Byla I-229-811/2014
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės, Donato Vansevičiaus ir Violetos Petkevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo atstovui Dariui Karveliui, atsakovo atstovei Mildai Bukanytei, nedalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Skirnuva“ viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „VAATC“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Skirnuva“ dėl įsakymo panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas prašo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013-06-10 įsakymą Nr. TI-81, atlyginti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškėjas skunde nurodo, kad jis įgyvendino Europos sąjungos bei Lietuvos Respublikos biudžetų lėšomis remiamą projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – Projektas). Atsakovas atliko pažeidimo tyrimą ir 2013-05-14 surašė išvadą dėl atlikto projekto „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 rangos sutarties Nr. A/2005/V08 „Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimas Kazokiškių seniūnijoje“ išlaidų tinkamumo. Atlikto tyrimo pagrindu surašytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013-06-10 įsakymas Nr. TI-81 „Dėl Europos sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo (toliau – Įsakymas), kuriuo 300577,94 Lt lėšos buvo pripažintos netinkamomis finansuoti, pareiškėjas buvo įpareigotas šias lėšas grąžinti per 60 kalendorinių dienų nuo Įsakymo gavimo dienos. Pareiškėjas mano, kad atsakovas neįvertino pareiškėjo pateiktų įrodymų apie patirtų išlaidų pagrįstumą, atitikimo teisės aktų bei rangos sutarties Nr. A/2005/V08 keliamiems reikalavimams, todėl nepagrįstai pripažino, jog pakeitimo orderio Nr. 68 pagrindu atlikti papildomi atliekų perstūmimo ir tankinimo darbai naujojo sąvartyno 1a sekcijoje yra netinkami finansuoti. Nurodo, kad pirkimo dokumentuose buvo aptartas tik perkeltų atliekų sutankinimas 323 tonų kompaktoriumi ne storesniais, nei 30 cm sluoksniais. Naujojo sąvartyno eksploatacijai, t.y. atliekų priėmimo ir šalinimo veiklai vykdyti pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 1 priedo 5.4 punktą pareiškėjas privalėjo gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – TIPK leidimas), kuris pareiškėjui buvo išduotas tik 2007-09-10. Taigi tik tuomet paaiškėjo kaip naujojo sąvartyno 1a sekcijoje atliekos turi būti tinkamai išstumdytos ir sutankintos siekiant užtikrinti gamtos išteklių taupymo, atliekų mažinimo bei aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi. TIPK leidimo 14 punkte įtvirtintas reikalavimas išvežtas atliekas paskleisti kuo mažesniame plote, sutankinant ir savaitės pabaigoje uždengiant 10-15 cm storio vietinio grunto arba inertiniu sluoksniu. Analogiškas reikalavimas įtvirtintas TIPK leidimo 15 punkte privalomo įgyvendinti Aplinkosaugos veiksmų plano 4 lentelėje. Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno atliekų šalinimo reglamente, kuris yra neatskiriama TIPK leidimo dalis, detalizuojama TIPK leidime aptarta atliekų perstūmimo ir sutankinimo tvarka. Techniniame projekte numatyti šiukšlių perstūmimo ir tankinimo darbai neatitiko TIPK leidime nustatytų atliekų perstūmimo ir tankinimo reikalavimų. Šie darbai pagal TIPK leidime ir Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno atliekų šalinimo reglamente nustatytus reikalavimus buvo įsigyti papildomai sudarant pakeitimo orderį Nr. 68. Tuo atveju, jeigu šie darbai nebūtų buvę įsigyti papildomai ir nebūtų buvę atlikti, būtų pažeistos TIPK leidimo išdavimo sąlygos bei nesilaikoma Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno atliekų šalinimo reglamente įtvirtintų reikalavimų dėl atliekų perstūmimo ir tankinimo. Be to, pirkimo procedūrų vykdymo metu galiojusių Aplinkos ministro 2000-10-18 įsakymu Nr. 444 patvirtintų Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių 62 p. buvo nustatytas reikalavimas sąvartyne šalinamas atliekas krauti taip, kad atliekų masė bei sąvartyno konstrukcijos būtų stabilios ir nebūtų nuošliaužų. Tik Aplinkos ministro 2006-12-05 įsakymu Nr. D1-569 ankstesnio įsakymo 62 punktas buvo pakeistas, nustatant, kad „Atliekos sąvartyne turi būti kraunamos sekcijomis, kurios turi būti užpildomos paeiliui, užtikrinant, kad užterštas vanduo ir filtratas bus surenkami atskirai nuo neužteršto vandens. Pašalintos atliekos turi būti tankinamos kompaktoriumi, buldozeriu ar kita technika bei perdengiamos grunto arba kitos panašios fizine struktūra inertinės medžiagos sluoksniu“. Teigia, kad šiuo atveju rangovas, būdamas savo srities profesionalas, dalyvaudamas vykdomame viešajame pirkime neturėjo galimybės numatyti ne tik TIPK leidime nustatytų reikalavimų, bet ir būsimų teisės aktų reikalavimų pasiekimų, taigi ir būsimų darbų. Patirtos išlaidos buvo būtinos, pagrįstos bei tinkamos finansuoti. Nurodo, kad remiantis 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo 8 straipsniu, išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos data yra susijusi su už įgyvendinimą atsakingos įstaigos padarytais mokėjimais. Pats atsakovas sudarė orderį Nr. 68, tuo patvirtindamas jo teisėtumą, įvertindamas išlaidų tinkamumą ir jas apmokėjo, o vėliau priėmė priešingą sprendimą. Taigi mano, kad atsakovas neturi pagrindo reikalauti grąžinti jau pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas.

4Pareiškėjo atstovas Darius Karvelis teismo posėdyje palaikė skundą, pateiktuose papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose (t.VI, b.l. 8-17) nurodė, atsakovas tinkamai neišnagrinėjo pažeidimo faktinių ir teisinių aplinkybių ir tinkamai neatliko tyrimo, o rėmėsi tik darbinėmis Valstybės kontrolės išvadomis ir formaliu aplinkybių konstatavimu, netiksliai nustatė taikytiną teisinį reguliavimą. Teigia, kad realių perstūmimo ir tankinimo darbų poreikio nebuvo įmanoma numatyti, nes Aplinkos ministro 2000-10-18 įsakymu Nr. 444 patvirtintose „Atliekų sąvartynų, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse“ nėra detalių nuostatų, kaip turi būti perstumiamos atliekos buldozeriais sąvartyne, todėl jomis remiantis būtų sunku apskaičiuoti reikiamas išlaidas. Be to, nebuvo sudaryto detalaus plano atliekų perkėlimui iš senojo sąvartyno į naująjį, nebuvo patvirtintas Atliekų šalinimo reglamentas naujajame sąvartyne, nebuvo gautas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas. Nurodo, kad jeigu rangovas į pasiūlymo kainą būtų įtraukęs nepagrįstus darbų įkainius, jis būtų atsidūręs nelygioje padėtyje su kitais konkurso dalyviais. Nurodo, kad pagal Rangos sutarties 13.1. punktą papildomus darbus buvo galima įsigyti neatsižvelgiant į tai, ar juos rangovas galėjo numatyti konkurso metu, toks darbų pirkimas iš užsakovo rezervo buvo tuo metu įprasta praktika vykdant statybos rangos sutartis.

5Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) atsiliepime nurodė su skundu nesutinkantis. Teigia, kad rangovas, savo srities profesionalas, pagal pirkimo dokumentuose numatytų darbų ribų pobūdį (šiukšlių iškasimas ir išvežimas iš seno Kazokiškių sąvartyno į naująją 1a sekciją) turėjo ir galėjo numatyti, kad šiems darbams atlikti bus reikalingas šiukšlių perstumdymas ir tankinimas. Rangovas tokio pobūdžio išlaidas turėjo įsitraukti į pasiūlymo kainą, todėl už jas negali būti papildomai sumokama. Šios išlaidos pažeidžia 200301-06 Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 str., 22 str. 1 d. ir 4 d., yra netinkamos finansuoti. Atlikto tyrimo pagrindu surašytas APVA direktoriaus 2013-05-14 įsakymas Nr. T1-81, kuriuo pareiškėjas įpareigotas per 60 kalendorinių dienų grąžinti 300577,94 Lt netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų. Teigia, kad Sutarties Nr. A/2005/V08 bendrosiose sąlygose buvo numatyta teisė rangovui susipažinti su visa turima informacija apie statybvietės geologines bei hidrologines sąlygas, įskaitant aplinkos apsaugą ir iki pradžios datos, ir po jos. Numatyta rangovo atsakomybė už visos tokios informacijos interpretavimą. Be to, jo prievolė yra gauti visą įmanomą būtiną informaciją apie riziką, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti pasiūlymą arba darbus. Taigi, rangovas privalėjo prieš pateikdamas pasiūlymą įvertinti ne tik esamą riziką dėl patiriamų išlaidų, bet ir numanomas išlaidas. Šiukšlių perstumdymo darbai buvo numatyti pirkimo dokumentuose (5 „Žemės kasimo darbai“, 5.6 skyrius „Atliekų kasimas“), su jais susijusias išlaidas pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 4.10 ir 4.44 p. privalėjo įvertinti pareiškėjas. Taigi atliekų perstumdymo bei sutankinimo darbai pagal pakeitimo orderį Nr. 68 įsigyti nepagrįstai. Ir pirkimo dokumentuose, ir teisės aktuose buvo numatyti tokie patys ar panašūs reikalavimai. TIPK leidimas bei jo priedas tik sukonkretino privalomus atlikti darbus, bet nenumatė jokių naujų darbų, kurių nebuvo įtraukti į pirkimo dokumentus. Tuo pačiu mano, kad Aplinkos ministro 2006-12-05 įsakymu Nr. D1-569 pakeista Aplinkos ministro 2000-10-18 įsakymu Nr. 444 patvirtintų Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių 62 punkto tvarka maža kuo skiriasi nuo pirkimo dokumentuose išdėstytos tvarkos. Teigia, kad pareiškėjas nenurodė, kokie konkretūs darbai buvo atliekami iki teisės aktų pasikeitimo ir kokie prisidėjo po naujai teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų įsigaliojimo. Mano, kad vien teisės aktuose įtvirtintų teisės normų pasikeitimas nėra teisinis pagrindas prašyti papildomo finansavimo. Teigia, kad pakeitimo orderis Nr. 68 nebuvo pakankamai pagrįstas, nes išlaidos galėjo būti numatytos sudarant pirkimo sutartį.

6Atsakovo atstovė Milda Bukanytė teismo posėdyje atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus nesutikimo su skundu motyvus, prašė skundą atmesti.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Skirnuva“ atsiliepimo į skundą nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, pateiktame prašyme (t.VI, b.l. 1) prašo administracinę bylą nagrinėti nedalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui.

8Skundas atmestinas.

9Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl APVA 2013-05-14 įsakymo Nr. T1-81 teisėtumo ir pagrįstumo, t. y. ar atsakovė, atlikusi patikrinimą dėl UAB „VAATC“ projekto, remiamo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžetų lėšomis, tinkamo įgyvendinimo, pagrįstai 2013-05-14 įsakymu įpareigojo UAB „VAATC“ grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas.

10Nagrinėjant bylą nustatyta, kad Europos Komisija 2002-12-17 d. sprendimu PH/2002/3277 (pakeistas Komisijos 2008-07-28 sprendimu Nr. K(2008)4127 ir 2012-01-27 sprendimu Nr. K(2012)544 iš pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumento (ISPA) (šiuo metu – Sanglaudos fondas) skyrė paramą projektui Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas CCI 2002LT/16/P/PE/012 (t.I, b.l. 39-51; toliau – ir Projektas). Projektui numatytų išlaidų suma – 20 930 000 EUR, Sanglaudos fondo paramos dydis – 50 proc., t. y. 10 465 000 EUR. Komisijos sprendimuose už įgyvendinimą atsakinga institucija nurodyta Agentūra ir regioninis atliekų tvarkymo centras UAB „VAATC“. Dėl dotacijos suteikimo nurodytam projektui tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos buvo pasirašytas finansinis memorandumas dėl atliekų tvarkymo Vilniaus rajone, įgyvendinant ISPA priemonę Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 (t.II, b.l. 73–197 – t.III, b.l. 1–22). APVA ir UAB „VAATC“ sudarė sutartį su Fichtner GmbH&Co. KG, kuria Fichtner GmbH&Co. KG įsipareigojo teikti techninę pagalbą UAB „VAATC“, o Agentūra, kuri pagal šią sutartį yra perkančioji organizacija, įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus.

11Nėra ginčo tarp šalių, kad UAB „VAATC“ įgyvendino Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos biudžetų lėšomis remiamą Projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 pagal pasirašytą Rangos sutartį Nr. A/2005/08, pagal kurią atsakovas (perkančioji organizacija), pareiškėjas (užsakovas) ir tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Skirnuva“ (rangovas), UAB „VAACT“ yra galutinis paramos gavėjas, pateikęs paraišką šio projekto ko-finansavimui iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (t.I, b.l. 114–196, t.II, b.l. 1–48, t. IV, b.l. 116-191, t.V, b.l. 1-196). Pareiškėjas UAB „VAATC“ 2005-09-30 priėmė UAB „Skirnuva“ pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimas Kazokiškių seniūnijoje“ darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus. Atsakovas (perkančioji organizacija) pagal Vyriausybės 2001-08-24 nutarimu Nr. 1026 patvirtintų Europos sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių 3 punkto nuostatas, yra ES Sanglaudos fondo įgyvendinanti institucija, kuri patvirtino UAB „Skirnuva“ rangovu, jai nugalėjus viešąjį konkursą Nr. 33243 šiam projektui vykdyti (t.IV, b.l. 116). Pareiškėjui UAB „VAATC“ 2007-09-10 išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. VR-4.7-V-01-E-11 Vilniaus apskrities regioniniam komunalinių atliekų sąvartynui (toliau – TIPK leidimas; t.IV, b.l. 2-99). UAB „Skirnuva“ 2007-12-17 raštu kreipėsi į techninio projekto vadovą „SRP Schneider & P. I.-Consult GmbH“ bei į pareiškėją, siūlydamas pakeisti FIDIC Sutarties Bendrųjų sąlygų 13 punktą numatant atliekų perstūmimą buldozeriais siekiant sparčiau vykdyti atliekų perkėlimo darbus ir taisyklingai formuoti atliekų kaupą, numatydamas, kad tam reikės sutarties sumą padidinti 473992,20 Lt be PVM pagal pateiktą Lokalinę sąmatą (t.II, b.l. 53-54). „2004–2006 m. programavimo laikotarpio Sanglaudos fondo projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ vykdymo metu buvo sudarytas rangos sutarties Nr. A/2005/V08 „Vilniaus regioninio sąvartyno statyba“ 2007-12-30 pakeitimas (orderis) Nr. 68, kuriame nurodyta, kad konkursiniuose darbų kiekių žiniaraščiuose nebuvo numatytas atvežtų atliekų į kaupą perstūmimas ir tankinimas. Šie darbai yra būtini norint sparčiau vykdyti atliekų perkėlimo darbus ir taisyklingai formuoti atliekų kaupą (t. II, b. l. 49–52).

12Vyriausybės 2001-08-24 nutarimu Nr. 1026 patvirtintų Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių 11.16 punkte nustatyta, kad įgyvendinančioji institucija įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, Pažeidimų taisyklėse nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato).

13Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atliko Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ auditą ir ataskaitos projekte (t. III, b.l. 140-167) nurodė, kad 136020,92 EUR išlaidos pagal Sutarties Nr. A/2005/V08 pakeitimo orderį Nr. 68 patirtos nesilaikant sutarties sąlygų ir finansinio memorandumo III.2 priedo II skyriaus 5 dalies reikalavimų, yra netinkamos finansuoti (t.III, b.l. 152). Aplinkos projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2013-04-23 tarnybiniu pranešimu (t.IV, b.l. 115), atliko patikrinimą ir 2013-05-14 surašė išvadą dėl atlikto Projekto rangos sutarties Nr. A/2005/V08 „Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimas Kazokiškių seniūnijoje“ išlaidų tinkamumo. Šioje išvadoje akcentuotas dėmesys į pareiškėjo argumentus (t.II, b.l. 58-61): perkasant atliekas paaiškėjo, kad atliekų kiekis ir gylis yra daug didesnis negu planuota; tai įvyko dėl dviejų priežasčių: nuo projekto parengimo iki sutarties pasirašymo praėjo dveji metai, kurių metu buvo vežamos šiukšlės; 2. nebuvo įmanoma įvertinti ir ištirti atliekų gylio projektuojant, buvo galima tik daryti prielaidas. Agentūros nuomone, rangovas, kaip savo srities profesionalas, pagal pirkimo dokumentuose numatytų darbų ribų, t.y. šiukšlių iškasimas ir išvežimas iš senojo Kazokiškių sąvartyno į naująją 1a sekciją, pobūdį turėjo ir galėjo numatyti, kad šiems darbams atlikti bus reikalingas šiukšlių perstumdymas ir tankinimas. Be to, rangovas dalyvaudamas viešajame pirkime tokio pobūdžio išlaidas turėjo įsitraukti į pasiūlymo kainą ir už jas negali būti papildomai sumokama, todėl šios išlaidos pažeidžia Reglamento Nr. 16/2003 4 str., 22 str. l d. ir 4 d. ir yra netinkamos finansuoti (t. II, b.l. 58–61). Atlikto tyrimo pagrindu Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius 2013-05-14 įsakymu Nr. T1-81 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“ (toliau – Įsakymas) įpareigojo UAB „VAATC“ per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas - 300 577, 94 Lt (t. II, b.l. 62).

14Ginčijamas Įsakymas priimtas, vadovaujantis Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių 5.2.2 punktu, pagal kurį tais atvejais, kai nustatoma, kad projekto vykdytojas nesilaikė Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma, turi būti priimamas sprendimas susigrąžinti lėšas.

15Pirkimo dokumentuose „5 Žemės kasimo darbai. 5.6. Atliekų kasimas“ nustatyta, kad jeigu sąvartyno rekultivacijos priemonės numato sąvartyno pašalinimą, viso sklypo ribose, kaip nurodo brėžiniai, sukauptos medžiagos turi būti iškastos ir pervežtos joms numatytą vietą, kaip reikalaujama šiose Techninėse specifikacijose arba kaip nurodo Inžinierius. Medžiagos turi būti perkeltos į Inžinieriaus nurodytą priimančiojo sąvartyno vietą. Perkeltos atliekos turi būti gerai sutankintos 32 tonų kompaktoriumi ne storesniais negu 30 centimetrų sluoksniais (t.I, b.l. 67-68). TIPK leidime, kuriuo vadovaujasi pareiškėjas, nustatyta, kad „kiekvienos dienos atliekos paskleidžiamos ne storesniu, kaip 1 m. sluoksniu ir sutankinamos atliekų kompaktoriumi iki 700-1000 kg/m3. Kompaktorius atliekas tankina pervažiuodamas ne mažiau kaip 3-5 kartus (t.I, b.l. 27). Atsižvelgdamas į šias formuluotes, teismas sprendžia, kad TIPK leidimas, kuriuo skunde vadovaujasi atsakovas, jokių papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nenustatė, juose buvo numatytas ir perstūmimas, ir sutankinimas.

16Pagal Rangos sutarties Nr. A/2005/V08 bendrųjų sąlygų, kurios buvo pirkimo dokumentų dalis (t. I, b.l. 142-151, t. IV, b.l. 145-146), 4.10 punktą užsakovas turi leisti rangovui iki pradžios datos ir po jos susipažinti su visa užsakovo turima informacija. Už visos tokios informacijos išaiškinimą atsakomybę prisiėmė rangovas. Tuo pačiu šiame Rangos sutarties punkte rangovas prisiėmė prievolę gauti kiek tai praktiškai įmanoma visą būtina informaciją apie riziką, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti pasiūlymą arba darbus. Rangovo pareiga – patikrinti ir ištirti Statybvietę, jos aplinką, anksčiau minėtus duomenis bei visą turimą informaciją ir prieš pateikiant pasiūlymą, kiek tai susiję su atitinkamais dalykais, būti ištyrus, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, geologines sąlygas, hidrologines bei klimatines sąlygas, apimtį bei pobūdį darbo ir prekių, reikalingų vykdyti ir baigti darbus bei ištaisyti visus defektus, šalies įstatymus, procedūras bei darbo organizavimo praktiką ir rangovo poreikius įeiti į statybvietę, įsikūrimą, įrangą, personalą, elektrą, transportą, vandenį bei kitas paslaugas (t.I, b.l. 145-146). Šios sutarties 4.11 punkte įtvirtinta rangovo pareiga išsiaiškinti, kad priimta sutarties suma yra teisinga ir pakankama ir remtis tuo, kad priimta sutarties suma pagrįsta duomenimis, būtina informacija, patikrinimais, tyrimais bei išsiaiškinimu visų atitinkamų dalykų, kurie paminėti 4.10 punkte. Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, priimta sutarties suma apima visus rangovo sutartinius įsipareigojimus (įskaitant ir rezervines sumas, jeigu tokios yra) ir visus dalykus, kurie būtini deramai vykdyti ir baigti darbus bei ištaisyti visus defektus.

17Kaip matyti iš byloje esančio 2005-09-30 pasiūlymo ir UAB „Skirnuva“ konkurso dalyvio deklaracijos (t.IV, b.l. 120-191, t.V, b.l. 1-196), rangovas pareiškė, kad yra išanalizavęs ir visiškai sutinka su 2005-08-05 skelbimo apie pirkimą Nr. 33243 bei pirkimo dokumentų bei konkurso sąlygų turiniu ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinka su visomis jų sąlygomis. Tuo pačiu rangovas pasiūlė kainą – 27483877 Lt, PVM suma – 4947098 Lt (t.IV, b.l. 121). Rangovo UAB „Skirnuva“ pateiktoje informacijoje apie konkurso dalyvį rangovas prisistatė kaip nemažą patirtį turintį įmonė – 11 metų patirtis Lietuvoje ir 10 metų užsienyje, pateikti įvairūs atestatai, darbo planas ir programa, kokybės užtikrinimo sistema (t.V, b.l. 116-138, 157-159). Svarstant pirkimo konkurso sąlygas (t.V, b.l. 176-185) jokių neaiškumų dėl perstūmimo ir tankinimo darbų nekilo.

18Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad rangovas pagal savo patirtį ir viešojo pirkimo konkurso eigą turėjo numatyti, todėl preziumuotina, kad ir numatė ir turimus atlikti darbus, ir darbų kainą. Orderyje Nr. 68 (t.I, b.l. 95) nurodyti šiukšlių perstūmimo ir tankinimo naujojo sąvartyno 1a sekcijoje darbai buvo numatyti pirkimo dokumentuose, jų atsiradimo nenulėmė išduotas TIPK leidimas, todėl šie darbai negali būti pripažįstami papildomais Rangos sutarties Nr. A/2005/V08 darbais. Orderyje Nr. 68 nurodyti darbai neatitinka Europos Komisijos Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų realių išlaidų sąvokos, todėl jiems skirtos išlaidos netinkamomis finansuoti pripažintos pagrįstai.

19Atsakovo atliktas pažeidimo tyrimas laikytinas tinkamu, priešingai, nei teigia (t.VI, b.l. 8-17) pareiškėjas, nustatytos visos reikšmingos aplinkybės. Pareiškėjo argumentas, kad atsakovas neįrodė žalos nacionaliniam ar Europos Sąjungos biudžetui, atmestinas, nes atsakovas žalos neįrodinėjo, jokio reikalavimo dėl jos nereiškė, ginčijamu Įsakymu konstatavo pažeidimą ir įpareigojo pareiškėją jį pašalinti.

20Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ginčijamas Įsakymas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių 5.2.2 punkto, Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nuostatas, pareiškėjo skundas panaikinti ginčijamą Įsakymą laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p.

21Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p, teismas n u s p r e d ž i a:

22pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą. Teisėjai

24Violeta Petkevičienė

25Milda Vainienė

26Donatas Vansevičius

27

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas prašo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 3. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jis įgyvendino Europos sąjungos bei Lietuvos... 4. Pareiškėjo atstovas Darius Karvelis teismo posėdyje palaikė skundą,... 5. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 6. Atsakovo atstovė Milda Bukanytė teismo posėdyje atsakovo atstovas palaikė... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Skirnuva“ atsiliepimo į skundą... 8. Skundas atmestinas.... 9. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl APVA 2013-05-14 įsakymo Nr. T1-81... 10. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad Europos Komisija 2002-12-17 d. sprendimu... 11. Nėra ginčo tarp šalių, kad UAB „VAATC“ įgyvendino Europos Sąjungos... 12. Vyriausybės 2001-08-24 nutarimu Nr. 1026 patvirtintų Europos Sąjungos... 13. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atliko Sanglaudos fondo (ISPA)... 14. Ginčijamas Įsakymas priimtas, vadovaujantis Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu... 15. Pirkimo dokumentuose „5 Žemės kasimo darbai. 5.6. Atliekų kasimas“... 16. Pagal Rangos sutarties Nr. A/2005/V08 bendrųjų sąlygų, kurios buvo pirkimo... 17. Kaip matyti iš byloje esančio 2005-09-30 pasiūlymo ir UAB „Skirnuva“... 18. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad rangovas pagal... 19. Atsakovo atliktas pažeidimo tyrimas laikytinas tinkamu, priešingai, nei... 20. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ginčijamas Įsakymas... 21. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p,... 22. pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 23. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali... 24. Violeta Petkevičienė... 25. Milda Vainienė... 26. Donatas Vansevičius... 27. ...