Byla 2SP-29810-959/2018
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Sergej Lebedev, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų Viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

2pareiškėjai VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir VĮ Valstybės žemės fondas kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti jų pasirašytą taikos sutartį, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo.

3Prašymas tenkintinas.

4Pateikta taikos sutartis atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio nuostatas, dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra abiejų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama, todėl prašymas tenkintinas ir patvirtintina pareiškėjų pateikta taikos sutartis (CPK 579–582 str., CK 6.983–6.986 str.).

5Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291, 579–582 straipsniais,

Nutarė

7Patvirtinti šią taikos sutartį, sudarytą tarp VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau - Užsakovas), juridinio asmens kodas 302536989, reg. adresu A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, atstovaujamo rektoriaus prof. R. Ž., veikiančio pagal VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutą, ir Valstybės įmonės Valstybės žemės fondas (toliau - Vykdytojas), duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 120093212, reg. adresu Konstitucijos per. 23-401 (A korpusas), atstovaujamos direktoriaus T. B., veikiančio pagal įmonės įstatus, šiomis sąlygomis:

8„1. Šalys įvertino aplinkybes, kad:

91.1.

102015 m. sausio 14 d, tarp Šalių pasirašyta Sutartis Nr. P15-37-15/02/04/01 (1 priedas) (toliau - Sutartis) dėl LSMU Veterinarijos akademijos sklypo Tilžės g., susisiekimo, inžinerinių komunikacijų rekonstrukcijos ir kraštotvarkos projekto parengimo. Pagal Sutarties 16.2 punktą, Sutarties galiojimo terminas ne ilgiau nei 24 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo, o Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį, tai yra nuo 2015-01-28 iki 2017-01-28.

111.2.

122015-07-01 Universitetas ir Vykdytojas pasirašė susitarimą Nr. P15-526 dėl Sutarties vykdymo sustabdymo (2 priedas) nuo 2015-07-01 iki bus gautos projektavimo sąlygos. 2015-10-05 iš Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kauno skyriaus buvo gautos tvarkybos darbų projektavimo sąlygos (3 priedas) bei atnaujintas Sutarties vykdymas 2015-10-05.

131.3.

14Atnaujinus Sutarties vykdymą, Sutartis turėjo būti vykdoma per likusį laiką, tai yra iš bendro Sutarties galiojimo termino minusavus tą terminą, kiek laiko buvo išnaudota iki Sutarties vykdymo sustabdymo. Šiuo atveju iki Sutarties vykdymo sustabdymo buvo išnaudota 154 kalendorinės dienos (neišnaudota 578 kalendorinės dienos), todėl Sutartis, įvertinus Sutarties vykdymo sustabdymą, galiojo iki 2017-05-03.

151.4.

16Vadovaujantis Sutarties 5.2.3 p., Vykdytojas privalėjo per 10 (dešimt) darbo dienų, nuo ekspertizės akto su privalomosiomis pastabomis gavimo dienos atlikti techninio darbo projekto tikslinimą. 2016-08- 30 Užsakovui pateikus privalomas ekspertizės pastabas, Vykdytojas privalėjo iki 2016-09-13 pateikti patikslintą darbo projektą, tačiau faktiškai patikslintas darbo projektas buvo pateiktas 2016-11-14.

171.5.

18Užsakovas, vadovaujantis Sutarties 10.3 punktu, nuo 2016-09-14 iki 2016-11-14 (62 k. d.) paskaičiavo Vykdytojui 0,08 procento dydžio delspinigius (956,00 Eur) nuo visos paslaugos kainos, tai yra nuo 19274,21 Eur, už kiekvieną termino praleidimo dieną.

191.6.

20Statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas 2018-01-26 (4 priedas), todėl Užsakovas, vadovaujantis Sutarties 10.3 punktu, nuo 2017-05-04 iki 2018-01-26 (268 k.d.) paskaičiavo Vykdytojui 0,08 procento dydžio delspinigius (4132,39,00 Eur) nuo visos paslaugos kainos, tai yra nuo 19274,21 Eur, už kiekvieną termino praleidimo dieną

211.7.

22Vykdytojui 2018-03-20 pateikus Galutinį paslaugų atlikimo aktą Nr. SR-1253 bei PVM sąskaitą -faktūrą 2018-03-20 VZI serija Nr. 050235 sumai 9637,11 Eur (5 priedas), Užsakovas 2018-06-01 (lėšų pervedimo nurodymo Nr. MVA078018) pervedė Vykdytojui 4548,72 Eur, vadovaujantis Sutarties 10,3.1.2 p,, išskaičiavęs 5088,39 Eur delspinigių sumą iš mokėtinos Vykdytojui sumos.

231.8.

242018-06-14 Vykdytojas raštu Nr. S-6215 „Atsakymas į pretenziją dėl delspinigių skaičiavimo“ (6 priedas) priskaičiuotus delspinigius laiko nepagrįstais motyvuodamas tuo, kad:

251.8.1.

26Užsakovas 2016-08-30 raštu Nr. SIT16-45 pateikė Vykdytojui Projekto bendrosios ekspertizės aktą ir išvadą Nr. 396-264(16)/2016 (ekspertizės išvados akto data 2016-08-22). Rašte nurodyta, kad Projektą pagal ekspertizės išvadas Vykdytojas turi patikslinti per 10 (dešimt) darbo dienų. Vykdytojas 2016-09-13 raštu Nr. S-5554 UAB „Statybos projektų ekspertizės centrui“ pateikė dalinius Projekto patikslinimus. Pilno Projekto pataisymo per nurodytą terminą Vykdytojas pateikti negalėjo, kadangi pagal ekspertizės pastabas Užsakovas Projekto papildymui Valstybės žemės fondui turėjo pateikti šiuos dokumentus: 1) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pritarimą projektiniams sprendiniams (ekspertizės išvados pastaba 1.2.); 2) Tvarkybos projekto bylas, kurios nebuvo pateiktos ekspertizei (pateikti Vykdytojui arba tiesiai į ekspertizės centrą (ekspertizės išvados pastaba 9.4.); 3) Elektrotechnikos dalies prisijungimo sąlygas. Elektrotechnikos dalies projekto vadovo prašymu Užsakovas turėjo parašyti raštą, kuriame būtų nurodyta, iš kokio esamo elektros skydo maitinamas projektuojamas skydas AJS1 ir kad užtikrinama galia 12kW (ekspertizės išvados pastaba 6.1.); 4) LESTO ribų akto kopijas. Vykdytojas 2016-09-09 raštu Nr. S-5480 kreipėsi į Užsakovą primindamas dėl minėtų dokumentų pateikimo, tačiau reikalingus dokumentus iš Užsakovo gavo tik 2016-10-04, ir tą pačią dieną, t. y. 2016-10-04 Vykdytojas raštu Nr. S-6203 UAB „Statybos projektų ekspertizės centrui“ antrąkart pateikė dalinius Projekto patikslinimus.

271.8.2.

28Teigiamą ekspertizės išvadą Vykdytojas gavo 2016 -11-22. Pilnos apimties Projektas teikimui į IS „Infostatybą“ Užsakovui buvo pateiktas 2016-12-01, tačiau per 2,5 mėnesio Projektas nebuvo pradėtas kelti į IS „Infostatybą“. 2017 m. vasario mėnesį Projekto kuratorė L. K., bendraudama telefonu su Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus grupės vadove A. K., paprašė pakoreguoti Projekto bendruosius statinio rodiklius, ką Valstybės žemės fondas geranoriškai atliko. Projektas iš naujo pateiktas Ekspertizei. Nauja ekspertizės teigiama išvada gauta 2017-03-16.

291.8.3.

30Užsakovas elektroninio susirašinėjimo priemonėmis Vykdytojui 2017-04-06 atsiuntė IS „Infostatybos“ pastabas Projektui. Projektui pataisyti pagal pateiktas pastabas buvo renkami inžinerinius tinklus eksploatuojančių įstaigų (AB ESO Elektros tinklo eksploatavimo skyrius, AB ESO Dujų tinklo eksploatavimo skyrius, AB „Kauno energija“, AB „Kauno gatvių apšvietimas“, AB Telia Lietuva, AB „Kauno vandenys“) rašytiniai suderinimai ir pritarimai (suderinimai gauti 2017-04-12, 2017-05-25 ir 2017-06-14). Gavus paminėtų įstaigų pritarimus, Projektas iš naujo buvo pateiktas Užsakovui. Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, 6 priedu „Privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo“, parengtam Projektui reikalavimai, kuriems būtų reikalingas papildomas inžinerinius tinklus eksploatuojančių įstaigų rašytinis pritarimas, netaikomi. Tokie papildomi rašytiniai suderinimai, kurių pareikalavo Projektą derinančios institucijos ne per IS „Infostatybą“ buvo pertekliniai ir užėmė daug derinimo laiko, todėl nesąžininga iš Valstybės žemės fondo skaičiuoti delspinigius nesant Valstybės žemės fondo kaltės. Valstybės žemės fondas paminėtus perteklinius darbus atliko geranoriškai ir be papildomo atlygio. Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6-ojo skirsnio „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas“ 27 straipsnio 9 punktu: „Šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytų statinio projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka tikrina: inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos, savininkai, valdytojai ar naudotojai.“ Taip pat vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, 5 priedo, 10 punktu - „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos, savininkų, valdytojų ar naudotojų kompetencija yra tikrinti statinio projekto sprendinius, įgyvendinančius prisijungimo sąlygose nustatytus prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų reikalavimus“. Vadovaujantis paminėto įstatymo nuostatomis inžinerinių tinklų projektiniai sprendiniai turėjo būti tikrinami ir derinami per IS „Infostatybą“, bet ne papildomai derinant juos popierinėse bylose, tokiu būdu, ne nuo Vykdytojo priklausančių priežasčių, sukuriant sąlygas Projekto pridavimo vėlavimui.

311.8.4.

32Laikotarpiu nuo 2017-06-16 iki 2017-08-18 jokių pastabų per protingą terminą dėl Projekto Vykdytojui Užsakovas nepateikė. Projektas buvo tikrinamas ir laikomas IS „Infostatyboje“, nepaisant to, delspinigiai Vykdytojui buvo paskaičiuoti. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. liepos viduryje Vykdytojo specialistai keliskart kreipėsi į Projekto kuratorę L. K., siekdami išsiaiškinti, kokia yra Projekto tikrinimo situacija IS „Infostatybą“. L. K. informavo, jog vasaros laikotarpiu Projekto tikrinimas dėl specialistų atostogų (ne nuo Vykdytojo priklausančių priežasčių) vyksta lėtai ir pastabos dar nepateiktos. 2017-08-18 Vykdytojas iš Užsakovo gavo pastabas, jos buvo ištaisytos ir atnaujintas Projektas Užsakovui pateiktas 2017-08-23.

331.8.5.

34Laikotarpiu nuo 2017-08-23 iki 2018-10-10 jokių pastabų iš Užsakovo Vykdytojas negavo, Projektas, kurį pats Užsakovas pateikė IS „Infostatybą“ buvo tikrinamas ir laikomas IS „Infostatyboje“ iki 2017-10-10. Atkreiptinas dėmesys, kad Užsakovo prievolė buvo rūpintis Projekto tikrinimu IS „Infostatybą“. 2018-10-10 buvo gautos naujos pastabos, kurios ištaisytos ir atnaujintas Projektas 2017-12-02 pateiktas LSMU.

351.8.6.

36Laikotarpiu nuo 2017-12-02 iki 2018-01-26 jokių pastabų dėl P. V. negavo. 2018-01-26 Užsakovas elektroninio susirašinėjimo priemonėmis informavo apie Statybos leidimo gavimą.

371.8.7.

38Vykdytojas pakartotinai pažymėjo, jog Projektą į IS „Infostatybos“ sistemą Užsakovas talpino savarankiškai, savo suplanuotu laiku, todėl Vykdytojas neturėjo galimybės sekti šio proceso ir operatyviai reaguoti į gaunamas pastabas ar pagreitinti Projekto įkėlimo į IS „Infostatybą“ proceso. Informaciją apie pastabas Užsakovas Vykdytojui perduodavo elektroniniu paštu arba žodžiu. Pastabos Projektui iš IS „Infostatybą“ buvo teikiamos ne visos iš karto vienu metu, tačiau per visą tikrinimo laikotarpį, t. y. nuo 2017-04-06 iki 2017-10-10, kiekvienąkart pateikiant vis kitas pastabas, nors jas pateikti buvo galima vienu metu, nevilkinant Projekto galutinio užbaigimo.

391.8.8.

40Vykdytojas taip pat pabrėžė, kad, vadovaujantis LR Statybos įstatymo nuostatų 27 straipsnio 12 punktu - „Statinio projektui patikrinti, skaičiuojant nuo statinio projektą privalančių patikrinti subjektų paskelbimo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatybą“ dienos, skiriama 20 darbo dienų - ypatingojo statinio statybos ir rekonstravimo atveju. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka pakartotinai teikto, pakeisto pagal pastabas statinio projekto tikrinimo procedūras atlieka institucijos ar subjektai, nepritarę statinio projektui, taip pat institucijos ar subjektai, kurių kompetencija - statinio projekto sprendinių, kuriems įtaką daro pakeisto statinio projekto sprendiniai, patikrinimas; šiuo atveju tikrinimo procedūros atliekamos per 10 darbo dienų; skaičiuojant nuo dienos, kai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros IS „Infostatybą“ pakartotinis prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą pažymimas kaip priimtas." Tačiau, Projekto tikrinimas ir pastabų teikimas vyko nesilaikant nustatytų Projekto tikrinimo terminų, todėl Valstybės žemės fondas negali prisiimti kaltės dėl IS „Infostatybą" specialistų pradelstų Projekto tikrinimo terminų.

411.9. Užsakovas PVM sąskaitą - faktūrą 2018-03-20 VZI serija Nr. 050235 apmokėjo 2018-06-01 (7 priedas), tai yra Užsakovas uždelsė sumokėti Vykdytojui 43 kalendorines dienas nuo 2018-04-21 iki 2018-06-01.

422. Šalys sutinka ir sutaria:

432.1. Šalys vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.983, 6.985 straipsniais susitaria prievolinių teisinių santykių pagrindu atsiradusį ginčą tarp Užsakovo ir Vykdytojo dėl priskaičiuotų delspinigių pagal Sutartį užbaigti taikos sutartimi, išsprendžiant ginčytiną klausimą ir užkertant kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, ir susitaria dėl žemiau išdėstytų taikos sutarties (toliau - Taikos sutartis) sąlygų:

442.1.1.

45Užsakovo apskaičiuoti 0,08 procento delspinigiai (956,00 Eur) nuo 2016-09-14 iki 2016-11-14 (62 k. d.) nuo visos paslaugos kainos, tai yra nuo 19274,21 Eur, už kiekvieną termino praleidimo dieną, yra pagrįsti ir teisėtai išskaičiuoti iš Vykdytojui mokėtinos sumos (Taikos sutarties 1.7 p.).

462.1.2.

47Užsakovas atsisako reikalavimo dėl 0,08 procento delspinigių apskaičiuotų nuo 2017-05-04 iki 2018-01-26 (268 k. d.) nuo visos paslaugos kainos, tai yra nuo 19274,21 Eur, už kiekvieną termino praleidimo dieną, pripažindamas, kad delspinigiai buvo apskaičiuoti, vadovaujantis jau nebegaliojančios sutarties nuostatomis. Atsisakomų delspinigių suma yra 4132,39 Eur.

482.1.3.

49Užsakovo apskaičiuotos 6 procentų dydžio metinės palūkanos (849,12 Eur) nuo 2017-05-04 iki 2018-01-26 (268 k. d) nuo visos paslaugos kainos, tai yra nuo 19274,21 Eur, yra pagrįstos ir teisėtai išskaičiuotos iš Vykdytojui mokėtinos sumos (Taikos sutarties 1.7 p.)

502.1.4.

51Vykdytojas atsisako reikalavimo dėl 0,08 procento delspinigių skaičiuojamų nuo 2018-04-22 iki 2018-06-04 (44 k. d.) nuo visos paslaugos kainos, tai yra nuo 19274,21 Eur, už kiekvieną termino praleidimo dieną, pripažindamas, kad delspinigiai buvo apskaičiuoti, vadovaujantis jau nebegaliojančios sutarties nuostatomis. Atsisakomų delspinigių suma yra 678,45 Eur.

522.1.5.

53Vykdytojas teikia reikalavimą dėl 6 procentų dydžio metinių palūkanų mokėjimo nuo 2018-04- 21 iki 2018-06-01 (42 k. d.) nuo visos paslaugos kainos, tai yra nuo 19274,21 Eur. Mokėtina palūkanų suma yra 133,07 Eur.

542.1.6.

55Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po teismo nutarties dėl taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo privalės sumokėti Vykdytojui 3283,27 + 133,07 - 3416,34 Eur į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą nurodytą šioje Taikos sutartyje.

562.2. Šalys patvirtina, jog Taikos sutartį sudaro ir pretenzijų dėl ginčo dalyko viena kitos atžvilgiu atsisako išsamiai išanalizavę ir įvertinę visus tarp Šalių buvusius ir esamus santykius bei šios Taikos sutarties sudarymą vertina kaip tinkamą ir galutinį tarp Šalių kilusio ginčo sprendimo būdą.

572.3. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės; Šalims žinoma, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

582.4. Šalys susitaria prašyti Kauno apylinkės teismo LR CPK XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinto proceso tvarka patvirtinti šią Taikos sutartį.

592.5. Šalys konstatuoja, kad sudaryta Taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų. Šalys taip pat konstatuoja, kad tarp jų nėra ginčo nei dėl Taikos sutarties sąlygų, nei dėl jos teisminio patvirtinimo.

602.6. Šioje Taikos sutartyje pateikta informacija, Šalių derybų dėl Taikos sutarties metu gauta informacija ir/ar bet kokia kita informacija, susijusi su Sutartimi ar derybomis dėl Taikos sutarties yra konfidenciali ir Šalys įsipareigoja neskelbti informacijos, susijusios su Taikos sutartimi, tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

612.7. Jeigu kuri nors Taikos sutarties nuostata prieštarauja teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taikos sutarties nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga nuostata, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji nuostata“.

62Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Sergej Lebedev, rašytinio... 2. pareiškėjai VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir VĮ Valstybės... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Pateikta taikos sutartis atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 5. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo... 6. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 7. Patvirtinti šią taikos sutartį, sudarytą tarp VšĮ Lietuvos sveikatos... 8. „1. Šalys įvertino aplinkybes, kad:... 9. 1.1.... 10. 2015 m. sausio 14 d, tarp Šalių pasirašyta Sutartis Nr. P15-37-15/02/04/01... 11. 1.2.... 12. 2015-07-01 Universitetas ir Vykdytojas pasirašė susitarimą Nr. P15-526 dėl... 13. 1.3.... 14. Atnaujinus Sutarties vykdymą, Sutartis turėjo būti vykdoma per likusį... 15. 1.4.... 16. Vadovaujantis Sutarties 5.2.3 p., Vykdytojas privalėjo per 10 (dešimt) darbo... 17. 1.5.... 18. Užsakovas, vadovaujantis Sutarties 10.3 punktu, nuo 2016-09-14 iki 2016-11-14... 19. 1.6.... 20. Statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas 2018-01-26 (4 priedas), todėl... 21. 1.7.... 22. Vykdytojui 2018-03-20 pateikus Galutinį paslaugų atlikimo aktą Nr. SR-1253... 23. 1.8.... 24. 2018-06-14 Vykdytojas raštu Nr. S-6215 „Atsakymas į pretenziją dėl... 25. 1.8.1.... 26. Užsakovas 2016-08-30 raštu Nr. SIT16-45 pateikė Vykdytojui Projekto... 27. 1.8.2.... 28. Teigiamą ekspertizės išvadą Vykdytojas gavo 2016 -11-22. Pilnos apimties... 29. 1.8.3.... 30. Užsakovas elektroninio susirašinėjimo priemonėmis Vykdytojui 2017-04-06... 31. 1.8.4.... 32. Laikotarpiu nuo 2017-06-16 iki 2017-08-18 jokių pastabų per protingą... 33. 1.8.5.... 34. Laikotarpiu nuo 2017-08-23 iki 2018-10-10 jokių pastabų iš Užsakovo... 35. 1.8.6.... 36. Laikotarpiu nuo 2017-12-02 iki 2018-01-26 jokių pastabų dėl P. V. negavo.... 37. 1.8.7.... 38. Vykdytojas pakartotinai pažymėjo, jog Projektą į IS „Infostatybos“... 39. 1.8.8.... 40. Vykdytojas taip pat pabrėžė, kad, vadovaujantis LR Statybos įstatymo... 41. 1.9. Užsakovas PVM sąskaitą - faktūrą 2018-03-20 VZI serija Nr. 050235... 42. 2. Šalys sutinka ir sutaria:... 43. 2.1. Šalys vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.983, 6.985... 44. 2.1.1.... 45. Užsakovo apskaičiuoti 0,08 procento delspinigiai (956,00 Eur) nuo 2016-09-14... 46. 2.1.2.... 47. Užsakovas atsisako reikalavimo dėl 0,08 procento delspinigių apskaičiuotų... 48. 2.1.3.... 49. Užsakovo apskaičiuotos 6 procentų dydžio metinės palūkanos (849,12 Eur)... 50. 2.1.4.... 51. Vykdytojas atsisako reikalavimo dėl 0,08 procento delspinigių skaičiuojamų... 52. 2.1.5.... 53. Vykdytojas teikia reikalavimą dėl 6 procentų dydžio metinių palūkanų... 54. 2.1.6.... 55. Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po teismo nutarties dėl... 56. 2.2. Šalys patvirtina, jog Taikos sutartį sudaro ir pretenzijų dėl ginčo... 57. 2.3. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir... 58. 2.4. Šalys susitaria prašyti Kauno apylinkės teismo LR CPK XXXIX skyriuje... 59. 2.5. Šalys konstatuoja, kad sudaryta Taikos sutartis ir jos turinys... 60. 2.6. Šioje Taikos sutartyje pateikta informacija, Šalių derybų dėl Taikos... 61. 2.7. Jeigu kuri nors Taikos sutarties nuostata prieštarauja teisės aktams... 62. Nutartis neskundžiama....