Byla I-4238-764/2008
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Smalakienės, teisėjų Arūno Dirvono ir Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei Jurgitai Jurkšaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Renergija“ skundą atsakovei Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Renergija“ (toliau – pareiškėja) su skundu (b. l. 3-6) kreipėsi į teismą prašydama pripažinti, kad parengto specialiojo teritorijų planavimo dokumento tikrinimas sustabdytas neteisėtai ir įpareigoti atsakovę Vilniaus apskrities viršininko administraciją (toliau – VAVA, atsakovė) per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo priėmimo patikrinti parengto gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), esančio Užulaukio k., Vilniaus r. (toliau – Žemės sklypas), specialiojo plano sprendinius, surašyti ir patvirtinti patikrinimo aktą bei jo du egzempliorius perduoti pareiškėjai.

4Paaiškino, kadangi iki šiol nėra patvirtintas Vilniaus rajono bendrasis planas, pareiškėja vadovaudamasi LR teritorijų planavimo įstatymo 16 str. 1 d. 2 p., ėmėsi iniciatyvos rengti gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo Žemės sklype, kuris pareiškėjai yra neterminuotai perduotas valdyti pagal 2007-08-30 panaudos sutartį, specialųjį planą. Pareiškėja 2008-01-29, remdamasi LR teritorijų planavimo įstatymo 17 str. 6 d., Vilniaus rajono savivaldybės merei ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijai išsiuntė prašymą dėl planavimo sąlygų specialiajam teritorijų planavimo dokumentui – gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo specialiajam planui – rengti išdavimo. Vilniaus rajono savivaldybės administracija pareiškėjos prašymą išduoti planavimo sąlygas gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo specialiajam planui rengti gavo 2008-01-31, taigi planavimo sąlygos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimui ar motyvuotas atsisakymas jas išduoti turėjo būti pateikti iki 2008-02-29 pareiškėjai. Pareiškėja iki minėtos datos negavusi nei planavimo sąlygų specialiajam teritorijų planavimo dokumentui rengti, nei motyvuoto atsisakymo planavimo sąlygas išduoti, vadovaudamasi LR teritorijų planavimo įstatymo 17 str. 6 d., pradėjo rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo Žemės sklype specialųjį planą. Apie pradėtą rengti specialųjį teritorijų planavimo dokumentą 2008-03-04 pareiškėja informavo VAVA, Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, Vilniaus rajono savivaldybės tarybą ir Vilniaus rajono savivaldybės merę, nurodydama, kad turi būti priimtas sprendimas, kaip turės būti patikrinami be išduotų planavimo sąlygų parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniai. Užbaigusi specialiojo teritorijų planavimo parengiamąjį, teritorijų planavimo dokumento rengimo bei sprendinių pasekmių vertinimo etapus bei viešai su visuomene apsvarsčiusi gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo Žemės sklype specialiojo plano projektą, pareiškėja teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai VAVA teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui 2008-06-16 išsiuntė prašymą patikrinti paruoštą teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka pateikti patikrinimo aktą. Atsakovė 2008-07-29 raštu informavo pareiškėją, kad sustabdo 2008-06-17 tikrinimui pateikto gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo Žemės sklype specialiojo plano projekto tikrinimą nurodydama, kad sustabdyti parengto gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo specialiojo plano projekto tikrinimą turėjo dėl to, jog nėra LR teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos, rengiant gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių teritorijų išdėstymo specialiuosius planus. Atsakovė taip pat nurodė, kad sprendimą dėl specialiojo plano patikrinimo išvados ir siūlymo tvirtinančiai institucijai priims gavusi LR aplinkos ministerijos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išaiškinimą. Mano, kadangi, kaip nurodo ir pati atsakovė 2008-07-29 rašte, nėra patvirtintų gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių teritorijų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių, todėl VAVA pati privalėjo atlikti specialiojo teritorijų planavimo dokumento tikrinimą, vadovaudamasi LR teritorijų planavimo įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, reikalavimais ir neturėjo teisės sustabdyti gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo specialiojo plano projekto tikrinimo. Pažymėjo, kad pranešimas apie pradėtą be planavimo sąlygų rengti specialųjį teritorijų planavimo dokumentą atsakovei buvo išsiųstas dar 2008-03-04, t. y. atsakovė turėjo daugiau nei tris mėnesius sprendimui, kaip patikrinti be išduotų planavimo sąlygų parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, priimti, tačiau, tik gavusi pareiškėjos prašymą patikrinti parengto specialiojo teritorijų planavimo dokumento projektą, kreipėsi į kitas institucijas dėl tarnybinės pagalbos. LR aplinkos ministro 2004-04-23 įsakymu Nr. Dl-200 patvirtinto Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1 p. numatyta, kad aprašas reglamentuoja teritorijų planavimo dokumentų tikrinimą, atliekamą teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą pagal kompetenciją vykdančioje institucijoje ir yra privalomas visoms teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioms institucijoms (Aprašo 4 p.). Atsižvelgiant į tai, pareiškėja laiko, kad atsakovė privalėjo vadovautis Aprašo 12 p, pagal kurį, teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdanti institucija (nagrinėjamu atveju VAVA) per 20 darbo dienų nuo prašymo patikrinti parengtą specialųjį teritorijų planavimo dokumentą dienos (2008-06-17) turi surašyti patikrinimo aktą bei apie tai informuoti planavimo organizatorių. Vadovaujantis minėta teisės akto nuostata, 2008-06-17 tikrinimui pateikto gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo Žemės sklype specialiojo plano projekto patikrinimo aktas turėjo būti atsakovės surašytas iki 2008-07-17, tačiau patikrinimo aktas iki 2008-07-17 surašytas nebuvo, o atsakovė, pradėjusi specialiojo teritorijų planavimo dokumento patikrinimo procedūrą, 2008-07-29 informavo pareiškėją apie tikrinimo procedūros sustabdymą. Pabrėžė, kad joks teisės aktas, reglamentuojantis teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarką, nenumato teisės atsakovei stabdyti teritorijų planavimo dokumento tikrinimo procedūrą. VAVA be teisinio pagrindo bei pažeisdama teisės aktų reikalavimus sustabdė gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo Žemės sklype specialiojo plano projekto tikrinimą. Akcentavo, kad atsakovė tokiai savo veiksmais vengia atlikti jai įstatymų nustatytas pareigas, vykdant teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą.

5Atsakovė Vilniaus apskrities viršininko administracija su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos UAB „Renergija“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsiliepime į skundą (b. l. 52-53) nurodė, kad VAVA sustabdė parengto gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo specialiojo plano projekto tikrinimą, nes iki šiol nėra LR teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos, rengiant gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių teritorijų išdėstymo specialiuosius planus. Paaiškino, kad 2008-06-17 atsakovė gavo pareiškėjos prašymą patikrinti parengtą specialųjį teritorijų planavimo dokumentą. Atsakovė 2008-07-08 raštu kreipės į LR aplinkos ministeriją ir Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos prašydama atsakyti, ar gali būti rengiamas gyvenamųjų namų teritorijų išdėstymo specialusis planas viename 2,95 ha ploto sklype; ar gali būti specialiojo plano organizatoriumi juridinis asmuo, kuriam žemės sklypas suteiktas panaudos sutartimi, bei kaip turėtų būti įvykdytas LR teritorijų planavimo įstatymo 17 str. 6 d. reikalavimas šiuo konkrečiu atveju. Taigi, mano, kad terminas turėtų būti pradėtas skaičiuoti ne nuo prašymo pateikimo datos, bet nuo LR aplinkos ministerijos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išaiškinimo pateikimo dienos. Pažymėjo, kadangi atsakovė išaiškinimo iš šių institucijų iki šiol nėra gavusi, todėl negali priimti sprendimo dėl specialiojo plano patikrinimo išvados ir siūlymo tvirtinančiai institucijai.

7Kolegija, išnagrinėjusi skundo ir atsiliepimo motyvus, taip pat proceso dalyvių paaiškinimus teismo posėdyje, įvertinusi rašytinius bylos įrodymus, išanalizavusi ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus, konstatuoja, kad skundas tenkintinas iš dalies.

8Faktinės bylos aplinkybės

9Bylos medžiaga nustatyta, kad Pareiškėja - planavimo organizatorius, parengė gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo sklype kad Nr. ( - ), Užulaukio k., Vilniaus raj. Specialųjį planą (b. l. 16-49).

10Pareiškėja 2008-01-28 kreipėsi prašymu į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją ir Vilniaus rajono savivaldybės merę dėl planavimo sąlygų specialiajam planavimo dokumentui – gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo specialiajam planui rengti (b. l. 8-9).

11Pareiškėja 2008-03-04 pranešimu informavo VAVA, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 17 str. 6 d. planavimo sąlygos turėjo būti išduotos arba motyvuotas atsakymas apie neišdavimo priežastis turėjo būti pateiktas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, kadangi iki 2008-02-29 pareiškėja negavo nei planavimo sąlygų, nei motyvuoto atsisakymo sąlygas išduoti, pradėjo rengti specialųjį planavimo dokumentą – gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo specialųjį planą (b. l. 11) bei 2008-06-12 pareiškėja pranešimu kreipėsi į VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą ir planavimo sąlygų rengėją Vilniaus rajono savivaldybės administraciją dėl paruošto specialaus plano patikrinimo (b. l. 13-14).

12VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2008-07-08 raštu Nr. (100)-11.55-799 kreipėsi į Aplinkos ministeriją bei Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl tarnybinės pagalbos neesant teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos rengiant gyvenamųjų namų ar kitos pastatų ir statinių teritorijų išdėstymo specialiuosius planus (b. l. 54-55) bei 2008-07-29 raštu Nr. (100)-11.55-887 informavo Pareiškėją, kad sustabdė specialiojo plano projekto tikrinimą (b. l. 7).

13Teisinis šio ginčo reglamentavimas

14Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 1 str. 27 punktą, specialusis planas (projektas) teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės ir reikalavimai. Šio įstatymo 15 str. 3 d. numato, kad tais atvejais, kai savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrieji planai neparengti arba parengtų bendrųjų planų sprendiniuose kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros ir aukštybinių pastatų išdėstymo klausimai nespręsti, privaloma rengti specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros ir aukštybinių pastatų išdėstymo schemas ir (ar) planus (projektus). Aukštybinių pastatų išdėstymo planai nerengiami, jei tokių pastatų statyba nenumatoma. Pagal šio įstatymo16 str. 1 d. 2 p., specialieji planai rengiami, kai bendrojo teritorijų planavimo dokumentai nėra parengti.

15Pagal minimo įstatymo 17 str. 6 d. prieš pradėdamas rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, planavimo organizatorius Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka raštu kreipiasi į šios tvarkos apraše nurodytas institucijas, kad šios pateiktų planavimo sąlygas. Planavimo sąlygos išduodamos arba motyvuotas atsakymas apie neišdavimo priežastis pateikiamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Apie tai jis per 5 darbo dienas raštu praneša institucijai, kuriai pavaldi yra planavimo sąlygas turėjusi išduoti institucija. Pranešimą gavusi institucija turi priimti sprendimą, kaip turės būti patikrinami be išduotų planavimo sąlygų parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniai.

16Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-04-23 įsakymu Nr. D1-200 patvirtinto Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 1 ir 4 punktai numato, kad teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašas reglamentuoja teritorijų planavimo dokumentų tikrinimą, atliekamą teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą pagal kompetenciją vykdančioje institucijoje dokumentų tikrinimas yra teritorijų planavimo valstybinės priežiūros sudėtinė dalis. Aprašas privalomas visoms teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioms institucijoms, planavimo organizatoriams, planavimo sąlygas išduodančioms ir planavimo dokumentus tvirtinančioms institucijoms, taip pat kitiems su teritorijų planavimo procesu susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Aprašo 12-13 p. nurodyta, kad priežiūros institucija, patikrinusi Dokumentą ir nustatyta tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų skundus, per 20 darbo dienų nuo prašymo patikrinti Dokumentą gavimo dienos (supaprastinta tvarka parengtų Dokumentų bei Valstybės sienos, krašto apsaugos ir strateginės reikšmės objektų Dokumentų - per 10 darbo dienų) surašo Dokumento patikrinimo aktą (forma pridedama) ir apie tai informuoja planavimo organizatorių. Dokumento patikrinimo aktas surašomas trimis egzemplioriais.

17Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d. nustato, kad specialiųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarką nustato Teritorijų planavimo įstatymas, atitinkamą veiklą reglamentuojantys įstatymai ir specialiųjų planų rengimo taisyklės. Specialieji planai, kuriems nėra patvirtintų rengimo taisyklių, rengiami pagal Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, reikalavimus.

18Išanalizavus anksčiau paminėtas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad teisės aktai, reglamentuojantys teritorijų planavimą ir specialiųjų planų rengimą, jų tikrinimą, specialaus plano tikrinimo sustabdymo procedūros nenumato, įstatymas pakankamai aiškiai nustato 20 dienų terminą per kurį turėtų būti parengtas vienoks ar kitoks sprendimas, sukeliantis planavimo organizatoriui atitinkamas teisines pasekmes, tačiau šiuo atveju atsakovė pasinaudojo įstatymo nereglamentuota teritorijų specialaus planavimo dokumento tikrinimo sustabdymo procedūra, kas teismo manymu laikytina neteisėta.

19Pareiškėja prašė teismo įpareigoti atsakovę per 10 darbo dienų po teismo sprendimo priėmimo patikrinti parengto gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), Užulaukio k., Vilniaus raj., specialiojo plano sprendinius, surašyti bei patvirtinti patikrinimo aktą ir du jo egzempliorius perduoti pareiškėjai.

20Teismo manymu, jeigu pareigos atsiradimas siejamas su tam tikro termino pabaiga, negalima reikalauti pareigą atlikti, kol baigsis tas terminas, visi terminai, kurie sietini su tam tikrų veiksmų atlikimu ar pareigų atsiradimu, turi būti teisiškai logiški ir protingi, leidžiantys tinkamai įvykdyti atatinkamus veiksmus ar pareigas. Pareiškėjos prašomas nustatyti 10 darbo dienų terminas nuo sprendimo priėmimo dienos įpareigojant atsakovę atlikti atatinkamus veiksmus laikytinas per trumpu tinkamam įpareigojimo įvykdymui, todėl šiuo atveju turėtų būti vadovaujamasi protingų terminų principu ir atsižvelgiama į Teritorijų planavimo įstatymo 17 str. 6 d. ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-04-23 įsakymu Nr. D1-200 patvirtinto Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 12 p. nustatytą 20 dienų terminą.

21Pareiškėjos reikalavimo dalis dėl patikrinimo akto surašymo, patvirtinimo ir dviejų jo egzempliorių pateikimo pareiškėjai yra reglamentuota Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-04-23 įsakymu Nr. D1-200 patvirtinto Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 12-13 punktuose bei laikytina savaime suprantamu specialaus teritorijų planavimo dokumento patikrinimo ir patikrinimo veiksmų atlikimo įforminimo rezultatu, todėl ši skundo dalis atmestina.

22Teismas, išanalizavęs byloje esančius rašytinius įrodymus ir juos vertindamas išdėstytų teisės aktų kontekste, konstatuoja, kad pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies, atsakovė įpareigotina per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsigaliojimo patikrinti parengto gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), Užulaukio k., Vilniaus raj., specialiojo plano sprendinius.

23Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str. 1 d., Teritorijų planavimo įstatymu,

Nutarė

24Pareiškėjos UAB „Renergija“ skundą patenkinti iš dalies.

25Įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsigaliojimo, patikrinti parengto gyvenamųjų namų teritorijos išdėstymo žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), Užulaukio k., Vilniaus raj., specialiojo plano sprendinius.

26Kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

27Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja UAB „Renergija“ (toliau – pareiškėja) su skundu (b. l.... 4. Paaiškino, kadangi iki šiol nėra patvirtintas Vilniaus rajono bendrasis... 5. Atsakovė Vilniaus apskrities viršininko administracija su pateiktu skundu... 6. Atsiliepime į skundą (b. l. 52-53) nurodė, kad VAVA sustabdė parengto... 7. Kolegija, išnagrinėjusi skundo ir atsiliepimo motyvus, taip pat proceso... 8. Faktinės bylos aplinkybės... 9. Bylos medžiaga nustatyta, kad Pareiškėja - planavimo organizatorius,... 10. Pareiškėja 2008-01-28 kreipėsi prašymu į Vilniaus rajono savivaldybės... 11. Pareiškėja 2008-03-04 pranešimu informavo VAVA, kad vadovaujantis... 12. VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas... 13. Teisinis šio ginčo reglamentavimas... 14. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 1 str. 27 punktą, specialusis planas... 15. Pagal minimo įstatymo 17 str. 6 d. prieš pradėdamas rengti specialiojo 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-04-23 įsakymu Nr. D1-200... 17. Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d. nustato, kad specialiųjų planų... 18. Išanalizavus anksčiau paminėtas teisės aktų nuostatas, darytina išvada,... 19. Pareiškėja prašė teismo įpareigoti atsakovę per 10 darbo dienų po teismo... 20. Teismo manymu, jeigu pareigos atsiradimas siejamas su tam tikro termino... 21. Pareiškėjos reikalavimo dalis dėl patikrinimo akto surašymo, patvirtinimo... 22. Teismas, išanalizavęs byloje esančius rašytinius įrodymus ir juos... 23. Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 85-87 str., 88... 24. Pareiškėjos UAB „Renergija“ skundą patenkinti iš dalies.... 25. Įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją per 20 darbo dienų... 26. Kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 27. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...