Byla I-2370-554/2014
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algio Markevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jolantos Medvedevienės, Audriaus Grauželio,

2sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei,

3dalyvaujant pareiškėjo – UAB ,,Univesa“ atstovui advokatui Arūnui Virkučiui,

4atsakovo – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Renatai Abromavičiūtei,

5trečiojo suinteresuoto asmens – Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Laurai El Ostai,

6nedalyvaujant trečiųjų suinteresuotų asmenų – UAB ,,Vandens linija“, AB ,,SEB lizingas“ atstovams,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB ,,Univesa“ skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

8Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė:

91) panaikinti 2012-06-21 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo sprendimą Nr. 8SK-(14.8.100.)-124 „Dėl žemės sklypo, esančio ( - ) , Kaune, nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo), servitutų nustatymo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teisės į šį žemės sklypą įregistravimo nekilnojamojo turto registre";

102) įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos iš Nekilnojamojo turto registro išregistruoti žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Kauno m. k. v., adresas - Kauno miesto savivaldybė, Kauno miestas, ( - ).

11Pareiškėjas skunde (I tomas, b.l. 2-7) nurodė, taip pat pareiškėjo atstovas paaiškino teismo posėdžio metu, kad pareiškėjas finansinio lizingo sutarties pagrindu valdo patalpas, esančias pastate, pažymėtame plane ( - ). Patalpų adresas ( - ), Kaunas. Šis pastatas yra buvusioje AB „Šilkas" teritorijoje. Šiuo metu pareiškėjui priklausančioje patalpose yra įsikūrusi Kauno miesto Vilijampolės rajono turgavietė. Pareiškėjas sužinojo, kad 2012-02-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr. A-744 „Dėl žemės sklypo prie pastato (( - )) ( - ), Kaune, plano prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinimo". Minėtu individualiu administraciniu aktu buvo patvirtintas 790 kv.m. žemės sklypo, esančio prie pastato (( - )), kurio adresas - ( - ), Kaune, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, naudojimo pobūdis -sandėliavimo statinių statybos). Pareiškėjas, nesutikdamas su paminėtais įsakymu bei juo patvirtintu teritorijos planu, kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą dėl administracinio akto bei juo patvirtinto plano panaikinimo. 2013-03-19 Kauno apygardos administracinio sprendimu pareiškėjo skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino pareiškėjo apeliacinį skundą ir 2013-09-12 sprendimu panaikino 2012-02-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-744 bei juo patvirtintą teritorijos planavimo dokumentą. Tačiau atsakovas, nelaukdamas teisminio ginčo pabaigos, teisės aktų nustatyta tvarka užbaigė žemės sklypo, kurio planas dar buvo ginčijamas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, formavimo procedūrą. Atsakovas priėmė ginčijamą 2012-06-21 sprendimą ir kreipėsi į VĮ Registrų centras Kauno filialą dėl žemės sklypo bei daiktinių teisių įregistravimo viešajame registre. Šis atsakovo prašymas buvo patenkintas ir žemės sklypas bei patikėjimo teisė įregistruoti viešajame nekilnojamojo turto registre.

12Pareiškėjas ir jo atstovas taip pat nurodė, kad susidarė situacija, kad net ir LVAT panaikinus 2012-02-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-744 bei juo patvirtintą planą, žemės sklypas formaliai lieka suformuotu ir įregistruotu viešame nekilnojamojo turto registre. Pabrėžė, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 str. 2 d. 2 p. nustato, kad ginčo atveju žemės sklypas pradedamas formuoti rengiant detalųjį planą arba jam prilygintą teritorijos planavimo dokumentą. Nekilnojamo turto kadastro nuostatų 12 p. reglamentuoja, kad žemės sklypas laikomas baigtu formuoti, kai NŽT vadovas ar padalinio vadovas priima sprendimą patvirtinti nustatytus kadastro duomenis. Iš to seka, kad žemės sklypas pradedamas formuoti rengiant žemės sklypo planą. Šiuo atveju įsakymas, kuriuo buvo patvirtintas žemės sklypo planas (teritorijos planavimo dokumentas), ir, tuo pačiu, pats žemės sklypo planas, 2013-09-12 LVAT sprendimu buvo panaikinti kaip neteisėti. Šioje administracinėje byloje ginčijamas atsakovo sprendimas priimtas būtent LVAT 2013-09-12 nutartimi panaikinto įsakymo ir juo patvirtinto teritorijos planavimo dokumento pagrindu, todėl yra akivaizdžiai neteisėtas. Akcentavo, kad LVAT panaikintame plane nebuvo numatytas ir suprojektuotas kelio servitutas per kiemo statinį ( - ) patekti (privažiuoti) prie pareiškėjo valdomo pastato, todėl šioje administracinėje byloje skundžiamu 2012-06-21 sprendimu atsakovas neturėjo teisinio pagrindo nustatyti servitutą. Atsakovo veiksmai akivaizdžiai prieštaravo Civilinio kodekso 4.124 str. 1 d., Žemės įstatymo 23 str., 2004-10-14 LRV nutarimu Nr. 1289 patvirtintų Taisyklių 3 p., 4 p. nuostatoms. Panaikinus skundžiamą sprendimą, turi būti iš naujo rengiamas, derinamas ir tvirtinamas žemės sklypo, esančio prie statinio ( - ), planas ir kartu sprendžiamas klausimas dėl servituto projektavimo bei nustatymo. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 str. 1 d., Nekilnojamojo turto registro nuostatų 19 p., 35 p. nuostatų analizė duoda pagrindą išvadai, kad kreiptis į VĮ Registrų centrą dėl žemės sklypo išregistravimo turi teisę tik atsakovas, kaip valdantis žemės sklypą patikėjimo teise. Dėl šių priežasčių, panaikinus ginčijamą sprendimą, atsakovas įpareigotinas išregistruoti žemės sklypą iš Nekilnojamojo turto registro.

13Atsakovas – Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM ir jos atstovė teismo posėdžio metu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Atsakovas atsiliepime į skundą (I tomas, b.l. 105-112) nurodė, taip pat atsakovo atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad 2012-05-23 UAB ,,Inventora“ parengė ginčo žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą, kurią 2012-06-07 suderino NŽT. NŽT Kauno miesto skyriaus vedėjas ginčijamu 2012-06-21 sprendimu suformavo žemės sklypą, esantį ( - ), Kaune. Pareiškėjo finansinės nuomos pagrindu valdomas pastatas 56E1b nepateko į formuojamo žemės sklypo planą. Atsakovas ir jo atstovė pabrėžė, kad NŽT nežinojo apie Kauno apygardos administraciniame teisme ir vėliau Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamą ginčą dėl 2012-02-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-744 ir juo patvirtinto teritorijos planavimo dokumento teisėtumo. Šioje administracinėje byloje ginčijamas sprendimas buvo priimtas, kai paminėti įsakymas ir planas nebuvo panaikinti (galiojo), todėl nebuvo jokio pagrindo nesuformuoti žemės sklypo ir, tuo pačiu, nederinti UAB ,,Inventora“ parengtos kadastrinių matavimų bylos. NŽT teismo šaukimą atvykti į administracinės bylos nagrinėjimą gavo tik 2012-06-28, o ginčijamas sprendimas buvo priimtas 2012-06-21.

15Tretysis suinteresuotas asmuo – Kauno miesto savivaldybės administracija ir jos atstovė teismo posėdžio metu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepime į skundą (I tomas, b.l. 163-166) nurodė taip pat jo atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad pareiškėjas neįrodė, kuo jo teises bei teisėtus interesus pažeidžia ginčijamas 2012-06-21 sprendimas. Likusioje argumentų dalyje tiek tretysis suinteresuotas asmuo, tiek ir jo atstovė teismo posėdžio metu iš esmės pritarė atsakovo, atsakovo atstovės išdėstytiems argumentams bei jų vertinimui. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė taip pat paaiškino, kad ji negali pasakyti, ar iki 2012-06-21 NŽT žinojo apie ginčijamą 2012-02-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-744 bei juo patvirtintą teritorijos planavimo dokumentą.

17Pareiškėjo skundas patenkintinas iš dalies.

18Administracinės bylos faktiniai duomenys patvirtina teisiškai reikšmingas aplinkybes, kad UAB „Univesa" finansinio lizingo sutarties pagrindu valdo patalpas, esančias pastate, pažymėtame plane ( - ), adresu ( - ), Kaunas. Šis statinys pastatytas buvusioje AB „Šilkas" teritorijoje (I tomas, b.l. 11-41). 2012-02-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr. A-744 „Dėl žemės sklypo prie pastato (( - )) ( - ), Kaune, plano prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinimo", kuriuo buvo patvirtintas 790 kv.m. žemės sklypo prie pastato (( - )), esančio ( - ), Kaune, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (I tomas, b.l. 50-51). Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą dėl šio įsakymo ir juo patvirtinto teritorijos planavimo dokumento panaikinimo. Kauno apygardos administracinis teismas 2013-03-19 sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013-09-12 sprendimu panaikino 2012-02-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-744 ir, tuo pačiu įsakymu patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą (I tomas, b.l. 50-58, taip pat TIS Liteko duomenys). 2012-06-21 NŽT prie ŽŪM Kauno miesto skyriaus vedėjas priėmė sprendimą Nr. 8SK-(14.8.100.)-124 „Dėl žemės sklypo, esančio ( - ), Kaune, nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo), servitutų nustatymo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teisės į šį žemės sklypą įregistravimo nekilnojamojo turto registre" (I tomas, b.l. 72-73, taip pat prijungtos Archyvinės bylos Nr. 24192 dokumentų duomenys). Sprendime konstatuojama, kad jis priimamas atsižvelgiant ir į detaliojo plano, patvirtinto 2012-02-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-744, sprendinius. Kauno apygardos administraciniam teismui dėl 2012-06-21 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo sprendimo Nr. 8SK-(14.8.100.)-124 panaikinimo pareiškėjas teismui pateikė tik 2013-10-14 – t.y. daugiau negu po metų (I tomas, b.l. 59). 2013-11-15 nutartimi Kauno apygardos administracinis teismas neatnaujino individualaus administracinio akto apskundimo termino ir atsisakė priimti pareiškėjo skundą (I tomas, b.l. 74-76). Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą ir LVAT 2014-01-22 nutartimi (I tomas, b.l. 95-97) panaikino 2013-11-15 KAAT nutartį ir savo iniciatyva pareiškėjui atnaujino terminą, numatytą ABTĮ 33 str. 1 d., paduoti skundui dėl 2012-06-21 NŽT Kauno miesto skyriaus vedėjo sprendimo Nr. 8SK-(14.8.100.)-124 panaikinimo.

19Teismas pabrėžia, kad Konstitucinis teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą konstatavęs, kad asmens teisės turi būti ginamos ne formaliai, o realiai ir veiksmingai - tiek nuo privačių asmenų, tiek ir nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2001 m. liepos 12 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimai). Kaip jau buvo paminėta, teismui pateiktų duomenų visetas patvirtina, kad 2013-09-12 LVAT sprendimu administracinėje byloje Nr. A502-1757/2013 (Kauno apygardos administracinio teismo bylos Nr. I-135-422/2013)(TIS Liteko duomenys) kaip neteisėtas buvo panaikintas 2012-02-29 Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-744 „Dėl žemės sklypo prie pastato (( - )) ( - ), Kaune, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinimo“ ir juo patvirtintas teritorijos planavimo dokumentas. Taigi, minėtu LVAT sprendimu buvo panaikintas ne tik individualus administracinis aktas, bet ir šiuo aktu patvirtintas planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, kuris iš esmės buvo pradinis ir vienas iš pagrindinių dokumentų 2012-06-21 Sprendimui priimti (ABTĮ 57 str.).

20Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 str. 2 d. 2 p. (nuo 2012-02-01 galiojusi redakcija), Nekilnojamo turto kadastro nuostatų 12 p. (nuo 2011-10-19 galiojusi redakcija) įtvirtintas reglamentavimas , taip pat 2013-09-12 LVAT sprendimu panaikinto 2012-02-29 Įsakymo ir juo patvirtinto plano bei ginčijamo 2012-06-21 individualaus administracinio akto (Sprendimo Nr. 8SK-(14.8.100.)-124) turinio analizė duoda pagrindą išvadai, kad ginčo žemės sklypas (iš esmės bet kuris analogiško statuso teisės sklypas) pradedamas formuoti rengiant detalųjį planą arba jam prilygintą teritorijos planavimo dokumentą Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka, o laikomas baigtu formuoti, kai NŽT vadovas ar padalinio vadovas priima sprendimą patvirtinti nustatytus kadastro duomenis. Taigi, atsakovo šiuo metu patikėjimo teise valdomas žemės sklypas (prijungtos Archyvinės bylos Nr. 24192 b.l. 69-67) buvo pradėtas formuoti rengiant žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijos planavimo dokumentui, Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka. Šioje administracinėje byloje ginčijamas 2012-06-21 individualus administracinis aktas buvo priimtas būtent 2012-02-29 Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-744 patvirtinto plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, pagrindu. Tai aiškiai nurodyta ir 2012-06-21 Sprendime. Be to, tokią žemės sklypo formavimo procedūrą imperatyviai numato ir aukščiau paminėti teisės aktai. Dėl to kaip nepagrįsti atmestini atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens argumentai, kad 2012-02-29 Įsakymas visiškai neturėjo įtakos 2012-06-21 Sprendimo priėmimui (ABTĮ 57 str.). Teismas, vadovaudamasis Teismų įstatymo 33 str., ABTĮ 13 str., 20 str., taip pat akcentuoja, kad ir LVAT teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šios administracinės bylos dalies dokumentų turinį, 2014-01-22 nutartyje konstatavo, kad šioje administracinėje byloje susiklostė išskirtinė situacija, kuomet, panaikinus teritorijų planavimo dokumentą, liko galioti jo pagrindu priimtas sprendimas dėl žemės sklypo nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo), servitutų nustatymo ir NŽT patikėjimo teisės į šį žemės sklypą įregistravimo (I tomas, b.l. 95-97, taip pat TIS Liteko duomenys). Vertinti ginčo situaciją kitaip (vadovautis atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens – Kauno miesto savivaldybės administracijos argumentais) teismas neturi jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo (ABTĮ 57 str.). Esant šioms aplinkybėms atsakovo 2012-06-21 Sprendimas panaikintinas ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p. numatytu pagrindu (ABTĮ 57 str.).

21Pareiškėjas taip pat prašė teismo įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos iš Nekilnojamojo turto registro išregistruoti žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Kauno m. k. v., adresas - Kauno miesto savivaldybė, Kauno miestas, ( - ) S.

22Šis pareiškėjo skundo reikalavimas patenkintinas iš dalies.

23Nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises viešajame nekilnojamo turto registre registruoja ne atsakovas, o VĮ Registrų centras ir jo filialai – Centrinis registratorius ir teritoriniai registratoriai (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 3 str., 5 str., 7 str., 8 str.). Be to, ir ginčijamame 2012-06-21 individualiame administraciniame akte atsakovas nusprendė ne įregistruoti patikėjimo teisę į suformuotą žemės sklypą, o tik kreiptis į VĮ Registrų centras Kauno filialą dėl patikėjimo teisės įregistravimo viešajame registre. Taigi, atsakovas pagal savo kompetenciją negali savarankiškai įregistruoti arba išregistruoti žemės sklypą iš viešojo registro, nes teisės aktai tokią teisę suteikia Centriniam ir teritoriniams registratoriams. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 str. 1 – 4 d., 26 str., Nekilnojamojo turto registro nuostatų 11 - 19 p., 35 p. nuostatų analizė taip pat patvirtina išvadą, kad ginčo situacijoje tik atsakovas turi teisę kreiptis į VĮ Registrų centrą dėl ginčo žemės sklypo bei patikėjimo teisės išregistravimo, kurie viešajame registre buvo įregistruoti ginčijamo 2012-06-21 Sprendimo pagrindu. Dėl paminėtų aplinkybių atsakovas tik įpareigotinas kreiptis į VĮ Registrų centras Kauno filialą dėl žemės sklypo bei patikėjimo teisės išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro, kadangi teismų procesiniais sprendimai panaikinti aktai, kurie buvo pagrindas sklypui suformuoti bei įregistruoti: 2012-02-29 Įsakymas ir planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, bei 2012-06-21 NŽT teritorinio padalinio vadovo sprendimas, kuriuo buvo patvirtinti nustatyti kadastro duomenys bei atlikta registracija viešajame registre (ABTĮ 57 str., 88 str. 2 p.).

24Teismą įstatymai (Teismų įstatymas, ABTĮ, Konstitucija) įpareigoja išspręsti bylą taip, kad pažeista teisė būtų realiai apginta ir ginčas teismo sprendimu būtų išspręstas iš esmės, taip pat, jog nebūtų sukuriama tokia situacija, kad priimtas sprendimas sudaro sąlygas kilti naujam ginčui dėl to paties dalyko (pvz. atsakovas nemotyvuotai delsia atlikti veiksmus). Iš to seka, kad įpareigojimui, skirtam atsakovui kreiptis į VĮ Registrų centras Kauno filialą, turi būti nustatytas konkretus įvykdymo terminas, kuris turi būti pagrįstas protingumo kriterijais bei teisės aktų reikalavimais. Remiantis tuo, bei atsižvelgiant į tai, kad teismų sprendimais panaikinti tiek Įsakymas, tiek ir Sprendimas, kurių pagrindu buvo suformuotas bei įregistruotas viešajame registre žemės sklypas, atsakovui nustatytinas 1 mėnesio terminas, kurio pradžia skaičiuotina nuo teismo sprendimo šioje administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos (ABTĮ 13 str., 20 str., Teismų įstatymo 33 str., LVAT 2009-10-19 nutartis administracinėje byloje Nr. A-261-1136/2009, 2008-03-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-601/2008, 2006-02-03 sprendimas administracinėje byloje Nr. A2-747/2006, 2008-12-08 sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1916/2008, 2009-08-17 sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-1911/2009 ir kt.).

25Likusieji pareiškėjo, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens – Kauno miesto savivaldybės administracijos, bei jų atstovų argumentai laikytini pertekliniais, neturintys juridinės reikšmės kilusio ginčo išsprendimui (skundo patenkinimui arba atmetimui), todėl detaliau nedėstytini ir neanalizuotini. Šią išvadą teismas daro įvertinęs skundo pagrindą bei dalyką, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos bei Kauno miesto savivaldybės administracijos argumentus dėl pareiškėjo teisių pažeidimo galimybės ir pobūdžio, UAB ,,Inventora“ sudarytos kadastrinių matavimų bylos, sužinojimo apie Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėjamą bylą dėl 2012-02-29 Įsakymo panaikinimo, servituto nustatymo būtinumo, valstybinės žemės nuomos sutarties įtakos ginčo sprendimui ir jos teisinio likimo, galimybės kitu keliu pareiškėjui privažiuoti prie savo statinio, rengiamo teritorijos planavimo dokumento žemės sklypui, kuriame stovi pareiškėjo valdomas statinys, ir t.t.. Be to, LVAT ir Europos Žmogaus Teisių Teismo formuoja praktiką, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (EŽTT 1994-04-19 sprendimas byloje Nr. 16034/90 Van de Hurk v Netherlands, 1997-12-19 sprendimas byloje Nr. 20772/92 Helle v Finland, 1999-01-21 sprendimas byloje Nr. 30544/96 Garcia Ruiz v Spain ir kt.). LVAT jurisprudencijoje aiškinant ABTĮ normas (ABTĮ 13 str., 20 str.) taip pat ne kartą buvo imperatyviai pažymėta, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (LVAT 2008-12-05 nutartis administracinėje byloje Nr. P444 -196/2008, 2009-07-24 nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009-11-06 nutartis administracinėje byloje Nr. P525 -194/2009, 2013-02-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

26Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str. 1 p., 2 p.,

Nutarė

27Pareiškėjo UAB ,,Univesa“ skundą patenkinti iš dalies.

28Panaikinti 2012-06-21 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo sprendimą Nr. 8SK-(14.8.100.)-124 „Dėl žemės sklypo, esančio ( - ), Kaune, nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo), servitutų nustatymo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teisės į šį žemės sklypą įregistravimo nekilnojamojo turto registre".

29Įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos per 1 (vieną) mėnesį nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos kreiptis į VĮ Registrų centras Kauno filialą su prašymu iš Nekilnojamojo turto registro išregistruoti žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Kauno m. k. v., adresas - Kauno miesto savivaldybė, Kauno miestas, ( - ) S.

30Likusioje dalyje pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo – UAB ,,Univesa“ atstovui advokatui Arūnui... 4. atsakovo – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 5. trečiojo suinteresuoto asmens – Kauno miesto savivaldybės administracijos... 6. nedalyvaujant trečiųjų suinteresuotų asmenų – UAB ,,Vandens linija“,... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 8. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir... 9. 1) panaikinti 2012-06-21 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 10. 2) įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos... 11. Pareiškėjas skunde (I tomas, b.l. 2-7) nurodė, taip pat pareiškėjo... 12. Pareiškėjas ir jo atstovas taip pat nurodė, kad susidarė situacija, kad net... 13. Atsakovas – Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM ir jos atstovė teismo... 14. Atsakovas atsiliepime į skundą (I tomas, b.l. 105-112) nurodė, taip pat... 15. Tretysis suinteresuotas asmuo – Kauno miesto savivaldybės administracija ir... 16. Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepime į skundą (I tomas, b.l. 163-166)... 17. Pareiškėjo skundas patenkintinas iš dalies.... 18. Administracinės bylos faktiniai duomenys patvirtina teisiškai reikšmingas... 19. Teismas pabrėžia, kad Konstitucinis teismas savo jurisprudencijoje yra ne... 20. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 str. 2 d. 2 p. (nuo 2012-02-01... 21. Pareiškėjas taip pat prašė teismo įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą... 22. Šis pareiškėjo skundo reikalavimas patenkintinas iš dalies.... 23. Nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises viešajame nekilnojamo turto... 24. Teismą įstatymai (Teismų įstatymas, ABTĮ, Konstitucija) įpareigoja... 25. Likusieji pareiškėjo, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens – Kauno... 26. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str.,... 27. Pareiškėjo UAB ,,Univesa“ skundą patenkinti iš dalies.... 28. Panaikinti 2012-06-21 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 29. Įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos per 1... 30. Likusioje dalyje pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...