Byla 2-598-235/2013
Dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės į lokalų elektros tinklą ir įrenginius pripažinimo bei įpareigojimo netrukdyti nenutrūkstamai tiekti elektros energiją

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,

2sekretoriaujant Birutei Adamonienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ atstovui Algimantui Sapiegai,

4atsakovo AB „Spauda“ atstovui adv. Edvardui Sinkevičiui,

5atsakovo BUAB „Speisuva“ bankroto administratoriaus UAB „Tigesta“ atstovui adv. Linui Makaveckui,

6viešame teismo posėdyje žodinio rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ieškinį atsakovams AB „Spauda“ ir UAB „Speisuva“, trečiajam asmeniui AB LESTO ir dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės į lokalų elektros tinklą ir įrenginius pripažinimo bei įpareigojimo netrukdyti nenutrūkstamai tiekti elektros energiją,

Nustatė

7ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus, UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ prašo pripažinti, kad jam bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso šis lokalus elektros tinklas ir įrenginiai, esantys adresu Laisvės pr. 60, Vilnius:

8- ¼ dalis 10 kV centrinio paskirstymo punkto CPP-88;

9- ½ dalis transformatorinės pastotės TP-1 su 2 (dviem) TM 10-630 kVA transformatoriais;

10-½ dalis transformatorinės pastotės KTP-3 su 2 (dviem) TM 3-10-1000 kVA transformatoriais;

11-½ dalis transformatorinės pastotės KTP-4 su 2 (dviem) TC 37-10-1000 kVA transformatoriais;

12- ½ dalis 10 kV įtampos kabelio AAŠV-10-3x120 dviejų kvadratų, 36 metrų ilgio;

13- ½ dalis 10 kV įtampos kabelio AAB-10-3x120 dviejų kvadratų, 320 metrų ilgio;

14-½ dalis 10 kV įtampos kabelio ASB-10-3x120 dviejų kvadratų, 636 metrų ilgio.

15Taip pat ieškovas prašo bei įpareigoti UAB „SPEISUVA“ ir akcinę bendrovę „SPAUDA“ nesiimti veiksmų, dėl kurių būtų nutrauktas arba apribotas elektros energijos tiekimas ieškovui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nuosavybės teise priklausančioms patalpoms, esančioms Laisvės pr. 60, unikalus Nr. 4400-0673-6029:6818.

16Ieškovas patikslintame ieškinio pareiškime nurodė, kad yra negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60, unikalus Nr. 4400-0673-6029:6818, bendras plotas 9 981,73 kv. m., savininkas. Ieškovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ įsigijo minėtas patalpas iš atsakovo AB „SPAUDA“ 2003-09-26 nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties, pakeistos 2004-02-24 pakeitimu Nr. 1, pagrindu. Kita pastato, plane pažymėto indeksu 1P3/b, kuriame yra patalpos, dalis priklauso atsakovui AB „SPAUDA“.

17Pastatuose, esančiuose adresu Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, įrengtas centrinis paskirstymo punktas ir nutiesti vidutinės įtampos elektros kabeliai į žemos įtampos transformatorių pastotes, prie kurių yra prijungti ieškovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ir kitų patalpų savininkų elektros įrenginiai bei imtuvai. Būtent šiais elektros energijos tiekimo lokaliais tinklais ir įrenginiais UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, kaip patalpų savininkui, šiuo metu yra tiekiama AB LESTO priklausanti elektros energija. Pastato lokalų elektros tinką ir įrenginius sudaro:- 10 kV centrinis paskirstymo punktas CPP-88;

18- transformatorinė pastotė TP-1 su 2 (dviem) TM 10-630 kVA transformatoriais;

19- transformatorinė pastotė KTP-2 su 2 (dviem) TM 10-630 kVA transformatoriais;

20- transformatorinė pastotė KTP-3 su 2 (dviem) TM 3-10-1000 kVA transformatoriais;

21- transformatorinė pastotė KTP-4 su 2 (dviem) TC 37-10-1000 kVA transformatoriais;

22- 10 kV įtampos kabelis AAŠV-10-3x120 dviejų kvadratų, 36 metrų ilgio;

23- 10 kV įtampos kabelis AAB-10-3x120 dviejų kvadratų, 320 metrų ilgio;

24- 10 kV įtampos kabelis ASB-10-3x120 dviejų kvadratų, 636 metrų ilgio;

25- 0,4 kV įtampos kabelis AAV-1-3x50-1x16, 180 metrų ilgio.

26Pažymi, kad minėtų elektros tinklų ir įrenginių perleidimas atskirai nuo nuosavybės teisės į patalpas negalimas pagal CK 4.82 str. 2 d. (b. l. 245-250).

27Atsakovai atsiliepime ginčija aplinkybes, kad pastato, esančio Laisvės pr. 60, Vilnius, lokalus elektros tinklas laikytinas šio pastato priklausiniu CK 4.19 str. ir 4.82 str. taikymo prasme. Nurodo, kad elektros tinklai ir įrenginiai nuosavybės teise priklauso atsakovui AB „Spauda“. Šis tinklas nėra atskiras turtinis objektas, todėl Nekilnojamojo turto registre neregistruotas. 2003-09-26 nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartyje buvo aptarti elektros tinklų ir įrenginių nuosavybės klausimas, jos 5.5 p., kuriame inter alia buvo reglamentuojama pardavėjo AB „Spauda“ pareiga atvesti elektros tinklų įvadus, tačiau nebuvo reguliuojamas lokalaus elektros tinklo ir įrenginių nuosavybės klausimas. 2005-09-14 elektros energijos tiekimo subabonentui atsakomybės ribų akte buvo reglamentuojamas nuosavybės teisės į lokalų elektros tinklą ir įrenginius klausimas. Teigia, jog akivaizdu, kad transformatorinės pastotės ir kiti elektros įrenginiai gali būti įrengti kitiems asmenims priklausančiose patalpose. Šios bylos nagrinėjimo dalykas išimtinai susijęs su lokalaus elektros tinklo ir įrenginių funkcine paskirtimi: lokalus elektros tinklas ir įrenginiai skirti tarnauti pagrindiniam daiktui (patalpoms); patalpų eksploatavimas be iš lokalaus elektros tinklo ir įrenginių gaunamos elektros energijos yra neįmanomas (b. l. 297-302; 328-329).

28Ieškinys atmestinas.

29Lokalus elektros tinklas ir įrengimai buvo įrengti statant Spaudos rūmų kompleksą (buvęs pavadinimas – LKP CK spaustuvė) ir priduoti kartu su atitinkamo etapo statybos darbais. Pastatas, kuris dabar priklauso UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ir AB „Spauda“ , buvo vadinamas laikraštiniu korpusu ir buvo priduotas su pirma laikraštinės gamybos eile. 1983-12-30 į laikraštinį korpusą buvo atvesti vidutinės įtampos 10kV kabeliai (po du kiekvienai pastotei) ir pastatų komplekse įrengtos keturios pastotės, kuriose buvo sumontuota po du transformatorius pažeminančius įtampa iki 0,4 KV ir iš jų išvedžioti kabeliai į paskirstymo punktus, prie kurių buvo pajungta įranga ir apšvietimas. Šios pastotės ir jų pajungimas aprašyti ir atvaizduoti plane Laikraštinio komplekso techniniame projekte. Iš pastato inžineriniai tinklai nebuvo išskirti ir niekada nebuvo registruoti kaip atskiras turtinis vienetas.

302003-09-26 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartyje nebuvo aptarti nuosavybės teisės į elektros tinklus ir įrenginius klausimai. Pagal CK 4.82 str. 1 d. elektros įranga priklauso patalpų bendrasavininkiams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Šie objektai laikytini nekilnojamojo turto priklausiniais (CK 4.19 str.).

31Lokalus elektros tinklas ir įrenginiai neatsiejamai susiję su pastatų, esančių Laisvės pr. 60, Vilniuje eksploatavimu. Į bylą pateiktame Lietuvos KP CK leidyklos laikraščių gamybos komplekso Techninio projekto Elektrotechnikos dalies paaiškinamajame rašte nurodoma, kad lokalaus elektros tinklo ir įrenginių funkcinė paskirtis yra užtikrinti pastato, esančio Laisvės pr. 60, Vilnius, eksploatavimą: pagal 1975 m. balandžio 10 d. Vilniaus elektros tinklų technines sąlygas 042/31-1729 projektuojamo objekto elektros tiekimas užtikrinamas objekto teritorijoje pastatant 10 kV centrinį elektros paskirstymo punktą (CPP), kuris įrengiamas sandėlio patalpose. [...] Projektuojamo komplekso pastatų elektros maitinimui užtikrinti numatyta pastatyti 4 transformatorines pastotes, viena iš kurių (Nr. 1) yra šalia CPP. Likusios trys pastotės kompleksinės (KTP) ir įrengtos laikraščių gamybos ir redakcijos korpusuose.

32Suvestinė inžinerinių tinklų schema (1 t., b. l. 139) patvirtina, kad nėra jokios techninės galimybės tiekti elektros energiją į ieškovui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nuosavybės teise priklausančias patalpas ne per lokalų elektros tinklą ir įrenginius. Šiuolaikinio pastato, kurio paskirtis yra gamybinė, eksploatavimas be elektros energijos yra neįmanomas.

33Lokalus elektros tinklas ir įrenginiai niekada nebuvo naudojami ir techniškai nepritaikyti tiekti elektros energiją kitiems vartotojams.

34Atsakovai nuo 2011-08-31 elektros energijos ieškovui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nebetiekia, kadangi, AB LESTO su atsakovu UAB „Speisuva“ nutraukė elektros energijos tiekimo- vartojimo sutartį Nr. 662/2/20384, pasirašytą 2002-05-21 (1 t., b. l. 162).

35Lokalaus elektros tinklo ir įrenginių, bendrosios dalinės nuosavybės objektų, naudojimo režimą nustato LR CK 4.83 str., kuriame inter alia nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą.

36Teismo 2012-01-17 nutartimi ši byla buvo sustabdyta iki Lietuvos Apeliacinis teismas išnagrinės AB „Speisuva“ skundą dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo. Nagrinėjamoje byloje buvo prašoma pripažinti negaliojančia ir taikyti restituciją negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60, unikalus Nr. 4400-0673-6029:6818, bendras plotas 9 981,73 kv. m., pirkimo- pardavimo sutartį (patalpų savininkė ieškovė UAB „Sisteminio modernizavimo grupė). Ieškovas būtent šioje byloje pareiškė reikalavimus atsakovui įpareigoti UAB „SPEISUVA“ ir AB „SPAUDA“ nesiimti veiksmų, dėl kurių būtų nutrauktas arba apribotas elektros energijos tiekimas jiems nuosavybės teise priklausančioms patalpoms, esančioms Laisvės pr. 60, unikalus Nr. 4400-0673-6029:6818, ir pripažinti, kad jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso išvardintas lokalus elektros energijos tinklas ir įrenginiai. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-06-21 sprendimu Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d. sprendimą bei 2010 m. gruodžio 13 d. papildomą sprendimą panaikino bei priėmė naują sprendimą – ieškovo AB „Spauda“ ieškinį tenkino visiškai.

37Lietuvos apeliacinis teismas 2013-06-21 sprendimu pripažino negaliojančia AB „Spauda“ ir UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 2003 m. rugsėjo 26 d. Nekilnojamojo turto (9 901,32 kv. m ploto spaustuvės patalpų, esančių pastate, Laisvės pr. 60, Vilnius, unikalus Nr. 1098-4004-9012, kartu su 98.68 kv. m ploto bendro naudojimo patalpomis) pirkimo–pardavimo sutartį, taikė dvišalę restituciją ir patalpas (unikalus Nr. 4400-0673-6029:6818), esančias Laisvės pr. 60, Vilniuje, pastate, kurio unikalus Nr. 1098-4004-9012, 1P3/b nusprendė grąžinti ieškovui AB „Spauda“ o iš ieškovo AB „Spauda“ priteisti AB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 3 631 000 Lt (t. 2. b. l. 4-24). Taigi ieškovas dabartiniu metu nėra nurodytos pastato dalies savininkas, nes teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, šalių teigimu restitucija yra įvykdyta, todėl ieškovo reikalavimai negali būti tenkinami. Nors ieškovo atstovas teigė, kad ginčo patalpose yra jiems nuosavybės teise priklausanti įranga-šaldytuvai, todėl būtina atnaujinti elektros energijos tiekimą į šias patalpas. Kaip minėta, po Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo ieškovas nėra dalies patalpų savininkas, be to, nepateikti įrodymai, kad šioje patalpų dalyje yra jam priklausantys nurodyti įrengimai.

38Ieškovas pateikė įrodymus, kad jis padavė ieškinį Vilniaus apygardos teismui, kuriame reikalaujama pripažinti nurodytas negyvenamąsias patalpas, esančias pastate, Laisvės pr. 60, Vilnius, jų nuosavybe ir prašė sustabdyti šią bylą. Šis ieškovo prašymas buvo atmestas, nes, kaip nurodyta, šiuo metu ieškovas nėra nurodytų patalpų savininku, o tuo atveju, jeigu ieškovo reikalavimas bus patenkintas ir jis bus pripažintas šių patalpų savininku, jis įgys teisę kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo šioje byloje, arba turės teise pareikšti kitą ieškinį,

39Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimai šioje byloje negali būti patenkinti.

40Vadovaujantis CPK 80, 88 straipsniais, 93 straipsnio 1 dalimi tarp šalių bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai priteistų ir atmestų reikalavimų daliai. Atsakovas AB „SPAUDA“ pateikė įrodymus apie tai, kad sumokėjo 2 700 Lt už advokato paslaugas (t. 1. b. l. 279-280). Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas, nurodytos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos jam priteistinos iš ieškovo.

41Remiantis CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš ieškovo priteistinos 71,41 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

42Vadovaudamasis CPK 80, 88, 92, 93, 259-260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

43ieškinį atmesti.

44Priteisti iš ieškovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, juridinio asmens kodas 126332142, atsakovo AB „Spauda“, juridinio asmens kodas 121008154, naudai 2 700 Lt (du tūkstančius septynis šimtus Lt) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

45Priteisti iš ieškovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, juridinio asmens kodas 126332142, į Valstybės biudžetą 71,41 Lt (septyniasdešimt vieną Lt keturiolika ct) pašto išlaidas.

46Teismo 2011-11-11 nutartimi taikytas laikinas apsaugos priemones panaikinti šiam teismo sprendimui įsiteisėjus.

47Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,... 2. sekretoriaujant Birutei Adamonienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ atstovui... 4. atsakovo AB „Spauda“ atstovui adv. Edvardui Sinkevičiui,... 5. atsakovo BUAB „Speisuva“ bankroto administratoriaus UAB „Tigesta“... 6. viešame teismo posėdyje žodinio rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 7. ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus, UAB „Sisteminio modernizavimo... 8. - ¼ dalis 10 kV centrinio paskirstymo punkto CPP-88;... 9. - ½ dalis transformatorinės pastotės TP-1 su 2 (dviem) TM 10-630 kVA... 10. -½ dalis transformatorinės pastotės KTP-3 su 2 (dviem) TM 3-10-1000 kVA... 11. -½ dalis transformatorinės pastotės KTP-4 su 2 (dviem) TC 37-10-1000 kVA... 12. - ½ dalis 10 kV įtampos kabelio AAŠV-10-3x120 dviejų kvadratų, 36 metrų... 13. - ½ dalis 10 kV įtampos kabelio AAB-10-3x120 dviejų kvadratų, 320 metrų... 14. -½ dalis 10 kV įtampos kabelio ASB-10-3x120 dviejų kvadratų, 636 metrų... 15. Taip pat ieškovas prašo bei įpareigoti UAB „SPEISUVA“ ir akcinę... 16. Ieškovas patikslintame ieškinio pareiškime nurodė, kad yra negyvenamųjų... 17. Pastatuose, esančiuose adresu Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, įrengtas... 18. - transformatorinė pastotė TP-1 su 2 (dviem) TM 10-630 kVA transformatoriais;... 19. - transformatorinė pastotė KTP-2 su 2 (dviem) TM 10-630 kVA... 20. - transformatorinė pastotė KTP-3 su 2 (dviem) TM 3-10-1000 kVA... 21. - transformatorinė pastotė KTP-4 su 2 (dviem) TC 37-10-1000 kVA... 22. - 10 kV įtampos kabelis AAŠV-10-3x120 dviejų kvadratų, 36 metrų ilgio;... 23. - 10 kV įtampos kabelis AAB-10-3x120 dviejų kvadratų, 320 metrų ilgio;... 24. - 10 kV įtampos kabelis ASB-10-3x120 dviejų kvadratų, 636 metrų ilgio;... 25. - 0,4 kV įtampos kabelis AAV-1-3x50-1x16, 180 metrų ilgio.... 26. Pažymi, kad minėtų elektros tinklų ir įrenginių perleidimas atskirai nuo... 27. Atsakovai atsiliepime ginčija aplinkybes, kad pastato, esančio Laisvės pr.... 28. Ieškinys atmestinas.... 29. Lokalus elektros tinklas ir įrengimai buvo įrengti statant Spaudos rūmų... 30. 2003-09-26 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartyje nebuvo aptarti... 31. Lokalus elektros tinklas ir įrenginiai neatsiejamai susiję su pastatų,... 32. Suvestinė inžinerinių tinklų schema (1 t., b. l. 139) patvirtina, kad nėra... 33. Lokalus elektros tinklas ir įrenginiai niekada nebuvo naudojami ir techniškai... 34. Atsakovai nuo 2011-08-31 elektros energijos ieškovui UAB „Sisteminio... 35. Lokalaus elektros tinklo ir įrenginių, bendrosios dalinės nuosavybės... 36. Teismo 2012-01-17 nutartimi ši byla buvo sustabdyta iki Lietuvos Apeliacinis... 37. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-06-21 sprendimu pripažino negaliojančia AB... 38. Ieškovas pateikė įrodymus, kad jis padavė ieškinį Vilniaus apygardos... 39. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovo... 40. Vadovaujantis CPK 80, 88 straipsniais, 93 straipsnio 1 dalimi tarp šalių... 41. Remiantis CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš ieškovo priteistinos 71,41... 42. Vadovaudamasis CPK 80, 88, 92, 93, 259-260, 270 straipsniais, teismas... 43. ieškinį atmesti.... 44. Priteisti iš ieškovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, juridinio... 45. Priteisti iš ieškovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, juridinio... 46. Teismo 2011-11-11 nutartimi taikytas laikinas apsaugos priemones panaikinti... 47. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...