nagrinėjamu atveju ieškovas, dalyvaudamas atsakovo organizuojamuose Konkursuose, ir pateikdamas komercinius pasiūlymus, išreiškė savo interesą sudaryti viešojo pirkimo sutartus (LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d.), todėl ieškovas, būdamas teisiškai suinteresuotas dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo su atsakovu, turėjo nekvestionuojamą teisę pareikšti tiek pretenziją atsakovui dėl šio priimtų sprendimų (veiksmų), tiek ieškinį teismui. Teismas pažymėjo, kad pagal LR CPK 5 str. 1 d., kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Praktikoje ne kartą akcentuotas teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris turi būti įgyvendinamas laikantis tam tikrų procedūrų.

7Teismas taip pat nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas, laikydamasis LR Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, pateikė atsakovui pretenzijas dėl jo sprendimų, kuriais buvo atmesti jungtinės veiklos partnerių (tiekėjų) pasiūlymai, todėl atsakovui nepagrįstai atsisakius išnagrinėti dvi ieškovo pretenzijas, o trečią atmetus, ieškovui atsirado teisinis pagrindas kreiptis į teismą su ieškiniu LR Viešųjų pirkimų įstatymo 95 str. nustatyta tvarka.

8Teismas atsižvelgęs į visas byloje nustatytas aplinkybes konstatavo, kad nėra pagrindo teikti, jog tiekėjų pasiūlymai neatitiko Konkurso sąlygų 4.1.1.1 p.p. reikalavimų. Kitos atsakovo nurodomos faktinės aplinkybės, kuriomis remiantis atsakovas teigia, kad jungtinės veiklos sutartys neatitiko Konkurso sąlygų 4.1.1.3 p.p., taip pat nepagrįstos. Teismo nuomone, Konkurso sąlygų 4.1.1.3 p.p. numatytas reikalavimas, kad sutartyje turi būti įrašytas jungtinės veiklos partnerių įsipareigojimas be perkančiosios organizacijos išankstinio sutikimo nekeisti jungtinės veiklos sutarties jos įgyvendinimo metu, laikytinas pertekliniu, nes pati jungtinės veiklos sutartis yra neatsiejama (sudėtinė) tiekėjų pasiūlymo dalis, o pagal LR Viešųjų pirkimų 18 str. 3 d. ir 39 str. 1 d. tiekėjų pasiūlymai negali būti keičiami.

9Teismas taip pat priėjo išvados, kad atsakovo sprendimai, kuriais buvo atmesti ieškovo VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centro“ ir trečiojo asmens UAB „Vadybos pokyčių komunikavimas“ pasiūlymai, laikytini neteisėtais, nes pažeidė skaidrumo ir proporcingumo principus (LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d.), o tai sudaro teisinį pagrindą tokius sprendimus panaikinti. Pripažinus atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, veiksmus (sprendimus) neteisėtais, jau sudarytos viešojo pirkimo sutartys pripažintinos niekinėmis (LR CK 1.80 str.). Nors ieškovas taip pat prašė taikyti sandorių negaliojimo ir veiksmų neteisėtumo padarinius, tačiau toks ieškovo prašymas negali būti patenkintas. Pagal VPĮ 7 str. 3 d. 1 p. pirkimas pasibaigia sutarties sudarymu, o nagrinėjamu atveju asociacijos „Žinių ekonomikos forumo“ ir konkursų laimėtojo UAB „TMD partneriai“ pasirašytos sutartys jau vykdomos (dalis įvykdyta), todėl atsižvelgiant į sutarties vykdymo eigą, vykdymo specifiką, įvykdymo laipsnį bei galimus nuostolius dėl restitucijos taikymo, restitucijos teismas šiuo atveju netaikė.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovas asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“ ieškinį kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“ bylinėjimosi išlaidas atsakovo naudai. Apeliacinį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodo, jog atsakovas, aiškindamas jungtinės veiklos sutarčių 5.1. punktą, nepagrįstai teigia, kad ieškovas, kuris nebuvo paskirtas atsakinguoju partneriu pagal pirmąsias dvi jungtinės veiklos sutartis, neteko teisės pareikšti pretenziją ar ieškinį teisme.

132. Ieškovo VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“ ir UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ bendrus reikalus tvarkyti, įskaitant ir atstovavimą santykiuose su asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, yra įgaliotas tretysis asmuo UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“, o ne ieškovas VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“, todėl ieškovas neturėjo teisės pareikšti pretenzijos jungtinės veiklos partnerių vardu.

143. Perkančioji organizacija į Asmenų motyvavimo bei Savęs atstovavimo pirkimų sąlygas įtraukė reikalavimą tiekėjams, kad jungtinės veiklos sutartyje privalo būti įvardytas pagrindinis partneris, kuris bus juridiškai atsakingas už visos sutarties vykdymą ir bus įgaliotas bet kurio ir visų partnerių vardu priimti perkančiosios organizacijos nurodymus (Pirkimų sąlygų 4.1.1. punkto 1) papunktis). Ši nuostata į pirkimo sąlygas buvo įtraukta tam, kad būtų išvengta dviprasmiškumo, o tiekėjai pateikdami pasiūlymus nurodytų pagrindinį partnerį, kuris būtų atsakingas santykiuose su perkančiąja organizacija.

154. UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ ir VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“ pateikdami pasiūlymus nurodė, jog pagrindinis partneris yra UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“, tačiau vėliau šio savo susitarimo ieškovas VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“ pateikdamas pretenziją nesilaikė. Ieškovas nebuvo įgaliotas veikti partnerių vardu ir neturėjo teisės pateikti pretenziją.

165. Vilniaus apygardos teismas netinkamai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluota teisės taikymo ir aiškinimo praktika ir nukrypo nuo jos.

176. Partnerių įnašai nurodyti jungtinės veiklos sutarčių 3.2.1. punkte yra tik dėl dalyvavimo konkurse. Būtent dėl šios priežasties, pateiktose jungtinės veiklos sutartyse nėra nurodyti kiekvienos iš sutarties šalių įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutarti ir šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Dėl šios aplinkybės ieškovo VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“ ir trečiojo asmens UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ pateikti pasiūlymai neatitinka konkurso sąlygų 4.1.1. punkto 1 papunktyje įtvirtinto reikalavimo.

187. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodžiusi, jog jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyti kiekvienos iš sutarties šalių įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį ir šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje, tačiau ieškovas VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“ ir UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ to nenurodė.

198. Ieškovo ir UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ pateiktos jungtinės veiklos sutartys taip pat neatitinka konkurso sąlygų 4.1.1. punkte 3 papunktyje įtvirtinto reikalavimo, t.y. jog sutartyje turi būti įrašytas jungtinės veiklos partnerių įsipareigojimas be perkančiosios organizacijos išankstinio sutikimo nekeisti jungtinės veiklos sutarties jos įgyvendinimo metu.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas, nes atitinka materialinės teisės normas, reglamentuojančias viešojo pirkimo tiekėjo kvalifikacijos patikrinimo procedūras ir yra pagrįstas faktinėmis bylos aplinkybėmis.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apelianto atstovas apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pateikė šalių pasirašytą taikos sutartį bei abiejų šalių prašymą patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį.

23Prašymas tenkintinas.

24Taikos sutartis tvirtintina.

25Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina.

26CPK 42 str. 1 d. nustato šalių teisę užbaigti bylą taikos sutartimi. CPK 140 str. yra nustatyta, kad šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje, bet kurioje instancijoje.

27Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str. 1 d.). Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamas dispozityvumo principą, t. y. teisę įstatymo nustatytuose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.).

28CPK 140 str. 3 d. nustato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Rašytinės šalių taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos. Prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą. Nutartyje turi būti nurodomos tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos. Pagal CPK 42 str. 2 d. teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešąjam interesui.

29Teismui pateiktos 2011 m. balandžio 18 d. šalių pasirašytos taikos sutarties turinys patvirtina, kad šalys suvokia taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir bylos nutraukimo patvirtinus taikos sutartį pasekmes, t. y. kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, neleidžiama. Pateiktos į bylą 2011 m. balandžio 18 d. sutarties turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir viešąjam interesui.

30Esant nurodytoms aplinkybėms šalių pateikta taikos sutartis patvirtintina, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina.

31CPK 87 str. 2 d. pagrindu šalims gražintina 75% sumokėto žyminio mokesčio sumos už ieškinį ir už apeliacinį skundą.

32Ieškovas už ieškinį sumokėjo tik 131 Lt žyminio mokesčio (2010 02 22 įmokos mokėjimo kvitas, T. 1, b. l. 6), nors turėjo sumokėti 524 Lt. Ieškovo sumokėta žyminio mokesčio suma 131 Lt sudaro 25% mokėtino žyminio mokesčio, o likusių 75% jis nėra sumokėjęs, todėl jam nepriklauso grąžinti žyminį mokestį.

33Atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 524 Lt žyminį mokestį (2011 02 28 mokėjimo nurodymas Nr. 624, T.2, b. l. 8 ir 2011 03 08 mokėjimo nurodymas Nr. 628, T. 2, b. l. 14), jam grąžintina 393 Lt (75%) žyminio mokesčio.

34Pagal pateiktos taikos sutarties sąlygas, šalys vieni iš kitų nereikalauja atlyginti turėtų bylinėjimosi išlaidų, o teismo išlaidas atlygina atsakovas, todėl iš atsakovo priteistina 68,58 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.

Nutarė

36Patvirtinti ieškovo VšĮ ,,Kompiuterinių programų mokymo centras“ ir atsakovo Asociacija ,,Žinių ekonomikos forumas 2011 m. balandžio 18 d. taikos sutartį, kuria šalys susitaria bylą pagal VšĮ ,,Kompiuterinių programų mokymo centras“ ieškinį Asociacijai ,,Žinių ekonomikos forumas“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimu panaikinimo ir sutarčių pripažinimo niekinėmis užbaigti taikiai tokiomis sąlygomis:

371. Ieškovas atsisako visų savo reikalavimų, nurodytų ieškinyje Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-197-450/2011;

382. Šalys patvirtina, kad vieni iš kitų nereikalauja atlyginti turėtų bylinėjimosi išlaidų;

393. Šalys susitaria, kad teismo išlaidas atlygins atsakovas;

404. Ieškovas, vadovaudamasis LR CPK 87 str. 2 d., prašo sugrąžinti 75% žyminio mokesčio sumokėto už ieškinį;

415. Šalys patvirtina, kad taikos sutarties sudarymo pasekmes, numatytos CPK 140 str. ir 294 str. šalims yra žinomos ir suprastos;

426. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo Lietuvos apeliaciniame teisme dienos.

43Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimą ir civilinę bylą pagal VšĮ ,,Kompiuterinių programų mokymo centras“ ieškinį atsakovui Asociacija ,,Žinių ekonomikos forumas“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo ir sutarčių pripažinimo niekinėmis nutraukti.

44Grąžinti iš valstybės biudžeto atsakovui Asociacijai ,,Žinių ekonomikos forumas“ 393 Lt žyminio mokesčio sumokėto už apeliacinį skundą.

45Priteisti iš atsakovo Asociacijos ,,Žinių ekonomikos forumas“ į valstybės biudžetą 68,58 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“ kreipėsi į... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimu: ieškovo VšĮ... 7. Teismas taip pat nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas, laikydamasis LR... 8. Teismas atsižvelgęs į visas byloje nustatytas aplinkybes konstatavo, kad... 9. Teismas taip pat priėjo išvados, kad atsakovo sprendimai, kuriais buvo... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ prašo... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodo, jog atsakovas,... 13. 2. Ieškovo VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“ ir UAB... 14. 3. Perkančioji organizacija į Asmenų motyvavimo bei Savęs atstovavimo... 15. 4. UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ ir VšĮ „Kompiuterinių... 16. 5. Vilniaus apygardos teismas netinkamai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo... 17. 6. Partnerių įnašai nurodyti jungtinės veiklos sutarčių 3.2.1. punkte yra... 18. 7. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose buvo aiškiai ir... 19. 8. Ieškovo ir UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ pateiktos jungtinės... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas VšĮ „Kompiuterinių programų... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Apelianto atstovas apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pateikė... 23. Prašymas tenkintinas.... 24. Taikos sutartis tvirtintina.... 25. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina.... 26. CPK 42 str. 1 d. nustato šalių teisę užbaigti bylą taikos sutartimi. CPK... 27. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai... 28. CPK 140 str. 3 d. nustato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali... 29. Teismui pateiktos 2011 m. balandžio 18 d. šalių pasirašytos taikos... 30. Esant nurodytoms aplinkybėms šalių pateikta taikos sutartis patvirtintina,... 31. CPK 87 str. 2 d. pagrindu šalims gražintina 75% sumokėto žyminio mokesčio... 32. Ieškovas už ieškinį sumokėjo tik 131 Lt žyminio mokesčio (2010 02 22... 33. Atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 524 Lt žyminį mokestį (2011 02... 34. Pagal pateiktos taikos sutarties sąlygas, šalys vieni iš kitų nereikalauja... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Patvirtinti ieškovo VšĮ ,,Kompiuterinių programų mokymo centras“ ir... 37. 1. Ieškovas atsisako visų savo reikalavimų, nurodytų ieškinyje Vilniaus... 38. 2. Šalys patvirtina, kad vieni iš kitų nereikalauja atlyginti turėtų... 39. 3. Šalys susitaria, kad teismo išlaidas atlygins atsakovas;... 40. 4. Ieškovas, vadovaudamasis LR CPK 87 str. 2 d., prašo sugrąžinti 75%... 41. 5. Šalys patvirtina, kad taikos sutarties sudarymo pasekmes, numatytos CPK 140... 42. 6. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo Lietuvos apeliaciniame... 43. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimą ir... 44. Grąžinti iš valstybės biudžeto atsakovui Asociacijai ,,Žinių ekonomikos... 45. Priteisti iš atsakovo Asociacijos ,,Žinių ekonomikos forumas“ į...